В Г Ковешніков - Апарат - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Очноямковий відросток (processus orbitalis) бере участь в утворенні нижньої стінки очної ямки (pariesinferior orbitae) та частково закриває комірки решіт­частої кістки (cellulae ossis ethmoidalis).

Клиноподібний      відросток (processus

sphenoidalis) приєднується до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки (facies inferior corporis ossis sphenoidalis).

Очноямковий відросток (processus orbitalis) та клиноподібний відросток (processus sphenoidalis) оточують клинопіднебінну вирізку (incisura sphenopalatina), яка при з'єднанні з тілом клинопо­дібної кістки (corpus ossis sphenoidalis) утворює кли-нопіднебінний отвір (foramen sphenopalatinum).

Сльозова кістка (os lacrimale)

Це парна кістка, яка утворює передню частину присередньої стінки очної ямки (pars anterior pariеtis medialis orbitae).

Спереду та знизу сльозова кістка (os lacrimale) межує з лобовим відростком верхньої щелепи (processus frontalis maxillae).

Ззаду межує з очноямковою пластинкою решіт­частої кістки (lamina orbitalis ossis ethmoidalis).

Угорі з'єднується з присереднім краєм очноям­кової частини лобової кістки (margo medialis partis orbitalis ossis frontalis).

Присередня поверхня сльозової кістки (facies medialis ossis lacrimalis) прикриває збоку передні решітчасті комірки решітчастої кістки (cellulae ethmoidales anteriores ossis ethmoidalis).

На бічній поверхні сльозової кістки (facies lateralis ossis lacrimalis) розташований задній сльо­зовий гребінь (crista lacrimalis posterior), який закін­чується унизу сльозовим гачком (hamulus lacrimalis).

Попереду від заднього сльозового гребеня (crista lacrimalis posterior) розміщена сльозова борозна (sulcus lacrimalis), яка з такою ж борозною верхньої щелепи (sulcus lacrimalis maxillae) утворює ямку сльозового мішка (fossa sacci lacrimalis).

Леміш (vomer)

Це непарна кістка, яка розташована у носовій порожнині (cavitas nasi) і разом із перпендикуляр­ною пластинкою решітчастої кістки (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis) утворює кісткову носову перегородку (septum nasi osseum).

На верхньозадньому краю лемеша (vomer) зна­ходяться два крила лемеша (alae vomeris).

Між крилами лемеша (alae vomeris) розташову­ється клиноподібний гребінь (crista sphenoidalis) та клиноподібний дзьоб тіла клиноподібної кістки (rostrum sphenoidale corporis ossis sphenoidalis).

На поверхні лемеша (facies vomeris) розташова­на борозна лемеша (sulcus vomeris).

Задній край лемеша (margo posterior vomeris) називається хоанним гребенем лемеша (crista choanalis vomeris), він гладкий і розмежовує хоани; задні носові отвори (choanae; aperturae nasales posteriores).

Нижній край лемеша (margo inferior vomeris) зростається з носовим гребенем піднебінного відро­стка  верхньої  щелепи  (crista  nasalis processus palatini maxillae).

Передній край лемеша (margo anterior vomeris) називається клиноподібною частиною лемеша (pars sphenoidalis vomeris) і:

-  у верхній частині з'єднується з перпендикуляр­ною пластинкою решітчастої кістки (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis);

-  а в нижній - з хрящовою частиною носової пе­регородки (pars cartilaginea septi nasi).

Нижня щелепа (mandibula) Це непарна кістка, що має:

-  тіло нижньої щелепи (corpus mandibulae);

-     дві гілки нижньої щелепи (rami mandibulae). Тіло нижньої щелепи (corpus mandibulae) склада­ється з:

-  основи нижньої щелепи (basis mandibulae);

- коміркової частини (pars alveolaris). Коміркова частина тіла нижньої щелепи (pars

alveolaris corporis mandibulae) має коміркову дугу (arcus alveolaris) із зубними комірками (alveoli dentales), між якими знаходяться міжкоміркові пе­регородки (septa interalveolaria), а в комірках вели­ких кутніх зубів - міжкореневі перегородки (septa interradicularia).

На зовнішній поверхні коміркової дуги (facies externа arcus alveolaris) є коміркові випини (juga alveolaria).

Позаду від зубних комірок третіх великих кутніх зубів (alveoli dentales dentium molarium tertiorum) біля основи переднього краю гілки нижньої щелепи (margo anterior rami mandibulae) розташований за-молярний трикутник (trigonum retromolare), а в ньо­му - замолярна ямка (fossa retromolaris).

Основа нижньої щелепи (basis mandibulae) спе­реду на зовнішній поверхні (facies externa) має під­борідний виступ (protuberantia mentalis), нижче від якого є парний підборідний горбок (tuberculum mentale).

Дозаду та вище від підборідного горбка (tuberculum mentale), на рівні другого малого кут­нього зуба (dens premolaris secundus), розташова­ний підборідний отвір (foramen mentale), а позаду нього починається і йде до гілки нижньої щелепи коса лінія (linea obliqua).

По середині внутрішньої поверхні основи нижньої щелепи (facies interna basis mandibulae) виступає підборідна ость (spina mentalis; spina geni), яка складається з:

-  верхньої підборідної ості (spina mentalis superior);

-  нижньої підборідної ості (spina mentalis inferior).

По боках від підборідної ості (spina mentalis) на основі нижньої щелепи (basis mandibulae) справа та зліва   розташована   двочеревцева   ямка (fossa

digastrica).

На верхньому краї підборідної ості (margo superior spinae mentalis), ближче до зубних комірок (alveoli dentales), з двох боків розташовується під'язикова ямка (fovea sublingualis).Під під'язиковою ямкою (fovea sublingualis) по­чинається і спрямована косо догори щелепно-під'язикова лінія (linea mylohyoidea), яка закінчуєть­ся на задньому кінці тіла нижньої щелепи (corpus mandibulae).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах