В Г Ковешніков - Апарат - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  піднімання й опускання ключиці (levatio et descensus claviculae);

-  рухи вперед і назад;

-  обертання ключиці (rotatio claviculae);

-  колове обертання (circumductio). Допоміжний апарат:

-  суглобовий диск (discus articularis);

-  передня         груднино-ключична зв'язка
(lig. sternoclaviculare anterius);

-  задня           груднино-ключична зв'язка
(lig. sternoclaviculare posterius);

-  реброво-ключична зв'язка (lig. costoclaviculare);

-  міжключична зв'язка (lig. interclaviculare).

Надплечово-ключичний суглоб

(art. acromioclavicularis) Надплечово-ключичний суглоб буває:

-  плоский (articulatio plana) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба), або комплексний у 30 % випадків;

-  триосьовий - за функцією.ключична суглобова поверхня надплечового ві­дростка лопатки (facies articularis clavicularis acromii scapulae);

-  надплечовий кінець ключиці (extremitas acromialis claviculae).

Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis).

Види рухів, він є малорухомий (amphiarthrosis), відбуваються:

-  рухи лопатки дозаду та в присереднью сторону до хребта.

Допоміжний апарат:

-  суглобовий диск (discus articularis) в 30 % випа­дків;

-  надплечово-ключична зв'язка (lig. acromioclaviculare);

-  дзьобо-ключична зв'язка (lig. coracoclaviculare), яка складається з трапецієподібної зв'язки (lig. trapezoideum) і конічної зв'язки (lig. conoideum).

З'єднання вільної верхньої кінцівки

(juncturae membri superioris liberi) Воно включає в себе:

-  променево-ліктьовий синдесмоз (syndesmosis radioulnaris);

-  суглоби вільної верхньої кінцівки (articulationes membri superioris liberi).

Променево-ліктьовий синдесмоз (syndesmosis radioulnaris) з'єднує тіла кісток передпліччя і пред­ставлений:

-  міжкістковою     перетинкою передпліччя

(membrana interossea antebrachii);

-  косою струною (chorda obliqua), яка з'єднує горбистість ліктьової кістки (tuberositas ulnae) з між­кістковим краєм променевої кістки (margo interosseus radii).

До суглобів вільної верхньої кінцівки (articulationes membri superioris liberi) належать:

-  плечовий суглоб (articulatio humeri; articulatio glenohumeralis);

-  ліктьовий суглоб (articulatio cubiti);

-  дистальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioulnaris distalis);

-  суглоби кисті (articulationes manus).

 

Плечовий суглоб (articulatio humeri) Плечовий суглоб є:

-  кулястий (articulatio spheroidea) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

 

-  триосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  головка плечової кістки (caput humeri);

-  суглобова западина лопатки (cavitas glenoidalis scapulae).

Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

 

-  згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-  приведення (adductio) і відведення (abductio);

-  обертання (rotatio);

-  колове обертання (circumductio). Допоміжний апарат:

-  губа суглобової западини (labrum glenoidale);

 

-  суглобово-западино-плечові зв'язки (ligg. glenohume-ralia), які є потовщенням передньої стінки суглобової капсули (paries anterior capsulae articularis);

-  дзьобо-плечова зв'язка (lig. coracohumerale), вона зміцнює плечовий суглоб (art. humeri).

 

Ліктьовий суглоб (articulatio cubiti) Ліктьовий суглоб утворений з'єднанням трьох кіс­ток (плечової кістки - humerus, променевої кістки -radius та ліктьової кістки - ulna), між якими форму­ються три наступні суглоби. Вони мають спільну суг­лобову капсулу (capsula articularis):

-  плечо-ліктьовий      суглоб (articulatio
humeroulnaris),
кулястий (articulatio spheroidea);

-  плечо-променевий суглоб (articulatio humeroradialis), блокоподібний (ginglymus);

-  проксимальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioulnaris proximalis), циліндричний (articulatio cylindrica) і обертовий (articulatio trochoidea).

Ліктьовий суглоб в цілому є:

-  гвинтоподібний - за формою;

-  складний (articulatio composita) - за будовою (вид суглоба);

-  одноосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  для             плечо-променевого суглоба
(art. humeroradialis):

-  головка плечової кістки (capitulum humeri);

-  суглобова ямка голівки променевої кістки (fovea articularis capitis radii);

-  для               плечо-ліктьового суглоба
(
art. humeroulnaris):

-  блок плечової кістки (trochlea humeri);

-  блокова вирізка ліктьової кістки (incisura trochlearis ulnae);

-  для проксимального променево-ліктьового суг­лоба (art. radioulnaris proximalis):

-  суглобовий обвід головки променевої кістки (circumferentia articularis capitis radii);

-  вирізка променевої кістки (incisura radialis), яка розташована на ліктьовій кістці (ulna).

Рухи навколо лобової осі (axis frontalis). Види рухів:

-  для             плечо-променевого суглоба
(
art. humeroradialis), який є кулястим суглобом
(articulatio spheroidea; enarthrosis):

-  згинання (flexio);

-  розгинання (extensio);

-  обертання досередини (rotatio interna);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах