В Г Ковешніков - Апарат - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

У суглобах (articulationes) залежно від будови (форма і рельєф, суглобові поверхні, розмір, розта-шуваня зв'язок) з'єднувальних поверхонь рухи мо­жуть здійснюватись навколо:

-  лобової; фронтальної осі (axis frontalis);

-  стрілової; сагітальної осі (axis sagittallis);

- вертикальної; прямовисної осі (axis verticalis). Навколо лобової осі (axis frontalis) в суглобі

(articulatio) можливе:

-  згинання (flexio);

-  розгинання (extensio).

Навколо стрілової осі (axis sagittallis) в суглобі (articulatio) можливе:

-  відведення (abductio);

-  приведення (adductio).

Навколо вертикальної осі (axis verticalis) в суглобі (articulatio) можливі:

-  обертання назовні; бічне обертання (rotatio externa; exorotatio; rotatio lateralis);

-  обертання досередини; присереднє обертання (rotacio interna; endorotatio; rotatio medialis).

Навколо усіх осей у суглобі (articulatio) можливе колове обертання (circumductio), при якому вільний кінець кістки чи кінцівки описує конус.

У суглобах (articulationes) деяких ділянок кінцівок (regiones membrorum) також можливі:

-  привертання (pronatio);

-  відвертання (supinatio);

-  протиставлення (oppositio);

-  зіставлення (repositio).

Характеристику суглобові необхідно давати за такою схемою;

-  назва суглоба;

-  назва кісток, які беруть участь у формуванні суг­лоба;

-  назва суглобових поверхонь;

-  форма суглоба;

-  яким є суглоб за будовою;

-  яким є суглоб за функцією;

-  осі обертання;види рухів;

-  прикріплення суглобової капсули;

-  зв'язки суглоба;

-  особливості суглоба (наявність елементів допо­міжного апарату суглоба, окрім зв'язок).

З'єднання хребтового стовпа

(juncturae columnae vertebralis) У хребтовому стовпі (columna vertebralis) є усі види з'єднань кісток (juncturae ossium):

-  синдесмози хребтового стовпа (syndesmoses columnae vertebralis);

-  синхондрози хребтового стовпа (synchondroses columnae vertebralis);

-  суглоби хребтового стовпа (articulationes columnae vertebralis).

До синдесмозів хребтового стовпа (syndesmoses columnae vertebralis) належать:

-  міжостьові зв'язки (ligamenta interspinalia);

-  жовті зв'язки (ligg. flava);

-  міжпоперечні зв'язки (ligg.intertransversaria);

-  надостьова зв'язка (lig. supraspinale);

-  каркова зв'язка (lig. nuchae);

-  передня поздовжня зв'язка (lig. longitudinale anterius);

-  задня поздовжня зв'язка ((lig. longitudinale posterius);

- поперечні зв'язки (ligg. transversa). Перелічені вище зв'язки зміцнюють міжхребцеві

симфізи (symphyses intervertebrals) та дуговідрост-кові суглоби (articulationes zygapophysiales).

До синхондрозів хребтового стовпа (synchondroses columnae vertebralis) у дорослих лю­дей належать міжхребцеві диски (disci intervertebrales) та міжхребцеві симфізи (symphyses intervertebrales), а у дітей ще і синхондрози між кри­жовими хребцями (synchondroses vertebrarum sacralium).

Міжхребцевий диск (discus intervertebral) Він складається з:

-  периферичної частини - волокнистого кільця (anulus fibrosus);

-  центральної частини - драглистого ядра (nucleus pulposus). Всередині драглистого ядра часто є щіли­на, яка перетворює це хрящове з'єднання у напівсу-глоб, тобто міжхребцевий симфіз (symphysis intervertebralis).

Міжхребцевий симфіз (symphysis intervertebralis)

Утворений міжхребцевим диском (discus intervertebralis), який розташований між тілами су­міжних хребців (corpora vertebrarum), обернених один до одного.

Суглоби хребтового стовпа

(articulationеs columnae vertebralis) Атланто-осьовий суглоб (articulatio atlantoaxialis) До суглобів хребтового стовпа (articulationes columnae vertebralis) належать:

-  серединний атланто-осьовий суглоб (articulatio atlanto-axialis mediana);

-  бічні атланто-осьові суглоби (articulationes atlanto-axiales laterales);

-  дуговідросткові суглоби (articulationes zygapo­physiales);

-  попереково-крижовий суглоб (articulatio lumbo-sacralis);

-  крижово-куприковий суглоб (articulatio sacrococcygea).

Атланто-осьовий суглоб складається з:

А. Серединного атланто-осьового суглоба

(articulatio atlantoaxialis mediana) Цей суглоб є:

-  циліндричний (articulatio cylindrica) - за фор­мою;

-  комбінований (articulatio combinata) - за будо­вою (вид суглоба);

 

-  одноосьовий - за функцією. Суглобові поверхні (facies articulares):

-  ямка зуба на атланті (fovea dentis atlantis);

-  передня суглобова поверхня зуба осьового хре­бця (facies articularis anterior dentis axis);

-  задня суглобова поверхня зуба осьового хребця (facies articularis posterior dentis axis);

-  поперечна зв'язка атланта (ligamentum transversum atlantis).

Рухи навколо вертикальної осі (axis verticalis). Види рухів:

-  обертання (rotatio) голови вправо і вліво, тобто обертання назовні (rotatio externa);

-  обертання досередини (rotatio interna). Б. Бічного атланто-осьового суглоба (articulatio atlantoaxialis lateralis), парний Він є:

-  плоским (articulatio plana) - за формою;

-  комбінованим (articulatio combinata) - за будо­вою (вид суглоба);

-  багатоосьовим - за функцією. Суглобові поверхні:

-  нижні суглобові поверхні атланта (facies articulares inferiores atlantis);

-  верхні суглобові поверхні осьового хребця (facies articulares superiores axis).

Рухи навколо вертикальної осі (axis verticalis). Види рухів: обертання (rotatio) голови вправо і вліво.

Допоміжний апарат серединного атланто-осьового суглоба (art. atlantoaxialis mediana) та біч­ного атланто-осьового суглоба (art. atlantoaxialis lateralis) спільний і має:

-  крилоподібні зв'язки (ligg. alaria);

-  зв'язку верхівки зуба (lig. apicis dentis);

-  хрестоподібну зв'язку атланта (lig. cruciforme atlantis), до складу якої входять:

-  поздовжні пучки (fasciculi longitudinales);

-  поперечна зв'язка атланта (lig. transversum atlantis);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах