В Г Ковешніков - Апарат - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  конусоподібний горбок (tuberculum conoideum);

-  трапецієподібна лінія (linea trapezoidea).

Груднинний кінець (extremitas sternalis) має ви­гин допереду і закінчується грудниною суглобовою поверхнею (facies articularis sternalis) для з'єднання з ключичною вирізкою груднини (incisura clavicularis sterni).

Надплечовий кінець (extremitas acromialis) має вигин дозаду і закінчується надплечовою суглобовою поверхнею (facies articularis acromialis) для з'єднання з надплечовим відростком лопатки (acromion).

Лопатка (scapula) Лопатка є парною плоскою кісткою (os planum) трикутної форми, що має:

-  реброву поверхню; передню поверхню (facies costalis; facies anterior);

-  задню поверхню (facies posterior);

-  верхній край (margo superior);

-  присередній край (margo medialis);

-  бічний край (margo lateralis);

-  верхній кут (angulus superior);

-  нижній кут (angulus inferior);бічний кут (angulus lateralis);

-  шийку лопатки (collum scapulae).

На задній поверхні лопатки (facies posterior scapulae) вгорі проходить горизонтально ость лопат­ки (spina scapulae), яка поділяє її на надостьову ямку (fossa supraspinata) і підостьову ямку (fossa infraspinata).

Ость лопатки (spina scapulae) збоку переходить у надплечовий відросток (acromion), на якому розта­шована ключична суглобова поверхня (facies articularis clavicularis) для з'єднання з ключицею (clavicula).

На верхньому краї лопатки (margo superior scapulae) міститься вирізка лопатки (incisura scapulae).

Реброва поверхня лопатки (facies costalis scapulae) зайнята підлопатковою ямкою (fossa subscapularis), в якій розташовується однойменний м'яз.

На бічному куті лопатки (angulus lateralis scapulae) розташована суглобова западина (cavitas glenoidalis) для з'єднання з головкою плечової кістки (caput humeri).

Над та під суглобовою западиною розташовані:

-  надсуглобовий       горбок (tuberculum
supraglenoidale);

-  підсуглобовий       горбок (tuberculum
infraglenoidale).

Над суглобовою западиною (cavitas glenoidalis) нависає дзьобоподібний відросток (processus coracoideus).

Вільна частина верхньої кінцівки

(pars libera membri superioris) Вона поділяється на:

-  плече (brachium);

-  передпліччя (antebrachium);

-  кисть (manus).

Плечова кістка (humerus) Плечова кістка є складовою частиною плеча (brachium) і належить до (трубчастої) типової довгої кістки (os longum), яка має:

-  проксимальний наросток, епіфіз (epiphysis proximalis), або проксимальний кінець (extremitas proximalis);

-  дистальний наросток, епіфіз (epiphysis distalis) або дистальний кінець (extremitas distalis);

-  тіло плечової кістки, діафіз (corpus humeri; diaphysis humeri).

На проксимальному наростку (epiphysis proximalis) розміщена голівка плечової кістки (caput humeri), на якій є суглобова поверхня (facies articularis) для з'єднання із суглобовою западиною лопатки (cavitas glenoidalis scapulae).

Голівку плечової кістки (caput humeri) оточує ана­томічна шийка (collum anatomicum), нижче якої зна­ходяться:

-  великий горбок (tuberculum majus);

-  малий горбок (tuberculum minus).

Вони переходять у гребінь великого горбка; бічну губу (crista tuberculi majoris; labium laterale) і гребінь малого горбка; присередню губу (crista tuberculi mi noris; labium mediale), між якими проходить між­горбкова борозна (sulcus intertubercularis).

На межі між проксимальним наростком (epiphysis proximalis) і тілом кістки (diaphysis) розта­шована хірургічна шийка плечової кістки (collum chirurgicum humeri).

Тіло плечової кістки (corpus humeri) має:

-  передньоприсередню поверхню (facies anteromedialis);

-  передньобічну поверхню (fscies anterolateralis);

-  задню поверхню (facies posterior);

-  присередній край (margo medialis);

-  бічний край (margo lateralis).

Передня поверхня тіла плечової кістки (facies anterior corporis humeri) поділяється на передньоп-рисередню поверхню (facies anteromedialis) та пе-редньобічну поверхню (facies anterolateral).

На верхній третині задньої поверхні тіла плечової кістки (facies posterior corporis humeri) розташована дельтоподібна горбистість (tuberositas deltoidea), ззаду і знизу від якої проходить борозна променево­го нерва (sulcus nervi radialis).

На дистальному наростку (epiphysis distalis) ро­зташований відросток плечової кістки (condylus humeri), а на ньому присередньо розташований блок плечової кістки (trochlea humeri), а збоку - голі­вка плечової кістки (capitulum humeri).

Над блоком плечової кістки (trochlea humeri) спе­реду міститься вінцева ямка (fossa coronoidea), а над голівкою плечової кістки - променева ямка (fossa radialis).

На задній поверхні (facies posterior) напроти цих ямок (fossae) розташована ліктьова ямка (fossa olecrani).

По краях дистального наростку плечової кістки (epiphysis distalis humeri) знаходяться:

-  присередній надвиросток (epicondylus medialis);

- бічний надвиросток (epicondylus lateralis). Присередній надвиросток (epicondylus medialis)

вгору переходить у присередній наднадвиростковий гребінь (crista supraepicondуlaris medialis) і далі у присередній край тіла плечової кістки (margo medialis corporis humeri). Цей надвиросток може мати надвиростковий відросток (processus supracondylaris).

Бічний надвиросток (epicondylus lateralis) вгору продовжується у бічний наднадвиростковий гребінь; бічний надвиростковий гребінь (crista supraepicondуlaris lateralis; crista supracondylaris lateralis), який догори переходить у бічний край тіла плечової кістки (margo lateralis corporis humeri).

Позаду присереднього надвиростка (epicondylus medialis) проходить борозна ліктьового нерва (sulcus nervi ulnaris).

Кістки передпліччя (ossa antebrachii) Кістки передпліччя є складовою частиною перед­пліччя. Із бічної сторони передпліччя (antebrachium) розташована променева кістка (radius), а з присе-редньої - ліктьова кістка (ulna). Вони є типовими довгими (трубчастими) кістками (ossa longa).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах