М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 95

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5311. Іванін О. „Сталінські кадри": важкі роки відбудови (1947-1955 рр.) / О. Іванін, М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2006. - 19 груд.

5312. Іванін О. «Харківський університет»: пошуки нового обличчя (1956-1969 рр.) / О. Іванін, М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2006. - 19 груд.

Див. також № 8036.

505

ЧАСТИНА 3 (1980-2006)

1. ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

5313. О практике присвоения ученых званий в Харьковском государст­венном университете им. А. М. Горького: Постановление пленума ВАК при Сов. Министров СССР от 25 янв. 1985 г. // Бюл. ВАК при Сов. Министров. СССР. - 1985. - № 3.- С. 14-15.

5314. Об установлении Харьковскому государственному университету статуса аккредитованного (самоуправляемого) вуза и предоставлении до­полнительных прав и льгот: Приказ Гос. комитета СССР по нар. образова­нию от 5 июня 1991 г., № 256 / г. Ягодин // Бюл. Гос. комитета СССР по нар. образованию. - 1991. - № 9. - С. 37-38.

5315. Нагальні проблеми: [Наказ Міносвіти про вищу освіту в Україні; недоліки у розстановці штатів в ХГУ; результати ректор. контрольн. робіт; відвідування студентами занять з фізкультури та ін.] // Харк. ун-т. - 1996. -14 трав.

5316. Про надання статусу національного Харківському державному університету [та присвоєння йому імені В. Н. Каразіна]: Указ Президента України, 11 жовт. 1999 р., № 1313/99 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 41. -С. 16. - Ст. 2038; Харк. ун-т. - 2004. - 16 жовт.

5317. Про стан програмно-методичного забезпечення навчального про­цесу та його вплив на рівень фундаментальної підготовки студентів вищих навчальних закладів різних форм власності і підпорядкування: Рішення ко­легії М-ва освіти і науки України, 22.12.2000 № 8/3-18 // Інформ. зб. МОН України. - 2001. - № 8. - С. 3-7.

Дод.: Доповідна записка [Державної інспекції навчальних закладів] про стан про­грамно-методичного забезпечення... - С. 7-12.

С. 5, 8: відмічається високий рівень фундаментальної підготовки з більшості пе­ревірених дисциплін в ХНУ.

5318. Про визначення 200-річчя Харківського національного університе­ту імені В. Н. Каразіна: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 527-р // Кабінет Міністрів України. Розпорядження. Заходи від 16.11.2001 р. № 527-р. - Режим доступу: _cgi-bin/laws/main.cgi. -Загол. з екрану.

5319. 200 - с размахом: [Распоряжение Каб. Министров Украины о подготовке к празднованию 200-летия Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина] // Время. - 2001. - 1 дек. - С. 2.

5320. Питання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Указ Президента України, 28 трав. 2003 р., № 454/2003: [ХНУ стає автоном. вищ. навч. закладом] // Офіц. вісн. України. - 2003. -

№ 22. - Ст. 991. - С. 8.

***

5321. Акт справедливості і визнання: [Указ про надання Харк. ун-ту ста­тусу національного] // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 6 з фото.

508

5322. Радість!: [Присвоєння Харк. ун-ту статуса національного] // Харк. ун-т. - 1999. - 26 жовт.

5323. Что дает статус национального нашему университету? // Время. -

1999. - 20 нояб.

5324. У новому статусі [університету як національного та імені В. Н. Каразіна]: До першої річниці / С. Журавльова, В. С. Калашник, Л. С. Нечепоренко, М. І. П'ятак, І. Скачко // Харк. ун-т. - 2000. - 10 жовт.

5325. [Присвоєння Харківському університету звання національного пре­зидентом України]: Фото // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют.

5326. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина стал

автономным // UNIVERSITATES. - Х., 2003. - № 2. - С. 79.

***

5327. Статут Харківського державного університету / М-во вищ. освіти. -Х., 1991. - 30 с.

5328. Статут Харківського національного університету ім. В. Н. Каразина / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х., 1999. - 20 с.

5329. Статут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. - 2005. - 22 лют. - С. 2-5.

Див. також № 5705.

2. НАЗВИ ТА СТАТУС УНІВЕРСИТЕТУ

5330. Красіков М. М. З ім'ям Горького: [До 50-річчя присвоєння ХДУ імені О. М. Горького] / М. М. Красіков // Веч. Харків. - 1986. - 19 серп.

5331. Імені Горького: [З історії присвоєння імені О. М. Горького нашому ун-ту] // Харк. ун-т. - 1989. - 6 черв.

5332. Петрова Ж. Цього вимагає справедливість: [Пропозиція про перей­менування ун-та і надання йому ім. В. Н. Каразіна] / Ж. Петрова // Веч. Харків. - 1989. - 20 квіт.

5333. Вчена рада вирішила: [Пропозиція про нову назву ун-ту] // Харк. ун-т. - 1990. - 3 квіт.

5334. Ісіченко Ю. Є різниця!: Від зміни в назві - до нового статусу університету / Ю. Ісіченко // Ленін. зміна. - 1990. - 28 берез.

5335. Ісіченко Ю. Ім' я - символ і його сенс: [До дискусії «Культура і культ. Правда життя і напівправда літератури»: Про усунення ім. М. Горького з назви ХДУ] / Ю. Ісіченко // Прапор. - 1990. - № 1. - С. 168­169.

5336. Прохоров Е. Вищий за статусом: [Харк. ун-т] / Е. Прохоров // Харк. ун-т. - 1990. - 13 лют.

5337. Корж Н. Каразин? Горький?: Обществ. совет по топонимике: [Предложение-обоснование о переименовании Харьк. ун-та] / Н. Корж // Панорама. - 1991. - Июль (№ 27). - С. 9 з фото.

5338. [Інтерв'ю з Президентом України Л. Д. Кучмою про присвоєння Харківському університету нового статусу та імені його засновника] // Харк. ун-т. - 1991. - 26 жовт. - С. 2.

5339. Перший у країні: [Харк. ун-т здобув права автономії і самоуправління] // Харк. ун-т. - 1991. - 1 трав.

5340. Свіч В. А. Університет стає класичним / В. А. Свіч; Розмову запи­сав Л. Логвиненко // Слобід. край. - 1996. - 5 жовт.

5341. Акт справедливості і визнання: [Указ про надання Харк. ун-ту ста­тусу національного] // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 6 з фото.

5342. [Інтерв'ю з В. М. Шейко про присвоєння Харківському університету нового статуса та імені його засновника В. Н. Каразіна] / В. М. Шейко // Харк. ун-т. - 1999. - 26 жовт. - С. 2.

5343. Нерух О. Доручення президента: Про надання ХДУ статусу на­ціонального] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1999. - 27 квіт. - С. 1.

5344. Життя відраховує час: [ХНУ присвоєно ім'я Василя Назаровича Каразіна] // Харк. ун-т. - 2000. - 10 жовт. - С. 1.

5345. Мамалуй А. А. Может ли университет ХХІ века быть классиче­ским и национальным? / А. А. Мамалуй // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук. практ. конф. 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - Х., 2000. - С. 65-68.

5346. Посохов С. І. Університетська автономія вчора та сьогодні: істо­ріографічний аспект / С. І. Посохов // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.- практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - Х., 2000. - С. 260.

5347. Грищук И. ХНУ повысили в звании: [Указом Президента Украины ХНУ стал автономным] / И. Грищук // Время. - 2003. - 31 мая.

5348. Посохов С. І. Університетська автономія: реальність чи історіогра­фічний міф / С. І. Посохов // Харк. ун-т. - 2004. - 13 січ.

5349. Александров В. Єдиний в Україні [класичний університет - ХНУ імені В. Н. Каразіна] / В. Александров // Харк. ун-т. - 2005. - 25 січ.

5350. Зарудний Є. Класичний чи національний?: Про статус університе-ту-ювіляра: [ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / Є. Зарудний // Дзеркало тижня. -2005. - 5 лют. - С. 23 з фото.

Див. також № 5314, 5316, 5321-5326, 7428.

3. ЮВІЛЕЇ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

5351. Блудов Я. До 175-річчя Харківського держуніверситету / Я. Блудов // Веч. Харків. - 1980. - 8 січ.

5352. Ладогубець Л. Харківському держуніверситету ім. О. М. Горького - 175! / Л. Ладогубець // Знання та праця. - 1980. - № 1. - С. 13.

510

5353. Методические материалы по подготовке к празднованию 175-летия со дня основания Харьковского госуниверситета / Отв. за вып. И. Е. Тара-пов. - Х., 1980. - 33 с.

5354. Тарапов І. Робітня освіти й науки: До 175-річчя заснування Харк. ун-ту / І. Тарапов, Л. Авксентьєв // Прапор. - 1980. - № 1. - С. 140-141.

5355. Тарасова Л. З ювілеєм, товаришу Університет!: Сьогодні Харк. держ. ун-ту ім. О. М. Горького виповнюється 175 років / Л. Тарасова // Веч. Харків. - 1980. - 29 січ.

5356. Червінка Я. Ювілей визначного вогнища освіти і науки: Харк. держ. ун-ту ім. Горького - 175 років / Я. Червінка // Дукля. Пряшів. - 1980. -№ 3. - С. 61-67.

5357. Семенов К. Першопроходець: Харк. держ. ун-ту - 180 років / К. Семенов // Веч. Харків. - 1985. - 29 січ.

5358. Кондуфор Ю. Хай торжествує!: [До 185-річчя Харк. ун-ту] / Ю. Кондуфор // Харк. ун-т. - 1990. - 26 січ.

5359. Котятко М. Університет стрічає ювілей: [Доп. ректора І. Є. Тарапова про підсумки роботи ХДУ у 1989 р.] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1990. - 6 лют.

5360. Куделко С. М. Страницы истории: К 185-летию Харьк. гос. ун-та: Лекция-консультация. - Х.: ХГУ, 1990. - 23 с.

5361. Перший на Україні: [До 185-річчя Харк. ун-та] // Веч. Харків. -1990. - 27 січ.

5362. Погорєлов О. Гідного продовження слави: [Побажання в зв'язку з 185-річчям ун-ту] / О. Погорєлов // Харк. ун-т. - 1990. - 26 січ.

5363. Сарбей В. За високий професіоналізм: [До 185-річчя ун-ту] / В. Сарбей // Харк. ун-т. - 1990. - 26 січ.

5364. Сивокін Г. Через роки: [До 185-річчя ун-ту] / Г. Сивокін // Харк. ун-т. - 1990. - 26 січ.

5365. Биховський В. Один з найстаріших в Україні: [До 190-річчя ун-ту] / В. Биховський // Освіта. - 1995. - 24 трав. - С. 5.

5366. Георгієв К. З іменем Каразіна: [До 190-річчя з дня заснування ун­ту] / К. Георгієв // Слобід. край. - 1995. - 23 трав.

5367. Романов В. Харьковскому госуниверситету - 190 / В. Романов // Событие. - 1995. - 20 мая.

5368. Харків - місто університетське: [До 190-річчя історії ун-ту] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

5369. Харьковский государственный университет // Высшие учебные заведения Харькова: Информ. справ. прил. к журн. «Деловая жизнь». - Х., 1995. - С. 13-20.

5370. Пантюшева Л. Vivat, Akademia!: [ХГУ - 193 года] / Л. Пантюшева // Журналист. - 1998. - № 4 (февр.). - С. 12.

5371. Перший український національний: [Урочисте відзначення 195-ї річниці Харк. нац. ун-ту] // Слобід. край. - 2000. - 1 лют.

5372. Харьковскому университету исполнилось 195 лет: [Информация] // Офиц. ведомости. - Х., 2000. - № 5-6. - С. 16.

5373. Молебен в честь университета [197 годовщина Харьковского уни­верситета] // Слобода. - 2002. - 1 февр. - С. 1.

5374. Посохов С. И. Юбилеи Харьковского университета / С. И. Посохов // Отеч. история. - 2004. - № 6. - С. 141-148.

3.1. 200-річний ювілей

5375. Виступ голови Харківської обласної ради державної адміністрації Є. П. Кушнарьова на засіданні Вченої ради ХНУ ім. В. Н. Каразіна з нагоди 200-річчя з дня підписання Стверджувальної грамоти університету // Слобід. край. - 2004. - 16 листоп. - С. 3 з фото.

5376. Галаур С. Двісті літ на теренах освіти: [Низка заходів до 200-річчя ХНУ; презентовано галерею портретів ректорів] / С. Галаур // Уряд. кур' єр. - 2004. - 11 груд.

5377. Деус О. Організаційний комітет [з підготовки та відзначення 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна] / О. Деус // Харк. ун-т. - 2004. -14 верес.

5378. Деус О. Урочисте засідання [Вченої ради університету відкрило серію святкових заходів до 200-річного ювілею ХНУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 2004. - 14 груд.

На засіданні вручені дипломи почесного доктора ХНУ проф. І. Г. Черваньову та М. Т. Гладких.

5379. Іванін О. Флагман вузівської науки та освіти: [Ювіл. конф. «200 років історії Харківського університету»] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2004. -14 груд.

5380. Куделко С. М. Сколько лет Харьковскому национальному университету им. В. Н. Каразина? / С. М. Куделко // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы 5-й Междунар. науч. конф., по-свящ. 350-летию г. Харькова и 200-летию ХНУ им. В. Н. Каразина, 4-6 нояб. 2004 г. - Х., 2004. - С. 103-104.

5381. Луцишина В. Тобі, альма матер!: [Подарунок до 200-річчя ун-ту від каф. соц.-екон. географії та регіонознавства] / В. Луцишина // Харк. ун-т. -2004. - 11 трав.

5382. Новикова О. «200 років історії Харківського університету»: [Ювіл. наук. конф.] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2004. - 14 груд. - С. 1, 2.

5383. Новикова О. Свято вищої школи Харківщини: [Перше засідан­ня обл. орг. комітету з підготовки 200-річчя ХНУ] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2004. - 27 січ.

512

5384. Про свої витоки: [Інформація про нові книги співробітників іст. ф-ту, присвяч. 200-річчю ХНУ і 350-річчю Харкова] // Освіта. - 2004. - 6­13 жовт. (№ 43). - С. 8.

5385. Святкування 200-річчя Харківського університету почнеться 17 листопада // Слобід. край. - 2004. - 16 листоп. - С. 3.

5386. 17 листопада. Харків. Розпочалося святкування 200-ї річниці від заснування Національного університету імені В. Н. Каразіна: [Фото] // Голос України. - 2004. - 20 листоп. - С. 6.

5387. Смолоскип у вічність. «Живий ланцюг». Взялися за руки минуле й сучасне // Харк. ун-т. - 2004. - 14 груд. - С. 1-4 з фото.

5388. Тимарська Л. Університет на плівці: [Знятий фільм про життя ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

5389. Традиційна ювілейна [студентська наукова конференція, присвяче­на 200-річчю Харк. ун-ту, пройшла на всіх факультетах] // Харк. ун-т. -

2004. - 16 листоп.

5390. Холманская Л. Два века под одной обложкой: [Презентация кол-лект. монографии «Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років»] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2004. -29 нояб. - С. 3.

5391. Холманская Л. Юбилейный марафон: [200 лет ХНУ им. В. Н. Каразина] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2004. - 16 нояб. - С. 5 с фото.

5392. Хомайко Ю. Viva, academia!: [Ювіл. заходи до 200-річчя ХНУ] / Ю. Хомайко // Слобід. край. - 2004. - 23 листоп. - С. 4.

5393. Калініченко О. Ювілейна монета 5 гривень: 200 років Харківсько­му національному університету імені В. Н. Каразіна, Серія «Вищі навчальні заклади України» // Калініченко О. Монети України, 1992-2005: Стандарт. каталог обігових пам' ятних та ювілейних монет / О. Калініченко. - Львів,

2005. - С. 112 з фото.

5394. Юбилейная цепь: [Акция «Живая цепь» к 200-летию ХНУ им. В. Н. Каразина] // Веч. Харьков. - 2004. - 4 нояб. - С. 2.

5395. Гаташ В. Харьковскому университету - 200 лет / В. Гаташ // Новий колегіум. - 2005. - № 1-2. - С. 5-12.

5396. 200   років   Харківському   національному   університету ім.

В. Н. Каразіна // Нумізматика і фалеристика. - 2005. - № 1 (33). - С. 3 з фото. Ювілейні медалі.

5397. До 200 річчя Харківського університету: Презентація монет, меда­лей та конверта // Освіта. - 2005. - 19-26 січ. (№ 4). - С. 7.

5398. Іваніна М. Яке ж свято без вітань і подарунків: [Подарунки до 200-річчя ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / М. Іваніна // Харк. ун-т. - 2005. - 22 лют.

5399. Мінаков С. Каразінський університет починає третій вік своєї біо­графії: [Святкування 200-річчя ун-ту] / С. Мінаков // Слобід. край. - 2005. -

1 лют. - С. 1, 2.

5400. Новикова О. Діамант корони вищої освіти держави: [Святкування 200-річчя ун-ту] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2005. - 15 лют. з фото.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007