В Г Ковешніков - Апарат - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

При скороченні м'язових волокон діафрагма(diaphragma) опускається униз (вдих) і стає плоскою, при цьому збільшується порожнина грудної клітки (carea thoracis) і зменшується порожнина живота (cavitas abdominis).

При розслабленні діафрагма (diaphragma) набу­ває опукло-сферичної форми (видих).

Діафрагма (diaphragma) є основним дихальним м'язом.

-  При одночасному скороченні з м'язами живота (musculi abdominis) діафрагма (diaphragma) сприяє підвищенню внутрішньочеревного тиску.М'ЯЗИ ЖИВОТА (musculi abdominis)передню групу;

-  бічну групу;

-  задню групу.

До м'язів передньої групи живота належать:

1 Прямий м'яз живота (musculus rectus abdominis), що розташований вертикально з обох боків від передньої серединної лінії (linea mediana anterior), розширений зверху і звужений донизу. Має сухожилкові переділки (intersectiones tendineae) та піхву прямого м'яза живота (vagina musculi recti abdominis).

Початок: від лобкового гребеня (crista pubica) і лобкового симфіза (symphysis pubica).

Прикріплення: до передньої поверхні мечоподіб­ного відростка (facies anterior processus xiphoidei) і до зовнішньої поверхні V-VII ребрових хрящів (facies externa cartilaginum costalium quintae-septimae [V-VII]).

Функції:

-  при фіксованому хребтовому стовпі (columna vertebralis) і тазовому поясі (cingulum pelvicum) опу­скає ребра (costae) та тягне грудну клітку (груднину і ребра) вниз і згинає хребет (columna vertebralis);

-  при фіксованій грудній клітці (thorax) піднімає таз (pelvis);

-  бере участь в утворенні черевного преса (prelum abdominale).

2 Пірамідний м'яз (musculus pyramidalis), що ро­зташований спереду нижньої частини прямого м'яза живота (pars inferior musculi recti abdominis), всере­дині піхви прямого м'яза живота (vagina musculi recti abdominis). Він належить до рудиментарних м'язів.

Початок: від лобкового гребеня (crista pubica).

Прикріплення: до нижньої частини білої лінії (pars inferior lineae albae).

Функція: натягує білу лінію (linea alba).

До бічної групи м'язів живота належать:

1 Зовнішній косий м'яз живота (musculus obliquus externus abdominis). Він є найширшим із м'язів живота (musculi abdominis) і розташований поверхнево на задній, передній та боковій поверх­нях живота і частково грудей (pectus).

Початок: вісьмома зубцями від зовнішньої по­верхні V-XII ребер і прямує униз та присередньо, пе­реходячи у широкий апоневроз (aponeurosis), який переплітається з волокнами апоневроза (aponeurosis) протилежного зовнішнього косого м'яза живота (musculus obliquus externus abdominis), утворюючи по передній серединній лінії (linea mediana anterior) білу лінію (linea alba). Хід м'язових волокон збігається з ходом волокон зовні­шніх міжребрових м'язів (mm. intercostales externi).

Прикріплення: збоку нижні волокна апоневроза прикріплюються до зовнішньої губи клубового гре­беня (labium externum cristae iliacae), а присередньо - до лобкового горбка (tuberculum pubicum) та лоб­кового симфізу (symphysis pubica).

Нижній потовщений край апоневроза цього м'яза (aponeurosis musculi obliqui externi abdominis), шириною в 2-3 см, загинаючись жолобком досере­дини, формує пахвинну зв'язку (ligamentum inguinale), яка тягнеться від верхньої передньої клу­бової ості (spina iliaca anterior superior) до лобкового горбка (tuberculum pubicum).

Присередньо пахвинна зв'язка розщеплюється і утворює присередню ніжку (crus mediale) і бічну ні­жку (crus laterale), між якими знаходяться міжніж-кові волокна (fibrae intercrurales). Ці ніжки оточують поверхневе пахвинне кільце (anulus inguinalis superficialis).

Від пахвинної зв'язки (ligamentum inguinale) від­ходять волокна, що беруть участь в утворенні:

-  затокової зв'язки (ligamentum lacunare);

-  гребінної зв'язки (ligamentum pectineum);

-  поверненої зв'язки (ligamentum reflexum). Функції:

-  повертає тулуб (truncus) у протилежний бік;

-  при двобічному скороченні:

-  опускає ребра (costae);

-  нахиляє тулуб (truncus) вперед;

- бере участь в утворенні черевного преса (prelum abdominale).

2 Внутрішній косий м'яз живота (musculus obliquus internus abdominis) розташований глибше зовнішнього косого м'яза живота (musculus obliquus externus abdominis), складає другий м'язовий шар черевної стінки.

Початок: від передніх двох третин проміжної лінії клубового гребеня (linea intermedia cristae iliacae), бічних двох третин пахвинної зв'язки (lig. inguinale), груднино-поперекової фасції (fascia thoracolumbalis).

Прикріплення: м'язові пучки віялоподібно розхо­дяться і прикріплюються до зовнішньої поверхні трьох нижніх ребер, а також широким сухожилком вплітаються в білу лінію живота (linea alba abdominis); нижні м'язові волокна разом із волок­нами поперечного м'яза живота (m.transversus abdominis) входять до складу сім'яного канатика (funiculus spermaticus) і утворюють м'яз-підіймач яєчка (m. cremaster). Хід м'язових волокон цього м'яза є перпендикулярним до волокон зовнішнього косого м'яза живота і відповідає ходу м'язових воло­кон внутрішніх міжребрових м'язів (mm. intercostales interni).

Функції:

при однобічному скороченні повертає тулуб(truncus) у свій бік;

-  при двобічному скороченні:

-  опускає ребра (costae);

-  нахиляє тулуб (truncus) вперед;

-  бере участь в утворенні черевного преса (prelum abdominale);

-  при фіксованій грудній клітці (thorax) піднімає таз (pelvis).

3 Поперечний м'яз живота (musculus transversus abdominis). Розташований найглибше, за внутрішнім косим м'язом живота (musculus obliquus internus abdominis) його м'язові пучки спрямовані поперечно.

Цей м'яз утворює глибокий (третій) шар перед-ньобічної стінки черевної порожнини (cavitas abdominis; cavitas abdominalis).

Початок: від внутрішньої поверхні VII-XII ребер, передньої частини внутрішньої губи клубового гре­беня (pars anterior labii interni cristae iliacae), груд-нино-поперекової фасції (fascia thoracolumbalis), бічної третини пахвинної зв'язки (lig. inguinale).

Прикріплення:

-  м'язові пучки допереду переходять в апоневроз по півмісяцевій лінії (linea semilunaris), яка прохо­дить від ребрової дуги (arcus costalis) вниз до пах­винної зв'язки (lig.iunguinale). Ця лінія вигнута вбік і відповідає контуру бічного краю прямого м'яза жи­вота (margo lateralis musculi recti abdominis);

-  нижня частина волокон апоневроза, що перехо­дить у гребінну зв'язку (lig. pectineum), називається пахвинним серпом (falx inguinalis);

-  верхні дві третини апоневроза цього м'яза, зрощені із заднім листком апоневроза внутрішнього косого м'яза живота (aponeurosis musculi obliqui interni abdominis), утворюють задню пластинку піхви прямого м'яза живота (lamina posterior vaginae musculi recti abdominis);

-  нижня частина апоневроза цього м'яза перехо­дить на передню поверхню прямого м'яза живота, зростається з апоневрозами косих м'язів живота і входить до складу передньої пластинки піхви прямо­го м'яза живота (lamina anterior vaginae musculi recti abdominis);

-  на внутрішній поверхні передньої стінки черев­ної порожнини нижній край апоневротичної частини піхви прямого м'яза живота утворює дугоподібну лінію (linea arcuata), нижче якої прямий м'яз живота вкритий тільки поперечною фасцією живота (fascia transversalis abdominis). Вона в цьому місці утворює задню пластинку піхви прямого м'яза живота (lamina posterior vaginae musculi recti abdominis).

-  разом з апоневрозами зовнішніх і внутрішніх косих м'язів (aponeuroses musculorum obliquorum externorum et internorum abdominis) апоневроз по­перечних м'язів живота (aponeurosis musculorum transversorum abdominis) утворює білу лінію живота (linea alba abdominis).

Функція: опускає ребра (costae) і зменшує роз­міри черевної порожнини (cavitas abdominis), є ос­новним м'язом черевного преса (prelum abdominale).

У місці переходу м'язових волокон у сухожилкові волокна апоневроза розташованa півмісяцева лінія (linea semilunaris), а знизу - пахвинний серп (falx inguinalis).

До задньої групи м'язів живота належить: 1 Квадратний м'яз попереку (musculus quadratus lumborum). Він має чотирикутну форму і розміщений збоку від поперечних відростків попе­рекових хребців (processus transversi vertebrarum lumbalium).

Початок: від внутрішньої губи клубового гребеня (labium internum cristae iliacae), поперечних відрост­ків нижніх поперекових хребців (processus transversi vertebrarum lumbalium), груднино-поперекової фас­ції (fascia thoracolumbalis).

Прикріплення: до поперечних відростків верхніх поперекових хребців (processus transversi vertebrarum lumbalium), нижнього краю XII ребра (margo inferior costae duodecimae [XII]).

Функції:

-  при двобічному скороченні утримує хребет (columna vertebralis) у вертикальному положенні та вигинає (згинає) поперекову частину хребтового стовпа (pars lumbalis columnae vertebralis);

-  тягне XII ребро униз;

-  при однобічному скороченні нахиляє тулуб (truncus) у свій бік.

 

Біла лінія живота

(linea alba abdominis) Біла лінія живота утворена внаслідок перехрестя волокон апоневрозів косих м'язів живота (aponeuroses musculorum obliquorum abdominis) і поперечного м'яза живота (musculus transversus abdominis).

Біла лінія (linea alba) проходить від мечоподібного відростка груднини (processus xiphoideus sterni) до лобкового симфізу (symphysis pubica).

Посередині цієї лінії розташованe пупкове кільце (anulus umbilicalis).

Розширена частина білої лінії (linea alba) в місці її прикріплення до лобкового симфізу (symphysis pubica) називається підпорою білої лінії (adminiculum lineae albae).

Вище пупка (umbilicus) біла лінія (linea alba) ши­рша і тонша.

Нижче пупка (umbilicus) біла лінія (linea alba) ву­жча і товстіша.

Біла лінія живота (linea alba abdominis) є місцем серединної лапаротомії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах