В Г Ковешніков - Апарат - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Вправо і вліво від потиличного виступу проходять верхня каркова лінія (linea nuchalis superior), а трохи нижче - нижня каркова лінія (linea nuchalis inferior), може бути найвища каркова лінія (linea nuchalis suprema).

На внутрішній поверхні потиличної луски (facies interna squamae occipitalis), або мозковій поверхні (facies cerebralis), розташоване хрестоподібне під­вищення (eminentia cruciformis), в центрі якого є внутрішній потиличний виступ (protuberantia occipitalis interna).

Від внутрішнього потиличного виступу (protuberantia occipitalis interna):

-  униз ідуть внутрішній потиличний гребінь (crista occipitalis interna) та борозна потиличної пазухи (sulcus sinus occipitalis);

-  угору іде борозна верхньої стрілової пазухи (sulcus sinus sagittalis superioris);

-  вправо і вліво іде борозна поперечної пазухи (sulcus sinus transversi).

Борозни хрестоподібного підвищення (eminentia cruciformis) поділяють внутрішню поверхню потили­чної луски (facies interna squamae occipitalis) на чо­тири ямки:

-  дві верхні мозкові ямки (fossae cerebrales), до яких прилягають потиличні частки півкуль великого мозку (lobi occipitales hemispheriorum cerebri);

-  дві нижні мозочкові ямки (fossae cerebellares), до яких прилягають півкулі мозочка (hemispheria cerebelli).

На зовнішній поверхні бічних частин (facies externa partium lateralium ossis occipitalis) знахо­дяться потиличні виростки (condyli occipitales), поза­ду від яких розташовані виросткова ямка (fossa condylaris) та виростковий канал (canalis condylars).

Біля основи потиличних виростків (basis condylorum occipitalium) проходить канал під'язикового нерва (canalis nervi hypoglossi).

На зовнішньому краї бічної частини потиличної кістки (margo externus partis lateralis ossis occipitalis) є яремна вирізка (incisura jugularis), яка обмежена ззаду яремним відростком (processus jugularis).

На внутрішній поверхні бічної частини потилич­ної кістки (facies interna partis lateralis ossis occipitalis) розташовані:

-  борозна сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei);

-  яремні горбки (tubercula jugularia);

-  яремні відростки (processus jugulares).

На основній частині потиличної кістки (pars basi-laris) ззовні розташований глотковий горбок (tuberculum pharyngeum), а внутрішня поверхня (мозкова поверхня) утворює схил (clivus), з боків від якого розташовані борозни нижньої кам'янистої па­зухи (sulci sinus petrosi inferioris).

Основна частина і бічні частини потиличної кістки (pars basilaris et partes laterales ossis occipitalis) об­межують великий отвір (foramen magnum).

Тім'яна кістка (os parietale) Це парна плоска кістка (os planum), яка має:

-  лобовий кут (angulus frontalis);

-  потиличний кут (angulus occipitalis);

-  соскоподібний кут (angulus mastoideus);

-  клиноподібний кут (angulus sphenoidalis);

-  потиличний край (margo occipitalis);лусковий край (margo squamosus);

-  стріловий край (margo sagittalis);

-  лобовий край (margo frontalis).

На зовнішній поверхні тім'яної кістки (facies externa ossis parietalis) розташовані:

-  тім'яний горб; тім'яне підвищення (tuber parietale; eminentia parietalis);

-  верхня скронева лінія (linea temporalis superior);

-  нижня скронева лінія (linea temporalis inferior);

-  тім'яний отвір (foramen parietale), який розта­шований біля стрілового краю (margo sagittalis) бли­жче до потиличного кута (angulus occipitalis).

На внутрішній поверхні тім'яної кістки (facies interna ossis parietalis) є:

-  борозна верхньої стрілової пазухи (sulcus sinus sagittalis superioris), уздовж якої розташовані зерни­сті ямочки (foveolae granulares) і знаходяться арте­ріальні борозни (sulci arteriosi);

-  борозна середньої оболонної артерії (sulcus arteriae meningeae mediae).

На внутрішній поверхні соскоподібного кута (facies interna anguli mastoidei) проходить борозна сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Лобова кістка (os frontale) Лобова кістка належить до повітроносних кісток (ossa pneumatica) і складається з трьох частин:

-  лобової луски (squama frontalis);

-  парної очноямкової частини (pars orbitalis);

-  носової частини (pars nasalis).

На зовнішній поверхні лобової луски (facies externa squamae frontalis) добре помітні лобові гор­би; лобові підвищення (tubera frontalia; eminentiae frontales), нижче проходять надбрівні дуги (arcus superciliares), між якими розташоване надперенісся (glabella).

На внутрішній поверхні лобової луски (facies interna squamae frontalis) посередині проходить ло­бовий гребінь (crista frontalis), який закінчується знизу сліпим отвором (foramen caecum).

Догори лобовий гребінь (crista frontalis) продов­жується в борозну верхньої стрілової пазухи (sulcus sinus sagittalis superioris).

На скроневій поверхні лобової луски (facies temporalis squamae frontalis) розташований:

-  тім'яний край (margo parietalis);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах