В Г Ковешніков - Апарат - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  скронева лінія (linea temporalis);

 

-  виличний відросток (processus zygomaticus). Очноямкова частина лобової кістки (pars orbitalis

ossis frontalis) своєю очноямковою поверхнею (facies orbitalis) утворює верхню стінку очної ямки (paries superior orbitae).

Із бічної сторони очноямкової поверхні розташо­вана ямка сльозової залози (fossa glandulae lacrimalis).

Із присереднього боку очноямкової поверхні роз­ташовані;

-  блокова ость (spina trochlearis);

-  блокова ямка (fovea trochlearis). Очноямкова частина лобової кістки (pars orbitalis

ossis frontalis) відокремлюється від лобової луски (squama frontalis) надочноямковим краєм (margo supraorbitalis), на якому розташована надочноямко­ва вирізка (incisura supraorbitalis), іноді надочноям­ковий отвір (foramen supraorbitale), ще медіальніше від цього утвору міститься лобова вирізка (incisura frontalis), іноді лобовий отвір (foramen frontale).

Очноямкові частини лобової кістки (partes orbitales ossis frontalis) відокремлені решітчастою вирізкою (incisura ethmoidalis).

Носова частина лобової кістки (pars nasalis ossis frontalis) оточує решітчасту вирізку (incisura ethmoidalis), в передній частині якої розташований парний отвір лобової пазухи (apertura sinus frontalis), по одному з кожного боку носової ості (spina nasalis).

Спереду носової частини лобової кістки (pars nasalis ossis frontalis) виступає носова ость (spina nasalis), яка бере участь в утворенні кісткової носо­вої перегородки (septum nasi osseum).

Лобова кістка (os frontale) належить до повітро-носних кісток (ossa pneumatica), тому що вона має порожнину - лобову пазуху (sinus frontalis), яка за­повнена повітрям.

Вона проектується на передню поверхню лобової кістки (facies anterior ossis frontalis) в ділянці надпе­ренісся (glabella) і прилягає до верхньої стінки очної ямки (paries superior orbitae).

Лобова пазуха (sinus frontalis) сполучається з но­совою порожниною (cavitas nasi) за допомогою отворів лобової пазухи (aperturae sinus frontalis) і відкривається у середній носовий хід (meatus nasi medius).

Права лобова пазуха (sinus frontalis dexter) та лі­ва лобова пазуха (sinus frontalis sinister) розділяють­ся перегородкою лобових пазух (septum sinuum frontalium).

Клиноподібна кістка (os sphenoidale)

Клиноподібна кістка належить до повітроносних кісток (ossa pneumatica) і має:

-  тіло (corpus);

-  великі крила (alae majores);

-  малі крила (alae minores);

-  крилоподібні відростки (processus pterygoidei). На верхній поверхні тіла клиноподібної кістки

(corpus ossis sphenoidalis) розташоване турецьке сідло (sella turcica), яке ззаду оточене спинкою сідла (dorsum sellae), що має:

- зверху - парний задній нахилений відросток (processus clinoideus posterior);

-  спереду - горбок сідла (tuberculum sellae).

Дно турецького сідла займає гіпофізна ямка (fossa hypophysialis).

Перед горбком сідла (tuberculum sellae) прохо­дить передперехресна борозна (sulcus prechiasmaticus), яка переходить у зорові канали (canales optici).

Попереду передперехресної борозни (sulcus prechiasmaticus) розташований клиноподібний ви­пин (jugum sphenoidale).

З обох боків від турецького сідла (sella turcica) розташована парна сонна борозна (sulcus caroticus), яка оточена збоку клиноподібним язич­ком (lingula sphenoidalis).

На передній поверхні тіла клиноподібної кістки (corpus ossis sphenoidalis) розташований клиноподі­бний гребінь (crista sphenoidalis), який:

-  спереду з'єднується з перпендикулярною плас­тинкою решітчастої кістки (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis);

-  донизу переходить у клиноподібний дзьоб (rostrum sphenoidale).

У середині тіла клиноподібної кістки (corpus ossis sphenoidalis) розташована клиноподібна пазуха (sinus sphenoidalis), яка розділена перегородкою клиноподібних пазух (septum sinuum sphenoidalium) і яка через отвір клиноподібної пазухи (apertura sinus sphenoidalis) відкривається у верхній носовий хід (meatus nasi superior).

Отвір клиноподібної пазухи (apertura sinus sphenoidalis) оточений клиноподібною раковиною (concha sphenoidalis).

В основі великих крил (alae majores) спереду на­зад містяться:

-  круглий отвір (foramen rotundum);

-  овальний отвір (foramen ovale);

 

-  остистий отвір (foramen spinosum). Велике крило (ala major) має такі поверхні:

-  мозкову поверхню (facies cerebralis);

-  скроневу поверхню (facies temporalis);

-  підскроневу поверхню (facies infratemporalis);

-  верхньощелепну поверхню (facies maxillaris);

-  очноямкову поверхню (facies orbitalis). Велике крило (ala major) має такі краї:

-  виличний край (margo zygomaticus);

-  лобовий край (margo frontalis);

-  тім'яний край (margo parietalis);

-  лусковий край (margo squamosus).

На скроневій поверхні великого крила (facies temporalis alae majoris) добре помітний підскроне­вий гребінь (crista infratemporalis).

Збоку від основи крилоподібного відростка (processus pterygoideus) на великому крилі (ala major) розташована борозна слухової труби (sulcus tubae auditivae; sulcus tubae auditoriae).

Велике крило (ala major) закінчується внизу остю клиноподібної кістки (spina ossis sphenoidalis).

Малі крила (alae minores) закінчуються ззаду пе­редніми нахиленими відростками (processus clinoidei anteriores), в основі яких знаходяться зорові канали (canales optici).

Між малими крилами (alae minores) і великими крилами (alae majores) утворюється верхня очноям­кова щілина (fissura orbitalis superior).

Крилоподібні відростки (processus pterygoidei) складаються з:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах