В Г Ковешніков - Апарат - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Під щелепно-під'язиковою лінією (linea mylohyoidea), на рівні кутніх зубів (dens molaris, dens premolaris) розташована піднижньощелепна ямка (fovea submandibularis).

Гілка нижньої щелепи (ramus mandibulae) - пар­на, відходить від тіла нижньої щелепи (corpus mandibulae) під тупим кутом і називається кутом ни­жньої щелепи (angulus mandibulae).

На куті нижньої щелепи (angulus mandibulae) ззовні (на зовнішній поверхні) розташовані жуваль­на горбистість (tuberositas masseterica), а зсередини (на внутрішній поверхні) - крилоподібна горбистість (tuberositas pterygoidea) для прикріплення жувальних м'язів.

Дещо вище від крилоподібної горбистості (tuberositas pterygoidea) розташований отвір ниж­ньої щелепи (foramen mandibulae), який присеред-ньо оточений язичком нижньої щелепи (lingula mandibulae).

Отвір нижньої щелепи (foramen mandibulae) веде до каналу нижньої щелепи (canalis mandibulae), який знаходиться всередині уздовж тіла нижньої щелепи (corpus mandibulae) та закінчується на його зовніш­ній поверхні (facies externa) підборідним отвором (foramen mentale).

На внутрішній поверхні гілки нижньої щелепи (facies interna rami mandibulae), дещо позаду від язичка нижньої щелепи (lingula mandibulae) спуска­ється косо униз та вперед щелепно-під'язикова бо­розна (sulcus mylohyoideus).

Гілка нижньої щелепи (ramus mandibulae) міс­тить:

-  передній вінцевий відросток (processus coronoideus);

-  задній виростковий відросток (processus condylaris), які спрямовані догори.

Між вінцевим відростком (processus coronoideus) і виростковим відростком (processus condylaris) роз-ташованa вирізка нижньої щелепи (incisura mandibulae).

Вінцевий відросток (processus coronoideus) має загострену верхівку (apex). Від основи верхівки (basis apicis) на внутрішній поверхні до останнього великого кутнього зуба (dens molaris) іде скроневий гребінь (crista temporalis).

Виростковий відросток (processus condylaris) за­кінчується голівкою нижньої щелепи; відростком ни­жньої щелепи (caput mandibulae; condylus mandibulae), яка продовжується в шийку нижньої щелепи (collum mandibulae). На передній поверхні (facies anterior) розташованa крилоподібна ямка (fovea pterygoidea).

Нижня щелепа (mandibula) - єдина кістка черепа (os cranii), яка з'єднується з черепом за допомогою суглоба (articulatio).

 

Нижня носова раковина

(concha nasalis inferior) Ця кістка є парною тонкою шорсткою пластинкою і має:

-  тіло (corpus);

-  три відростки (processus) і відмежовує середній носовий хід (meatus nasi medius) від нижнього носо­вого ходу (meatus nasi inferior).

Присередня поверхня нижньої носової раковини (facies medialis conchae nasalis inferioris) - випукла.

Бічна поверхня нижньої носової раковини (facies lateralis conchae nasalis inferioris) ввігнута і своїм верхнім краєм (margo superior) зростається спереду з раковинним гребенем верхньої щелепи (crista conchalis maxillae) та із раковинним гребенем пер­пендикулярної пластинки піднебінної кістки (crista conchalis laminae perpendicularis ossis palatini) зза­ду.

Нижній край нижньої носової раковини (margo inferior conchae nasalis inferioris) вільний і загина­ється убік.

Від верхнього краю тіла нижньої носової ракови­ни (margo superior corporis conchae nasalis inferioris) відходять такі три відростки (processus):

-  сльозовий відросток (processus lacrimalis), який розташований спереду від інших відростків (processus) нижньої носової раковини (concha nasalis inferior) і піднімається догори, досягаючи сльозової кістки (os lacrimale);

-  верхньощелепний відросток (processus maxillaris), що відходить збоку від верхнього краю нижньої носової раковини (margo superior conchae nasalis inferioris), спрямований донизу і частково закриває верхньощелепний розтвір верхньої щелепи (hiatus maxillaris maxillae);

-  решітчастий відросток (processus ethmoidalis), який розташований на задньому краї тіла нижньої носової раковини (margo posterior corporis conchae nasalis inferioris) і спрямований догори, де з'єднується з гачкуватим відростком решітчастої кіс­тки (processus uncinatus ossis ethmoidalis).

Під'язикова кістка (os hyoideum)

Під'язикова кістка відокремлена від інших кісток черепа. Розміщена в передній шийній ділянці (regio cervicalis anterior) на рівні IV шийного хребця (vertebrae cervicalis IV).

До під'язикової кістки (os hyoideum) кріпляться деякі м'язи шиї (musculi colli), язика (musculi linguae), глотки (musculi pharyngis), а також фіксуєть­ся гортань (larynx).

За функцією - це сесамоподібна кістка, що за своїм розвитком є похідним зябрового апарату, з якого розвиваються кістки черепа (ossa cranii).

Під'язикова кістка (os hyoideum) має:

-  тіло під'язикової кістки (corpus ossis hyoidei);

-  дві пари відростків (processus).

Тіло під'язикової кістки (corpus ossis hyoidei) має вигляд зігнутої пластинки:

задня поверхня (facies posterior) ввігнута;- передня поверхня (facies anterior) - випукла.

Від тіла під'язикової кістки (corpus ossis hyoidei) справа та зліва відходять потовщені на кінцях великі роги (cornua majora), які спрямовані назад, дещо догори, та малі роги (cornua minora), які коротші та спрямовані догори, назад і латерально.

Під'язикова кістка (os hyoideum) за допомогою м'язів (musculi) та зв'язок (ligamenta) підвішена до черепа (cranium) і з'єднується з гортанню (larynx).ЧЕРЕП У ЦІЛОМУ (cranium totale)Очна ямка; орбіта (orbita) Очна ямка має:

-  верхню стінку (paries superior);

-  нижню стінку (paries inferior);

-  бічну стінку (paries lateralis);

-  присередню стінку (paries medialis);

-  очноямковий край (margo orbitalis);

-  надочноямковий край (margo supraorbitalis);

-  підочноямковий край (margo infraorbitalis);

-  бічний край (margo lateralis);

-  присередній край (margo medialis). Верхня стінка (paries superior) утворена:

-  лобовою кісткою (os frontale);

 

-  малими крилами клиноподібної кістки (alae minores ossis sphenoidalis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах