В Г Ковешніков - Апарат - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

У передній частині верхньої стінки на межі з біч­ною стінкою (paries lateralis) розміщена ямка сльо­зової залози (fossa gladulae lacrimalis), в ділянці присередньої стінки - блокова ямка (fovea trochlearis), або блокова ость (spina trochlearis).

Нижня стінка (paries inferior) утворена:

-  верхньою щелепою (maxilla);

-  виличною кісткою (os zygomaticum);

-  піднебінною кісткою (os palatinum).

На цій стінці (paries inferior) проходить підочноя-мкова борозна (sulcus infraorbitalis), яка переходить в підочноямковий канал (canalis infraorbitalis). Останній відкривається підочноямковим отвором (foramen infraorbitale) на лицевій поверхні черепа (cranium) в ікловій ямці (fossa canina).

Бічна стінка (paries lateralis) утворена:

-  очноямковою поверхнею великого крила кли­ноподібної кістки (facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis);

-  очноямковою поверхнею виличної кістки (facies orbitalis ossis zygomatici);

-  виличним відростком лобової кістки (processus zygomaticus ossis frontalis).

На цій стінці (paries lateralis) розташований вили­чно-очноямковий отвір (foramen zygomaticoorbitale). Присередня стінка (paries medialis) утворена:

-  лобовим відростком верхньої щелепи (processus frontalis maxillae);

-  сльозовою кісткою (os lacrimale);

-  очноямковою пластинкою решітчастої кістки (lamina orbitalis ossis ethmoidalis);

-  ззаду - тілом клиноподібної кістки (corpus ossis sphenoidalis);

-  угорі - присередньою ділянкою очноямкової частини лобової кістки (regio medialis partis orbitalis ossis frontalis).

На цій стінці (paries medialis) у верхній частині в шві (sutura) між лобовою кісткою (os frontale) і реші­тчастою кісткою (os ethmoidale) знаходяться:

- передній решітчастий отвір (foramen ethmoidale anterius);

-  задній решітчастий отвір (foramen ethmoidale posterius).

У передній частині присередньої стінки (paries medialis) розташована:

-  слізна борозна (sulcus lacrimalis);

-  ямка слізного мішка (fossa sacci lacrimalis), яка переходить у носо-слізний канал (canalis nasolacrimalis).

Очна ямка (orbita) відкривається назовні очноя­мковим входом (aditus orbitalis), який обмежений:

-  підочноямковим краєм (margo infraorbitalis);

- надочноямковим краєм (margo supraorbitalis). Між бічною стінкою (paries lateralis) і верхньою

стінкою (paries superior) розташована верхня очно­ямкова щілина (fissura orbitalis superior).

Між бічною стінкою (paries lateralis) і нижньою стінкою (paries inferior) знаходиться нижня очноям­кова щілина (fissura orbitalis inferior).

Сполучення очної ямки (orbita):

-  назовні через очноямковий вхід (aditus orbitalis);

-  із середньою черепною ямкою (fossa cranii media) внутрішньої основи черепа (basis cranii interna) через зоровий канал (canalis opticus) та верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

-  із крилопіднебінною ямкою (fossa pterygopalatina) та підскроневою ямкою (fossa infratemporalis) через нижню очноямкову щілину (fissura orbitalis inferior);

-  із нижнім носовим ходом носової порожнини (meatus nasi inferior cavitatis nasi) через носослізний канал (canalis nasolacrimalis);

-  із передньою черепною ямкою (fossa cranii anterior) внутрішньої основи черепа (basis cranii interna) через передній решітчастий отвір (foramen ethmoidale anterius);

-  із задніми решітчастими комірками решітчастої кістки (cellulae ethmoidales posteriores ossis ethmoidalis) через задній решітчастий отвір (foramen ethmoidale posterius).

Кісткова носова порожнина

(cavitas nasalis ossea)

Вона відкривається спереду грушоподібним отвором (apertura piriformis), а ззаду через хоани (choanae) сполучається з носоглоткою.

Кісткова носова порожнина (cavitas nasalis ossea) розділена кістковою носовою перегородкою (septum nasi osseum) на праву та ліву половини, і кожна половина має:

-  верхню стінку (paries superior);

-  нижню стінку (paries inferior);

-  бічну стінку (paries lateralis);присередню стінку (paries medialis). Бічна стінка (paries lateralis) утворена:

-  носовою кісткою (os nasale);

 

-  лобовим відростком верхньої щелепи (processus frontalis maxillae);

-  сльозовою кісткою (os lacrimale);

-  решітчастим лабіринтом (labyrinthus ethmoidalis);

-  перпендикулярною пластинкою піднебінної кіст­ки (lamina perpendicularis ossis palatini);

-  присередньою пластинкою крилоподібного від­ростка клиноподібної кістки (lamina medialis processus pterygoidei ossis sphenoidalis);

-  нижньою носовою раковиною (concha nasalis inferior).

Верхня стінка (paries superior) утворена:

-  лобовою кісткою (os frontale);

-  дірчастою пластинкою решітчастої кістки (lamina cribrosa ossis ethmoidalis).

Присередня стінка утворена:

-  кістковою носовою перегородкою (septum nasi osseum), яка складається з:

-  перпендикулярної пластинки решітчастої кістки (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis);

-  лємєшш (vomer).

Нижня стінка (paries inferior) утворена кістковим піднебінням (palatum osseum), яке складається з піднебінного відростка верхньої щелепи (processus palatinus maxillae) і горизонтальної пластинки підне­бінної кістки (lamina horizontalis ossis palatini).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах