В Г Ковешніков - Апарат - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Кісткове піднебіння (palatum osseum) має шви (suturae), що проходять по серединній лінії, між під­небінними відростками (processus palatini) правої та лівої верхніх щелеп (maxilla dextra et sinistra) та го­ризонтальними пластинками правої і лівої піднебін­них кісток - серединне піднебінне шво (sutura palatina mediana), а також між передніми краями горизонтальних пластинок піднебінних кісток (laminae horizontales ossium palatinorum) та задніми краями піднебінних відростків верхніх щелеп - по­перечне піднебінне шво (sutura palatina transversa).

Спереду і з боків кісткове піднебіння (palatum osseum) оточене комірковими відростками верхньої щелепи (processus alveolares maxillae), які разом утворюють коміркову дугу (arcus alveolaris).

Біля переднього кінця серединного піднебінного шва (extremitas anterior suturae palatinae medianae) знаходяться різцеві канали (canales incisivi).

У латеральному відділі поперечного піднебінного шва (sutura palatina transversa) в основі кожної го­ризонтальної пластинки розташовуються ліві і праві:

-  великі піднебінні отвори (foramina palatina majora);

-  2-3 малих піднебінних отвори (foramina palatina minora).

Між верхньою носовою раковиною (concha nasalis superior) і середньою носовою раковиною (concha nasalis media) проходить верхній носовий хід (meatus nasi superior), куди, за посередництва кли-норешітчастого закутка (recessus sphenoethmoidalis) відкриваються:

-  клиноподібна пазуха (sinus sphenoidalis);

-  задні решітчасті комірки решітчастої кістки (cellulae ethmoidales posteriores ossis еthmoidalis).

Між середньою носовою раковиною (concha nasalis media) і нижньою носовою раковиною (concha nasalis inferior) проходить середній носовий хід (meatus nasi medius), куди через решітчасту лійку (infundibulum ethmoidale) та півмісяцеву щілину (hiatus semilunaris) відкриваються:

-  лобова пазуха (sinus frontalis);

-  верхньощелепна пазуха (sinus maxillaris);

-  передні решітчасті комірки (cellulae ethmoidales anteriores);

-  середні решітчасті комірки (cellulae ethmoidales mediae).

Між нижньою носовою раковиною (concha nasalis inferior) і кістковим піднебінням (palatum osseum) розташований нижній носовий хід (meatus nasi inferior), куди відкриваються:

-  носослізний канал (canalis nasolacrimalis);

-  різцевий канал (canalis incisivus).

Спільний носовий хід (meatus nasi communis) є частиною носової порожнини (cavitas nasi) між но­совими раковинами (conchae nasales) і носовою перегородкою (septum nasi).

Носоглотковий хід (meatus nasopharyngeus) роз­ташований між заднім краєм носових раковин (margo posterior concharum nasalium) та хоанами (choanae).

На бічній стінці (paries lateralis) цього ходу позаду середньої носової раковини (concha nasalis media) розташований клинопіднебінний отвір (foramen sphenopalatinum).

Позаду і дещо вище верхньої носової раковини (concha nasalis superior) розташований клинорешіт-частий закуток (recessus sphenoethmoidalis), куди відкривається клиноподібна пазуха (sinus sphenoidalis) через отвір клиноподібної пазухи (apertura sinus sphenoidalis).

Кісткова носова порожнина (cavitas nasalis ossea) сполучається через:

-  грушоподібний отвір (apertura piriformis) із зов­нішнім середовищем;

-  дірчасті отвори дірчастої пластинки решітчастої кістки (foramina cribrosa laminae cribrosae ossis ethmoidalis) - з передньою черепною ямкою (fossa cranii anterior) внутрішньої основи черепа (basis cranii interna);

-  різцевий канал (canalis incisivus) - з ротовою порожниною (cavitas oris);

-  хоани (choanae); задні носові отвори (aperturae nasales posteriores) - із зовнішньою основою черепа (basis cranii externa), або, за наявності м'яких тка­нин, з носовою частиною глотки (pars nasalis pharyngis);

-  клинопіднебінний      отвір (foramen
sphenopalatinum)
- з крилопіднебінною ямкою
(fossa pterygopalatina).

Хоани (choanae); задні носові отвори (aperturae nasales posteriores) обмежені:

-  знизу - горизонтальними пластинками піднебін­них кісток (laminae horizontales ossium palatinorum);

-  присередньо - лемешем (vomer);

збоку - присередніми пластинками крилоподіб­них відростків клиноподібної кістки (laminae mediales processuum pterygoideorum ossis sphenoidalis);

-  угорі - тілом (corpus) та піхвовими відростками клиноподібної кістки (processus vaginales ossis sphenoidalis) і крилами лемеша (alae vomeris).

Основа черепа (basis cranii) Основа черепа поділяється на:

-  внутрішню основу черепа (basis cranii interna);

-  зовнішню основу черепа (basis cranii externa).

У внутрішній основі черепа (basis cranii interna) виділяють три черепні ямки: передню, середню і задню.

Задній край малих крил і горбок сідла клиноподі­бної кістки відокремлюють передню черепну ямку від середньої черепної ямки.

Границею між середньою і задньою черепними ямками є верхній край кам'янистої частини скроне­вих кісток і спинка сідла клиноподібної кістки.

Передня черепна ямка (fossa cranii anterior) утворена очноямковими частинами лобових кісток і містить:

-  пальцеподібні втиснення (impressiones digitatae);

-  мозкові випини (juga cerebralia);

-  дірчасту пластинку решітчастої кістки (lamina cribrosa ossis ethmoidalis);

-  півнячий гребінь (crista gali);

-  сліпий отвір (foramen caecum);

-  лобовий гребінь лобової кістки (crista frontalis ossis frontalis).

Середня черепна ямка (fossa cranii media) утво­рена тілом і великими крилами клиноподібної кістки, передньою поверхнею кам'янистої частини і луско­вою частиною скроневих кісток. Ця ямка містить:

-  турецьке сідло (sella turcica);

-  гіпофізну ямку (fossa hypophysialis);

-  передперехресну        борозну (sulcus
prechiasmaticus), що веде до правого і лівого зоро-
вих каналів
(canalis opticus dexter et sinister);

-  сонну борозну (sulcus caroticus);

-  рваний отвір (foramen lacerum);

-  верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах