В Г Ковешніков - Апарат - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  круглий отвір (foramen rotundum);

-  овальний отвір (foramen ovale);

-  остистий отвір (foramen spinosum);

-  трійчасте втиснення (impressio trigeminalis);

-  розтвір каналу великого кам'янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi majoris);

-  борозну великого кам'янистого нерва (sulcus nervi petrosi majoris);

-  розтвір каналу малого кам'янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi minoris);

-  борозну малого кам'янистого нерва (sulcus nervi petrosi minoris);

-  покриття барабанної порожнини (tegmen tympani);

-  дугове підвищення (eminentia arcuata).

Задня черепна ямка (fossa cranii posterior) утво­рена потиличною кісткою, задньою поверхнею кам'янистих частин, внутрішньою поверхнею соско­подібних відростків правої і лівої скроневих кісток, задньою частиною тіла клиноподібної кістки і соско­подібними кутами тім'яних кісток. Ця ямка містить:

-  великий отвір (foramen magnum);

-  схил (clivus);

-  внутрішній потиличний гребінь (crista occipitalis interna); внутрішній потиличний виступ (protuberantia occipitalis interna);

-  хрестоподібне       підвищення (eminentia

cruciformis);

-  внутрішній слуховий отвір (porus acusticus internus), що веде у внутрішній слуховий хід (meatus acusticus internus), у глибині цього ходу бере початок канал лицевого нерва (canalis nervi facialis);

-  яремний отвір (foramen jugulare);

-  борозну сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei);

-  борозну верхньої кам'янистої пазухи (sulcus sinus petrosi superioris);

-  борозу нижньої кам'янистої пазухи (sulcus sinus petrosi inferioris);

-  канал під'язикового нерва (canalis nervi hypoglossi);

-  клинокам'янисту щілину (fissura sphenopetrosal

-  кам'янисто-потиличну щілину (fissura petrooccipitalis).

Межею між склепінням черепа (calvaria) і внут­рішньою основою черепа (basis cranii interna) в ді­лянці задньої черепної ямки (fossa cranii posterior) є борозна поперечної пазухи (sulcus sinus transversi), що переходить із кожної сторони в борозну сигмопо­дібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Зовнішня основа черепа (basis cranii externa) в передньому відділі прикрита кістками лицевого че­репа (viscerocranium).

Задній відділ зовнішньої основи черепа утворе­ний зовнішніми поверхнями потиличної, скроневих і клиноподібної кісток і містить:

-  потиличні виростки (condyli occipitales);

-  виросткову ямку (fossa condylaris);

-  виростковий канал (canalis condylaris), який є непостійним;

-  канал під'язикового нерва (canalis nervi hypoglossi);

-  зовнішній потиличний виступ (protuberantia occipitalis externa);

-  глотковий горбок (tuberculum pharyngeum);

-  тіло клиноподібної кістки (corpus ossis sphenoidalis);

-  нижню поверхню кам'янистої частини скроневої кістки (facies inferior partis petrosae ossis temporalis);

-  зовнішній отвір сонного каналу (apertura externa canalis carotici);

-  зовнішній отвір м'язово-трубного каналу (foramen externum canalis musculotubarii);

-  яремну ямку (fossa jugularis);

-  яремний отвір (foramen jugulare);

-  шилоподібний відросток (processus styloideus);

-  соскоподібний      відросток (processus
mastoideus);

-  шилососкоподібний     отвір (foramen
stylomastoideum);

барабанну   частину   скроневої   кістки (parstympanica ossis temporalis);

-  зовнішній слуховий отвір (porus acusticus externus);

-  барабанно-соскоподібну щілину (fissura tympano-mastoidea);

-  соскоподібну вирізку (incisura mastoidea);

-  борозну потиличної артерії (sulcus arteriae occipitalis);

-  нижньощелепну ямку (fossa mandibularis);

-  суглобовий горбок (tuberculum articulare);

-  остистий отвір (foramen spinosum);

-  овальний отвір (foramen ovale);

-  кам'янисто-потиличну щілину (fissura petrooccipitalis);

-  клинокам'янисту щілину (fissura sphenopetrosa);

-  рваний отвір (foramen lacerum);

-  кісткове піднебіння (palatum osseum);

-  великий піднебінний канал (canalis palatinus major);

-  великий піднебінний отвір (foramen palatinum majus);

-  малі піднебінні отвори (foramina palatina minora);

-  різцеву ямку (fossa incisiva);

-  різцевий канал (canalis incisivus);

-  різцевий отвір (foramen incisivum);

-  піднебінний валик (torus palatinus);

-  піднебінно-піхвовий     канал (canalis
palatovaginalis);

-  лемешево-піхвовий      канал (canalis
vomerovaginalis);

-  лемешево-дзьобовий      канал (canalis
vomerorostralis).

Крилопіднебіннаямка (fossa pterygopalatina) Вона є парна і оточена:

-  спереду - горбом верхньої щелепи (tuber maxillae);

-  ззаду - основою крилоподібного відростка кли­ноподібної кістки (basis processus pterygoidei ossis sphenoidalis);

-  присередньо - перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки (lamina perpendicularis ossis palatini).

Збоку ця ямка (fossa pterygopalatina) кісткової стінки не має і сполучається з підскроневою ямкою (fossa infratemporalis) через крило-верхньощелепну щілину (fissura pterygomaxillaris).

Крилопіднебінна ямка (fossa pterygopalatina) до­низу поступово звужується і переходить у великий піднебінний канал (canalis palatinus major).

Крилопіднебінна ямка (fossa pterygopalatina) має шість отворів, через які сполучається:

-  присередньо - з носовою порожниною (cavitas nasi) через клинопіднебінний отвір (foramen sphenopalatinum);

-  угорі та ззаду - із середньою черепною ямкою (fossa cranii media) через круглий отвір (foramen rotundum);

-  ззаду - із зовнішньою основою черепа (basis cranii externa) в ділянці рваного отвору (foramen lacerum) через крилоподібний канал (canalis pterygoideus);

- унизу - з ротовою порожниною (cavitas oris) че­рез великий піднебінний канал (canalis palatinus major);

-  допереду - через нижню очноямкову щілину (fissura orbitalis inferior) з очною ямкою (orbita);

-  збоку - з підскроневою ямкою (fossa infratemporalis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах