В Г Ковешніков - Апарат - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  міжостьові м'язи грудної клітки (musculi interspinales thoracis), які розвинуті слабо, інколи відсутні;

-  міжостьові м'язи шиї (musculi interspinales cervicis), які розміщені з боків від роздвоєного ости­стого відростка шийних хребців (processus spinosus bifurcatus vertebrarum cervicalium).

5 Міжпоперечні м'язи (musculi intertransversarii) є короткими і з'єднують поперечні відростки сусідніх хребців.

Розрізняють такі міжпоперечні м'язи (musculi intertransversarii):

-  міжпоперечні м'язи попереку (musculi intertransversarii lumborum), які складаються з:

-  бічних міжпоперечних м'язів попереку (musculi intertransversarii laterales lumborum). Вони з'єднують між собою поперечні відростки (реброподібні відро­стки - processus costiformes) сусідніх поперекових хребців;

- присередніх міжпоперечних м'язів попереку

(musculi intertransversarii mediales lumborum). Вони з'єднують між собою додаткові відростки (соскоподі­бні відростки - processus mamillares) сусідніх попе­рекових хребців;

-  міжпоперечні м'язи грудної клітки (musculi intertransversarii thoracis), які розміщені лише на рівні перших 3-4 грудних хребців (vertebrae thoracicae), частіше відсутні;

-  міжпоперечні м'язи шиї (musculi intertransversarii cervicis), які складаються із:

-  передніх міжпоперечних м'язів шиї (musculi
intertransversarii           anteriores cervicis;
mm. intertransversarii anteriores colli).
Вони
з'єднують передні горбки поперечних відростків
шийних хребців
(tubercula anteriora processuum
transversorum vertebrarum cervicalium);

-  задніх бічних міжпоперечних м'язів шиї (musculi intertransversarii posteriores laterales cervicis; mm. intertransversarii posteriores laterales colli). Вони з'єднують задні горбки поперечних відро­стків шийних хребців (tubercula posteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium);

задніх присередніх міжпоперечних м'язів шиї (musculi intertransversarii posteriores mediales cervicis; mm. intertransversarii posteriores medialescolli) Вони з'єднують задні горбки поперечних відро­стків шийних хребців (tubercula posteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium).

Міжпоперечні м'язи (musculi intertransversarii) перекидаються між поперечними відростками сумі­жних хребців і нахиляють відповідні відділи хребто­вого стовпа у свій бік.

6 Підпотилична група м'язів згідно з Міжнарод­ною анатомічною номенклатурою належить до м'язів шиї і є короткими потиличними м'язами (опи­сана в розділі "М'язи шиї").

Фасції спини (fasciae dorsi) Виділяють такі фасції спини(fasciae dorsi):

-  каркова фасція (fascia nuchae), що розташову­ється в задній шийній ділянці (regio cervicalis posterior), а саме у карковій ділянці (regio nuchae) між розміщеними тут м'язами.

Присередньо вона зростається з карковою зв'язкою (ligamentum nuchae), збоку переходить у поверхневу пластинку шийної фасції (lamina superficialis fasciae cervicalis) і прикріплюється до верхньої каркової лінії потиличної кістки (linea nuchalis superior ossis occipitalis);

-  груднино-поперекова фасція (fascia thoraco-lumbalis), яка утворює волокнисту піхву (vagina fibrosa) для власних м'язів спини (musculi dorsi proprii) у поперековому відділі. Ця фасція (fascia thoracolumbalis) складається із:

-  задньої пластинки; поверхневої пластинки (lamina posterior; lamina superficialis), раніше її на­зивали поверхневим або заднім листком;

-  передньої пластинки; глибокої пластинки; фас­ції квадратного м'яза попереку (lamina anterior; lamina profunda; fasciae musculi quadrati lumborum), раніше її називали глибоким або переднім листком.

За новою міжнародною анатомічною номенкла­турою виділяють ще середню пластинку груднино-поперекової фасції (lamina media fasciae thoracolumbalis).

Задня пластинка груднино-поперекової фасції (lamina posterior fasciae thoracolumbalis) прикріплю­ється:

-  знизу до клубових гребенів клубових кісток (cristae iliacae ossium ilii);

-  з боків доходить до кутів ребер (anguli costarum);

-  присередньо прикріплюється до остистих відрос­тків (processus spinosi) всіх хребців (vertebrae), окрім шийних хребців (vertebrae cervicales).

Збоку від м'яза-випрямляча хребта (musculus erector spinae) задня пластинка груднино-поперекової фасції (lamina posterior fasciae thoracolumbalis) зростається з передньою пластин­кою груднино-поперекової фасції (lamina anterior fasciae thoracolumbalis).

Від задньої пластинки груднино-поперекової фас­ції (lamina posterior fasciae thoracolumbalis) почина­ється частина пучків найширшого м'яза спини (m. latissimus dorsi) та нижнього заднього зубчастого м'яза (m. serratus posterior inferior).

Передня пластинка груднино-поперекової фас­ції (lamina anterior fasciae thoracolumbalis) натягну­та:

-  між поперечними відростками поперекових хребців (processus transversi vertebrarum lumbalium);

-  між поперечними зв'язками попереку (ligamenta intertransversaria lumbalia) і клубовим гребенем клубової кістки (crista iliaca ossis ilii);

-  нижнім краєм XII ребра (margo inferior costae duodecimae [XII]) і попереково-ребровими зв'язками (ligamenta lumbocostalia);

-  збоку (латерально) зростається із задньою плас­тинкою груднино-поперекової фасції (lamina posterior fasciae thoracolumbalis).

Передня пластинка груднино-поперекової фасції (lamina anterior fasciae thoracolumbalis) вкриває спереду квадратний м'яз попереку (musculus quadratus lumborum) і тому ще називається фасцією квадратного м'яза попереку (fascia musculi quadrati lumborum), тобто є синонімом передньої пластинки груднино-поперекової фасції (lamina anterior fasciae thoracolumbalis).

Від передньої пластинки груднино-поперекової фасції (lamina anterior fasciae thoracolumbalis), а також від місця зрощення її із задньою пластинкою (lamina posterior) починається поперечний м'яз жи­вота (musculus transversus abdominis).

Середня пластинка груднино-поперекової фас­ції (lamina media fasciae thoracolumbalis) є тонкою пластинкою груднино-поперекової фасції (lamina gracilis fasciae thoracolumbalis), яка відмежовує квадратний м'яз попереку (musculus quadratus lumborum)) від м'яза-випрямляча хребта (musculus erector spinae).

 

Спинні ділянки

(regiones dorsales; regiones dorsi)

1Хребтова ділянка (regio vertebralis), що відпо­відає контурам хребтового стовпа (columna vertebralis), непарна.

2Крижова ділянка (regio sacralis), відповідає ко­нтурам крижової кістки (os sacrum), непарна.

3Лопаткова ділянка (regio scapularis), яка роз­ташовується над задньою поверхнею лопатки (facies posterior scapulae), парна.

4 Підлопаткова ділянка (regio infrascapularis), яка розташованa між лопатковою ділянкою (regio scapularis) та поперековою ділянками (regio lumbalis), парна.

5 Поперекова ділянка (regio lumbalis), що є зад­ньою стінкою черевної порожнини (paries posterior cavitatis abdominis), парна та оточений зверху XII ребром (costa duodecima [XII]), а знизу - клубовим гребенем (crista iliaca). У поперековій ділянці (regio lumbalis) виділяють:

-  нижній поперековий трикутник - трикутник Пті (trigonum lumbale inferius - trigonum Petiti), ото­чений:

-  знизу клубовим гребенем (crista iliaca);

-  присередньо зовнішнім краєм найширшого м'яза спини (margo externus musculi latissimi dorsi);

-  збоку внутрішнім краєм зовнішнього косого м'яза живота (margo internus musculi obliqui externi abdominis);верхній поперековий трикутник - ромб Лес-гафта-Грюнфельда (trigonum lumbale superius -rhombus Lesgafti-Grunfeldi), непостійний, через ньо­го можуть прориватись абсцеси або виходити грижі. Цей трикутник оточений:

-  зверху нижнім краєм заднього нижнього зубчас­того м'яза (margo inferior musculi serrati posterioris inferioris) та XII ребром (costa duodecima [XII]);

-  знизу бічним краєм розгинача хребта та заднім краєм внутрішнього косого м'яза живота;

-  спереду зовнішнім косим м'язом живота (musculus obliquus externus abdominis);

-  вкритий трикутник найширшим м'язом спини (musculus latissimus dorsi), а його дном є апоневроз поперечного м'яза живота (aponeurosis musculi transversi abdominis).

6 Трикутник вислуховування (trigonum auscultationis) утворюється:

-  бічним краєм трапецієподібного м'яза (margo lateralis musculi trapezii);

-  присереднім краєм великого ромбоподібного м'яза (margo medialis muscului rhomboidei majoris);

-  верхнім краєм найширшого м'яза спини (margo superior musculi latissimi dorsi).

В основі трикутника (trigonum auscultationis) розташоване покрите фасцією VII ребра (costa septima [VII]) з прилеглими міжребровими проміж­ками (spatia intercostalia).

Коли руки підняті над головою (caput), ці трикут­ники (trigona auscultationis) мають найбільші розмі­ри, що полегшує вислуховування у цих ділянках вер­хніх сегментів нижніх часток легень (segmenta superiora loborum inferiorum pulmonum).

Лівий трикутник вислуховування (trigonum auscultationis sinistrum) має таку особливість: через нього можна почути, як капає рідина в кардію шлун­ка (cardia gastris) при непрохідності стравоходу (oesophagus).М'ЯЗИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ (musculi thoracis)Вони поділяються на поверхневі та власні (глибо­кі) м'язи.

До поверхневих м'язів (musculi superficiales) на­лежать:

1Великий грудний м'яз (musculus pectoralis major) є плоским, товстим, неправильної трикутної форми, займає значну частину грудної клітки, розта­шовується поверхнево.

Великий грудний м'яз (musculus pectoralis major)має:

-  ключичну частину (pars clavicularis);

-  груднино-реброву частину (pars sternocostalis);

-  черевну частину (pars abdominalis). Початок: від присередніх двох третин ключиці

(clavicula medialis) - ключична частина (pars clavicularis); передньої поверхні груднини і II-VII реб­рових хрящів - груднино-реброва частина (pars sternocostalis); передньої пластинки піхви прямого м'яза живота (lamina anterior vaginae musculi recti abdominis) - черевна частина (pars abdominalis).

Прикріплення: до гребеня великого горбка пле­чової кістки (crista tuberculi majoris humeri).

Функція: приводить плече (adductio brachii) до стовбура; тулуба (truncus) і піднімає ребра (costae), обертає досередини плече (rotatio brachii interna).

2Малий грудний м'яз (musculus pectoralis minor) є плоским, трикутної форми, міститься під великим грудним м'язом (musculus pectoralis major).

Початок: окремими зубцями від зовнішньої по­верхні III-V ребер.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах