В Г Ковешніков - Апарат - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

II-V пальці кисті (digiti manus II-V) мають:

-  проксимальну фалангу (phalanx proximalis);

-  середню фалангу (phalanx media);

-  кінцеву фалангу (phalanx distalis).

Перший палець (digitus primus, pollex) складається лише з:

-  проксимальної фаланги (phalanx proximalis);

-  кінцевої фаланги (phalanx distalis).

Кінцеві фаланги на дистальному кінці мають гор-бистість кінцевої фаланги (tuberositas phalangis distalis).КІСТКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

(ossa membri inferioris)Вони складаються з:

-  кісток тазового пояса (ossa cinguli pelvici);

-  вільної частини нижньої кінцівки (pars libera membri inferioris).

Тазовий пояс; пояс нижньої кінцівки (cingulum pelvicum; cingulum membri inferioris) Він включає в себе:

-  дві кульшові кістки (ossa coxae);

-  крижову кістку (os sacrum).

 

Кульшова кістка (os coxae) Кульшова кістка складається з:

-  клубової кістки (os ilium);

-  лобкової кістки (os pubis);

-  сідничої кістки (os ischii).

У тій ділянці (ззовні), де тіла (corpora) усіх трьох кісток зростаються, утворюється кульшова западина (acetabulum) яка має:

-  півмісяцеву поверхню (facies lunata);

-  ямку кульшової западини (fossa acetabuli);

-  кант кульшової западини; край кульшової запа­дини (limbus acetabuli; margo acetabuli);

- вирізку кульшової западини (incisura acetabuli). Кульшова кістка має затульний отвір (foramen

obturatum) та велику сідничу вирізку (incisura ischiadica major).

 

Клубова кістка (os ilium; ilium) Клубова кістка складається з:

-  тіла клубової кістки (corpus ossis ilii);

-  крила клубової кістки (ala ossis ilii);

-  має дугоподібну лінію (linea arcuata).

Крило клубової кістки (ala ossis ilii) вгорі закінчу­ється клубовим гребенем (crista iliaca), на якому розрізняють:

-  зовнішню губу (labium externum);

-  внутрішню губу (labium internum);

-  проміжну лінію (linea intermedia).

Спереду клубовий гребінь (crista iliaca) закінчу­ється:

-  верхньою передньою клубовою остю (spina iliaca anterior superior);

-  нижньою передньою клубовою остю (spina iliaca anterior inferior).

Ззаду клубовий гребінь (crista iliaca) закінчується:

-  верхньою задньою клубовою остю (spina iliaca posterior superior);

-  нижньою задньою клубовою остю (spina iliaca posterior inferior).

На внутрішній поверхні крила клубової кістки (facies interna alae ossis ilii) є велика клубова ямка (fossa iliaca).

На зовнішній сідничій поверхні клубової кістки (facies glutea ossis ilii) містяться:

-  передня сіднича лінія (linea glutea anterior);

-  задня сіднича лінія (linea glutea posterior);

-  нижня сіднича лінія (linea glutea inferior).

До цих ліній прикріплюються сідничні м'язи (musculi glutei).

На крижово-тазовій поверхні (facies sacropelvica) розташована вушкоподібна поверхня (facies auricularis) для з'єднання з однойменною по­верхнею крижової кістки (os sacrum), а вище і поза­ду від неї розташована клубова горбистість (tuberositas iliaca).

 

Лобкова кістка (os pubis; pubis) Лобкова кістка розташована спереду і присеред-ньо від клубової кістки (os ilium) та має:

-  тіло лобкової кістки (corpus ossis pubis);

-  верхню гілку лобкової кістки (ramus superior ossis pubis);

-  нижню гілку лобкової кістки (ramus inferior ossis pubis). Останні, з'єднуючись, утворюють лобковий симфіз (symphysis pubis).

На місці переходу верхньої гілки лобкової кістки (ramus superior ossis pubis) у нижню гілку лобкової кістки (ramus inferior ossis pubis) розташована сим-фізна поверхня (facies symphysialis).

На верхній гілці лобкової кістки (ramus superior ossis pubis) міститься гребінь лобкової кістки (pecten ossis pubis), який присередньо закінчується лобко­вим горбком (tuberculum pubicum), що розташова­ний на тілі лобкової кістки (corpus ossis pubis).

Присередньо від лобкового горбка (tuberculum pubicum) до симфізної поверхні (facies symphysialis) йде короткий лобковий гребінь (crista pubica).

-  Нижній край верхньої гілки лобкової кістки (margo inferior rami superioris ossis pubis), який ото­чує затульний отвір (foramen obturatum), містить за-тульну борозну (sulcus obturatorius), яка обмежена;переднім затульним горбком (tuberculum obturatorium anterius);

-  заднім затульним горбком (tuberculum obturatorium posterius).

Між лобковим горбком (tuberculum pubicum) та кульшовою западиною (acetabulum) над затульним отвором (foramen obturatum) розташований затуль-ний гребінь (crista obturatoria).

На місці зрощення клубової кістки (os ilium) з ло­бковою кісткою (os pubis) розташоване клубово-лобкове підвищення (eminentia iliopubica).

 

Сіднича кістка (os ischii; ischium) Сіднича кістка має тіло сідничої кістки (corpus

ossis ischii) і гілку сідничої кістки (ramus ossis ischii),

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах