В Г Ковешніков - Апарат - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  горбок ребра і реброва ямка поперечного від­ростка хребця (tuberculum costae et fovea costalis processus transversi vertebrae).

Рухи навколо осі, що проходить через ці два суг­лоби.

Види рухів:

-  обертання ребер (rotatio costarum), внаслідок чого відбувається:

-  піднімання ребра;

-  опускання ребра.

А. Суглоб головки ребра (articulatio capitis costae)

Суглоб головки ребра є:

-  кулястий (articulatio spheroidea) - за формою;

-  комбінований (articulatio combinata) - за будо­вою (вид суглоба);

 

-  триосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  головка ребра (caput costae);

-  верхні реброві ямки тіл хребців (foveae costales superiores corporum vertebrarum);

-  нижні реброві ямки тіл хребців (foveae costales inferiores corporum vertebrarum).

Рухи навколо майже стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  обертання ребер (rotatio costarum), внаслідок чого відбувається:

-  піднімання ребер;

-  опускання ребер. Допоміжний апарат:

-  промениста зв'язка голівки ребра (lig. capitis costae radiatum);

-  внутрішньосуглобова зв'язка головки ребра (lig. capitis costae intraarticulare). Вона існує лише у з'єднаннях II - X ребер з хребтом.

Б. Реброво-поперечний суглоб

(articulatio costotransversaria) Він існує між I - X ребрами та відповідним груд­ним хребцем і є:

-  циліндричним (articulatio cylindrica) - за фор­мою;

-  комбінованим (articulatio combinata) - за будо­вою (вид суглоба);

 

-  одноосьовим - за функцією. Суглобові поверхні:

-  горбок ребра (tuberculum costae);

-  реброва ямка поперечного відростка хребця (fovea costalis processus transversi vertebrae).

Рухи навколо майже стрілової осі (axis sagittalis). Вид рухів: обертання ребер (rotatio costarum), внаслідок чого відбувається:

-  піднімання ребер;

-  опускання ребер. Допоміжний апарат:

-  реброво-поперечна зв'язка (lig. costotransversarium), яка складається з:

-  верхньої реброво-поперечної зв'язки (lig. costotrans-versarium superius);

-  бічної         реброво-поперечної зв'язки
(
lig. costotrans-versarium laterale);

-  попереково-ребрової зв'язки (lig.lumbocostale).

 

Груднино-реброві суглоби

(articulationes sternocostales) Груднино-реброві суглоби утворені ребровими

хрящами (cartilagines costales) II-VII ребер (costae II-

VII) та відповідною вирізкою груднини. Цей суглоб буває:

-  плоский (articulatio plana) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

-  тривісний - за функцією. Суглобові поверхні:

-  реброва вирізка груднини (incisura costaNs sterni);

-  груднинний кінець ребра (extremitas sternalis costae).

Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis);

-  лобової осі (axis frontalis).

Види рухів, цей суглоб є малорухомим суглобом (amphiarthrosis), в якому відбуваються:

-  піднімання ребер;

-  опускання ребер. Допоміжний апарат:

-  внутрішньосуглобова груднино-реброва зв'язка (lig. sternocostale intraarticulare), вона зміцнює суг­лоб, який зчленовує II ребро (costa II) з грудниною (sternum);

-  променисті груднино-реброві зв'язки (ligg. sterno-costalia radiata);

-  перетинка груднини (membrana sterni);

реброво-мечоподібні зв'язки (ligg. costoxiphoidea) зв'язують хрящ VII ребра з ме­чоподібним відростком.Міжхрящовісуглоби (articulationes interchondrales) Вони знаходяться між ребровими хрящами VII -X ребер (cartilagines costales VII - X costarum). Пе­редні кінці цих ребер, не досягаючи груднини, з'єднуються кожний з хрящем розміщеного вище ребра з допомогою сполучної тканини (textus connectivus fibrosus).

Реброво-хрящові суглоби (articulationes costochondrales) Реброво-хрящові суглоби з'єднують: - кісткову частину ребра (pars ossea costae) з ре­бровими хрящами (cartilagines costales), у них відсу­тня суглобова порожнина (cavitas articularis).З'ЄДНАННЯ ЧЕРЕПА (juncturae cranii)Кістки черепа (ossa cranii) з'єднуються між собою в основному за допомогою синартрозів (synarthroses), тобто неперервних видів з'єднань.

Винятком є з'єднання нижньої щелепи із скроне-
вою кісткою з утворенням скронево-
нижньощелепного       суглоба (
articulatio

temporomandibularis).

Волокнисті та хрящові з'єднання черепа

Неперервні з'єднання черепа (synarthroses cranii) представлені переважно волокнистими з'єднаннями черепа (juncturae fibrosae cranii) у вигляді:

-  швів (suturae) у дорослих людей;

-  міжкісткових перетинок (membranae interosseae) - у новонароджених.

До неперервних з'єднань черепа (synarthroses cranii) належать також з'єднання черепа (juncturae cranii) з під'язиковою кісткою (os hyoideum) за до­помогою м'язів - синсаркоз (synsarcosis) та зв'язок - синдесмоз (syndesmosis).

До неперервних з'єднань черепа (synarthroses cranii) належать і хрящові з'єднання черепа (juncturae cartilagineae cranii), що розташовані в ділянці основи черепа (basis cranii).

Волокнисті з'єднання черепа (juncturae fibrosae cranii) поділяються на:

-  синдесмози черепа (syndesmoses cranii);

-  шви черепа (suturae cranii);

-  зубокомірковий синдесмоз; вклинення (syndesmosis dentoalveolaris; gomphosis).

До синдесмозів черепа (syndesmoses cranii) на­лежать:

-  крилоостьова зв'язка (lig. pterygospinale);

-  шилопід'язикова зв'язка (lig. stylohyoideum).

До швів черепа (suturae cranii) належить більшість швів, назва яких утворена від назв двох кісток, що з'єднуються:

-  потилично-соскоподібне шво (sutura occipitomastoidea);

-  клинолобове шво (sutura sphenofrontalis);

-  лобово-носове шво (sutura frontonasalis);

-  лобово-верхньощелепне шво (sutura frontomaxillaris);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах