В Г Ковешніков - Апарат - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

(anguli sex costarum inferiorum) і до заднього горбка поперечного відростка VII шийного хребця (tuberculum posterius processus transversi vertebrae cervicalis septimae).

Функція: підіймає ребра (costae)

2)Клубово-ребровий м'яз шиї (musculus iliocostalis cervicis).

Початок: від кутів III-VI ребер.

Прикріплення: до задніх горбків поперечних від­ростків IV-VI шийних хребців.

Функція: окрім загальної функції клубово-ребрового м'яза (musculus iliocostalis), його шийна частина підіймає ребра.

Б. Найдовший м'яз (musculus longissimus). Він розташований присередньо від клубово-ребрового м'яза (m. iliocostalis) між ним і остьовим м'язом (m. spinalis) і поділяється на:

1  Найдовший м'яз грудної клітки (musculus longissimus thoracis), який має:

-  поперекову частину; присередню частину м'яза-випрямляча попереку (pars lumbalis; divisio medialis musculi erectoris spinae lumborum);

Початок: від клубового гребеня (crista iliaca), спинної поверхні крижової кістки (facies dorsalis ossis sacri), остистих відростків усіх поперекових хребців, соскоподібних відростків двох верхніх попе­рекових хребців і поперечних відростків шести ниж­ніх грудних хребців.

Прикріплення: до ребрових відростків і додатко­вих відростків поперекових хребців (processus costales et processus accesorii vertebrarum lumbalium), кутів десяти нижніх ребер, поперечних відростків усіх грудних хребців.

2 Найдовший м'яз шиї (musculus longissimus cervicis);

Початок: від поперечних відростків шести верх­ніх грудних хребців.

Прикріплення: до задніх горбків поперечних від­ростків шести нижніх шийних хребців.3 Найдовший м'яз голови (musculus longissimus capitis).

Початок: від поперечних відростків п'яти нижніх шийних і трьох верхніх грудних хребців.

Прикріплення: до заднього краю соскоподібного відростка (margo posterior processus mastoidei).

Функції найдовшого м'яза (musculus longissimus):

-  найдовші м'язи грудної клітки та шиї (musculi longissimi thoracis et cervicis) розгинають хребтовий стовп (extensio columnae vertebralis);

-  при однобічному скороченні нахиляють його вбік;

-  обидва найдовші м'язи голови (musculi longissimi capitis) нахиляють голову назад, а при од­нобічному скороченні - обертають голову (caput) лицем (facies) у свій бік.

Поперекова частина найдовшого м'яза грудної клітки (pars lumbalis musculi longissimi thoracis) та поперекова частина клубово-ребрового м'яза попе­реку (pars lumbalis musculi iliocostalis lumborum) ще мають назву присередньої та бічної частин м'яза-випрямляча хребта (partes musculi erectoris spinae medialis et lateralis).

В. Остьовий м'яз (musculus spinalis). Він є най-присереднішою частиною м'яза-випрямляча хребта (musculus erector spinae) і належить до присеред-нього тракту спини; розміщений в кістковому жолобі, який утворений остистими відростками та тілами грудних і шийних хребців.

Остьовий м'яз (musculus spinalis) поділяється на:

-  остьовий м'яз голови (musculus spinalis capitis), що є присередньою частиною півостьового м'яза голови (pars medialis musculi semispinalis capitis), інколи це є окремий м'яз;

Початок: від остистих відростків нижніх шийних і верхніх грудних хребців (processus spinosi vertebrarum cervicalium et thoracicarum).

Прикріплення: до потиличної кістки (os occipitale) поблизу зовнішнього потиличного виступу (protuberantia occipitalis externa) між нижньою і вер­хньою карковими лініями (lineae nuchales inferior et superior).

Функція: при двобічному скороченні розгинає хребтовий стовп (extensio columnae vertebralis), при однобічному скороченні - нахиляє хребтовий стовп і голову (columna vertebralis et caputs свій бік.

- остьовий м'яз шиї (musculus spinalis cervicis); Початок: від остистих відростків двох нижніх

шийних хребців і шести верхніх грудних хребців.

Прикріплення: до остистих відростків II-IV шийних хребців.

Функція: розгинає шийний відділ хребтового сто­впа (extensio compartimenti cervicalis columnae vertebralis).

-  остьовий м'яз грудної клітки (musculus spinalis thoracis).

Початок: від остистих відростків двох нижніх гру­дних і двох верхніх поперекових хребців.

Прикріплення: до остистих відростків восьми верхніх грудних хребців.

Функція: розгинає грудний відділ хребтового сто­впа (extensio compartimenti thoracis columnae vertebralis).

3 Поперечно-остьові м'язи (musculi transverso-spinales) розташовані найглибше у присередньому тракті попереду м'яза-випрямляча хребта (musculus erector spinae).

М'язові волокна поперечно-остьового м'яза (musculi transversospinalis) йдуть косо вверх від по­перечних відростків (processus transversi) до остис­тих відростків (processus spinosi).

Перекидаючись через різну кількість хребців (vertebrae), вони утворюють окремі м'язи:

-  півостьовий м'яз (musculus semispinalis), який розташований більш поверхнево і є найдовшим;

-  багатороздільні м'язи (musculi multifidi), які розміщені глибше півостьового м'яза (musculus semispinalis);

-  м'язи-обертачі (musculi rotatores) є найкорот-шими і розміщені найглибше.

Функція: при двобічному скороченні розгинають хребтовий стовп (extensio columnae vertebralis), а при однобічному - обертають хребет (rotatio columnae vertebralis). В ньому розрізняють три час­тини:

А. Півостьовий м'яз (musculus semispinalis) представлений довгими косо орієнтованими м'язовими пучками, які перекидаються через 4-6 хребців. Він складається з трьох м'язів (півостьових м'язів грудної клітки, шиї та голови).

Функція: розгинання грудного і шийного відділів хребтового стовпа.

-  півостьовий м'яз грудної клітки (musculus semispinalis thoracis);

Початок: від поперечних відростків шести ниж­ніх грудних хребців.

Прикріплення: до остистих відростків шести вер­хніх грудних та двох нижніх шийних хребців.

-  півостьовий м'яз шиї (musculus semispinalis

colli);

Початок: від поперечних відростків шести верх­ніх грудних хребців.

Прикріплення: до остистих відростків шести ниж­ніх шийних хребців.

-  півостьовий м'яз голови (musculus semispinalis capitis).

Початок: від поперечних відростків шести верх­ніх грудних хребців і суглобових відростків чотирьох нижніх шийних хребців.

Прикріплення: до потиличної луски (squama occipitalis) і між верхньою та нижньою карковими лініями (lineae nuchales superior et inferior).

Б. Багатороздільні м'язи (musculi multifidi) роз­міщені в кісткових жолобах з боків від остистих від­ростків хребців (processus spinosi vertebrarum) уз­довж хребтового стовпа (columna vertebralis) від крижової кістки (os sacrum), до другого шийного хребця (axis) м'язові волокна багатороздільних м'язів (musculi multifidi) перекидаються через 2-4 сусідні хребці.

Функція: розгинають та обертають стовбур (extensio et rotatio trunci), нахиляють його убік.

Топографічно багатороздільні м'язи (musculimultifidi) поділяються на:

-  багатороздільні м'язи попереку (musculi multifidi lumborum);

Початок: від спинної поверхні крижової кістки (facies dorsalis ossis sacri), частини клубового гребе­ня (crista iliaca), додаткових і соскоподібних відрост­ків поперекових хребців (processus accesorii et mamillares vertebrarum lumbalium).

Прикріплення: до остистих відростків II-IV вище-розташованих хребців.

-  багатороздільні м'язи грудної клітки (musculi multifidi thoracis);

Початок: від поперечних відростків грудних хре­бців (processus transversi vertebrarum thoracicarum).

Прикріплення: до остистих відростків II-IV вище-розташованих хребців.

-  багатороздільні м'язи шиї (musculi multifidi cervicis; musculi multifidi colli).

Початок: від суглобових відростків чотирьох ни­жніх шийних хребців.

Прикріплення: до остистих відростків II-IV вище-розташованих хребців.

В. М'язи-обертачі (musculi rotatores) є найглиб­шим шаром поперечноостистого м'яза (m. transversospinalis).

Вони залягають у борозні (sulcus) між остистими і поперечними відростками (processus spinosi et transversi) під багатороздільними м'язами (muscuN multifidі). Вони є короткими і довгими.

Початок: від поперечних відростків хребців (processus transversi vertebrarum) йдуть присеред-ньо і вверх до вищерозташованого хребця, переки­даються через один хребець (короткі м'язи-обертачі) або два хрє6ці (довгі м'язи-обертачі).

Прикріплення: до основ остистих відростків ви-щерозташованих хребців.

Функція: розгинають відповідні відділи хребтово­го стовпа (columna vertebralis), а при однобічному скороченні обертають хребет убік (rotatio externae columnae vertebralis), протилежний скороченню.

Топографічно м'язи-обертачі (musculi rotatores) поділяють на:

-  м'язи-обертачі попереку (musculi rotatores lumborum);

Початок: від соскоподібних відростків попере­кових хребців (processus mamillares vertebrarum lumbalium).

Прикріплення: до основ остистих відростків ви-щерозташованих сусіднього і наступного хребців.

-  м'язи-обертачі грудної клітки (musculi rotatores thoracis);

Початок: від поперечних відростків грудних хре­бців (processus transversi vertebrarum thoracicarum).

Прикріплення: до основ остистих відростків ви-щерозташованих сусіднього і наступного хребців.

-  м'язи-обертачі шиї (musculi rotatores cervicis; mm. rotatores colli).

Початок: від нижніх суглобових відростків ший­них хребців (processus articulares inferiores vertebrarum cervicalium), окрім атланта (atlas).

Прикріплення: до основ остистих відростків ви-щерозташованих сусіднього і наступного хребців.

4 Міжостьові м'язи (musculi interspinales cervicis; mm. mterspinales colli) належать до третього шару глибоких м'язів спини. Ці м'язи прилягають до міжостьових зв'язок і з'єднують остисті відростки суміжних хребців.

Початок: від остистих відростків (processus spinosi) нижчерозташованих хребців (від другого шийного і нижче).

Прикріплення: до остистих відростків (processus spinosi) вищерозташованих хребців.

Функція: розгинають хребтовий стовп (extensio columnae vertebralis) і утримують його у вертикаль­ному положенні.

Міжостьові м'язи (musculi interspinales) топогра­фічно розділяють на:

-  міжостьові м'язи попереку (musculi interspinales lumborum), які добре розвинені;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах