В Г Ковешніков - Апарат - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Між волокнами білої лінії живота (linea alba abdominis) під час напруження черевного преса (prelum abdominale) можуть виникати випукання (кили, грижі) білої лінії (herniae lineae albae).

 

Піхва прямого м'яза живота

(vagina musculi recti abdominis) Прямий м'яз живота (musculus rectus abdominis) розміщений у піхві прямого м'яза живота (vagina musculi recti abdominis), яка утворена апоневроза­ми широких м'язів живота (aponeuroses musculorum latorum abdominis).

Піхва прямого м'яза живота (vagina musculi recti abdominis) має:

-  передню пластинку (lamina anterior);задню пластинку (lamina posterior).

Ці пластинки мають різну будову вище і нижче пупка.

Передня пластинка піхви прямого м'яза живота (lamina anterior vaginae musculi recti abdominis) ви­ще пупка утворена:

-  апоневрозом зовнішнього косого м'яза живота (aponeurosis musculi obliqui externi abdominis);

-  переднім листком апоневроза внутрішнього ко­сого м'яза живота (folium anterius aponeurosis musculi obliqui interni abdominis).

Задня пластинка піхви прямого м'яза живота (lamina posterior vaginae musculi recti abdominis) утворена:

-  вище пупка:

-  заднім листком апоневроза внутрішнього косого м'яза живота (folium posterius aponeurosis muscului obliqui interni abdominis);

-  апоневрозом поперечного м'яза живота (aponeurosis musculi transversi abdominis);

-  поперечною фасцією (fascia transversalis);

-  пристінковою очеревиною (peritoneum parietale).

 

-  нижче пупка: апоневрози усіх трьох м'язів жи­вота (aponeuroses musculorum obliqui et transversi abdominis), зростаючись між собою, утворюють пе­редню пластинку піхви прямого м'яза живота (lamina anterior vaginae musculi recti abdominis).

Задня пластинка піхви прямого м'яза живота (lamina posterior vaginae musculi recti abdominis) нижче пупка утворена:

-  поперечною фасцією (fascia transversalis), яка вкриває зсередини стінку черевної порожнини (paries cavitatis abdominis; paries cavitatis abdominalis);

-  пристінковою очеревиною (peritoneum parietale).

На рівні нижнього краю задньої пластинки піхви прямого м'яза живота розташований увігнутий до­низу апоневротичний край - дугоподібна лінія (linea arcuata).

Потовщення передньої пластинки піхви прямого м'яза живота (lamina anterior vaginae musculi recti abdominis) в нижній частині пов'язане з вертикаль­ним положенням тіла.ПАХВИННИЙ КАНАЛ (canalis inguinalis)Нижні краї обох апоневрозів зовнішніх косих м'язів живота (margines inferiores aponeurosium musculorum obliquorum externorum abdominis), пе­реходячи між верхніми передніми клубовими остями (spinae iliacae anteriores superiores) і лобковими горбками лобкової кістки (tubercula pubica ossis pubis) з усіх сторін, підвертаються всередину і утво­рюють пахвинні зв'язки (ligamenta inguinalia).

Пахвинний канал (canalis inguinalis), довжиною 4 - 5 см, у нормі розташований у пахвинній ділянці (regio ingunalis) над пахвинною зв'язкою (ligamentum inguinale) і спрямований згори униз, ззаду наперед і присередньо.

У чоловіків в ньому проходить сім'яний канатик (funiculus spermaticus), а у жінок - кругла зв'язка матки (ligamentum teres uteri).

Пахвинний канал (canalis inguinalis) має такі чо­тири стінки:

-  передню стінку (paries anterior), що утворена апоневрозом зовнішнього косого м'яза живота (aponeurosis musculi obliqui externi abdominis);

-  нижню стінку (paries inferior), що утворена жо­лобом пахвинної зв'язки (ligamentum inguinale);

-  задню стінку (paries posterior), що утворена по­перечною фасцією (fascia transversalis) і пристінко­вою очеревиною (peritoneum parietale);

-  верхню стінку (paries superior), що утворена ни­жніми краями внутрішнього косого і поперечного м'язів живота (margines inferiores musculorum obliqui interni et transversi abdominis).

Пахвинний канал (canalis inguinalis) має такі два кільця:

-  поверхневе пахвинне кільце (anulus inguinalis superficialis) оточене:

-  бічною ніжкою (crus laterale) апоневроза зов­нішнього косого м'яза живота (aponeurosis musculi obliqui externi abdominis);

-  присередньою ніжкою (crus mediale) апоневро­за зовнішнього косого м'яза живота (aponeurosis musculi obliqui externi abdominis);

-  міжніжковими волокнами (fibrae intercrurales);

-  поверненою зв'язкою (ligamentum reflexum).

Зі сторони внутрішньої стінки живота навпроти поверхневого пахвинного кільця розташовується присередня пахвинна ямка (fossa inguinalis medialis).

-  глибоке пахвинне кільце (anulus inguinalis profundus), що має вигляд лійкоподібного заглиб­лення фасціі, яке розміщене на 1 см вище від сере­дини пахвинної зв'язки (ligamentum inguinale).

Глибоке пахвинне кільце (anulus inguinalis profundus) прикрите зсередини пристінковою оче­ревиною (peritoneum parietale), яка в цьому місці утворює бічну пахвинну ямку (fossa inguinalis lateralis).

Присередньо і знизу глибоке пахвинне кільце (anulus inguinalis profundus) оточене міжямковою зв'язкою (lig. interfoveolare) - потовщеними сполуч­нотканинними волокнами поперечної фасції і апо-неврозів внутрішнього косого та поперечного м'язів живота (aponeuroses musculorum obliqui interni et transversi abdominis).

Кільця пахвинного каналу (anuli canalis inguinalis) є слабкими місцями передньої стінки черевної по­рожнини (paries anterior cavitatis abdominis; cavitatis abdominalis), а також до них відносять білу лінію жи­вота (linea alba abdominis) та пупкове кільце (anulus umbilicalis), де можуть виходити грижі (кили) -herniae.

Прямі пахвинні грижі (herniae inguinales directae) проходять через присередню пахвинну ям­ку (fossa inguinalis medialis) та поверхневе пахвиннекільце (anulus inguinalis superficialis).

Косі пахвинні грижі (herniae inguinales obliquae) входять через бічну пахвову ямку (fossa inguinalis lateralis)   та   глибоке   пахвинне   кільце (anulus inguinalis profundus), проходять через пахвинний канал (canalis inguinalis) і виходять через поверхне­ве пахвинне кільце (anulus inguinalis superficialis).ЯМКИ І СКЛАДКИ НА ЗАДНІЙ ПОВЕРХНІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИНа задній (внутрішній) поверхні передньої стінки черевної порожнини (facies posterior parietis anterioris cavitatis abdominis), яка вкрита пристінко­вою очеревиною (peritoneum parietale), розташова­ні:

-  непарна серединна пупкова складка (plica umbilicalis mediana);

-  парна присередня пупкова складка (plica umbilicalis medialis);

-  парна бічна пупкова складка (plica umbilicalis lateralis).

Між присередньою і бічною пупковими складка­ми (plicae umbilicales medialis et lateralis) розташо­вана присередня пахвинна ямка (fossa inguinalis medialis), яка відповідає поверхневому пахвинному кільцю (anulus inguinalis superficialis) і через яку проходять прямі пахвинні грижі (herniae inguinales rectae).

Збоку від бічної пупкової складки (plica umbilicalis lateralis) міститься бічна пахвинна ямка (fossa inguinalis lateralis), на яку проектується глибоке пах­винне кільце (anulus inguinalis profundus). Через цю ямку проходять косі (непрямі) пахвинні грижі (herniae inguinales indirectae obliquae).

Між присередньою пупковою складкою (plica umbilicalis medialis) та серединною пупковою склад­кою (plica umbilicalis mediana) над сечовим міхуром (vesica urinaria) розміщена надміхурова ямка (fossa supravesicalis).ДІЛЯНКИ ЖИВОТА (regiones abdominales)Зовнішня поверхня передньобічної стінки черев­ної порожнини (facies externa anterolateralis cavitatis abdominis) оточена:

-  зверху - ребровими дугами (arcus costales) та мечоподібним відростком (processus xiphoideus);

-  знизу - клубовими гребенями (cristae iliacae), лобковим симфізом (symphysis pubica) та пахвин­ними зв'язками (ligg. inguinalia);

-  з боків - лінією, яка йде від кінця XI ребра до клубового гребеня.

Зовнішня поверхня передньобічної стінки черев­ної порожнини (facies externa anterolateralis cavitatis abdominis) за допомогою верхньої горизонтальної лінії (linea costarum), яка з'єднує найбільш нижні точки десятих ребер, та нижньої горизонтальної лінії (linea spinarum), яка з'єднує праву і ліву верхню пе­редню клубову ость (spina iliaca anterior superior), поділена на:

-  надчерев'я; надчеревна ділянка; надчеревна ямка (epigastrium; regio epigastrica; fossa epigastrica);

-  черево (mesogastrium);

-  підчерев'я; лобкова ділянка (hypogastrium; regio pubica).

Двома вертикальними лініями, які прямують від середини пахвинної зв'язки (lig. inguinale), або лоб­кового горбка (tuberculum pubicum), по зовнішньо­му краю прямих м'язів живота (musculus rectus abdominis) до ребрових дуг (arcus costales) перед-ньобічна стінка черевної порожнини (paries anterolateralis cavitatis abdominis) ділиться на певні ділянки.

Горизонтальні та вертикальні лінії оточують:

-  в надчерев'ї (epigastrium) такі ділянки:

-  власне надчеревну ділянку (regio epigastrica propria);

-  праву і ліву підреброві ділянки (regiones hypochondriacae dextra et sinistra);

-  в череві (mesogastrium) такі ділянки:

-  пупкову ділянку (regio umbilicalis), або пупок (umbilicus);

-  праву і ліву бічні ділянки (regiones laterales dextra et sinistra), або бік (latus);

-  в підчерев'ї (hypogastrium) такі ділянки:

-  лобкову ділянку (regio pubica);

-  праву і ліву пахвинні ділянки (regiones inguinales dextra et sinistra), або пахвину (inguen).

На вищеперлічені ділянки передньобічної стінки черевної порожнини (paries anterolateralis cavitatis abdominis) проектуються внутрішні органи черевної порожнини (cavitas abdominis). Ця проекція назива­ється голотопією (holotopia) органа (визначає про­екцію органа черевної порожнини на певні ділянки зовнішньої поверхні передньобічної стінки черевної порожнини).М'ЯЗИ ГОЛОВИ (musculi capitis)
Вони поділяються на:                                       ну (pars profunda).

-  жувальні м'язи (musculi masticatorii);                     Поверхнева частина жувального м'яза (pars

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах