В Г Ковешніков - Апарат - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Прикріплення: до дзьобоподібного відростка ло­патки (processus coracoideus scapulae).

Функція: тягне лопатку (scapula) вперед і вниз, а при фіксованій лопатці (scapula) піднімає ребра (costae). Цей м'яз є допоміжним дихальним м'язом.

3Підключичний м'яз (musculus subclavius) є тон­ким, видовженим, розташований між першим реб­ром і ключицею (costa prima et clavicula).

Початок: від ребрового хряща першого ребра (cartilago costalis costae primae).

Прикріплення: до нижньої поверхні надплечового кінця ключиці (facies inferior extremitatis acromialis claviculae).

Функція: тягне ключицю (clavicula) униз та присе-редньо, зміцнюючи груднино-ключичний суглоб (art. sternoclavicularis).

4 Передній зубчастий м'яз (musculus serratus anterior) є широким, неправильної чотирикутної фо­рми, лежить на боковій поверхні грудної клітки (facies lateralis thoracis).

Початок: зубцями від зовнішньої поверхні верх­ніх дев'яти ребер.

Прикріплення: до присереднього краю лопатки (margo medialis scapulae).

Функція: тягне лопатку (scapula) вбік і вперед, притискує лопатку (scapula) до стовбура; тулуба (truncus) разом з ромбоподібними м'язами (mm. rhomboidei). Повертає лопатку (scapula) навко­ло стрілової осі при відведенні (підійманні) верхньої кінцівки (membrum superius) вище горизонтального рівня, при фіксованій лопатці (scapula) підіймає ре­бра (costae) і розширює грудну клітку (thorax), нале­жить до допоміжних дихальних м'язів.

До власних м'язів грудної клітки (musculi thoracis proprii) - глибоких м'язів грудей (musculi profundi thoracis) - належать:

1 Зовнішні міжреброві м'язи (musculi intercostales externi). Вони є товстішими, ніж внутрі­шні міжреброві м'язи (mm. intercostales interni), роз­ташовані у задніх та середніх відділах міжребрових просторів (spatia intercostalia) від хребтового стовпа (columna vertebralis) до реброво-хрящових суглобів (articulationes costo-chondrales). Ці м'язи розміщені в міжребрових просторах (spatia intercostalia) від горбків ребер (tubercula costarum) ззаду до перед­нього кінця кісткового ребра спереду. Далі на рівні ребрових хрящів (cartilagines costales) продовжу­ються в зовнішню міжреброву перетинку (membrana intercostalis externa), волокна якої паралельні пуч­кам однойменного м'яза.

Початок: від нижнього краю (margo inferior) ви-щерозміщеного ребра (costa) і прямують вниз і впе­ред.

Прикріплення: до верхнього краю (margo superior) нижчерозміщеного ребра (costa).

Функція: піднімають ребра (costae) і розширю­ють грудну клітку (thorax), тобто забезпечують вдих (inspiratio); задні пучки укріплюють реброво-хребцеві суглоби (articulationes costovertebrales).

2 Внутрішні міжреброві м'язи (musculi intercostales interni). Вони розташовані в міжребро-вих просторах (spatia intercostalia) від груднини (sternum) до кутів ребер (anguli costarum) і заляга­ють глибше від зовнішніх міжребрових м'язів (musculi intercostales externi), волокна їх ідуть під кутом 90о до волокон зовнішніх міжребрових м'язів (протилежним) до них напрямком волокон. Від кутів ребер (anguli costarum) до хребтового стовпа (columna vertebralis) ці м'язи продовжуються у внут­рішню міжреброву перетинку (membrana intercostalis interna).

Початок: від верхнього краю (margo superior) нижчерозміщеного ребра (costa), прямують угору і вперед.

Прикріплення: до нижнього краю (margo inferior) вищерозміщеного ребра (costa).

Функція: опускають ребра (costae) і звужують грудну клітку (thorax), тобто забезпечують видих (exspiratio), а також укріплюють груднино-реброві суглоби (articulationes sternocostales).

3 Найглибші міжреброві м'язи (musculi inter-costales intimi) є частиною внутрішніх міжребрових м'язів (musculi intercostales interni) - внутрішні їх пучки, що розташовуються глибше від борозни реб­ра (sulcus costae).

Міжреброві м'язи (mm. intercostales) розміщені таким чином, що борозна ребра (sulcus costae) на нижньому краї ребер (margo inferior costarum) вияв­ляється між внутрішніми та найглибшими міжребро-вими м'язами (mm. intercostales interni et intimi).

4 Підреброві м'язи (musculi subcostales). Вони непостійні, плоскі і розташовуються на внутрішній поверхні нижніх ребер, ближче до голівок ребер (capita costarum).

Початок: поблизу кутів X-XII ребер (anguli costarum decimae-duodecimae [X-XII]) і спрямову­ються догори і вбік, перекидаючись через одне-два ребра.

Прикріплення: до внутрішньої поверхні вищероз-ташованих ребер (facies interna costae).

Отже, пучки підребрових м'язів (musculi subcostales) проходять майже паралельно пучку вну­трішніх міжребрових м'язів (musculi intercostales interni), перекидаючись через одне - два ребра.

Функція: опускають ребра (costae), сприяють ви­диху (exspiratio).

5 Поперечний м'яз грудної клітки (musculus transversus thoracis). Він слабо розвинений і є м'язово-сухожильною пластинкою, яка розміщена на внутрішній поверхні передньої стінки порожнини грудної клітки (facies interna paietis anterioris caveae thoracis).

Початок: від задньої поверхні мечоподібного ві­дростка (facies posterior processus xiphoidei) і ниж­ньої частини тіла груднини (pars inferior corporis sterni), йдучи вбік і угору.

Прикріплення: до внутрішньої поверхні ребрових хрящів (cartilagines costales) II-VII ребер.

Функція: опускає V-VII ребра (costae), сприяє ви­диху (exspiratio), є синергістом внутрішніх міжребро-вих м'язів (musculi intercostales interni).

6 М'язи-підіймачі ребер (musculi levatores costarum). Вони є плоскими, у вигляді видовжених пластинок і розташовані в задніх частинах міжреб-рових просторів (partes posteriores spatiorum intercostalium) присередньо від зовнішніх міжребро-вих м'язів (mm. intercostales externi) під м'язом-випрямлячем хребта (m. erector spinae). Ці м'язи поділяються на:

-  довгі м'язи-підіймачі ребер (musculi levatores costarum longi);

Початок: від поперечних відростків VII-XI грудних хребців, йдуть донизу, перекидаючись через нижче-розташоване ребро.

Прикріплення: до наступного ребра (costa) при-середніше від його кута (angulus costae).

-  короткі м'язи-підіймачі ребер (musculi levatores costarum breves);

Початок: від поперечних відростків VII шийного і грудних хребців.

Прикріплення: до нижчерозміщених ребер. Функція: піднімають ребра (costae), сприяють вдиху (inspiratio).

ФАСЦІЇ ГРУДНОЇ КЛІТКИ (fasciae thoracicae) Виділяють такі фасції грудної клітки (fasciae thoracicae):

-  поверхневу фасцію грудної клітки (fascia superficialis thoracica) - дуже тонка, виражена сла­бо. Вона охоплює грудну залозу (glandula mammaria), переходячи у глибині грудної залози у волокнисті (фіброзні) перегородки (septa fibrosa), які розділяють грудну залозу (glandula mammaria) на частки (lobi).

Від передньої поверхні поверхневої фасції груд­ної клітки (facies anterior fasciae superficialis thoracicae) відходять сполучнотканинні пучки до шкі­ри (cutis) та грудного соска (papilla mammaria), утво­рюючи підвішувальні зв'язки грудей; тримач шкіри грудей (ligamenta suspensoria mammaria; retinaculum cutis mammae);

-  грудну фасцію (fascia pectoralis), яка має:

-  поверхневу пластинку (lamina superficialis);

-  глибоку пластинку (lamina profunda), які охоп­люють великий грудний м'яз (musculus pectoralis major) спереду та ззаду;

-  ключично-грудну фасцію (fascia clavipectoralis), що вкриває:

-  малий грудний м'яз (musculus pectoralis minor);

-  підключичний м'яз (musculus subclavius).

-  фасцію грудної клітки (fascia thoracica), або власну грудну фасцію (fascia thoracica propria), або грудну фасцію (fascia thoracica) - покриває ззовні зовнішні міжреброві м'язи (musculi intercostales externi), а також ребра (costae). Тобто, ця фасція вкриває зовнішню поверхню стінки грудної клітки;

внутрішньогрудну фасцію; пристінкову фасцію грудної клітки (fascia endothoracica; fascia parietalisthoracis), що вистеляє стінки порожнини грудної кліт­ки (cavеа thoracis) зсередини, тобто прилягає зсере­дини до найглибших міжребрових м'язів (musculi intercostales intimi), поперечного м'яза грудної кліт­ки (musculus transversus thoracis), внутрішніх повер­хонь ребер (facies internae costarum) та ззовні пок­риває пристінкову плевру (pleura parietalis).

Частина внутрішньогрудної фасції (fascia endothoracica), що вкриває купол плеври (cupula pleurae), називається надплевральною перетинкою (membrana suprapleuralis), або перетинкою Сібсона (membrana Sibsoni).

Частина внутрішньогрудної фасції (fascia endo-thoracica), яка переходить на верхню поверхню діа­фрагми (facies superior diaphragmatis), називається діафрагмово-плевральною фасцією (fascia phrenicopleuralis).

На грудній клітці розрізняють такі ділянки гру­дної клітки:

1Передгруднинну ділянку (regio presternalis), яка розташованa спереду від груднини (sternum).

2Підключичну ямку (fossa infraclavicularis), що розташовується між зовнішньою третиною ключиці (clavicula) та верхнім краєм малого грудного м'яза (margo superior musculi pectoralis minoris).

3Ключично-грудний трикутник; дельтоподібно-грудний трикутник (trigonum clavipectorale; trigonum deltopectorale) оточений верхнім краєм малого гру­дного м'яза (margo superior musculi pectoralis minoris), ключицею (clavicula) та дельтоподібним м'язом (musculus deltoideus).

4Грудну ділянку (regio pectoralis), що відповідає контурам великого грудного м'яза (musculus pectoralis major).

5Бічну ділянку грудної клітки (regio pectoralis lateralis) - частину грудної клітки (thorax), яка розта­шована між передньою і задньою пахвовими лінія­ми (lineae axillares anterior et posterior).

6Ділянку грудей (regio mammaria), що є (відпо­відає основі) основою грудної залози (basis glandulae mammariae) і оточена:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах