В Г Ковешніков - Апарат - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  дистальна суглобова поверхня кістки-трапеції (facies articularis distalis ossis trapezii);

-  суглобова поверхня основи I п'ясткової кістки (facies articularis basis articularis ossis metacarpi primi [I]).

Рухи навколо:

-  стрілової осі (axis sagittalis);

-  косо розташованої лобової осі (axis frontalis). Види рухів:

-  згинання та розгинання (flexio et extensio);

-  протиставлення та зіставлення (oppositio et repositio);

-  колове обертання (circumductio) навколо цих двох осей;

-  згинання з протиставленням (flexio et oppositio);

-  розгинання з приведенням і відведення (extensio, adductio et abductio);

-  складні обертові рухи великого пальця.

 

Міжп'ясткові суглоби

(articulationes intermetacarpales) Міжп'ясткові суглоби є:

-  прості (articulationes simplices) - за будовою (вид суглоба);

-  плоскі (articulationes planae) - за формою;

-  багатоосьові - за функцією і є малорухомі (amphiarthroses).

Суглобові поверхні: бічні та присередні поверхні основ II-V п'ясткових кісток (facies laterales et mediales basium ossium metacarpi secundi - quinti

[II-V]).

Види рухів: належать до малорухомих суглобів (amphiarthroses), можливі незначні рухи у різних напрямках.

Допоміжний апарат:

-  тильні п'ясткові зв'язки (ligg. metacarpalia dorsalia);

-  долонні п'ясткові зв'язки (ligg. metacarpalia palmaria);

-  міжкісткові п'ясткові зв'язки (ligg. metacarpalia interossea).

У рухах кисті (manus) стосовно передпліччя (antebrachium) беруть участь:

-  променево-зап'ястковий суглоб (articulatio radiocar-palis);

-  середньозап'ястковий суглоб (articulatio mediocar-palis);

-  зап'ястково-п'ясткові суглоби (articulationes carpo-meta-arpales);

-  міжзап'ясткові суглоби (articulationes intercarpales);

-  міжп'ясткові       суглоби (articulationes
intermetacarpales).

Усі ці суглоби, що об'єднані єдиною функцією, клініцисти називають суглобом кисті.

 

П'ястково-фалангові суглоби

(articulationes metacarpophalangeae) П'ястково-фалангові суглоби є:

-  кулясті (articulationes spheroideae) - за формою;

-  прості (articulationes simplices) - за будовою;

 

-  багатоосьові - за функцією. Суглобові поверхні:

-  суглобова поверхня головок п'ясткових кісток (facies articularis capitis ossium metacarpi);

-  суглобова поверхня основи проксимальних фа­ланг (facies articulans basis phalangium proximalium).

Рухи навколо:

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis);

-  прямовисної осі (axis verticalis). Види рухів:

-  згинання і розгинання (flexio et extensio);

-  при розігнутих пальцях - приведення і відве­дення (adductio et abductio);

-  складні колові обертання (circumductiones). Допоміжний апарат:

-  обхідні зв'язки (ligg. collateralia);

-  долонні зв'язки (ligg. palmaria);

-  глибока поперечна п'ясткова зв'язка (lig. metacarpale transversum profundum).

 

Міжфалангові суглоби кисті

(articulationes interphalangeae manus) Міжфалангові суглоби кисті є:

-  блокоподібні (ginglymi) - за формою;

-  прості (articulationes simplices) - за будовою (вид суглоба);

-  одноосьові - за функцією. Суглобові поверхні (facies articulares):

-  між основами середніх фаланг (bases phalangium mediarum) і блоком проксимальних фа­ланг (trochlea phalangium proximalium);

-  між основами кінцевих фаланг (bases phalangium distalium) і блоком середніх фаланг (trochlea phalangium mediarum).

Рухи навколо лобової осі (axis frontalis). Види рухів: -згинання (flexio);

-  розгинання (extensio). Допоміжний апарат:

-  обхідні зв'язки (ligg. collateralia),

долонні зв'язки (ligg. palmaria).З'ЄДНАННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

-  (juncturae membri inferioris)з'єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici);

-  з'єднання вільної нижньої кінцівки (juncturae membri inferioris liberi).

З'єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici) поділяються на:

-  синдесмози тазового пояса (syndesmoses cinguli pelvici);

-  суглоби тазового пояса (articulationes cinguli pelvici);

-  симфіз тазового пояса (symphysis cinguli pelvis).

З'єднання тазового пояса (juncturae cinguli pelvici) представлені всіма видами з'єднань кісток (juncturae ossium):

-  неперервне з'єднання між клубовою кісткою (os ilium), сідничою кісткою (os ischii) та лобковою кіст­кою (os pubis) - синостоз (synostosis), а під час росту кісток - синхондроз (synchondrosis);

-  кульшові кістки (ossa coxae) з'єднуються між со­бою спереду напівперервно (напівсуглобом) - лоб­ковий симфіз (symphysis pubica);

-  ззаду кульшові кістки (ossa coxae) з'єднуються з крижовою кісткою (os sacrum) і формують перервне з'єднання - суглоб (articulatio).

До синдесмозів тазового пояса (syndesmoses cinguli pelvici) належить:

-  затульна перетинка (membrana obturatoria), яка разом з кістками формує затульний канал (canalis obturatorius).

До симфіза тазового пояса (symphysis cinguli pelvici) належить:

-  лобковий симфіз (symphysis pubica).

Лобковий симфіз (symphysis pubica) Лобковий симфіз розміщений між симфізними поверхнями лобкових кісток (facies symphysiales ossium pubicorum) і представлений:

-  міжлобковим диском; міжлобковим волокнис­тим хрящем (discus interpubicus; fibrocartilago interpubica) з невеликою щілиною (порожниною) всередині.

Лобковий симфіз (symphysis pubica) зміцнений:

-  верхньою лобковою зв'язкою (lig. pubicum superius);

-  нижньою лобковою зв'язкою (lig. pubicum inferius).

Суглоби тазового пояса

(articulationes cinguli pelvici) Вони представлені парним крижово-клубовим су­глобом (articulatio sacroiliaca).

Крижово-клубовий суглоб

(articulatio sacroiliacs) Крижово-клубовий суглоб є:

-  плоский (articulatio plana) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

-  триосьовий - за функцією.

Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах