В Г Ковешніков - Апарат - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

 

-  угорі III ребром (costa tertia [III]);

-  унизу VI ребром (costa sexta [VI]);

-  присередньо пригрудниною лінією (linea para-sternalis);

-  збоку (латерально) передньою пахвовою лінією (linea axillaris anterior).

7Підгрудну ділянку (regio inframammaria), яка розміщена під ділянкою грудей (regio mammaria) і оточена:

-  угорі VI ребром (costa sexta [VI]);

-  унизу ребровою дугою (arcus costalis);

-  присередньо краєм груднини (margo sternalis);

-  збоку (латерально) середньою пахвовою лінією (linea axillaris media).

8 Пахвову ділянку (regio axillaris), що оточена:

-  спереду - нижнім краєм великого грудного м'яза (margo inferior musculi pectoralis majoris);

-  ззаду - нижнім краєм найширшого м'яза спини (margo inferior musculi latissimi dorsi);

-  присередньо - лінією, що з'єднує краї великого грудного м'яза (margines musculi pectoralis majoris) та найширшого м'яза спини (musculi latissimi dorsi) на грудній стінці (paries thoracis) в місці їх відхо-дження на кінцівку (плече);

-  збоку (латерально) - лінією, що з'єднує краї ве­ликого грудного м'яза та найширшого м'яза спини (margines musculi pectoralis majoris et musculi latissimi dorsi) на внутрішній поверхні плеча (facies interna brachii).

9 Пахвову ямку (fossa axillaris) заглибину на по­верхні тіла між бічною поверхнею грудей (facies lateralis pectoris) та присередньою поверхнею прок­симального відділу плеча (facies medialis partis proximalis brachii). Вона добре помітна у пахвовій ділянці грудної клітки (regio axillaris thoracis) при від­веденому плечі (brachium) і відповідає межам цієї ділянки.

На грудній клітці розрізняють такі лінії грудної клітки, що проводяться вертикально:

1 Передню серединну лінію (linea mediana anterior). Ця лінія проводиться від яремної вирізки (incisura jugularis), посередині груднини (sternum), через пупок (umbilicus) до симфіза (symphysis).

2 Груднинну лінію (linea sternalis), яка є парною, проходить уздовж бічного краю груднини (margo lateralis sterni).

3 Пригруднинну лінію (linea parasternalis), що проходить посередині між грудниною лінією (linea sternalis) та середньоключичною лінією (linea medioclavicularis).

4 Соскову лінію (linea mammillaris), що проходить через грудний сосок (papilla mammaria), як правило, збігіється з середньоключичною лінією (linea medioclavicularis).

5 Середньоключичну       лінію (linea
medioclavicularis),
яка проходить через середину
ключиці
(clavicula).

6 Передню пахвову лінію (linea axillaris anterior), яка проходить по передньому краю пахвової ямки (margo anterior fossae axillaris) прямовисно донизу.

7Задню пахвову лінію (linea axillaris posterior), яка проходить по задньому краю пахвової ямки (margo posterior fossae axillaris) прямовисно донизу.

8 Середню пахвову лінію (linea axillaris media), що проходить посередині між передньою пахвовою лінією (linea axillaris anterior) та задньою пахвовою лінією (linea axillaris posterior).

9Лопаткову лінію (linea scapularis), яка прохо­дить через нижній кут лопатки (angulus inferior scapulae) при опущеній руці.

10Прихребтову лінію (linea paravertebral), яка є парною, проходить збоку від хребтового стовпа (columna vertebralis) вздовж верхівок поперечних відростків хребців (apices processuum transversorum vertebrarum). Визначається лише при рентгеногра­фії.

11Задню серединну лінію (linea mediana posterior), або хребтову лінії (linea vertebralis), що проходить по задній поверхні тулуба (facies posterior trunci) вздовж остистих відростків хребців (processus spinosi vertebrarum).

При огляді та промацуванні передньої ділянки грудної клітки (regio thoracica) можна визначити на:

-  верхній межі ділянки - ключицю (clavicula);

нижній межі - праву та ліву реброві дуги (arcuscostales dexter et sinister) і підгруднинний кут (angulus infrasternalis).

Добре промацується також кут груднини(angulus sterni), який відповідає місцю прикріплення другого ребрового хряща (cartilago costalis secunda) до гру­днини (sternum).

Грудний сосок (papilla mammaria) у чоловіків час­тіше збігається з розташуванням четвертого ребра (costa quarta).ДІАФРАГМА (diaphragma)Це м'язово-сухожилковий орган, який відмежовує порожнину грудної клітки (cavitas thoracis) від поро­жнини живота (cavitas abdominis).

У ній розрізняють:

-  м'язову тканину (textus muscularis) - діафраг­мовий м'яз (musculus phrenicus);

-  волокнисту (фіброзну) тканину (textus fibrosus) -сухожилковий центр (centrum tendineum).

М'язова тканина діафрагми (textus muscularis diaphragmatis) - діафрагмовий м'яз (musculus phrenicus). М'язові пучки діафрагми (fasciculi musculares diaphragmatis) розташовуються по пе­риферії, мають м'язовий початок:

-  від кісткової частини ребер (pars ossea costarum) або ребрових хрящів (cartilagines costales), охоплюючи нижній отвір грудної клітки (apertura thoracis inferior);

-  від задньої поверхні груднини (facies posterior sterni);

- від поперекових хребців (vertebrae lumbales). М'язові пучки діафрагми розташовані радіально,

проходять з периферії до її середини і переходять у сухожилковий центр (centrum tendineum).

Залежно від місця початку в діафрагмі розрізня­ють такі частини:

1 Груднинну частину діафрагми (pars sternalis diaphragmatis) - починається від мечоподібного від­ростка груднини (processus xiphoideus sterni).

2 Реброву частину діафрагми (pars costalis diaphragmatis) - починається від VII-XII ребрових хрящів (cartilagines costales septima-duodecima [VII-

XII]).

3 Поперекову частину діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis) - починається від передньої поверхні тіл поперекових хребців (facies anterior vertebrarum lumbalium) дещо правіше правою ніжкою (crus dextrum) і дещо лівіше лівою ніжкою (crus sinistrum) від середньої лінії, а також від присередньої дугопо­дібної зв'язки (ligamentum arcuatum mediale) і бічної дугоподібної зв'язки (ligamentum arcuatum laterale).

Присередня дугоподібна зв'язка (ligamentum arcuatum mediale) натягнута над великим попереко­вим м'язом (musculus psoas major) між бічною по­верхнею тіла I поперекового хребця (vertebra lumbalis prima [I]) та верхівкою поперечного відрос­тка II поперекового хребця (apex processus transversi vertebrae lumbalis secundae [II]).

Бічна дугоподібна зв'язка (ligamentum arcuatum laterale) охоплює спереду квадратний м'яз попереку (musculus quadratus lumborum) та з'єднує верхівку поперечного відростка II поперекового хребця (apex processus transversi vertebrae lumbalis secundae [II]) з переднім кінцем XII ребра (costa duodecima [XII]).

Серединна дугоподібна зв'язка (ligamentum arcuatum medianum) оточує краї аортального розт-вору (margines hiatus aortici) і утворюється перех­рещеними присередніми волокнами правої та лівої ніжок діафрагми (fibrae mediales crurum dextri et sinistri diaphragmatis).

На початку поперекової частини діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis) крізь щілиноподібні просто­ри правої та лівої ніжок діафрагми (spatia rimosa crurum dextri et sinistri diaphragmatis) проходять:

-  симпатичний стовбур (truncus sympathicus);

-  великий та малий нутрощеві нерви (nervi splanchnici major et minor);

-  непарна вена (vena azygos) та півнепарна вена (vena hemiazygos).

Ніжки діафрагми (crura diaphragmatica) оточують аортальний розтвір (hiatus aorticus), через який про­ходять аорта (aorta) та грудна протока (ductus thoracicus).

Потім ніжки діафрагми (crura diaphragmatica) ще раз перехрещуються і знову розходяться, обмежо­вуючи стравохідний розтвір (hiatus oesophageus), через який проходять стравохід (oesophagus) та блукаючі нерви (nervi vagi).

Сухожилковий центр (centrum tendineum) утво­рений щільною волокнистою сполучною тканиною. Справа в сухожилковому центрі є отвір порожнистої вени (foramen venae cavae), через який проходить нижня порожниста вена (vena cava inferior).

Верхня поверхня діафрагми (facies superior diaphragmatis) вкрита внутрішньогрудною фасцією (fascia endothoracica) та пристінковою плеврою (pleura parietalis).

Нижня поверхня діафрагми (facies inferior diaphragmatis) вкрита внутрішньочеревною фасцією (fascia endoabdominalis) та пристінковою очереви­ною (peritoneum parietale).

Між м'язовими волокнами діафрагми є слабкі мі­сця, через які можуть проходити діафрагмові кили (грижі). До них належать:

-  попереково-реброві трикутники (trigona lumbocostalia) - парні, розміщені між поперековою частиною діафрагми (pars lumbalis diaphragmatis) та ребровою частиною діафрагми (pars costalis diaphragmatis);

-  груднино-реброві трикутники (trigona sternocostalia) - парні, розміщені між ребровою частиною діафрагми (pars costalis diaphragmatis) та грудниною частиною діафрагми (pars sternalis diaphragmatis).

У попереково-ребрових трикутниках (trigona lumbo-costalia) та груднино-ребрових трикутниках (trigona sternocostalia) порожнину грудної клітки (cavitas thoracis) відділяють від порожнини живота (cavitas abdominis) тільки серозні та фасціальні лист­ки, що покривають діафрагму:

-  угорі це плевра (pleura) та внутрішньогрудна фа­сція (fascia endothoracica);

-  знизу очеревина (peritoneum) та пристінкова фасція живота (fascia abdominis parietalis).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах