В Г Ковешніков - Апарат - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  обертання назовні (rotatio externa) променевої кістки (radius) навколо її вертикальної осі.

-  для               плечо-ліктьового суглоба
(
art. humeroulnaris), який є блокоподібним суглобом
(ginglymus):

-  згинання (flexio);розгинання (extensio). Ці рухи здійснюються з одночасним рухом променевої кістки (ulna) в плечо-променевому суглобі (art. humeroradialis).

-  для проксимального променево-ліктьового суг­лоба (art. radioulnaris proximalis):

-  обертання досередини (rotatio interna);

-  обертання назовні (rotatio externa) променевої кістки (radius) навколо її вертикальної осі.

Цей суглоб є циліндричним суглобом (articulatio cylindrica) і комбінованим з дистальним променево-ліктьовим суглобом (articulatio radioulnaris distalis).

Допоміжний апарат:

-  обхідна ліктьова зв'язка (lig. collaterale ulnare);

-  обхідна променева зв'язка (lig. collaterale radiale);

-  кільцева зв'язка променевої кістки (lig. anulare radii);

-  квадратна зв'язка (lig. quadratum);

-  мішкоподібний закуток (recessus sacciformis), який розташований в місці прикріплення суглобової капсули (capsula articularis) до шийки променевої кістки (collum radii).

Дистальний променево-ліктьовий суглоб

(articulatio radioulnaris distalis) Дистальний променево-ліктьовий суглоб є:

-  циліндричний (articulatio cylindrica) - за фор­мою;

-  комбінований (articulatio combinata), через те, що об'єднаний функцією з проксимальним проме­нево-ліктьовим суглобом (art. radioulnaris proximalis);

- одноосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  суглобовий обвід ліктьової кістки (circumferentia articularis ulnae);

-  вирізка ліктьової кістки (incisura ulnaris);

-  нижня поверхня головки ліктьової кістки (facies inferior capitis ulnae).

Рухи навколо вертикальної осі (axis verticalis). Види рухів:

-  відвертання (supinatio) і привертання (pronatio) передпліччя (antebrachium) і кисті (manus) разом з рухами в проксимальному променево-ліктьовому суглобі (articulatio radioulnaris proximalis).

Допоміжний апарат:

-  суглобовий диск (discus articularis);

-  мішкоподібний закуток (recessus sacciformis), який розташований між кістками передпліччя (ossa antebrachii) над суглобовим диском (discus articularis) і є випином суглобової капсули (capsula articularis).

Проксимальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioulnaris proximalis) та дистальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioulnaris distalis) разом утворюють комбінований циліндри­чний суглоб (articulatio combinata cylindrica).

Рухи в них відбуваються навколо вертикальної осі (axis verticalis), яка проходить через головку проме­невої кістки (caput radii) та головку ліктьової кістки (caput ulnae).

У цих суглобах (articulatio radioulnaris proximalis et articulatio radioulnaris distalis) променева кістка (radius):

-  обертається навколо ліктьової кістки (rotatio ulna). Оскільки променева кістка (radius) з'єднується з кистю (manus), то, обертаючись (rotatio), вона по­вертає і кисть (rotatio manus);

-  при обертанні променевої кістки (rotatio radii) досередини (привертання - pronatio), то вона пере­хрещує спереду ліктьову кістку (ulna), і кисть (manus) повертається долонною ділянкою (regio palmaris) досередини і назад, при цьому великий палець (pollex) спрямований присередньо;

-  при обертанні (rotatio) назовні (відвертання -supinatio) променева кістка (radius) займає бічне положення, а кисть (manus) повертається долонною ділянкою (regio palmaris) вперед, і великий палець (pollex) спрямований вбік.

Ці особливості рухів потрібно враховувати при іммобілізації (фіксації) переломів.

Суглоби кисті (articulationes manus) Вони поділяються на:

-  променево-зап'ястковий суглоб (articulatio radiocarpalis);

-  зап'ясткові суглоби (articulationes carpi);

-  зап'ястково-п'ясткові суглоби (articulationes carpometacarpales);

-  міжп'ясткові       суглоби (articulationes
intermetacarpales);

-  п'ястково-фалангові суглоби (articulationes metacarpophalangeae);

-  міжфалангові суглоби кисті (articulationes interphalangeae).

Променево-зап'ястковий суглоб

(articulatio radiocarpalis) Променево-зап'ястковий суглоб є:

-  еліпсоподібний (articulatio ellipsoidea) - за фор­мою;

-  складний (articulatio composita) - за будовою (вид суглоба);

 

-  двоосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  зап'ясткова суглобова поверхня променевої кіс­тки (facies articularis carpalis radii);

-  суглобовий диск (discus articularis);

-  проксимальні суглобові поверхні човноподібної кістки (facies articulares proximales ossis scaphoidei);

-  проксимальні суглобові поверхні півмісяцевої кістки (facies articulares proximales ossis lunati);

-  проксимальні суглобові поверхні тригранної кіс­тки (facies articulares proximales ossis triquetri).

Рухи навколо:

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-  приведення (adductio) і відведення (abductio). Допоміжний апарат:

-  тильна променево-зап'ясткова зв'язка (ligamentum radiocarpale dorsale);

-  долонна променево-зап'ясткова зв'язка (lig. radiocarpale palmare);

-  тильна        ліктьово-зап'ясткова зв'язка
(
lig. ulnocarpale dorsale);

долонна        ліктьово-зап'ясткова зв'язка(lig. ulnocarpale palmare);

-  ліктьова обхідна зв'язка зап'ястка (lig. collaterale carpi ulnare);

-  променева обхідна зв'язка зап'ястка (lig. collaterale carpi radiale);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах