В Г Ковешніков - Апарат - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  м'язи лиця (musculi faciei), або мімічні м'язи.  superficialis musculi masseteris).

Початок: від передніх двох третин виличної дуги
Жувальні м'язи (musculi masticatorii)        (arcus zygomaticus)

1 Жувальний м'яз (musculus masseter) має пове-                               прикріплення: до жувальної горбистості нижньої

рхневу частину (pars superficialis) та глибоку части-щелепи (tuberositas mandibulae).

Функція: піднімає нижню щелепу (mandibula) і тя­гне її вперед.

Глибока частина жувального м'яза (pars profunda musculi masseteris).

Початок: від задніх двох третин виличної дуги (arcus zygomaticus).

Прикріплення: до жувальної горбистості нижньої щелепи (tuberositas mandibulae).

Функція: піднімає нижню щелепу (mandibula).

Функція жувального м'яза (musculus masseter):

-  піднімає нижню щелепу (mandibula), переважно кут нижньої щелепи (angulus mandibulae), притис­каючи нижні кутні зуби (dentes premolares et molares inferiores) до верхніх кутніх зубів (dentes premolares et molares superiores), розвиваючи біль­шу силу ("роздавлюючий м'яз");

-  висуває нижню щелепу (mandibula) вперед.

2 Скроневий м'яз (musculus temporalis). Початок: від скроневої поверхні тім'яної кістки

(facies temporalis ossis parietalis), лускової частини скроневої кістки (pars squamosa ossis temporalis) і внутрішньої поверхні скроневої фасції (facies interna fasciae temporalis).

Прикріплення: до вінцевого відростка нижньої щелепи (processus coronoideus mandibulae).

Функція: піднімає нижню щелепу (mandibula), ді­ючи в основному на передні зуби ("кусаючий м'яз"), та тягне дозаду висунуту вперед щелепу.

3 Присередній крилоподібний м'яз (musculus pterygoideus medialis).

Початок: від стінок крилоподібної ямки клинопо­дібної кістки (fossa pterygoidea ossis sphenoidalis), інколи і від горба верхньої щелепи (tuber maxillae).

Прикріплення: до крилоподібної горбистості ниж­ньої щелепи (tuberositas pterygoidea mandibulae) на її внутрішній поверхні кута нижньої щелепи (facies interna anguli mandibulae).

Функція: піднімає нижню щелепу (mandibula), тя­гне її у протилежний скороченню бік та висуває впе­ред нижню щелепу (mandibula).

4 Бічний крилоподібний м'яз (musculus pterygoideus lateralis) має верхню голівку (caput superius) та нижню голівку (caput inferius).

Верхня голівка бічного крилоподібного м'яза (caput superius musculi pterygoidei lateralis).

Початок: від підскроневого гребеня та підскро­невої поверхні великого крила клиноподібної кістки (crista infratemporalis et facies infratemporalis alae majoris ossis sphenoidalis).

Прикріплення: до суглобової капсули та суглобо­вого диска скронево-нижньощелепного суглоба (capsula articularis et discus articularis articulationis temporomandibularis).

Нижня голівка бічного крилоподібного м'яза (caput inferius musculi pterygoidei lateralis).

Початок: від зовнішньої поверхні бічної пласти­нки крилоподібного відростка клиноподібної кістки (facies externa laminae lateralis processus pterygoidei ossis sphenoidalis).

Прикріплення: до крилоподібної ямки виростко­вого відростка нижньої щелепи (fovea pterygoidea processus condylaris mandibulae).

Функція бічного крилоподібного м'яза (musculus pterygoideus lateralis): при однобічному скороченні зміщує нижню щелепу (mandibula) в протилежний бік, а при двобічному - висуває щелепу (mandibula) вперед.

Бічний крилоподібний м'яз (musculus pterygoideus lateralis) також відтягує вперед суглобо­ву капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба (capsula articularis et discus articularis articulationis temporomandibularis), запобігає ущемленню капсули, а диск зміщує разом із виростковим відростком нижньої щелепи (processus condylaris mandibulae).

 

М'язи лиця (musculi faciei) М'язи лиця мають такі особливості:

-  починаються на кістках лицевого черепа і вплі­таються у шкіру;

-  не перекидаються через суглоби;

-  не мають власних фасцій (крім щічного м'яза);

-  розташовуються навколо природних отворів го­лови.

До м'язів лиця, або мімічних (musculi faciei), на­лежать:

1 Надчерепний м'яз (musculus epicranius), який складається із:

-  апоневротичного шолома; надчерепного апо­невроза (galea aponeurotica; aponeurosis epicranialis), який є апоневрозом надчерепного м'яза (aponeurosis musculi epicranii). Він щільно зрощений зі шкірою волосяної частини голови, а з окістям кісток склепіння черепа - пухко. Завдяки цьому при скороченні надчерепного м'яза (musculus epicranius) він рухається разом із волосистою части­ною шкіри голови.

-  потилично-лобового м'яза (musculus occipito-frontalis), що має:

-  лобове черевце (venter frontalis).

Початок: від апоневротичного шолома (galea aponeurotica) на межі волосистої частини голови (capilli), спереду від вінцевого шва (sutura coronalis).

Прикріплення: до шкіри брів (cutis superciliorum).

Функція: піднімає брови, утворюючи на лобовій ділянці (regio frontalis) горизонтальні складки шкіри і тягне уперед апоневротичний шолом (galea aponeurotica) разом зі шкірою волосистої частини голови (capilli);

- потиличне черевце (venter occipitalis); Початок:  від найвищої каркової лінії (linea

nuchalis suprema) і від задньої поверхні основи сос­коподібного відростка кам'янистої частини скроне­вої кістки (facies posterior basis processus mastoidei partis petrosae ossis temporalis)

Прикріплення: до апоневротичного шолома (galea aponeurotica).

Функція: тягне апоневротичний шолом (скальп) назад.

-  скронево-тім'яного м'яза (musculus temporoparie-talis).

Початок: від внутрішнього боку вушної раковини (auricula).Прикріплення: до бічного краю апоневротичного шолома (margo lateralis galeae aponeuroticae).

Функція: тягне вушну раковину (auricula) угору та вперед, а апоневротичний шолом (galea aponeurotica) - вбік.

2 М'яз гордіїв (musculus procerus). Початок: від носової кістки (os nasale). Прикріплення: до шкіри лоба вище кореня носа

(radix nasi) частина м'язових волокон вплітається у волокна лобового черевця потилично-лобового м'яза (venter frontalis musculi occipitofrontalis).

Функція: опускає шкіру лоба (cutis sincipitis), утворюючи горизонтальні складки шкіри в ділянці надперенісся (glabella).

3 Коловий м'яз ока (musculus orbicularis oculi^ti^ має такі частини:

 

-  повікову частину (pars palpebralis); Початок: від присередньої повікової зв'язки

(lig. palpebrale mediale) й окістя (periosteum) сусідніх ділянок присередньої стінки очної ямки (paries medialis orbitae).

Прикріплення: до бічної повікової зв'язки (lig. palpebrale laterale) й окістя (periosteum) сусідніх ділянок бічної стінки очної ямки (paries lateralis orbitae).

Функція: змикає повіки (palpebrae).

- глибоку частину (pars profunda), раніше її на­зивали сльозовою частиною (pars lacrimalis), вона розширює сльозовий мішок (saccus lacrimalis);

Глибока частина колового м'яза ока (pars profunda musculi orbicularis oculi) є поглибленою часткою повікової частини (pars palpebralis).

Початок: від заднього сльозового гребеня (crista lacrimalis posterior) проходить позаду сльозового мішка (saccus lacrimalis) і переходить у повікову час­тину колового м'яза ока (pars palpebralis musculi orbicularis oculi).

Прикріплення: до повікової частини колового м'яза ока (pars palpebralis musculi orbicularis oculi).

Функція: розширює сльозовий мішок (saccus lacrimalis), регулюючи відтік сльози по носо-слізній протоці (ductus nasolacrimalis).

-  очноямкову частину (pars orbitalis). Початок: від присередньої повікової зв'язки та

сусідніх кісток.

Прикріплення: верхні та нижні пучки м'язових волокон оточують очну ямку (orbita) зверху та знизу і переплітаються між собою біля бічного кута ока (angulus oculi lateralis).

Функція: заплющує око (oculus), при цьому тягне брову (supercilium) униз і одночасно шкіру щоки (cutis buccae) угору.

4 Носовий м'яз (musculus nasalis), що має:

-  поперечну частину (pars transversa);

Початок: від передньої поверхні верхньої щеле­пи (facies anterior maxillae) збоку і дещо вище від верхніх різців (над іклом).

Прикріплення: м'язові пучки ідуть вгору і перехо­дять в апоневроз, який переходить через хрящову частину спинки носа і продовжується в апоневроз однойменного м'яза.

Функція: звужує ніздрі (nares), притискаючи їх до носової перегородки (septum nasi), опускає крила носа (alae nasi);

-  крилову частину (pars alaris).

Початок: від верхньої щелепи (maxilla) над біч­ним різцем (dens incisivus lateralis), дещо нижче і присередньо від поперечної частини носового м'яза (pars transversa musculi nasalis).

Прикріплення: до шкіри і заднього краю крило-вих хрящів носа (cutis et margo posterior cartilaginum alarium nasi).

Функція: розширює ніздри (nares), при цьому від­тягує крило носа (ala nasi) вниз і вбік.

5Коловий м'яз рота (musculus orbicularis oris), який залягає в товщі губ рота (labia oris). Цей м'яз утворений циркулярно орієнтованими м'язовими пучками, а також волокнами, які ідуть до ротової щі­лини (rima oris) від сусідніх м'язів лиця (musculi faciei), а саме: щічного м'яза (m. buccinator), м'яза-підіймача верхньої губи (m. levator labii superioris), м'яза-підіймача кута рота (m. levator anguli oris), м'яза-опускача нижньої губи (m. depressor labii inferioris), м'яза-опускача кута рота (m. depressor anguli oris) тощо.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах