В Г Ковешніков - Апарат - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

М'язові пучки колового м'яза рота (m. orbicularis oris) радіально розташованих м'язів лиця (musculi faciei) вплітаються також у шкіру та слизову оболонку верхньої і нижньої губи (labium superius et inferius). Частина м'язових пучків цього м'яза переходить з однієї губи в другу.

Залежно від розташування м'язових пучків у ко­ловому м'язі рота (m. orbicularis oris), виділяють дві частини:

-  крайову частину (pars marginalis), яка розта­шована в периферичних відділах м'яза і має цирку­лярно орієнтовані м'язові пучки та пучки, що ідуть від близько розміщених м'язів лиця, особливо біля кутів рота;

Функція: стискує губи (labia), витягуючи їх вперед.

-  губну частину (pars labialis), яка є основною частиною колового м'яза рота (m. orbicularis oris) і формує товщину губ, м'язові пучки розміщені цирку­лярно навколо ротової щілини (rima oris).

Початок: від одного кута рота (angulus oris).

Прикріплення: до другого кута рота (angulus oris), проникаючи в шкіру і слизову оболонку верхньої і нижньої губ (labia superius et inferius).

Функція: замикає ротову щілину (rima oris), при­тискаючи губи рота (labia oris) до зубів (dentes).

Коловий м'яз рота (m. orbicularis oris) загалом виконує таку функцію: закриває ротову щілину, бере участь в актах смоктання та жування.

6М'яз-підіймач верхньої губи (musculus levator labii superioris).

Початок: від підочноямкового краю верхньої щелепи (margo infraorbitalis maxillae) та присеред-нього краю очної ямки (margo medialis orbitae).

Прикріплення: проходить разом із м'язом-підіймачем кута рота (m. levator anguli oris) в коло­вий м'яз рота (m. orbicularis oris) та в шкіру крила носа (cutis alae nasi).

Функція: піднімає верхню губу (labium superius), бере участь в утворенні носогубної борозни (sulcus nasolabialis) і тягне крило носа (ala nasi) вверх.7М'яз-підіймач кута рота (musculus levator anguli oris).

Початок: від передньої поверхні верхньої щеле­пи (facies anterior maxillae), в ділянці іклової ямки (regio fossae caninae).

Прикріплення: до шкіри кута рота (cutis anguli oris) і м'язовими волокнами вплітається в коловий м'яз рота (m. orbicularis oris).

Функція: тягне кут верхньої губи (angulus labii superioris) вгору і вбік.

8Великий виличний м'яз (musculus zygomaticus major).

Початок: від виличної кістки (os zygomaticum).

Прикріплення: до шкіри кута рота (cutis anguli oris) і м'язовими волокнами вплітається в м'яз-підіймач верхньої губи (musculus levator labii superioris).

Функція: відтягує кут рота (angulus oris) вбік та вверх - є основним м'язом сміху.

9Малий виличний м'яз (musculus zygomaticus minor).

Початок: від виличної кістки (os zygomaticum) бі­ля бічного краю м'яза-підіймача верхньої губи (musculus levator labii superioris).

Прикріплення: до шкіри кута рота (cutis anguli oris) і м'язовими волокнами вплітається в м'яз-підіймач верхньої губи (musculus levator labii superioris).

Функція: піднімає кут рота (angulus oris).

10М'яз сміху (musculus risorius), він є непостій­ним.

Початок: від жувальної і привушної фасцій (fascia masseterica et parotidea).

Прикріплення: до шкіри кута рота (cutis anguli oris) і м'язовими волокнами вплітається в коловий м'яз рота (m. orbicularis oris).

Функція: відтягує кут рота (angulus oris) вбік, утворюючи ямочку (fossula) на щоці (bucca) при усмішці.

11Щічний м'яз (musculus buccinator), утворює м'язову основу щоки (bucca).

Початок: від косої лінії нижньої щелепи (linea obliqua mandibulae), зовнішньої поверхні коміркової дуги верхньої щелепи над великими кутніми зубами (dentes molares) та від крило-нижньощелепного шва глотки (raphe pterygomandibularis pharyngis), що з'єднує нижню щелепу (mandibula) з крилоподібним гачком клиноподібної кістки (hamulus pterygoideus ossis sphenoidalis).

Прикріплення: до кута рота (angulus oris) і пере­ходить у коловий м'яз рота (m. orbicularis oris).

Функція: відтягує кут рота (angulus oris) назад і притискає щоку (bucca) до зубів (dentes).

На рівні верхнього другого великого кутнього зу­ба (dens molaris secundus superior) крізь цей м'яз проходить протока привушної залози (glandula parotidea).

12М'яз-опускач кута рота (musculus depressor anguli oris).

Початок: від нижнього краю передньої третини тіла нижньої щелепи (margo inferior corporis mandibulae).

Прикріплення: до шкіри кута рота (cutis anguli oris) і м'язовими волокнами вплітається в коловий м'яз рота (m. orbicularis oris).

Функція: тягне кут рота (angulus oris) донизу та дещо вбік.

13   М'яз-опускач нижньої губи (musculus
depressor labii inferioris)

Початок: від нижнього краю передньої частини нижньої щелепи (margo inferior partis anterioris mandibulae), нижче підборідного отвору нижньої ще­лепи (foramen mentale mandibulae).

Прикріплення: до шкіри і слизової оболонки ниж­ньої губи (cutis et tunica mucosa labii inferioris), а також вплітається в коловий м'яз рота (m. orbicularis oris).

Бічна частина м'яза-опускача нижньої губи (musculus depressor anguli oris) вкрита пучками м'яза-опускача кута рота (m. depressor anguli oris).

Функція: тягне нижню губу (labium inferius) униз і дещо вбік. При двобічному скороченні вивертає ни­жню губу (labium inferius), надає обличчю (facies) виразу іронії, суму, відрази.

14   Підборідний м'яз (musculus mentalis).
Початок: від коміркових випинів нижніх різців

(juga alveolaria dentium incisivorum).

Прикріплення: до шкіри підборіддя (cutis mentalis).

Функція: тягне шкіру підборідної ділянки (cutis regionis mentalis) угору і вбік, завдяки цьому утво­рюється підборідна ямка (fossa mentalis), а також сприяє випинанню нижньої губи (labium inferius) вперед.

15 Вушні м'язи (musculi auriculares), вони у лю-
дини розвинуті слабко і практично не скорочуються
довільно. Досить рідко трапляються люди, що можуть
рухати вушною раковиною
(auricula) при одночас-
ному скороченні потилично-лобового м'яза
(m. occipitofrontalis). Є такі вушні м'язи (musculi
auriculares):

-  передній вушний м'яз (musculus auricularis anterior), інколи відсутній;

Початок: від скроневої фасції (fascia temporalis).

Прикріплення: до вушного хряща (cartilago auriculae) і до хрящового зовнішнього слухового ходу (meatus acusticus externus cartilagineus).

Функція: відтягує вушну раковину (auricula) впе­ред.

-  верхній вушний м'яз (musculus auricularis superior), що є найбільшим м'язом із вушних м'язів (mm. auriculares) і розташований над вушною рако­виною (auricula);

Початок: від бічного краю апоневротичного шо­лома (galea aponeurotica).

Прикріплення: до внутрішньої поверхні вушного хряща (facies interna cartilaginis auriculae).

Функція: тягне вушну раковину (auricula) вверх.

-  задній вушний м'яз (musculus auricularis posterior), розташований в соскоподібній ділянці (regio mastoidea).

Початок: від соскоподібного відростка скроневої кістки (processus mastoideus ossis temporalis).

Прикріплення: до шкіри задньої поверхні вушноїраковини (cutis faciei posterioris auriculae).

Функція: тягне вушну раковину (auricula) назад.

16М'яз-зморщувач брови (musculus corrugator supercilii) залягає в товщі брови (supercilium).

Початок: від присередньої частини надбрівної дуги (pars medialis arcus superciliaris).

Прикріплення: до шкіри брови (cutis supercilii). Частина пучків цього м'яза переплітається з пучками колового м'яза ока (m. orbicularis oculi).

Функція: зближує брови (supercilia), внаслідок чо­го утворюються вертикальні складки в ділянці надпе­ренісся (regio glabellae).

17М'яз-опускач носової перегородки (musculus depressor septi nasi). Цей м'яз належить до крилової частини носового м'яза (pars alaris musculi nasalis).

Початок: від верхньої щелепи (maxilla) над при-середнім різцем (dens incisivus medialis).

Прикріплення: до нижнього краю хрящової час­тини носової перегородки (margo inferior partis cartilagineae septi nasi).

Функція: опускає і тягне носову перегородку (septum nasi) вниз, опускаючи кінчик носа (apex nasi).

18М'яз-опускач брови (musculus depressor supercilii).

Початок: від носової частини лобової кістки (pars nasalis ossis frontalis).

Прикріплення: до шкіри присередньої частини брови (cutis partis medialis supercilii).

Функція: опускає брову (supercilia).

19Поперечний м'яз підборіддя (musculus transversus menti) є непостійним і розміщується під підборіддям (mentum), з'єднуючи волокна м'яза-опускача кута рота (fibrae musculi depressoris anguli oris).

20М'яз-підіймач верхньої губи і крила носа

(musculus levator labii superioris alaeque nasi).

Початок: від основи лобового відростка верхньої щелепи (basis processus frontalis maxillae).

Прикріплення: до шкіри верхньої губи та крила носа (cutis labii superioris alaeque nasi).

Функція: піднімає верхню губу (labium superius) та крило носа (ala nasi).

У ділянці голови (caput) знаходяться:

-  привушна фасція (fascia parotidea);

-  жувальна фасція (fascia masseterica);

-  щічно-глоткова          фасція (fascia
buccopharyngea);

-  скронева фасція (fascia temporalis), яка має:

-  поверхневу пластинку (lamina superficialis);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах