М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 96

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5401. Острогляд Т. Национальн^ій на орбите: [Празднование 200-летия ХНУ; презентация юбил. медали, монеты, конверта; астероиду дано имя «Kharkivuniver^>] / Т. Острогляд // Слобода. - 2005. - 1 февр. - С. 1, 10 с фо­то.

5402. Планета 10685 «KbarMvmiiver»: [Америк. астроном Е. Боуелл на­звав малу планету на честь Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна] // Харк. ун-т. - 2005. - 15 лют. з фото. - На фото: Е. Боуелл передає В. С. Бакірову сертіфікат на астероїд.

5403. Спасибі!: [200 тис. грн. до 200-річчя ХНУ передала у подарунок Південна залізниця] // Харк. ун-т. - 2005. - 22 лют.

5404. Таньшина А. Незгасимий світоч знань: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна відсвяткував своє 200-річчя / А. Таньшина // Вісн. НАН України. - 2005. - № 1. - С. 60-72.

5405. Холманская Л. Старейшему университету Украины - 200 лет! / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2005. - 1 февр. - С. 1, 3. - На фото: Б. Патон, В. Шумилкин, правнучка В. Н. Каразина - Лидия.

5406. Холманская Л. Харьковский университет будет ходить в бриллиан­тах: [Монета и медаль в честь 200-летия Харьк. ун-та] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2005. - 1 февр. - С. 2. - На фото: 5-гривенная медаль; худо­жницы, создавшие дизайн монеты и медали: О. Терехина, Н. Домовицких. Див. також № 55, 59, 60, 258, 5318, 5319, 5485, 5544, 5568, 5572, 6344,

7923.

4. СПОМИНИ

5407. Бар' яхтар В. «Я мав щастя навчатися в Харківському університетів»: [До 185-річчя ХДУ] / В. Бар'яхтар // Харк. ун-т. - 1990. -6 лют.

5408. Березовский Ю. З Слобожанщини на берег Дніпра: [Воспоминания бывшего студента отделения журналистики филфака] / Ю. Березовский // Освіта. - 1997. - 28 трав. - 4 черв. (№ 40-41). - С. 6.

5409. Татаринова С. И. [Воспоминания об ун-те] / С. И. Татаринова // Харк. ун-т. - 1997. - 14 жовт.

5410. Тригуб П. М. [Воспоминания об ун-те] / П. М. Тригуб // Там само.

5411. Рибалка І. К. Така наша доля: Сторінки життя мого покоління / І. К. Рибалка. - Х.: Основа, 1999. - 200 с.: іл.

514

5412. Литвиненко М. А. Мої університети: [Спогади] / М. А. Литвиненко // Проблеми періодизації історії та його історикографічного процесу: Харк. історіогр. зб. - Х., 2002. - Вип. 5. - С. 128-134 з фото.

С. 133-134: про історичний факультет Харк. ун-ту.

5413. И. Е. Тарапов: Воспоминания коллег, друзей, близких: [Статьи]: Сазонов Н. И. Большое видится на расстоянии. - С. 47-50; Шеремет И. И. Роль И. Е. Тарапова в становлении и развитии социологического факульте­та. - С. 50-53; Пугач Е. П. Человек дела. - С. 52-53; Ефименко А. В. «Он между нами жил...» - С. 54-58; Бурко В. Л. Знаковый для Университета человек. - С. 59 // UNIVERSITATES. - Х., 2003. - № 2. - С. 46-59.

5414. Красовицький Б. М. Мои учителя и сверстники. - 2-е изд., испр. и доп. - Х.: Фолио, 2004. - 223 с., [4] л. ил.

5415. Хижковий В. П. Безмежно вдячний наставникам: [Розповідь доц. каф. експерим. фізики про свій шлях в ун-ті та вчителів] / В. П. Хижковий // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

Див. також № 6716.

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

5416. Журавский Ю. И. Харьковский университет: Фотоочерк / Ю. И. Журавский, Л. М. Межова. - Х.: Прапор, 1980. - 87 с.

5417. История Украинской ССР: В 10 т. Т. 4. - К.: Наук. думка, 1983. -

694 с.

С. 210, 214-215, 217-218: про перший університетський центр на Україні - в Харко­ві.

5418. Тарапов І. Університет і демократія / І. Тарапов // Харк. ун-т. -

1989. - 3 жовт.

5419. Тарапов И. Университет и демократия: (На примере Харьк. ун-та) / И. Тарапов // Вестн. высш. шк. - 1990. - № 4. - С. 8-11.

5420. Диденко И. Харьковский университет - второй в Союзе: [О пре­доставлении доп. прав и льгот сроком на 5 лет] / И. Диденко // Слобода. -

1991. - 26 июня.

5421. Тарапов І. Є. Не та шкала цінностей.: Вища школа: кроки перебудо­ви: Інтерв'ю з ректором ун-ту / І. Є. Тарапов // Освіта. - 1991. - 15 січ.

5422. Жулинський М. Г. «. Зробіть із себе особистість»: [Про роль ун­тів у становленні демократії та відродженні культури України, в т.ч. Харк. ун-ту] / М. Г. Жулинський // Харк. ун-т. - 1992. - 15 верес.

5423. Мигуліна Т. Університет і Харків / Т. Мигуліна // Там само. - 18 серп.

5424. Розвиток народної освіти і педагогічної науки на Харківщині: При-свяч. 180-річчю Харк. пед. ін-ту ім. Г. С. Сковороди / В. І. Євдокімов, Г. В. Єльніков, В. В. Корнілов та ін. - Х., 1992. - 334 с.

С. 7, 8, 9, 20-29, 66, 96-103: про Харк. держ. ун-т.

5425. Страницы истории Харьковского государственного университета: Лекция-консультация для поступающих в ХГУ / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов. - Х.: ХГУ, 1992. - 18 с.

5426. Тарапов І. Є. Зближення систем науки й освіти - головне завдання сьогодення / І. Є. Тарапов // Харк. ун-т. - 1992. - 10 берез.

5427. Мигуліна Т. На порозі ХХІ століття: [Проект розвитку ХДУ на завдання Міжнар. банку реконструкції і розвитку] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1994. - 25 січ.

5428. Биобиблиографический словарь ученых Харьковского университе­та.  Т. 1:  Ректоры  (1805-1919,   1933-1995)  / Сост.:  В. Д. Прокопова,

Р. А. Ставинская, М. Г. Швалб и др. - Х.: НФТЦ, 1995. - 127с.

5429. Історії невелемовний звіт: [ХДУ - один із найстаріших ун­тів України] // Харк. ун-т. - 1995. - Спецвип.

5430. На декілька рядків: [Різні відомості про ХДУ] // Там само.

5431. Свич В. Харьковский университет на пороге третьего столетия /

B. Свич // Время. - 1995. - 20 мая.

5432. [ХДУ на третьому місці серед вузів України і на першому - серед класичних ун-тів] // Харк. ун-т. - 1995. - 21 лют.

5433. Буйнов Ю. В. Какая у нас история? / Ю. В. Буйнов; Беседу вела Н. Васильева // Слобода. - 1996. - 10 июля с фото.

5434. Михеев В. К. Харьковский государственный университет как ре­гиональный центр образования: история и современность / В. К. Михеев,

C. М. Куделко // Структура освіти в регіоні: проблеми оптимізації: Ма­теріали міжнар. наук.- практ. конф. (12-14 груд. 1996 г., Харків). - Х., 1996. -

С. 189-191.

5435. Флагман высшей школы // Харк. ун-т. - 1996. - 19 берез. - Додаток.

5436. Міхеєв В. К. Харківський державний університет як регіональний центр освіти: історія та сучасність / В. К. Міхеєв, С. М. Куделко // Історія Ук­раїни: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. - К., 1997. - Вип. 2. - С. 58-60.

5437. Основні джерела з історії Харківського університету // Харк. ун-т. -1997. - 11 листоп.

5438. Свіч В. А. Харківський державний університет на порозі третього тисячоліття і третього століття / В. А. Свіч // Там само. - 18 берез.

5439. Тарапов И. Е. Харьковский университет: Страницы истории: Сб. актовых речей на торж. заседаниях Ученого Совета, 1976-1993 / И. Е. Тарапов. - Х.: Фолио, 1997. - 271 с.: 4 л. ил.

5440. Харьковский государственный университет: [Генеалог. древо] // Харк. ун-т. - 1997. - 18 берез.

5441. Некос В. Із академіків: [Вчені ун-ту - академіки АН вищої школи] / В. Некос // Харк. ун-т. - 1998. - 6 січ.

516

5442. Сарбей В. Г. Місце і роль Харківського університету у започатку-ванні процесу українського національного відродження ХІХ - поч. ХХ ст.: (Причинки до історії та історіографії проблеми) / Сарбей В. Г. // Харк. історіогр. зб. - 1998. - Вип. 3. - С. 84-97; Вип. 4. - С. 70-80.

5443. Страницы истории [Харьковского университета] // Мовна компе­тенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. - Х., 1998.- С. 9-12.

5444. Бакиров В. С. Харьковский государственный университет / В. С. Бакиров // Информ. бюл. / Евраз. ассоциация ун-тов. - М., 1999. -№ 4. - С. 110-117.

5445. Посохов С. Харківський університет ім. О. Горького / С. Посохов // Довідник з історії України. - К., 1999. - Т. 3. - С. 519-520.

5446. Свідзинський А. Роль класичних університетів у становленні нації / А. Свідзинський // ВХУ. - 1999. - № 426. - С. 300-306.

С. 303-304: про Харк. ун-т.

5447. Харківський державний університет: [Коротка довідка] // UNIVERSITATES. - Х., 1999. - [ВыпЛ]. - Обрат. сторона обл.

5448. Бакіров В. С. Слово про Харківський університет / В. С. Бакіров // Довідник для вступників... - Х., 2000. - С. 3-4.

5449. Веретенко Т. Г. Педагогічна освіта студентів класичних університетів України / Т. Г. Веретенко // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - Х., 2000. - С. 197-198.

5450. Етапи великого шляху: [Хронологія важливих подій в історії Харк. ун-ту] // Харк. ун-т. - 2000. - 25 січ. - С. 2-3.

5451. Люба О. О. Місце та роль університетів в стратегії державотворен­ня / Люба О. О. // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - Х., 2000. - С. 63-65.

5452. Основні джерела з історії Альма матер // Харк. ун-т. - 2000. -7 берез. - С. 1.

5453. Пиріг Р. Найпрестижніший європейський вуз / Р. Пиріг // Харк. ун-т. - 2000. - 29 серп. - С. 1.

5454. Тарасова Л. Повернення до витоків: [Харк. нац. ун-т ім. Каразіна] / Л. Тарасова // Слобід. край. - 2000. - 1 серп.

5455. Шеремет І. І. Відтворення і підвищення культури суспільства як функція університетів / І. І. Шеремет // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.- практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - Х., 2000. - С. 79-80.

517

5456. Бакіров В. С. У ХХІ сторіччя разом із Харківським на­ціональним університетом / В. С. Бакіров // Харк. ун-т. - 2001. -

20 лют. - С. 1.

5457. Корсунский В. Харьковский университет / В. Корсунский // Панорама. - 2001. - 16 берез. - С. 13.

5458. Лисиця В. Найстаріший, найзаслуженіший!: [Харк. нац. ун-т] /

B. Лисиця // Харк. ун-т. - 2001. - 20 лют. - С. 1.

5459. Нерух О. О. Педагогічні школи класичного Харківського на­ціонального університету ім. В. Н. Каразіна / О. О. Нерух // Наук. зап. каф. педагогіки Харк. нац. ун-та. - 2001. - Вип. 7. (№ 540). - С. 121-129.

Частково про видатних педагогів І. М. Буланкіна, В. І. Астахова, М. Н. Барабашова, В. П. Бузескула, Л. Л. Гіршмана та ін.

5460. Про Харківський національний університет: (Почат. відомості для першокурсників). - Х.: ХНУ, 2001. - 31 с.

5461. Зайцев Б. П. Основні джерела з історії Харківського університету / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харьк. ист. альманах. - 2002. - [№ 3]. - С. 23-28.

5462. Лисиця В. Унікальний університет України / В. Лисиця // Харк. ун-т. - 2002. - 29 жовт. - С. 1.

5463. Літопису невелемовний звіт.: [про ХНУ] / Ректорат Харк. ун-ту // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 4, 6, 8, 10, 12.

5464. Літопису невелемовний звіт: [Історія та авторитет ХНУ] // Харк. ун-т. - 2002. - 29 жовт. - С. 1-2.

5465. Астахова О. [Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна] // Астахова О. Ми - харків' яни, нам є чим пишатися! / О. Астахова, Т. Крупа. - Х., 2003. - С. 73-75.

5466. Бакіров В. С. Його величність Університет: [Про роль класич. ун­тів в системі сучас. вищої освіти України] / В. С. Бакіров // Уряд. кур'єр. -2003. - 30 квіт. - С. 16.

5467. Білецький М. Унікальний університет України: [Довідка для абіту­рієнтів] / М. Білецький // Уряд. кур'єр. - 2003. - 18 берез. - С. 1.

5468. Літопису невелимовний звіт!: [Про Харк. ун-т] // Харк. ун-т. -

2003. - 18 берез. - С. 1-2.

5469. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: [Фото] // Харків. 350: Фотоальбом. - Х., 2003. - С. 12-13, 68-69, 71.

5470. Білецький М. Унікальний університет України / М. Білецький // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез. з фото.

5471. [Генеалогічне древо Харк. нац. ун-та: Схема] // Харк.  ун-т. -

2004. - 5 жовт.

5472. История города Харькова ХХ столетия / Ред. кол.: Ярмыш А. Н.,

C. И. Посохов, А. И. Эпштейн и др. - Х.: Фолио; Золотые страницы, 2004. -686 с.

С. 641-642, 655: Харьк. ун-т.

5473. Концепція стратегічного розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2005-2010 рр.): [Проект схвалено на засід. Вченої Ради ун-ту від 27 трав. 2004 р.] // Харк. ун-т. - 2004. - 1 черв.

5474. Лисицина Н. Университет: вчера и сегодня / Н. Лисицина // Слобо­да. - 2004. - 16 марта.

5475. Літопису звіт невелемовний!: [Історія Харк. ун-ту] / Ректорат ХНУ // Харк. ун-т. - 2004. - 23 берез.

5476. Літопису невелемовний звіт: [До 200-річчя Харк. ун-ту] / Ректорат ХНУ // Харк. ун-т. - 2004. - 5 жовт.

5477. Логвиненко Л. Харківський університет у світовому історичному контексті / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2004. - 16 листоп. - С. 3 з фото.

5478. Проблемы истории и археологии Украины: Материалы 5 Между-нар. науч. конф., посвящ. 350-летию г. Харькова и 200-летию ХНУ им. В. Н. Каразина, 4-6 нояб. 2004 г. - Х: НМЦ «МД»., 2004. - 128 с.

Зі змісту: Жукова Ю. А. Основание Харьковского университета в постсоветской ис­ториографии / Ю. А. Жукова. - С. 97-98; Куделко С. М. Сколько лет Харьковскому национальному университету им. В. Н. Каразина? / С. М. Куделко. - С. 103-104; Філліпенко Р. І. До питання дослідження Є. К. Рєдіним історії Харківського універси­тету / Р. І. Філліпенко. - С 114-115.

5479. Скачко І. Харків університетський: [Унів. імена на карті міста: ву­лиці М. П. Тринклера, В. Я. Данилевського, В. Н. Каразіна, Л. Л. Гіршмана, О. О. Потебні, Л. Убійвовк, О. Т. Гончара, М. П. Барабашова, А. К. Валь­тера, О. М. Ляпунова, Костомарівська, Університетська] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007