В Г Ковешніков - Апарат - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Попереду верхньощелепного розтвору (hiatus maxillaris) на носовій поверхні (facies nasalis) роз­ташована сльозова борозна (sulcus lacrimalis), яка разом з нижньою носовою раковиною (concha nasalis inferior) утворює носо-сльозовий канал (canalis nasolacrimalis).

Перед сльозовою борозною (sulcus lacrimalis) розташований раковинний гребінь (crista conchalis), до якого прикріплюється нижня носова раковина (concha nasalis inferior).

Вилична кістка (os zygomaticum) Вилична кістка є парною і має:

-  лобовий відросток (processus frontalis);

-  скроневий відросток (processus temporalis);

-  бічну поверхню (facies lateralis);

-  скроневу поверхню (facies temporalis);

очноямкову поверхню (facies orbitalis).На очноямковій поверхні (facies orbitalis) розта­шований вилично-очноямковий отвір (foramen zygomaticoorbitale), що веде у канал (canalis), який всередині виличної кістки (os zygomaticum) розгалу­жується на два канали, які відкриваються:

-  на бічній поверхні (facies lateralis) - вилично-лицевим отвором (foramen zygomaticofaciale);

-  на скроневій поверхні (facies temporalis) - вили-
чно-скроневим           отвором (
foramen
zygomaticotemporale).

 

Носова кістка (os nasale) Це   парні   кістки,   які   присередніми краями (margines mediales) з'єднуються між собою і утво­рюють кісткову частину спинки носа (pars ossea dorsi nasi).

Верхній край носової кістки (margo superior ossis nasalis) з'єднується з носовою частиною лобової кістки (pars nasalis ossis frontalis).

Бічний край носової кістки (margo lateralis ossis nasalis) з'єднується з переднім краєм лобового від­ростка верхньої щелепи (margo anterior processus frontalis maxillae).

Нижній (вільний) край носової кістки (margo inferior ossis nasalis) разом із переднім краєм осно­ви лобового відростка верхньої щелепи (margo anterior processus frontalis maxillae) оточує носові отвори (foramina nasalia) - грушоподібний отвір (apertura piriformis).

Передня поверхня носової кістки (facies anterior ossis nasalis) гладка.

Задня поверхня (facies posterior), яка повернута до носової порожнини (cavitas nasi), містить решіт­часту борозну (sulcus ethmoidalis).

 

Піднебінна кістка (os palatinum) Піднебінна кістка є парною кісткою і бере участь в утворенні стінок:

-  носової порожнини (cavitas nasi);

-  ротової порожнини (cavitas oris);

-  очної ямки (orbita);

- крилопіднебінної ямки (fossa pterygopalatina). Піднебінна кістка (os palatinum) має:

-  горизонтальну пластинку (lamina horizontalis);

-  перпендикулярну     пластинку (lamina
perpendicularis).

Горизонтальна пластинка (lamina horizontalis), з'єднуючись із однойменною пластинкою протилеж­ної піднебінної кістки (os palatinum), бере участь в утворенні кісткового піднебіння (palatum osseum).

У місці з'єднання горизонтальної пластинки (lamina horizontalis) з піднебінним відростком верх­ньої щелепи (processus palatinus maxillae) утворю­ється поперечне піднебінне шво (sutura palatina transversa).

На піднебінній поверхні; нижній поверхні (facies palatina; facies inferior) горизонтальної пластинки (lamina horizontalis) позаду поперечного піднебінно­го шва (sutura palatina transversa) розташований піднебінний гребінь (crista palatina).

Носова поверхня; верхня поверхня горизонталь­ної пластинки (facies nasalis; facies superior laminae horizontalis) гладка, уздовж присереднього її краю (margo medialis), як і на піднебінному відростку вер­хньої щелепи (processus palatinus maxillae), вираже­ний носовий гребінь (crista nasalis), який переходить в задню носову ость (spina nasalis posterior).

Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки (lamina perpendicularis ossis palatini) відходить від горизонтальної пластинки (lamina horizontalis) угору під прямим кутом і входить до складу бічної стінки носової порожнини (paries lateralis cavitatis nasi) як носова поверхня перпендикулярної пластинки (facies nasalis laminae perpendicularis).

На носовій поверхні перпендикулярної пластинки (facies nasalis laminae perpendicularis) розташова­ний:

-  угорі - решітчастий гребінь (crista ethmoidalis);

-  унизу - раковинний гребінь (crista conchalis), до яких прикріплюються середня носова раковина ре­шітчастої кістки (concha nasalis media ossis ethmoidalis) та нижня носова раковина (concha nasalis inferior).

На верхньощелепній поверхні; бічній поверхні перпендикулярної пластинки (facies maxillaris; facies lateralis laminae perpendicularis) проходить велика піднебінна борозна (sulcus palatinus major), яка ра­зом із однойменними борознами верхньої щелепи (maxilla) та крилоподібного відростка клиноподібної кістки (processus pterygoideus ossis sphenoidalis) утворює великий піднебінний канал (canalis palatinus major), що закінчується великим піднебін­ним отвором (foramen palatinum majus) на твердому піднебінні (palatum durum).

У піднебінній кістці (os palatinum) розрізняють три відростки:

-  пірамідний відросток (processus pyramidalis);

-  очноямковий відросток (processus orbitalis);

-  клиноподібний     відросток (processus
sphenoidalis).

Пірамідний відросток піднебінної кістки (processus pyramidalis ossis palatini) відходить в зад­ньому відділі з'єднання горизонтальної пластинки (lamina horizontalis) з перпендикулярною пластин­кою (lamina perpendicularis).

Цей відросток (processus pyramidalis) входить у крилоподібну вирізку (incisura pterygoidea) між біч­ною пластинкою (lamina lateralis) та присередньою пластинкою клиноподібної кістки (lamina medialis ossis sphenoidalis), доповнюючи крилоподібну ямку (fossa pterygoidea).

Через пірамідний відросток піднебінної кістки (processus pyramidalis ossis palatini) проходять малі піднебінні канали (canales palatini minores), які відк­риваються малими піднебінними отворами (foramina palatina minora) на піднебінній поверхні пірамідного відростка (facies palatina processus pyramidalis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах