В О Самохіна - Analytical reading fields of vision - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Факультет іноземних мов

 

Самохіна В.О., Морозова 0.L, ЛегейдаА.В.

 

ANALYTICAL READING: FIELDS OF VISION

ЧАСТИНА ПЕРША

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З АНАЛІТИЧНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ВІДДІЛЕНЬ

 

 

 

Харків 2011УДК 811.) 11 (075.8] ББК 81.2 Англ - 923 С 17

 

 

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Мартикюк А. П.. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови № 2 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Сасико Н. В.

 

 

Друкується ш ранениям Навчально-методичної ради Харківського наиіоиапьноро університету імені В. Я Каразіна (протокол Л« 4 від 28.04.2011 p.)

 

Analytical reading: Fields of Vision. Частина Перша / Самохіна В. О, С 17   Морозова О. 1., Легенда А. В. - X. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011 118 с.

Навчально-методичний посібник призначений для аудиторної га самостійної роботи студентів філологічного та перекладацького відділень першого курсу кафедри англійської філології факультету іноземних мов у межах засвоєння програми практичного курсу англійської мови, аспект -аналітичне читання. Посібник має за мету ознайомлення зі зразками сучасної англомовної художньої літератури, вдосконалення навичок читання, перекладу та обговорення, систематизацію лексики та закріплення словникового запасу, опанування ключових понять та методів початкового лінгвістично-літературного аналізу, розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення, навчання мовленнєвим моделям сучасної англійської мови, а також аудиторний та самостійний контроль практичних знань.

УДК 811.111 (075.8) ЬНК 81.2 Англ - 923 С 17

С- Харківський національний \ніпсрситет імені В Н Караїма. 20! >

і Самохіна В О. Морозова О і Легенда А IV. 201 1ВСТУП

Навчально-методичний посібник Analytical reading: Fields Of Vision для практичного курсу англійської мови є двоаспектним у тому плані, що кожен юніт посібнику складається і двох розділів, які мають "за мету розвиток відповідно мовних навичок (Language Focus) та навичок літературно-лінгвістичного аналізу (Literary Focus) студентів І курсу філологічного та перекладацької о відділень кафедри англійської філології. Видання є першим ступенем опанування аспекту "аналітичне читання" - одного з базових аспектів у низиі компонентів, що становлять специфіку і методику викладання дисципліни практична англійська мова студентам I-V курсів, яке здійснюється кафедрою англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Аналітичне читання основоположний лінгвістично-практичний аспект, який викладається філологам та перекладачам-германістам на I-V курсах факультету іноземних мов і є необхідним для спеціальної підготовки та введення у наступний теоретико-практичний курс літературно-лінгвістичного аналізу, що передбачений навчальною прої рамою, а також має загальноосвітнє значення.

Посібник Analytical reading: Fields Of Vision складається з двох частин Частина перша охоплює академічний матерал аспекгу аналітичне читання, що викладається кафедрою англійської філології у першому семестрі студентам філологічного та перекладацького відділень першого року навчання, і містить три юніти, кожен з яких складається з двох фокусів. Мовний фокус (Language Focus) представлено базовим текстом (сучасна англоамериканська проза/драма), секцією активного вокабуляру до тексту (Vocabulary) та серією лексичних та лексико-граматичних вправ (Exercises), спрямованих на засвоєння лексичного матеріалу гоніту. Літературно-лінгвістичний фокус кожного юніту (Literary focus) складається'з послідовної презентації одного з базових понять літературно-лінгвістичного аналізу (Key Literary S'otion(s)) та зразків аналізу літературних уривків з англоамериканської прози та поезії (Sample Analysis) крізь спектр аналізованого ключового поняття та серії вправ (Exercises). спрямованих на розвиток початкових навичок самостійного літературно-лінгвістичної о аналізу у межах вивченого поняття.

Двофокусна структура засвоєння кожного з юнітів першого розділу посібника передбачає три умовні етапи:

Етап перший: прочитання, переклад і переказ тексту, теоретичне засвоєння механізму базового літературно-лінгвістичного поняття га його прикладів у літературі. Мовний фіж\с охоплює наступну послідовність компонентів: робота над текстом розпочинається з прочитання самого тексту, або коротких бібліографічних відомостей про автора тексту і його основні твори, після чого -власне переклад. Студенти не лише перекладають активні лексичні одиниці > тексті, але й виконують завдання з приведення дефініцій цих слів і виразів англійською і їх інтерпретації у зазначеному контексті. Прочитання та переклад тексту   супроводжуються   і   йою   переказом,   то   передбачає повторенняключових активних одиниць, які становлять ядро тексту. Літературно-иневістичний фокус передбачає посіупове опанування лінгвістичної частини кожного іоніту та маг за мету розвиток у студентів 1 курсу початкових навичок літературної о аналізу тексту, і на першому етапі проходження юні іл маніфестується у поступовому «провадженні у заняпя з аналітичного читання ключових понять (напр.. theme - тема тексту, message - ідея тексту; setting, chronotop--хронотоп тексту, character type   тип персонажу і т п.).

Етап другий: освоєння вокабуляру активного тексту і споріднених лексичних одиниць, об'єднаних у секції Vocabulary, що становить мовний фокус юніта. Літературно-лінгвістичний фокус другого етапу проходження юніту передбачає аналіз зразків літературного-лінгвістичного аналізу літературних уривків з відомих художніх творів класичної британської та американської літератури та виконання відповідних вправ на розвиток навичок самостійного аналізу текстів.

Етап третій: виконання лексичних і лексико-граматичних вправ (Exercises) певного уроку у межах мовного спектру. Літературію-лінгвістичний фокус третього етапу охоплює подальший самостійний літературно-лінгвістичний аналіз текстів, запропонованих у секції Language Focus кожного іоніту посібника, аналіз індивідуального авторського стилю, порівняння уривка твору з фабулою, ідеєю і мораллю інших творів даного автора, застосування вивченого методу літературного аналізу до аналізованого тексту, підготовку студентами доповідей щодо етично-моральної проблематики аналізованого літературного у ривка.

Даний посібник і аналітичного читання також містить термінологічний глосарій у сіх теоретичних базових понять лі ге р атурно-лінгвістичного аналізу (Glossary 'of Literal у Terms), що презентовані у посібнику та застосовуються на усіх етапах текстового аналізу, а також енциклопедичний довідник (Appendix). шо містить дефініції та історію становлення існуючих жанрів поезії, драми та прози.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ІCONTENTS PART ONE (I SEMESTER)

Вступ....................................................................................... 3

Unit 1.

LANGUAGE FOCUS........................................................... 6

My Fair Lady (adapted by Alan Jay Lcrner)

Vocabulary............................................................................ 8

Exercises."............................................................................ 21

LITERARY FOCUS........................................................... 29

What is Literature?................................................................. 29

Why read Literature?............................................................. 29

Why analyse Literature?........................................................ 30

Key Literary Notions- Theme and Message.......................... 30

Sample Analysis.................................................................. 32

Exercises............................................................................... 33

Unit 2.

LANGUAGE FOCUS......................................................... 35

At Bertram's Hotel (by Agatha Christie)

Vocabulary........................................................................... 36

Exercises............................................................................... 45

LITERARY FOCUS........................................................... 54

What is Fiction?..................................................................... 54

Key Literary Notion: Setting.................................................. 54

Sample Analysis.................................................................. 57

Exercises............................................................................... 63

Unit 3.

LANGUAGE FOCUS......................................................... 64

Sailing Down The Chesapeake (by William Saroyan)

Vocabulary........................................................................... 66

Exercises.............................................................................. 75

LITERARY FOCUS............................................................ 83

Key Literary Notion: Plot....................... ............................. 83

Sample Analysis.................................................................. 85

Exercises............................................................................... 88

Key Literary Notions: Narrators and point of view.............. 90

Sample Analysis.................................................................. 93

Exercises.............................................................................. 100

Glossary of Literarv Terms................................................ 102

APPENDIX: Genres........................................................... Ill

Types of Poetry.................................................................... Ill

Types of Drama.................................................................... 113

Types of Fiction      116Unit I LANGLACK FOCUS

MY FAIR LADY (adapted by Alan Jay Lcrner*) ACT I: Scene VII

"My Fair Lady" is a very popular musical adaptation of Bernard Shaw's "Pygmalion".1 It was first produced with the book and lyrics by Alan Jay Lerner and music by Frederick Loewe.

The main character, Henry Higgins, a weil-known phonetician, meets a flower-girl Eliza Doolittle outside Covent Garden.' He is struck by her Cockney accent1 and he bets his friend Colonel Pickering that he can leach her "proper English" and can pass her off for' a lady at the Embassy garden party .

(At the rise of curiam. The stage is filled with ladies and gentlemen at Ascot.' all dressed for the occasion. Mrs Higgins enters and hows politely to one or two as they go off' Almost immediately Higgins enters, dressed in tweeds.)

H і g si і n s : (to himself) 1 don't know where Hie devil they could be. (He sees his mother and comes to her.) Oh, darling, have you seen Pickering? My, you do look nice . (Kisses her)

Mrs Higgins: 1 saw Colonel Pickering, and і lenry dear, it's most shocking. I've heard you've brought a common flower-girl from Covent Garden to my box at Ascot.

Higsiins: Oh, darling, she'll be all right. I've taught her to speak properly, and she has strict orders as lo her behaviour. She's to keep to two subjects: the weather and everybody's health sort of'fine day' and 'how do you do'.' Help her. darling, and vou'll be quite safe.'11

Mrs Higgins: Safe? 1 о talk about our health in the middle of a race0

HigginsT (impatiently) Well, she's got to talk about something.

MrVlligg ins: Henry, you're not even dressed properly.

Higgins:' changed my shirt.

M rVH і g g і n s : Where is the girl now0

Hi st я ins? (seeing them) Ah] "

Mrs Higgins: Ah, Colonel Pickering, you're in time for tea. Pickerfng: Thank \on. Mrs Higgins. may і introduce Miss Eli/a Doolittle0 Mrs  Higgins:   (extending her hand politely) Mv dear Miss Doolittle.

Eliza: How kind of you to let me come. (She says it properly and Higgins is

happy, і

Mrs Higgins: Delighted.' my dear. (Introducing, Mrs Eynsford-Hill. Miss Doolittle.

M r s E ynsford-llill: How do you do'.' E І і / a : How do you do'.' Mrs H'i g g і n s : (introducing) Ford and Lady Boxmgton. Miss Doolittle. F о rd a nd L a d v В о x і n gt о n : I low do v'ou do?г І і / u  How do you do?

Mrs Higgins: (introducing) And Freddv Eynsibrd-Hill.

Eliza: How do you do9

Freddy; I low do you do?

Higgins: Miss Doolittle?

Eliza: Good afternoon. Professor I liggins.

(Higgins motions for her to sit down^and she looks at him He pantomimes sitting down and she does They all sit down Tea is served)

Freddv: The first race was very excitine. Miss Doolittle. I'm so sorrv you missed it.

Mrs Higgins: (hurriedly) W ill it rain do you think? Eliza: Fhe rain in Spain stays mainly in the plain. But in Hertford. Hereford and Hampshire hurricanes hardly ever happen.'1 Freddy: Ha, ha, how awfully funny.

Eliza: What is wrong with thai. youns> man'.' 1 bet 1 got it riszht. Freddy: Smashing!

Mrs E у n s f о r d - H і 11: I do hope we won't have anv cold weather. It brings so much influenza.

*Alan Jay Lamer is a contemporary American playwright, He attracted the attention of Broadway with his screenplays after World War 11. He wrote a number of musicals. His work -'An American in Paris" won him an Academy Award.

The author of ••Pygmalion- George Bernard Shaw (1856-1950) an Irish dramatist end critic, a brilliant representative of critical realism and most celebrated English satirist of the XX century. His works attack social conventions, геїіціоп. molality, social snobbery and, in particular, the politics and diplomacy of Great Britain. He is the author of such well-known plavs as "Widower's Houses". "Caesar and Cleopatra". "Major Barbara" and others.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 


Похожие статьи

В О Самохіна - Analytical reading fields of vision

В О Самохіна - Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту