В Г Ковешніков - Апарат - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  глибоку пластинку (lamina profunda).ДІЛЯНКИ ГОЛОВИ (regiones capitis):лобова ділянка (regio frontalis);

-  тім'яна ділянка (regio parietalis);

-  потилична ділянка (regio occipitalis);

-  скронева ділянка (regio temporalis);

-  слухова ділянка (regio auricularis);

-  соскоподібна ділянка (regio mastoidea);

-  лицева ділянка (regio facialis). У лицевій ділянці виділяють:

-  надповікову борозну (sulcus suprapalpebralis);

-  очноямкову ділянку (regio orbitalis);

-  підповікову борозну (sulcus infrapalpebralis);

 

-  підочноямкову ділянку (regio infraorbitalis);

-  щічну ділянку (regio buccalis);

-  привушно-жувальну     ділянку (regio
parotideomas-seterica);

-  виличну ділянку (regio zygomatica);

-  носову ділянку (regio nasalis);

-  носогубну борозну (sulcus nasolabialis);

-  ротову ділянку (regio oralis);

-  підборідно-губну борозну (sulcus mentolabialis);

підборідну ділянку (regio mentalis).М'ЯЗИ ШИЇ (musculi colli; musculi cervicis)М'язи шиї поділяються на:

-  поверхневі м'язи шиї (musculi superficiales colli);

-  глибокі м'язи шиї (musculi profundi colli).

Поверхневі м'язи шиї

(musculi superficiales colli; musculi superficiales cervicis)

1 Підшкірний м'яз шиї (platysma), його розгляда­ють як мімічний м'яз - м'яз лиця (musculus faciei). Він розміщується безпосередньо під шкірою перед-ньобічної поверхні шиї між підшкірною основою (tela subcutanea) і поверхневою фасцією шиї (fascia cutanea superficialis).

Початок: від підшкірної клітковини на рівні ребер (costae) та поверхневої пластинки грудної фа­сції (lamina superficialis fasciae thoracicae) нижче ключиці (clavicula).

Прикріплення: до краю нижньої щелепи (margo mandibulae) вище тіла нижньої щелепи (corpus mandibulae), де вплітається  в жувальну фасцію

(fascia masseterica).

Функція: тягне кут рота (angulus oris) униз, відтя­гує шкіру шиї (cutis colli), перешкоджаючи стиснен­ню поверхневих вен шиї (venae cervicales superficiales).

2 Груднино-ключично-соскоподібний м'яз (mus-culus sternocleidomastoideus).

Початок: від передньої поверхні ручки груднини (facies anterior manubrii sterni) - присередня або грудна ніжка (crus mediale seu thoracicum) та від грудниного кінця ключиці (extremitas sternalis claviculae) - бічна або ключична ніжка (crus laterale seu claviculare).

Прикріплення: до соскоподібного відростка скро­невої кістки (processus mastoideus ossis temporalis) та до бічної частини верхньої каркової лінії (pars lateralis lineae nuchalis superioris).

Функція: при однобічному скороченні нахиляє го­лову (caput) в свій бік і повертає лице (facies) в про­тилежний бік, при двобічному скороченні закидає голову (caput) назад. При фіксованій голові обидвам'язи тягнуть догори грудну клітку (thorax), сприяючи вдиху (допоміжний дихальний м'яз).

3 Надпід'язиковім'язи (musculi suprahyoidei):

-  двочеревцевий м'яз (musculus digastricus), що має заднє черевце (venter posterior) та переднє че­ревце (venter anterior), які з'єднані одне з одним проміжним сухожилком (tendo intermedius):

-  заднє черевце (venter posterior);

Початок: від соскоподібної вирізки скроневої кі­стки (incisura mastoidea ossis temporalis). Заднє че­ревце (venter posterior) допереду переходить у круг­лий проміжний сухожилок (tendo intermedius).

Прикріплення: до великого рога і тіла під'язикової кістки (cornu majus et corpus ossis hyoidei).

-  переднє черевце (venter anterior) є продовжен­ням проміжного сухожилка заднього черевця (tendo intermedius ventris posterioris).

Початок: проміжним сухожилком (tendo intermedius) від великого рога і тіла під'язикової кіс­тки (cornu majus et corpus ossis hyoidei).

Прикріплення: до двочеревцевої ямки нижньої щелепи (fossa digastrica mandibulae).

Функція: при закріпленій нижній щелепі (mandibula) заднє черевце (venter posterior) тягне під'язикову кістку (os hyoideum) угору, назад і в свій бік.

При двобічному скороченні заднє черевце пра­вого та лівого м'язів (venter posterior musculorum dextri et sinistri) тягне під'язикову кістку (os hyoideum) назад і вгору.

При фіксованій під'язиковій кістці (os hyoideum) під час скорочення двочеревцевих м'язів (musculi digastrici) нижня щелепа (mandibula) опускається.

-  шило-під'язиковий      м'яз (musculus
stylohyoideus);

Початок: від шилоподібного відростка скроневої кістки (processus styloideus ossis temporalis).

Прикріплення: до заднього кінця під'язикової кіс­тки (extremitas posterior ossis hyoidei) в основі її ве­ликого рога (basis cornus majoris).

Функція: тягне під'язикову кістку (os hyoideum) угору, назад і у свій бік. При скороченні правого і лівого шило-під'язикових м'язів під'язикова кістка (os hyoideum) рухається назад і уверх.

-  щелепно-під'язиковий м'яз (musculus mylohyo-ideus), що формує дно ротової порожнини (fundus cavitatis oris);

Початок: від щелепно-під'язикової лінії нижньої щелепи (linea mylohyoidea mandibulae).

Прикріплення: задні м'язові пучки прикріплю­ються до тіла під'язикової кістки (corpus ossis hyoidei), а передні та середні м'язові пучки зроста­ються з волокнами протилежного м'яза і утворюють по передній серединній лінії (linea mediana anterior) сухожилковий шов (raphe tendinea).

Функція: при верхній опорі (коли щелепи зімкну­ті) цей м'яз піднімає під'язикову кістку (os hyoideum) разом із гортанню (larynx). При фіксованій під'язиковій кістці (os hyoideum) він опускає нижню щелепу (mandibula). Такі рухи відбуваються під час жування, ковтання, розмови.

-  підборідно-під'язиковий м'яз (musculus genio-hyoideus), що також бере участь у формуванні діаф­рагми рота (diaphragma oris).

Початок: від підборідної ості нижньої щелепи (spina mentalis).

Прикріплення: до тіла під'язикової кістки (corpus ossis hyoidei).

Функція: при фіксованій під'язиковій кістці (os hyoideum) опускає нижню щелепу (mandibula). При зімкнутих щелепах (mandibula et maxilla) піднімає під'язикову кістку (os hyoideum) разом із гортанню (larynx) - рухи під час жування, ковтання, розмови.

Надпід'язикові м'язи (musculi suprahyoidei) пі­діймають під'язикову кістку (os hyoideum), а при фік­сованій під'язиковій кістці (os hyoideum) опускають нижню щелепу (mandibula), беручи участь у ковтанні, жуванні та розмові.

4 Підпід'язиковім'язи (musculi infrahyoidei):

-  груднино-під'язиковий м'яз (musculus sternohyo-ideus);

Початок: від задньої поверхні ручки груднини (facies posterior manubrii sterni), задньої груднино-ключичної зв'язки (lig. sternoclaviculare posterius) та від грудниного кінця ключиці (extremitas sternalis claviculae).

Прикріплення: до нижнього краю тіла під'язикової кістки (margo inferior corporis ossis hyoidei).

Функція: тягне під'язикову кістку (os hyoideum) донизу, бере участь в утворенні, разом із передтра-хейною пластинкою шийної фасції (lamina pretrachealis fasciae cervicalis), білої лінії шиї (linea alba cervicalis).

-  груднино-щитоподібний м'яз (musculus sterno-thyreoideus);

Початок: від задньої поверхні ручки груднини і І ребрового хряща (facies posterior manubrii sterni et cartilaginis costalis primae [I]).

Прикріплення: до косої лінії щитоподібного хряща гортані (linea obliqua cartilaginis thyroideae laryngis).

Функція: опускає гортань (larynx).

-  щито-під'язиковий     м'яз (musculus
thyrohyoideus);

Початок: від косої лінії щитоподібного хряща го­ртані (linea obliqua cartilaginis thyroideae laryngis).

Прикріплення: до бокової частини ™a під'язикової кістки (pars lateralis corporis ossis hyoidei) біля основи її великого рога (basis cornus majoris).

Функція: при фіксованій під'язиковій кістці (os hyoideum) підіймає гортань (larynx), наближає під'язикову кістку (os hyoideum) до гортані (larynx).

-  м'яз-підіймач щитоподібної залози (musculus levator glandulae thyroideae), що є непостійним і від­галужується від щитопід'язикового м'яза (musculus thyrohyoideus), його волокна тягнуться до щитоподіб­ної залози (glandula thyroidea);

-  лопатково-під'язиковий м'яз (musculus omohyo-ideus), який зігнутий під кутом, відкритим доверху, і розділений проміжним сухожилком на два черевця:

-  нижнє черевце (venter inferior);

Початок: від верхнього краю лопатки (margo superior scapulae) присередньо від вирізки лопатки (incisura scapulae) і від верхньої поперечної зв'язки лопатки (lig. transversum scapulae superius).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах