В Г Ковешніков - Апарат - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  присередньої пластинки (lamina medialis);

-  бічної пластинки (lamina lateralis), між якими в нижній частині проходить крилоподібна вирізка (incisura pterygoidea), яка у верхній частині перехо­дить в крилоподібну ямку (fossa pterygoidea).

Присередня пластинка (lamina medialis) знизу переходить в крилоподібний гачок (hamulus pterygoideus), згин якого формує борозну крилоподі­бного гачка (sulcus hamuli pterygoidei).

В основі крилоподібних відростків (processus pterygoidei) проходить крилоподібний канал (canalis pterygoideus) та розташована човноподібна ямка (fossa scaphoidea).

З внутрішнього боку основи присередньої плас­тинки крилоподібного відростка (lamina medialis processus pterygoidei) розташований піхвовий відро­сток (processus vaginalis).

Скронева кістка (os temporale) Скронева кістка має три частини:

-  лускову частину (pars squamosa);

-  кам'янисту частину (pars petrosa);

-  барабанну частину (pars tympanica).

Лускова частина скроневої кістки (pars squamosa ossis temporalis) має:

-  тім'яний край (margo parietalis), на якому ззаду розташована тім'яна вирізка (incisura parietalis);

-  клиноподібний край (margo sphenoidalis);

-  скроневу поверхню (facies temporalis);

-  мозкову поверхню (facies cerebralis).

На скроневій поверхні лускової частини скроне­вої кістки (facies temporalis partis squamosae ossis temporalis) розташований виличний відросток (processus zygomaticus), в основі якого міститься нижньощелепна ямка (fossa mandibularis) із сугло­бовою поверхнею (facies articularis) для з'єднання з голівкою нижньої щелепи (caput mandibulae).

Дозаду виличний відросток (processus zygomaticus) продовжується у надсоскоподібний гребінь (crista supra-mastoidea).

Спереду нижньощелепну ямку (fossa mandibularis) оточує суглобовий горбок (tuberculum articulare).

Спереду від зовнішнього слухового отвору (meatus acusticus externus) під нижньощелепною ямкою (fossa mandibularis) розташована барабанно-лускова щілина (fissura tympanosquamosa), в яку виступає вузька кісткова пластинка (lamina ossea) покриття барабанної порожнини (tegmen tympani).

Унаслідок цього барабанно-лускова щілина (fissura tympanosquamosa) розділяється на дві:

-  кам'янисто-лускову щілину (fissura petrosquamosa), яка розміщена ближче до нижньо­щелепної ямки (fossa mandibularis);

-  кам'янисто-барабанну щілину (fissura petrotympanica), яка розташованa ближче до кам'янистої частини (pars petrosa).

Частина нижньощелепної ямки (fossa mandibularis), що розташована попереду вищеназ­ваних щілин (fissurae), називається суглобовою по­верхнею (facies articularis), яка вкрита суглобовим хрящем (cartilago articularis), вона бере участь в утворенні скронево-нижньощелепного суглоба (articulatio temporomandibularis).

На зовнішній поверхні лускової частини скроне­вої кістки (facies externa partis squamosae ossis temporalis) вище від виличного відростка (processus zygomaticus) вертикально спрямована борозна се­редньої скроневої артерії (sulcus arteriae temporalis mediae).

Дещо вище від зовнішнього слухового отвору (meatus acusticus externus) на лусковій частині (pars squamosa) знаходяться:

-  надходова ямочка (fovea suprameatica; foveola suprameatalis);

надходова ость (spina suprameatica; spina suprameatalis).Мозкова поверхня лускової частини (facies cerebralis partis squamosae) відокремлюється від кам'янистої частини (pars petrosa) кам'янисто-лусковою щілиною (fissura petrosquamosa) і на ній знаходяться:

-  втиснення звивин; пальцеподібні втиснення; мозкові випини (impressiones gyrorum; impressiones digitatae; juga cerebralia);

- артеріальні борозни (sulci arteriosi). Барабанна   частина   скроневої  кістки (pars

tympanica ossis temporalis) оточує зовнішній слухо­вий отвір (porus acusticus externus), який веде у зо­внішній слуховий хід (meatus acusticus externus).

Попереду зовнішнього слухового отвору (porus acusticus externus) розташована велика барабанна ость (spina tympanica major), позаду - мала бара­банна ость (spina tympanica minor), а зверху між ними розташована барабанна вирізка (incisura tympanica).

Барабанна частина (pars tympanica) відокрем­люється від кам'янистої частини кам'янисто-барабанною щілиною (fissura petrotympanica).

Кам'яниста частина скроневої кістки (pars petrosa ossis temporalis) має вигляд та назву пірамі­ди (pyramis).

Верхівка кам'янистої частини (apex partis petrosae) спрямована вперед, униз і присередньо, а основа кам'янистої частини (basis partis petrosae) -в протилежний бік.

Кам'яниста частина (pars petrosa) має:

-  передню поверхню кам'янистої частини (facies anterior partis petrosae);

-  задню поверхню кам'янистої частини (facies posterior partis petrosae);

-  нижню поверхню кам'янистої частини (facies inferior partis petrosae);

-  передній край кам'янистої частини (margo anterior partis petrosae);

-  верхній край кам'янистої частини (margo superior partis petrosae);

-  задній край кам'янистої частини (margo posterior partis petrosae).

В основі кам'янистої частини (pars petrosa) між лабіринтом (labyrinthus) та зовнішнім слуховим хо­дом (meatus acusticus externus) розташованa бара­банна порожнина (cavitas tympani), яка заповнена повітрям, вистелена слизовою оболонкою (tunica mucosa) і містить слухові кісточки (ossicula auditus).

На передній поверхні кам'янистої частини (facies anterior partis petrosae) розташовані такі ана­томічні утвори:

-  трійчасте втиснення (impressio trigeminalis);

-  розтвір каналу великого кам'янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi majoris) і борозна вели­кого кам'янистого нерва (sulcus nervi petrosi majoris);

-  розтвір каналу малого кам'янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi minoris) і борозна малого кам'янистого нерва (sulcus nervi petrosi minoris);

-  дугове підвищення (eminentia arcuata);

-  покриття барабанної порожнини (tegmen tympani).

Задня поверхня кам'янистої частини (facies posterior partis petrosae) відокремлена від передньої поверхні кам'янистої частини (facies anterior partis petrosae) верхнім краєм кам'янистої частини, на якому розміщується борозна верхньої кам'янистої пазухи (sulcus sinus petrosi superioris).

На цій поверхні знаходяться такі анатомічні утво­ри:

-  внутрішній слуховий отвір (porus acusticus internus), який веде у внутрішній слуховий хід (meatus acusticus internus);

-  піддугова ямка (fossa subarcuata);

. каналець присінка (canaliculus vestibuli);

-  отвір канальця присінка (apertura canaliculi vestibuli).

Нижня поверхня кам'янистої частини (facies inferior partis petrosae) відмежована від задньої по­верхні кам'янистої частини (facies posterior partis petrosae) заднім краєм, на якому є борозна нижньої кам'янистої пазухи (sulcus sinus petrosi inferioris). На цій поверхні містяться такі структури:

-  шилососкоподібний     отвір (foramen
stylomastoideum);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах