В Г Ковешніков - Апарат - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  клино-човноподібний суглоб (articulatio cuneonavicularis);

-  міжклиноподібні суглоби (articulationes intercuneiformes);

-  заплесно-плеснові суглоби (articulationes tarsometatarsales);

-  міжплеснові       суглоби (articulationes
intermetatarsales);

-  плесно-фалангові суглоби (articulationes metatarsophalangeae);

-  міжфалангові суглоби стопи (articulationes interphalangeae pedis).

Надп'ятково-гомілковий суглоб

(articulatio talocruralis) Надп'ятково-гомілковий суглоб є:

-  блокоподібний (ginglymus) - за формою;

-  складний (articulatio composita) - за будовою (вид суглоба);

-  одноосьовий - за функцією.

Рухи навколо лобової осі (axis frontalis). Види рухів:

-  згинання і розгинання (flexio et extensio);

-  при підошвовому згинанні (flexio plantaris) - ві­дведення і приведення стопи (abductio et adductio pedis).

Суглобові поверхні:

-  нижня суглобова поверхня великогомілкової кіс­тки (facies articularis inferior tibiae);

-  суглобова поверхня присередньої кісточки (facies articularis malleoli medialis);

-  суглобова поверхня бічної кісточки (facies articularis malleoli lateralis);

- блок надп'яткової кістки (trochlea tali). Допоміжний апарат:

-  присередня обхідна зв'язка; дельтоподібна зв'язка (lig. collaterale mediale; lig. deltoideum), яка має такі частини:

-  великогомілково-човноподібну частину (pars tibionavicularis);

-  великогомілково-п'яткову частину (pars tibiocalcanea);

-  передню великогомілково-надп'яткову частину (pars tibiotalaris anterior);

-  задню великогомілково-надп'яткову частину (pars tibiotalaris posterior);

-  бічна обхідна зв'язка (lig. collaterale laterale), яка складається з:

-  передньої надп'ятково-малогомілкової зв'язки (lig. talofibulare anterius);

-  задньої надп'ятково-малогомілкової зв'язки (lig. talofibulare posterius);

 

-  п'ятково-малогомілкової зв'язки (lig. calcaneofibulare).

 

Піднадп'ятковий суглоб;

надп'ятково-п'ятковий суглоб (articulatio subtalaris; articulatio talocalcanea) Піднадп'ятковий суглоб є:

-  циліндричний (articulatio cylindrica) - за фор­мою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

-  одноосьовий - за функцією.

-  комбінований з надп'ятково-п'ятково-човноподібним суглобом.

Рухи навколо: стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  відвертання з приведенням і підошвовим зги­нанням стопи (supinatio cum adductione et flexione plantari pedis);

-  привертання з відведенням і тильним згинан­ням стопи (pronatio cum abductione et flexione dorsali pedis).

Суглобові поверхні:

-  задня п'яткова суглобова поверхня надп'яткової кістки (facies articularis calcanea posterior tali);

-  задня надп'яткова суглобова поверхня п'яткової кістки (facies articularis talaris posterior calcanei).

Допоміжний апарат:

-  міжкісткова надп'ятково-п'яткова зв'язка (lig. talocalcaneum interosseum);

-  бічна          надп'ятково-п'яткова зв'язка
(lig.talocalcaneum laterale);

-  присередня надп'ятково-п'яткова зв'язка (lig.talocalcaneum mediale).

Надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб

(articulatio talocalcaneonavicularis) Надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб є:

-  кулястий (articulatio spheroidea) - за формою;

-  складний (articulatio composita) - за будовою (вид суглоба);

-  триосьовий - за функцією.

- комбінований із піднадп'ятковим суглобом. Рухи навколо стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  відвертання з приведенням і підошвовим зги­нанням (supinatio cum adductione et flexione plantari);

-  привертання з відведенням і тильним згинан­ням стопи (pronatio cum abductione et flexione dorsali pedis).

Суглобові поверхні:

-  передня п'яткова суглобова поверхня надп'яткової кістки (facies articularis calcanea tali anterior);

-  середня п'яткова суглобова поверхня надп'яткової кістки (facies articularis calcanea tali media);

-  передня надп'яткова суглобова поверхня п'яткової кістки (facies articularis talaris calcanei anterior);

-           середня    надп'яткова    суглобова поверхняп'яткової кістки (facies articularis talaris calcanei media);

-  човноподібна суглобова поверхня надп'яткової кістки (facies articularis navicularis tali);

-  задня суглобова поверхня човноподібної кістки (facies articularis ossis navicularis posterior).

Допоміжний апарат: підошвова п'ятково-човноподібна зв'язка (lig.calcaneonaviculare plantare).

 

П'ятково-кубоподібний суглоб

(articulatio calcaneocuboidea) П'ятково-кубоподібний суглоб є:

-  сідлоподібний (articulatio sellaris) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

 

-  двоосьовий - за функцією. Рухи навколо:

-  стрілової осі (axis sagittalis);

-  лобової осі (axis frontalis).

Види рухів: незначні, навколо названих осей та ковзання.

Суглобові поверхні:

-  кубоподібна суглобова поверхня п'яткової кістки (facies articularis cuboidea calcanei);

-  задня суглобова поверхня кубоподібної кістки (facies articularis ossis cuboidei posterior).

 

Клино-човноподібний суглоб

(articulatio cuneonavicularis)

Він є:

-  плоский (articulatio plana) - за формою;

-  складний (articulatio composita) - за будовою (вид суглоба);

-  триосьовий - за функцією. Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis);

-  лобової осі (axis frontalis).

Види рухів: суглоб малорухомий (amphiarthrosis), переважно ковзання. Суглобові поверхні:

-  суглобова клиноподібна поверхня човноподібної кістки (facies articularis cuneiformis ossis navicularis);

-  суглобові човноподібні поверхні (facies articulares naviculares) усіх трьох клиноподібних кіс­ток (ossa cuneiformia).

 

Поперечний суглоб заплесна

(articulatio tarsi transversa; суглоб Шопара) Поперечний суглоб складається із:

-  п'ятково-кубоподібного суглоба (art. calcaneocubo-idea);

-  надп'ятково-човноподібної частини (pars talonavicularis) надп'ятково-п'ятково-човноподібного суглоба (articulatio talocalcaneonavicularis).

"Ключем" поперечного суглоба заплесна (articulatio tarsi transversa) є роздвоєна зв'язка (lig. bifurcatum), яка складається з:

-  п'ятково-човноподібної зв'язки (lig. calcaneonavicu-lare);

-  п'ятково-кубоподібної зв'язки (lig. calcaneocubo-ideum).

Суглоби між заплесновими кістками (articulationes ossium tarsi) укріплюються зв'язками заплесна (ligamenta tarsi) та підошвовими зв'язками заплесна (ligg. tarsi plantaria).

До зв'язок заплесна (ligamenta tarsi) належать:

A. Міжкісткові зв'язки заплесна (ligg. tarsi interossea), які складаються з:

 

-  міжкісткової надп'ятково-п'яткової зв'язки (lig. talocalcaneum interosseum);

-  міжкісткової клино-кубоподібної зв'язки (lig. cuneocuboideum);

-  міжкісткових міжклиноподібних зв'язок (ligg. intercuneiformia interossea).

Б. Тильні зв'язки заплесна (ligg. tarsi dorsalia), які складаються з:

-  надп'ятково-човноподібної зв'язки (lig. talonaviculare);

-  тильних        міжклиноподібних зв'язок
(ligg. іntercunei-formia dorsalia);

-  тильної         клино-кубоподібної зв'язки
(lig. cuneocubo-ideum dorsale);

-  тильної         кубочовноподібної зв'язки
(lig. cuboideonavi-culare dorsale);

-  роздвоєної зв'язки (lig. bifurcatum), до складу якої входять:

-  п'ятково-човноподібна зв'язка (lig. calcaneonavi-culare);

-  п'ятково-кубоподібна зв'язка (lig. calcaneocuboideum).

B.Тильні клино-човноподібні зв'язки (ligg. cuneo-navicularia dorsalia). Вони мають:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах