В Г Ковешніков - Апарат - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Скронева ямка (fossa temporalis) Скронева ямка утворена:

-  лобовою лускою (squama frontalis);

-  тім'яною кісткою (os parietale).

Угорі вона (fossa temporalis) оточена верхньою скроневою лінією (linea temporalis superior), а знизу підскроневим гребенем (crista infratemporalis) і вер­хнім краєм виличної дуги (margo superior arcus zygomatici).

Донизу скронева ямка (fossa temporalis) перехо­дить в підскроневу ямку (fossa infratemporalis).

Присередньою стінкою скроневої ямки (paries medialis fossae temporalis) є:

-  скроневі поверхні лобової луски (facies temporales squamae frontalis) та великого крила клиноподібної кістки (ala major ossis sphenoidalis);

-  зовнішні поверхні лускової частини скроневої кістки (facies externae partis squamosae ossis temporalis) та нижньої частини тім'яної кістки (pars inferior ossis parietalis).

Зовні ця ямка (fossa temporalis) відмежована ви­личною дугою (arcus zygomaticus), а спереду - вили­чною кісткою (os zygomaticum) та виличним відрост­ком лобової кістки (processus zygomaticus ossis frontalis).

Скронева ямка (fossa temporalis) заповнена скроневим м'язом, фасцією, судинами і нервами, жировою тканиною.

Підскронева ямка (fossa infratemporalis) Підскронева ямка угорі відмежована від скро­невої ямки (fossa temporalis) підскроневим гребенем великого   крила   клиноподібної   кістки (crista infratemporalis alae majoris ossis sphenoidalis).

Верхньою стінкою (paries superior) цієї ямки (fossa infratemporalis) є:

-  скронева кістка (os temporale);

-  велике крило клиноподібної кістки (ala major ossis sphenoidalis).

Присередня стінка (paries medialis) утворена бі­чною пластинкою крилоподібного відростка клино­подібної кістки (lamina lateralis processus pterygoidei ossis sphenoidalis).

Передньою стінкою підскроневої ямки (paries anterior fossae infratemporalis) служить горб верхньої щелепи (tuber maxillae) і частково - вилична кістка (os zygomaticum).

Нижньої стінки підскронева ямка (fossa infratemporalis) не має.

Із бічної сторони підскронева ямка (fossa infratemporalis) не має кісткової стінки, лише част­ково прикрита гілкою нижньої щелепи (ramus mandibulae).

Спереду підскронева ямка (fossa infratemporalis) сполучається через нижню очноямкову щілину (fissura orbitalis inferior) з очною ямкою (orbita).Присередньо вона з'єднується через крило-верхньощелепну щілину (fissura pterygomaxillaris) з крило-піднебінною ямкою (fossa pterygopalatina).

 

Особливості черепа новонародженого

Череп новонародженого (cranium neonati) має такі особливості:

-  мозковий череп (neurocranium) за об'ємом у 8 разів більший за лицевий череп (viscerocranium), а у дорослої людини - у 2 рази більший за лицевий че­реп (viscerocranium);

-  у новонародженого очні ямки (orbitae) широкі;

-  основа черепа (basis cranii) у порівнянні із склепінням черепа (calvaria) значно менша;

-  кістки черепа (ossa cranii) з'єднані між собою за допомогою широких хрящових і волокнистих (фібро­зних) прошарків, тобто склепіння черепа (calvaria) не має швів;

-  тім'яний горб (tuber parietale) та лобовий горб (tuber frontale) добре виражені;

-  лобова кістка (os frontale) складається із двох частин, надбрівні дуги (arcus superciliares) відсутні, лобових пазух (sinus frontales) ще немає, з усіх пазух ледве намічені гайморові порожнини;

-  великі крила клиноподібної кістки (alae majore ossis sphenoidalis) ще не зрослися з її тілом (corpus)

-  нижня щелепа (maxilla) має дві частини - дві половини;

-  частини скроневої кістки (os temporale) відо­кремлені одна від одної добре вираженими щілина­ми, які заповнені хрящовими або волокнистими (фі­брозними) прошарками;

-  соскоподібний відросток скроневої кістки (processus mastoideus ossis temporalis) не вираже­ний, як і потиличні відростки (condyli occipitales);

-  на кістках черепа (ossa cranii) не виражені гор­би та лінії - місця прикріплення м'язів;

-  відсутні коміркові (альвеолярні) відростки (processus alveolares);

-     верхні щелепи (maxillae) недорозвинені. Найхарактерніша ознака черепа новонародже­ного - це наявність тім'ячок черепа (fonticuli cranii).

Між незрослими половинами луски лобової кістки (os frontale) і тім'яними кістками (ossa parietalia) розташоване переднє тім'ячко (fonticulus anterior), яке покрите сполучною тканиною. Воно заростає в кінці 1-го року життя або на початку 2-го року життя.

Між тім'яними кістками (ossa parietalia) і лускою потиличної кістки (os occipitale) розташоване заднє тім'ячко (fonticulus posterior), яке заростає на 2-3-му місяці життя.

Між тім'яною кісткою (os parietale), потиличною кісткою (os occipitale) і скроневою кісткою (os temporale) розташоване парне соскоподібне тім'ячко (fonticulus mastoideus) або задньобічне тім'ячко (fonticulus posterolateralis), яке заростає наприкінці внутрішньоутробного розвитку або упро­довж перших 2-3 місяців життя.

Між лобовою кісткою (os frontale), тім'яною кіст­кою (os parietale), клиноподібною кісткою (os sphenoidale) і скроневою кісткою (os temporale) ро­зміщене парне клиноподібне тім'ячко (fonticulus sphenoidalis) або передньобічне тім'ячко (fonticulus anterolateralis), яке теж заростає переважно перед народженням дитини або упродовж перших 2-3 мі­сяців життя.

 

Аномалії кісток черепа

Аномалії кісток черепа численні й різноманітні, найчастіше трапляються такі вади розвитку.

1 Потилична кістка (os occipitale):

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах