А М Дворецький - Економіка агропромислового комплексу - страница 1

Страницы:
1  2 

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

УДК 631.95 (477)

А. М. Дворецький,

аспірант кафедри економіки агропромислових формувань, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЇХ ЯКІСНИЙ СТАН

Розглянуто та визначено вплив використання орних земель підпри­ємствами Чернігівської області у 2008 році на їх якісний стан. Зокре­ма, проаналізовано внесення органічних і мінеральних добрив, ди­наміку агрохімічних показників та вміст гумусу.

Ключові слова: землекористування, раціональне використання зе­мель, охорона земель, розбалансованість землеробства, баланс гу­мусу, винос поживних речовин.

Рассмотрено и определено влияние использования пахотных земель предприятиями Черниговской области в 2008 году на их качествен­ное состояние. В частности, проанализированы внесение органичес­ких и минеральных удобрений, динамика агрохимических показате­лей и содержимое гумуса.

Ключевые слова: землепользование, рациональное использование земель, охрана земель, разбалансированность земледелия, баланс гумуса, вынос питательных веществ.

Influence of using of arable earths by enterprises of the Chernihiv region in 2008 year on their high-quality position is considered and defined. Particularly, bringing of organic and mineral fertilizers, dynamics of agricultural chemistry indexes and content of humus is analyzed.

Keywords: land utilization, rational using of earths, protection of earths, disbalance of agriculture, balance of humus, bearing-out of nutritive materials.

За масового перерозподілу землі з огляду на зміну структури відносин власності, а також не менш масову зміну складу ново-створених суб'єктів земельних відносин, пов'язану зі зміною меж

© А. М. Дворецький,2010 187землекористування, порушилася сталість земельних прав сільсь­когосподарських підприємств, що є обов'язковою умовою раціо­нального використання землі. Відновлення сталості потребує ве­ликих зусиль і витрат на проведення міжгосподарського та внутрішньогосподарського землевпорядкування. Вочевидь, у хо­ді реформ слід поряд зі зміною відносин власності на землю вжи­вати заходи щодо забезпечення раціонального використання зем­лі на новостворених землекористуваннях, адже лише за береж­ливого та ефективного використання національного земельного масиву можливо забезпечити продовольчу безпеку держави. На­ші сільськогосподарські землі дають для цього повну можли­вість.

Високий рівень розораності угідь, укрупнення полів, динаміка нераціонального землекористування призвели до щорічної втрати гумусу в середньому 600—700 кг/га [3].

Неодноразово розглядалось земельне питання Радою Націо­нальної Безпеки України, яке підіймалось і підіймається на збо­рах Української академії аграрних наук. Якісний стан, охорона земель, їх ефективне використання знайшли відображення в працях багатьох науковців, зокрема: Л. Я. Новаковський зазна­чає, що використання і охорона земель — проблема національ­ної безпеки держави; С. Ю. Бугилін акцентує увагу на головних чинниках погіршення якості грунтів — вітровій та водній ерозії, збитки від них перевищують 10 млрд дол. на рік; В. Ф. Сайко звертає увагу на високий рівень розораності території і рекомен­дує для стабілізації землекористування зменшити обсяг орних земель до 24 млн га; Є. М. Лебідь звертає увагу на розбалансо-ваність землеробства [2].

Під час аналізу землекористування підприємств Чернігівсь­кої області, в першу чергу, постає проблема структурної незба-лансованості у використанні, наявний дисбаланс між виносом поживних речовин з урожаєм і їх надходженням у ґрунт. Це під­тверджують дані табл. 1, де починаючи із 1991 року кількість внесених як мінеральних, так і органічних добрив щороку змен­шується.

Не витримується і співвідношення між основними елемента­ми живлення азотом (N), фосфором (Р), калієм (К). У недостат­ній кількості вносяться органічні добрива. За останні 10 років (у порівняні з результатами п' ятого туру) продовжує зменшува­тись у ґрунтах області вміст рухомих форм фосфору та обмінно­го калію.

Таблиця 1

ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Роки

Внесено мінеральних добрив, кг/га

Внесено органічних добрив, т/га

 

Всього

N

P

К

 

1976

126

50

25

51

9,7

1981

125

53

27

45

10

1986

158

58

28

72

11,2

1990

166

63

36

67

10,1

1991

166

63

37

66

9,7

1992

129

52

27

50

9,1

1993

87

34

13

40

7,1

1994

28

16

5

7

5,7

1995

25

20

2

3

4,4

1996

16

12

2

2

3,9

1997

13

10

2

1

3,1

1998

13

11

1

1

2,5

1999

11

9

1

1

2,1

2000

10

8

1

1

1,8

2001

18

14

2

2

1,8

2002

18

14

2

2

1,7

2003

35

27

4

4

1,8

2004

46

34

7

5

1,4

2005

39

29

5

5

1,5

2006

46

33

7

6

1,7

2007

47

37

6

4

1,9

2008

37

31

3

3

1,34

Основні поживні елементи мають негативний баланс. Змен­шується вміст рухомих форм фосфору (Р2О5 ), який становить лише 111 мг/кг (оптимальний вміст у ґрунтах Полісся Р2О5 ви­значено в межах 160—190 мг/кг ґрунту). Характерна низька за­безпеченість ґрунтів обмінним калієм — 71 мг/кг (оптимальнийвміст К20 — 170 мг/кг ґрунту). За науково обґрунтованих норм внесення органічних добрив для зони Полісся України — 13 — 14 т на 1 га, Лісостепу 11 — 13 т на 1 га, у 2008 р. внесено в ці­лому по області майже у десять разів менше — 1,34 т на 1 га ріл­лі. Фактичний вміст гумусу в ґрунтах зони Полісся України на 0,29 % менше оптимального, який становить 2,6 % (табл. 2).

Таблиця 2

ДИНАМІКА АГРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПО РІЛЛІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тури та роки обстеження

 

Ер

р

р

р

Ср

р

Ср

р

Показники

1965—1970

ІІІ

1978—1982

V

1987—1991

VII

1996—2000

VIII 2001—2005

Усього по зоні Полісся Чернігівської області

Обстежена площа тис. га.

978,9

917,1

917,5

785,5

514,9

рН (сольове)

5,38

5,76

5,74

5,70

5,59

Гумус, %

 

 

1,89

1,90

1,90

Р2О5, мг/кг

60

99

129

117

104

К2О, мг/кг

34

46

65

59

54

Усього по зоні Лісостепу Чернігівської області

Обстежена площа тис. га.

452,3

482,6

492,4

448,2

388

рН (сольове)

5,89

5,85

5,84

5,95

5,79

Гумус, %

 

 

3

2,92

2,91

Р2О5, мг/кг

100

109

125

133

120

К2О, мг/кг

46

55

90

100

93

Усього по Чернігівський області

Обстежена площа тис. га.

1431,2

1399,7

1409,9

1233,7

902,9

рН (сольове)

5,54

5,79

5,77

5,79

5,68

Гумус, %

 

 

2,28

2,27

2,33

Р2О5, мг/кг

73

102

127

123

111

К2О, мг/кг

38

49

73

74

71

Баланс гумусу в орних землях області збільшується, в основ­ному, через зменшення обсягів обстеження ділянок. Підлягають обстеженню як правило площі ріллі із кращими якісними показ­никами. Так, під час останнього туру обстеження обстежена площа зменшилась на 37 % порівняно з 1965 роком.

Тому для відображення реальної картини динаміки балансу гумусу проведемо розрахунки, використовуючи методику розра­хунку балансу гумусу, яка була розроблена у Національному аг­рарному університеті — Гнатенко О. Ф., Петренко Л. Р., Вітвіць-кий С. В. та ін., 1999 р. [1]. Розрахуємо середньорічний баланс гумусу ріллі господарств Чернігівської області за 2008 рік (табл. 4) з метою визначення реальної картини стосовно якісних показників орних земель. За даним методом баланс гумусу визначають як різ­ницю між статтями його надходження і втрат за однаковий про­міжок часу.

Для визначення величини середньорічного балансу гумусу в ґрунті під окремою сільськогосподарською культурою розрахун­ки проводять за такою формулою:

Бс = Рр х Кг.р. + Од х Кг.р. - Км х Пг, (1)

де Бс — середньорічний баланс гумусу в ґрунті на 1 га під окре­мою сільськогосподарською культурою, т/га; Рр — кількість по­жнивно-кореневих решток, що надійшла у ґрунт, т/га; Кг.р. — ко­ефіцієнт гуміфікації пожнивно-кореневих решток; Од — кількість органічних добрив, що внесли у ґрунт, т/га; Кг.о. — коефіцієнт гуміфікації органічних добрив; Км — середньорічна втрата гуму­су під певною сільськогосподарською культурою, т/га; Пг — по­правка на гранулометричний склад.

Щоб розрахувати баланс гумусу в цілому по області за один рік, використовуємо таку формулу:

Бс = (Пі + Пг) - Р, (2)

де Бс — середньорічний баланс гумусу в ґрунті, т/га; Пі — кіль­кість новоутвореного за рахунок рослинних решток гумусу під окремими сільськогосподарськими культурами, т/га; Пг — кіль­кість новоутвореного за рахунок органічних добрив гумусу, т/га; Р — сумарна кількість гумусу, що мінералізується під культура­ми, т/га.

В

И

Р

Б О

Д

в о е. ас о о

РБТІ

ДОАС

ХЛБ ИО

яохтэс!

ХИННШГООСІ

иїгеятфшАх

TU-jrt^iif^mT

55555555 55555555

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

co   co   С  o"  co   co   c0 <D

.3 '

EX/X

6   0   8   0   2   2   1 5

«о       «о      «о       0~     o~     ^     ^ ^

HHOX

о и

о

и ш/х

ЕК

ОО Р

А Т

ннох

2

0

5 2

2 2

02   1   8   2   6   6   1 8

09 ^ о, 1п

оо стГ vo, <м" о- чо

32   5   0   0   0   5 0

Ю ^ ^ ^ ^ ^7 ^

^-1 с0 гп

5

0^8

2

6

6

55555 55555

^ ^ ^ ^ ^

о- о" о" о" о"

»П ГЧ ^ (N Ю

, 2   СЧ   СЧ,

2222222222222222222 аиадоіг   ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 о с, ,3 с, ,3 с, о с, ,3 о ,3 ^

XHHhiHuxdo   to o* c0 o* to «о c0 c0 o*      c0 o* c0      c0 c0 c0 c0 o* иїгеятфшАх хнзтїітфзо;)!

8 t~7 090

co 00 СЯ —1 СЯ

Г-7

2

2 608657

5

6

00

555555 555555

^ ^ ^ ^ ^ ^

cT  c0  CD   c0  c0 С

0

19 0

СЯ

■нїі -оих 'dicje ииаоїгед

их -оих 'исіЛхчиХл юнеяпі -осіия иїпоиц

49 35   9   6   6   85 2 51 42   2   1        1 5

636141928032201

їй

о н р

е

з

я я и н е

a

с

с и

в*

^   ^ S

>>>    s в!

с е

о оак

ое рр

7 15218 6 592615 4961621

,7,255686,

6 3,    , 5

а

з

ч у р

рку кку кя р

у б

'Я ^ a онкрня

р куно

я е н

у

о ч н о

0,

67211 530 1361 51

2

,5 5

771 ,3,2

я

ч с

о т р

В"

о

03

О

я н н е

еж

с а

ан

їв д

и

ч с

е

й  ^ я СЗ

и

s я

03 га СР

рт

о о св о е. ас о о

гц

ТІ

С

ЛБ О

а

27660 689 845 876 01181178690379366643 ,    ,    ,    ,    ~(N    (Join mm-    , ^q

^^^О^     "0 0 0«0  0 0««•>•> 00.-0

о

и

т

64962 445 452 042 647409326938724527035800,7

4590657988,41790185704712376112,454764

_u <N     „    „ CD <N ,_

1,1,2,1,2

8

5,,816,405180 792,5,,712,

7718602

10,,8 2,,3

884 480

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А М Дворецький - Економіка агропромислового комплексу