В Г Ковешніков - Апарат - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Решітчастий лабіринт (labyrinthus ethmoidalis) складається з:

-  передніх решітчастих комірок (cellulae ethmoidales anteriores);

-  середніх решітчастих комірок (cellulae ethmoidales mediae);

-  задніх решітчастих комірок (cellulae ethmoidales posteriores).

До решітчастого лабіринту (labyrinthus ethmoidalis) прикріплюються:

-  верхня носова раковина (concha nasalis superior);

-  середня носова раковина (concha nasalis media), між якими проходить верхній носовий хід (meatus nasi superior). Інколи буває найвища носова раковина (concha nasalis suprema).

Найбільша комірка решітчастого лабіринту (labyrinthus ethmoidalis) має назву решітчастий пу­хир (bulla ethmoidalis).

Від решітчастого лабіринту (labyrinthus ethmoidalis) латерально від середньої носової рако­вини (concha nasalis media) простягається гачкува­тий відросток (processus uncinatus). Поміж гачкува­тим відростком та решітчастим пухирем знаходиться решітчаста лійка (infundibulum ethmoidale), яка пе­реходить у півмісяцеву щілину (hiatus semilunaris).

Завдяки решітчастій лійці (infundibulum ethmoidale) та півмісяцевій щілині (hiatus semilunaris) порожнини решітчастої кістки (os ethmoidale) сполучаються з лобовою пазухою (sinus frontalis) та середнім носовим ходом (meatus nasi medius).КІСТКИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА

(ossa viscerocranii або ossa cranii facialis)До кісток лицевого черепа належать;

-  верхня щелепа (maxilla);

-  вилична кістка (os zygomaticum);

-  носова кістка (os nasale);

-  піднебінна кістка (os palatinum);

-  сльозова кістка (os lacrimale);

-  леміш (vomer);

-  більша частина решітчастої кістки (os ethmoidale);

-  нижня щелепа (mandibula);

-  нижня носова раковина (concha nasalis inferior);

-  під'язикова кістка (os hyoideum).

Верхня щелепа (maxilla) Це парна кістка, належить до повітроносних кіс­ток (ossa pneumatica), має тіло верхньої щелепи (corpus maxillae) і чотири відростки.

Лобовий відросток (processus frontalis) досягає носової частини лобової кістки (pars nasalis ossis frontalis), на його присередній поверхні (facies medialis) розташований:

-  решітчастий гребінь (crista ethmoidalis), до яко­го прикріплюється середня носова раковина (concha nasalis media);

-  передній сльозовий гребінь (crista lacrimalis anterior);

- сльозова вирізка (incisura lacrimalis). Виличний  відросток  (processus zygomaticus)

з'єднується із виличною кісткою (os zygomaticum).

Комірковий відросток (processus alveolaris) має коміркову дугу (arcus alveolaris), у якій розміщені зубні комірки (alveoli dentales) для коренів зубів (radices dentium).

Зубні комірки (alveoli dentales) відокремлені одна від одної міжкомірковими перегородками (septa interalveolaria).

Задні (три) зубні комірки мають міжкореневі пе­регородки (septa interradicularia).

На зовнішній поверхні коміркового відростка (processus alveolaris) помітні коміркові випини (juga alveolaria).

Піднебінний відросток (processus palatinus) - це горизонтальна пластинка, яка бере участь в утво­ренні більшої частини твердого піднебіння (palatum durum).

Піднебінні відростки (processus palatini) обох верхніх щелеп (maxillae), зростаючись по серединній лінії (linea mediana), утворюють серединне піднебін­не шво (sutura palatina mediana).

Передній кінець цього шва містить різцевий отвір (foramen incisivum), який переходить у різцевий ка­нал (canalis incisivus).

Іноді у цій ділянці є окрема різцева кістка або пе-редверхньощелепна кістка (os incisivum; premaxilla).

На нижній поверхні піднебінних відростків (facies inferior processuum palatinorum) знаходяться підне­бінні борозни (sulci palatini), між якими розміщені піднебінні ості (spinae palatinae).

На тілі верхньої щелепи розрізняють чотири по­верхні:

-  передню поверхню (facies anterior);

-  очноямкову поверхню (facies orbitalis);

-  підскроневу поверхню (facies infratemporalis);

-  носову поверхню (facies nasalis). Очноямкова поверхня (facies orbitalis) утворює

нижню стінку очної ямки (paries inferior orbitae). На цій поверхні (facies orbitalis) розташована підочноя-мкова борозна (sulcus infraorbitalis), яка продовжу­ється у підочноямковий канал (canalis infraorbitalis) і відкривається на передній поверхні (facies anterior) підочноямковим отвором (foramen infraorbitale).

Передня поверхня (facies anterior) від очноямко­вої поверхні (facies orbitalis) відмежовується підоч-ноямковим краєм (margo infraorbitalis), під яким розташований підочноямковий отвір (foramen infraorbitale), який частіше розміщений на рівні 5-го зуба. Під цим отвором (foramen infraorbitale) розта­шована іклова ямка (fossa canina).

На присередньому краї передньої поверхні (margo medialis faciei anterioris) розташована носо­ва вирізка (incisura nasalis), яка переходить у пе­редню носову ость (spina nasalis anterior).

Підскронева поверхня (facies infratemporalis) роз­ташована позаду виличного відростка верхньої ще­лепи (processus zygomaticus maxillae).

На підскроневій поверхні (facies infratemporalis) розташований горб верхньої щелепи; підвищення верхньої щелепи (tuber maxillae; eminentia maxillae). На ньому (tuber maxillae) знаходяться коміркові отвори (foramina alveolaria), що ведуть у коміркові канали (canales alveolares).

На носовій поверхні (facies nasalis) розташований верхньощелепний розтвір (hiatus maxillaris), що веде у верхньощелепну (гайморову) пазуху (sinus maxillaris), яка вистелена слизовою оболонкою (tunica mucosa) і заповнена повітрям. Остання відк­ривається у середній носовий хід (meatus nasi medius).

Позаду і нижче верхньощелепного розтвору (hiatus maxillaris) по носовій поверхні (facies nasalis) проходить велика піднебінна борозна (sulcus palatinus major).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах