В Г Ковешніков - Апарат - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Розвиток з'єднань між кістками в філо-і онтогене­зі. Класифікація з'єднань між кістками. Види синарт-розів: волокнисті з'єднання (синдесмози) - мембра­ни, зв'язки, шви, тім'ячка; хрящові з'єднання (син-хондрози) - постійні, тимчасові, гіалінові, волокнисті, симфіз. Діартрози (синовіальні з'єднання, суглоби): визначення, кардинальні ознаки суглоба, їх характе­ристика. Додаткові компоненти суглобів. Класифіка­ція суглобів за будовою, формою суглобових по-верхнь, за функцією. Прості, складні, комплесні і комбіновані суглоби, їх характеристика. Види рухів і їх аналіз (осі рухів, площини рухів). Одноосьові, дво-осьові і багатоосьові суглоби, їх види, характеристи­ка рухів в кожному виді суглоба.

Тема 12 З'єднання між кістками тулуба і кіст­ками черепа

Класифікація з'єднаннь хребтового стовпа. Син-десмози хребтового стовпа: їх характеристика і бу­дова. Синхондрози хребтового стовпа: їх характерис­тика і будова. Суглоби хребтового стовпа: середин­ний атланто-осьовий суглоб, бічний атланто-осьовий суглоб, дуговідросткові суглоби, попереково-крижовий суглоб, крижово-куприковий суглоб: їх бу­дова. Хребтовий стовп у цілому. Вікові, статеві особ­ливості хребта в цілому. Вплив спорту, праці, соціа­льних факторів і екологічних чинників на хребет в цілому.

З'єднання грудної клітки: синдесмози, синхондро-зи і суглоби (реброво-хребцеві суглоби: суглоб голов­ки ребра, реброво-поперечний суглоб, груднино-реброві суглоби), їх характеристика і будова. Грудна клітка в цілому, її будова. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову грудної клітки в цілому.

З'єднання черепа: класифікація. Синдесмози че­репа: шви, їх види і характеристика. Синхондрози черепа: їх види, характеристика, вікові особливості. Суглоби черепа: скронево-нижньощелепний суглоб і атланто-потиличний суглоб, їх будова. Вікові особли­вості з'єднання черепа: тім'ячка, їх види, будова, терміни скостеніння.

Тема 13 З'єднання між кістками верхніх та ни­жніх кінцівок

З'єднання верхньої кінцівки. З'єднання грудного пояса: синдесмози пояса верхньої кінцівки і суглоби пояса верхньої кінцівки (надплечо-ключичний суглоб і груднино-ключичний суглоб), їх будова. З'єднання вільної верхньої кінцівки: плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, з'єднання кісток передпліччя, променево-зап'ястковий суглоб, суглоби кисті.

З'єднання нижньої кінцівки. З'єднання тазового пояса:  синдесмози,  лобковий  симфіз, крижово­клубовий суглоб. Таз в цілому: його будова, основні розміри. Вікові, статеві, індивідуальні особливості таза. З'єднання вільної нижньої кінцівки: кульшовий суглоб, колінний суглоб, з'єднання кісток гомілки, надп'ятково-гомілковий суглоб, суглоби стопи. Скле­піння стопи.

Променева анатомія з'єднань кісток верхніх та нижніх кінцівок. Вплив спорту, праці, соціальних фак­торів і екологічних чинників на будову з'єднань кіс­ток верхніх та нижніх кінцівок.

 

-  Тема 14 Практичні навички з анатомії з'єднань кістокЗмістовий модуль 4 Міологіявизначати і аналізувати поняття "м'яз як орган";

-  аналізувати класифікацію скелетних м'язів за топоргафією, розвитком, будовою, формою та ін.;

-  аналізувати розвиток скелетних м'язів в філо- і онтогенезі;

-  описати і продемонструвати м'язи і фасції тулу­ба;

-  описати і продемонструвати м'язи і фасції голо­ви та шиї;

-  описати і продемонструвати м'язи і фасції верх­ніх кіцівок;

-  описати і продемонструвати м'язи і фасції ниж­ніх кінцівок.

Тема 15 М'яз як орган. Класифікація м'язів. Роз­виток скелетних м'язів

М'яз як орган - визначення. Сухожилки, апонев-рози. Допоміжні апарати м'язів: фасції, синовіальні піхви, синовіальні сумки, сесамоподібні кістки, сухо-жилкова дуга, м'язовий блок. Анатомічний і фізіоло­гічний поперечники м'язів: основні дані про силу і роботу м'язів; поняття про важелі. Початок і прикріп­лення м'язів: їх функціональна характеристика.

Класифікація м'язів: за розвитком, топографією, формою, розмірами, напрямком м'язових волокон, функцією та ін.

Розвиток м'язів у філо- і онтогенезі. Джерела роз­витку м'язів тулуба, голови, шиї, верхніх та нижніх кінцівок.

Тема 16 Анатомія м'язів та фасцій тулуба

Класифікація м'язів тулуба за топографією, роз­витком і формою. Сегментарна будова м'язів тулуба.

М'язи спини: поверхневі і глибокі, їх характерис­тика. Груднино-поперекова фасція.

М'язи грудної клітки: поверхневі і глибокі, їх хара­ктеристика. Грудна фасція, внутрішньогруднинна фісція.

М'язи живота: м'язи передньої, бічної і задньої стінок живота, їх характеристика. Фасції живота. Біла лінія. Пупкове кільце. Черевний прес. Топографія ділянок живота. Пахвинний канал. Піхва прямого м'яза живота.

Діафрагма - визначення. Частини діафрагми, отвори, їх вміст, трикутники.

 

Тема 17 Анатомія м'язів, фасцій голови та шиї. Топографія шиї

М'язи голови, класифікація. Жувальні м'язи, їх характеристика. Фасції голови.

М'язи шиї, класифікація. Поверхневі, середні і глибокі м'язи шиї, їх характеристика. Фасції шиї: анатомічна класифікація і анатомо-топографічна класифікація. Топографія шиї: ділянки, трикутники, простори.

Тема 18 Анатомія м'язів та фасцій верхніх та нижніх кінцівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок

М'язи верхньої кінцівки: класифікація. М'язи поя­са верхньої кінцівки, їх характеристика. М'язи плеча: класифікація, їх характеристика. М'язи передпліччя: класифікація, їх характеристика. М'язи кисті: класи­фікація, їх характеристика. Фасції верхньої кінцівки. Пахвова ямка, пахвова порожнина, її топографія, трикутники, чотиристоронній і тристоронній отвори. Канал променевого нерва. Борозни на передній поверхні плеча. Ліктьова ямка. Борозни на передній поверхні передпліччя. Кістково-фіброзні канали, тримачі м'язів -згиначів, тримачі м'язів-розгиначів. Канали зап'ястка, синовіальні піхви сухожилків м'язів-згиначів. Синовіальні сумки.

М'язи нижньої кінцівки, класифікація. М'язи поя­са нижньої кінцівки: класифікація, їх характеристика. М'язи стегна: класифікація, їх характеристика. М'язи гомілки: класифікація, їх характеристика. М'язи сто­пи: класифікація, їх характеристика. Фасції нижньої кінцівки. М'язова і судинна затоки, їх топографія і вміст. Стегновий трикутник. Борозни на передній поверхні стегна. Привідний канал. Підколінна ямка. Канали гомілки: гомілково-підколінний канал, верх­ній та нижній м'язово-малогомілкові канали. Бороз­ни підошви стопи. Підшкірний розтвір. Стегновий канал. Тримачі м'язів-розгиначів, тримачі м'язів-згиначів, тримачі малогомілкових м'язів. Синовіаль­ні сумки і синовіальні піхви м'язів нижньої кінцівки. Механізми, що підтримують склепіння стопи: затяж­ки стопи, пасивні (зв'язки) і активні (м'язи).

Аналіз основних положень і рухів тіла людини (стояння, ходіння, біг, стрибки). Відмінні риси будови рухового апарату людини, набуті у зв'язку із прямо-ходінням.

Вікові, статеві і індивідуальні особливості скелет­них м'язів. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову скелетних м'язів, тулуба і кінцівок.

 

Тема 19. Практичні навички з міологіїСТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЯ 1

Анатомія опорно-рухового апарату

 

Тема


ЇХ

к

2


а

І І * ЕЁ о

ка ян м р на а


 

Індивідуальна роботаЗмістовий модуль 1. Вступ до анатомії

1.Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрями розвитку анатомії

2.Основні етапи розвитку анатомії в античні часи, в епоху Відродження, в XVII - XIX ст.

3.Розвиток українських анатомічних шкіл

4.Початкові стадії ембріогенезу людини. Вчення про зародкові листки

Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета

5.Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі

6.Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла

7.Анатомія кісток тулуба.

8.Анатомія кісток верхніх та нижніх кінцівок

9.Анатомія кісток черепа.

10. Практичні навички з анатомії кісток
Змістовий модуль
3. З'єднання кісток скелета

11.Анатомія неперервних та переривчастих з'єднань між кістками. Розвиток з'єднань між кістками в онто­генезі

12.З'єднання між кістками тулуба і між кістками чере­па

13.З'єднання між кістками верхніх та нижніх кінцівок

14. Практичні навички з анатомії кісток та їх з'єднань
Змістовий модуль
4. Міологія

15.М'яз як орган. Класифікація м'язів. Розвиток скеле­тних м'язів. Топографічні утворення голови, шиї, тулу­ба і кінцівок

16.Анатомія м'язів та фасцій тулуба

17.Анатомія м'язів та фасцій голови та шиї. Топографія шиї

18.Анатомія м'язів та фасцій верхніх і нижніх кінцівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок

19.Практичні навички з міології


1

0,5 0,5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4 6 8

10

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

6 6

14 4


 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1


 

 

 

 

 

 

 

Підготовка огляду нау­кової літератури або проведення досліджень з будь якої теми чи пре­парування

 

 

 

Підготовка огляду нау­кової літератури або проведення досліджень з будь-якої теми чи пре­парування

 

 

 

Підготовка огляду нау­кової літератури або проведення досліджень з будь-якої теми чи пре­парування
Аудиторна робота - 75 %, СРС - 25 %

 

тематичний план лекцій

 

Тема лекції

Кількість годин

і

Вступ до анатомії. Українські анатомічні школи

2

2

Загальна остеологія

2

3

Загальна артрологія

2

4

Загальна міологія

2

5

Топографічні утворення голови, шиї, тулуба і кінцівок

2

Разом

10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема практичного заняття

Кількість годин

Кількість балів

1

Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла людини. Загальні ознаки хреб­ців. Шийні і грудні хребці

2

3

2

Поперекові хребці, крижова кістка, куприк

2

3

3

Ребра, груднина

2

3

4

Кістки верхньої кінцівки: лопатка, ключиця і плечова кістка

2

3

5

Кістки верхньої кінцівки: кістки передпліччя і кисті

2

3

6

Кістки нижньої кінцівки: тазова і стегнова кістки

2

3

7

Кістки нижньої кінцівки: кістки гомілки і стопи

2

3

8

Лобова, тім'яна, потилична кістки черепа

2

3

9

Клиноподібна і решітчаста кістки черепа

2

3

10

Скронева кістка. Канали скроневої кістки

2

3

11

Кістки лицевого черепа. Очна ямка. Скронева і підскронева ямки

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах