М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 93

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5175. Протоколы заседаний Совета Харьковского университета и прило­жения к ним, 1863-1873. - Х.: Тип. ун-та, 1864-1874.

З 1874 р. замість «Протоколов...» виходили «Записки Харьковского университе­та».

5176. Записки Харьковского университета. - X.: Тип. ун-та, 1874-1882,

1893-1919. По 4 кн. в год.

З 188З по 1892 рр. «Записки» не видавалися. Не вийшли також книги 3 та 4 за 1905 р.

Радянський період

5177. Записки Харківського інституту народної освіти ім. О. О. Потебні. Т. 1-3. - X., 1926-1928.

5178. Ученые записки Харьковского государственного университета им. А. М. Горького: Т. 1-145. - Х.: Изд-во ун-та, 1935-1964.

Т. 21 не був виданий.

Під № 23 вийшли тома за 1941 и 1946 рр.; під № 28 - за 1948 и 1950 рр.

5179. Наукова хроніка Харківського університету ім. О. М. Горького: Зб. анотацій. № 1-1(8). - X.: Вид-во ун-ту, 1945-1947.

5180. Вестник Харьковского университета. - 1964-... Видання продовжується.

495

5181. Информационный бюллетень Харьковского университета: Вып. 1. - X.: Изд-во ун-та, 1974.

2. Видання факультетів, наукових та навчально-допоміжних закладів Астрономія

5182. Публикации Астрономической обсерватории Харьковского универси­тета = Publications de l'Observatoire astronomique de FUriversiffi de Kharkov.

№ 1-9. - Х, 1881-1917.

Annales de l'Observatoire astronomique de l'Urriversiffi de Kharkov.

Т. 1. - 1904. Т. З. - 1912.

5183. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. № 1-8. - X., 1927-1948. - С № 6 помещены в «УЗХУ», в т. 11, 23, 28.

5184. Бюллетень Астрономической обсерватории Харьковского универ­ситета. № 1-7. - Х.: Изд-во ун-та, 1935-1947.

5185. Циркуляр Астрономической обсерватории Харьковского универ­ситета. № 1-26. - X., 1949-1962.

5186. Труды Астрономической обсерватории Харьковского университе­та. Т. 1(9)-14. - X., 1950-1962. - (УЗХУ. T. 36, 42, 55, 86, 91, 122).

5187. Вестник Харьковского университета. Сер. Астрономия. Вып. 1­14. - 1965-1979. - (ВХУ, № 4, 8, 28, 34, 52, 65, 82, 99, 117, 129, 137, 160, 176,

190).

З 1976 р. виходить під загол.: Физика луны и планет. Вопросы астронометрии. Видання продовжується.

Біологія, медицина

5188. Протоколы заседаний Общества испытателей природы при Харьков­ском университете. 1869-1872, 1912-1914. - X., 1870-1872, 1912-1915.

5189. Труды Общества испытателей природы при Харьковском универ­ситете. Т. 1-55. - X., 1869-1918, 1925-1930.

5190. Труды медицинской секции Общества опытных наук при Харьков­ском университете. 1883-1893. - Х., 1884-1894.

5191. Журнал медицины и гигиены. Т. 1-2. - Х., 1894.

5192. Труды Общества научной медицины и гигиены. 1895-1915. - Х.,

1895-1915.

5193. Праці науково-дослідного зоолого-біологічного інституту. Т. 1­11. - Х., 1936-1941.

Т. 7 надрукований в «УЗХУ», т.12.

Т. 1-2 вийшов під назв.: Праці зообіол. ін-ту.

5194. Труди науково-дослідного інституту ботаніки: Т. 1-4. - Х., 1936­1941.

Т. 3-4 надруковані в «УЗХУ», т. 14, 22.

5195. Труди Донецької гідробіологічної станції ім. В. М. Арнольді. [Харківський університет]. Т. 1. - Х., 1940.

5196. Труды научно-исследовательского института биологии и биологического факультета. Т. 12-37. - Х., 1947-1963. - (уЗхУ, т. 25, 32, 33,

44, 46, 48, 51, 52, 53, 59, 67, 68, 72, 79, 84, 90, 106, 108, 112, 130, 131, 137, 140, 141).

Вестник Харьковского университета

5197. Сер. Биология. Вып. 1-7. - Х., 1965-1975. (ВХУ, № 11(35), 39, 69, 87, 89, 105, 126).

5198. Сер. Психология. Вып. 1-13. - Х., 1968-1980 (ВХУ, № 30, 30a, 58, 70, 76, 91, 10З, 122, 132, 155, 171, 187, 206).

Вип. 10-13 виходили під загол.: Психология памяти и обучения. Видання продовжується.

5199. Сер. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и биоэкологии животных. [Ненумер. вып. - Х., 1976-1980]. (ВХУ, № 135, 164, 195).

Видання продовжується.

5200. Сер. Проблемы флористики, биосистематики, физиологии питания и иммунитета растений. [Ненумер. вып. - Х., 1977-1979]. (ВХУ, № 158, 189).

Видання продовжується.

Геологія. Географія

5201. Результаты наблюдений метеорологической станции Харьковского университета за ... г. - Х., 1896-1906.

За 1896-1911 рр. «Результаты наблюдений» друкувалися також в Додатках до «ЗХУ».

5202. Наукові записки науково-дослідної кафедри геології. Вип. 1-3. - X., 1928-1930. - (Труды О-ва испит. природні, т. 51, 54).

5203. Записки научно-исследовательского геологического института при Харьковском университете. Т. 4-9. - X., 1934-1948.

5204. Труды, геолого-географического факультета. Т. 1. - X., 1940. -

(УЗХУ, т. 18).

5205. Записки геологического факультета. Т. 10-15. - X., 1950-1962. -(УЗХУ, т. 31, 57, 61, 73, 93, 125).

5206. Труды географического факультета. Т. 1-5. - Х., 1952-1963. -(УЗХУ, т. 41, 51, 81, 97, 136).

Вестник Харьковского университета

5207. Сер. Геология и география. Вып. 1-11. - Х., 1970-1980. (ВХУ, № 55, 72, 86, 108, 120, 136, 162, 173, 184, 198).

Видання продовжується.

Див. також: «Труды Общества испытателей природы при Харьк. ун-те» за 1869-1918, 1925-1930 рр.

497

Історія

5208. Труды исторического факультета. Т. 1-10. - X, 1939-1962. - (УЗХУ, т. 15, 43, 69, 78, 89, 100, 117, 124, 129).

[Т. 3]. Збірник наукових робіт, присвяч. З00-річчю воз'єднання України з Росією. -1954. - Збірник не нумерований.

Вестник Харьковского университета

5209. Сєр. История КПСС. Вып. 1-15. - Х., 1964-1980. (ВХУ, № 1, 16, 27, 37, 51, 57, 59, 78, 96, 116, 133, 179, 188, 206).

Вип. 2. 1965. Ненумер. «ВХУ».

5210. Сер. История. Вып. 1-12. - Х., 1966-1980. (ВХУ, № 17, 22, 35, 45, 62, 75, 94, 104, 118, 167, 182, 201).

Видання продовжується.

Математика

5211. Сообщения и протоколы заседаний Математического общества при Харьковском университете. [Сер. 1]. - X., 1879-1887. - По два в год.

5212. Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2. Т. 1­16. - Х., 1888-1918. - По шесть в томе.

5213. Наукові записки науково-дослідних математичних кафедр України. [Сер. 3]. Т. 1-3. - X., 1924-1928. - Назв. Т. 1: УЗХУ.

5214. Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 4. Т. 1­2. - Х., 1927-1928.

5215. Записки Харьковского математического общества. Сєр. 4. Т. 3-33. -

X., 1929-1967.

Т. 1-2 вийшли під назв. Сообщения...

Т. 19-30 надруковані в «УЗХУ», т. 24, 28, 29, 34, 40, б5, 80, 114, 115, 120, 135, 138. Т. 31-33 надруковані в «ВХУ», № 3,14, 26.

5216. Геометричний збірник: Праці сектора геометрії н.-д. ін-ту матема­тики і механіки і каф. геометрії ХДУ. Т. 1-2. - Х., 1938-1940.

5217. Вестник Харьковского университета. Сер. Математика и механика.

Вып. 31-45. (ВХУ, № 3, 14, 26, 53, 65, 67, 83, 93, 113, 119, 134, 148, 174, 177, 205).

З вип. 42 (1977 р.) виходить під загол.: «Прикладная математика и механика». Видання продовжується.

Фізика. Радіофізика

5218. Труды физического отделения физико-математического факульте­та. Т. 1-7. - X., 1948-1958. - (УЗХУ, т. 27, 35, 39, 49, 60, 64, 98).

5219. Труды радиофизического факультета. Т. 1-7. - X., 1957-1962. -(УЗХУ, т. 94, 102, 104, 105, 121, 127, 132).

Вестник Харьковского университета.  Сер. Радиофизика и электроника. Вып. 1-9. - Х., 1972-1980. (ВХУ, № 80, 92, 110 130, 138, 151, 163, 180, 203). Видання продовжується.

Філологія

5220. Сборник Историко-филологического общества при Харьковском университете. Сб. 1-21. - X., 1886-1914.

Видання відновлено в 1993 р.

5221. Труды Педагогического отдела историко-филологического обще­ства при Харьковском университете: Вып. 1-7. - Х., 1893-1902.

5222. Вестник Историко-филологического общества при Харьковском университете. Вып. 1-5. - Х., 1911-1914.

5223. Труди філологічного факультету: Т. 1-10. - Х., 1939-1962. - (УЗХУ, т. 17, 45, 70, 74, 77, 99, 101, 109, 111, 116).

5224. 3бірник праць кафедри мовознавства. T. 1. - Х., 1940. (УЗХУ, т. 20). Вестник Харьковского университета

5225. Сер. Филология. Вып. 1-13. - Х., 1965-1980. (ВХУ, № 7, 12, 19, 36, 50, 64, 71, 88, 109, 125, 154, 183, 193).

Видання продовжується.

5226. Сер. Иностранные языки. Вып. 1-13. - Х., 1966-1980. (ВХУ, № 42, 49, 68, 77, 98, 111, 128, 141, 159, 170, 185, 196). Вип. 1. - 1966. - Ненумер.

»ВХУ».

Видання продовжується.

Хімія

5227. Протоколы Физико-химической секции Общества опытных наук при Харьковском университете за 1873-1887. - Х., 1874-1891.

Видання виходило без зазначення томів. За 1888 та 1889 рр. «Протоколы» не видавалися.

5228. Труды Физико-химической секции Общества опытных наук. Отче­ты о заседаниях. Т. 18-21 за 1890-1893 гг. - Х., 1891-1894.

5229. Труды Физико-химической секции Общества опытных наук при Харьковском университете: Приложения. Вып. 1-6 [к тт. 18-21 «Тру­дов...»]. - Х., 1892-1894.

5230. Труды Общества Физико-химических наук при Харьковском уни­верситете: Отчеты о заседаниях. Т. 1 (22) - 42 за 1894-1914 гг.

5231. Труды Общества физико-химических наук при Харьковском универ­ситете: Приложения. Вып. 7-27 [к тт. 24-43 «Трудов...»]. - X., 1897-1916.

«Приложения» к тт. 22 і 23 за 1894 та 1895 рр. не видавалися.

5232. Труды научно-исследовательского института химии: T. 1-19. - Х.,

1935-1963.

Т. 4, 6-19 надруковані в «УЗХУ» (т. 13, 23, 30, 37, 38, 47, 50, 54, 58, 71, 76, 82, 95, 110, 133).

Вестник Харьковского университета. Сер. Химия. Вып. 1-11. - 1970-1980. (ВХУ, № 46, 73, 84, 97, 107, 127, 139, 161, 175, 192, 202).

З 1978 р. виходить під загол.: Вопросы физической химии.

Видання продовжується.

Кафедри

5233. Труды кафедры истории КПСС. Т. 1-10. - X., 1955-1964. - (УЗХУ, т. 62, 66, 75, 85, 87, 88, 103, 107, 118, 128).

Два ненумерованих випуска під назвою: Из истории борьбы КПСС за построение со­циализма и создание коммунистического общества в СССР. (УЗХУ, т. 144, 145).

5234. Труды кафедры политической экономии. Т. 1-8. - X., 1955-1963. -(УЗХУ, т. 63, 83, 92, 113, 119, 126, 134, 142).

Т. 1-3 вийшов під загол.: Труды экономического факультета. Кафедра политиче­ской экономии.

5235. Труды кафедры диалектического и исторического материализма. Т. 1. - Х., 1957. - (УЗХУ, т. 96).

5236. Труды опорной кафедры истории КПСС. Т. 1-2. - Х., 1962-1963. -(УЗХУ, т. 123, 139).

5237. Сборник научных работ аспирантов кафедры диалектического и исторического материализма. Вып. 1. - Х., 1963. - (УЗХУ, т. 143).

Вестник Харьковского университета

5238. Сер. Политэкономия. Вып. 1-11. - Х., 1965-1975. (ВХУ, № 5, 9, 2б, 31, 41, 54, 63, 79, 95, 115, 124).

5239. Сер. Философия. Вып. 1-14. - Х.,1965-1980. (ВХУ, № 6, 10, 21, 29, 43, 56, 60, 81, 101, 112, 131, 166, 181, 194).

Видання продовжується.

5240. Сер. Научный коммунизм. Вып. 1-15. - Х., 1966-1980. (ВХУ, т. 18, 24, 33, 38, 40, 47, 74, 90, 114, 121, 144, 152, 168, 186, 199).

5241. Сер. Экономика. Вып. 1-16. - 1966-1989. (ВХУ, т. 13, 23, 32, 44, 48, 61, 85, 100, 106, 123, 147, 156, 169, 172, 178, 197).

З 1976 р. виходить під загол.: Актуальные экономические проблемы развитого социализма. В 1976 та 1977 рр. збірники ненумер. (ВХУ, № 146, 157). Видання продовжується.

Юридичне товариство

5242. Протоколы заседаний Юридического общества при Харьковском университете. - 1901-1903. - Х., 1904.

5243. Труды Юридического общества при Харьковском университете. Т. 1. - Х., 1904.

Бібліотека

5244. Бюллетень Центральной научной библиотеки Харьковского уни­верситета. - X., 1907-1912.

Списки нових книг, що надійшли до бібліотеки

5245. Новые книги, поступившие в ЦНБ в ... г. - Х., 1967-1970. Щомісячний бюлетень.

5246. Список новых иностранных книг, поступивших в библиотеки ву­зов г. Харькова. - X., 1968-1980.

Бюлетень виходить двічі на рік. З 1973 р. - у двух серіях: «Естественные наука» та «Общественные науки».

Літературно-художні журнали

5247. Украинский вестник. - Х., 1816-1819.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007