В Г Ковешніков - Апарат - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Прикріплення: переходить через проміжний су­хожилок у верхнє черевце (venter superior).

-  верхнє черевце (venter superior).

Початок: від проміжного сухожилка нижнього черевця (venter inferior).

Прикріплення: до нижнього краю тіла під'язикової кістки (margo inferior corporis ossis hyoidei).

Функція: опускає під'язикову кістку (os hyoideum); при фіксованій лопатці (scapula) ці м'язи тягнуть під'язикову кістку (os hyoideum) вниз і дозаду; при фіксованій під'язиковій кістці (os hyoideum) обидва м'язи натягують передтрахейну пластинку шийної фасції (lamina pretrachealis fasciae cervicalis), відтя­гуючи зовнішню стінку піхви судинно-нервового пуч­ка шиї, що запобігає стисканню глибоких вен шиї, при цьому розширюється просвіт внутрішньої ярем­ної вени (vena jugularis interna), що покращує відтік крові від голови (caput).

Підпід'язикові м'язи (musculi infrahyoidei) тягнуть під'язикову кістку (os hyoideum) вниз і фіксують її.

Глибокі м'язи шиї

(musculi profundi colli; musculi profundi cervicis) Глибокі м'язи шиї поділяються на:

-  бічні глибокі м'язи шиї;

-  присередні глибокі м'язи шиї;

-  задні глибокі м'язи шиї (підпотиличні м'язи). До бічної групи глибоких м'язів шиї належать:

 

-  передній драбинчастий м'яз (musculus scalenus anterior);

Початок: від передніх горбків поперечних відро­стків II-VI шийних хребців (tubercula anteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium secundae-sextae [II-VI]).

Прикріплення: до горбка переднього драбинчас­того м'яза (tuberculum musculi scaleni anterioris) на верхній поверхні першого ребра (facies superior costae primae [І]).

Функція: згинає шийний відділ хребтового стовпа (pars cervicalis columnae vertebralis); при однобічно­му скороченні нахиляє його у свій бік; при нерухомій шиї (collum) піднімає перше ребро (costa prima).

-  середній драбинчастий м'яз (musculus scalenus medius);

Початок: від задніх горбків поперечних відрост­ків II-VII шийних хребців (tubercula posteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium secundae-septimae [II-VII]).

Прикріплення: до верхньої поверхні першого ре­бра (facies superior costae primae [I]) позаду борозни підключичної артерії (sulcus venae subclaviae).

Функція: піднімає перше ребро (costa prima); на­хиляє шию (collum) вперед та вбік.

-  задній драбинчастий м'яз (musculus scalenus posterior);

Початок: від задніх горбків поперечних відрост­ків IV-VI шийних хребців (tubercula posteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium quartae-sextae [IV-VI]).

Прикріплення: до горбистості переднього зубчас­того м'яза (tuberositas musculi serrati anterioris) на зовнішній поверхні другого ребра (facies externa costae secundae).

Функція: піднімає друге ребро (costa secunda), піднімає купол плеври (cupula pleurae) та нахиляє шию вперед і вбік.

-  найменший драбинчастий м'яз (musculus scalenus minimus), що є непостійним.

Початок: від поперечного відростка VI або VII шийного хребця (processus transversus vertebrae cervicalis sextae seu septimae [VI,VII]).

Прикріплення: до внутрішнього краю І ребра (margo internus costae primae) перед горбком пе­реднього драбинчастого м'яза (tuberculum musculi scaleni anterioris) та до сполучнотканинної перетинки над куполом плеври (cupula pleurae) - фасції Сібсо-на.

Функція: піднімає перше ребро (costa prima) та піднімає купол плеври (cupula pleurae). Функції драбинчастих м'язів:

-  при двобічному скороченні - згинають наперед шию (collum).

-  при однобічному скороченні ці м'язи згинають і нахиляють шийну частину хребта у свій бік.

-  при фіксованих І-ІІ ребрах і двобічному скоро­ченні драбинчасті м'язи згинають шийну частину хребта.

-  при фіксованій шиї драбинчасті м'язи (musculi scaleni) піднімають І-ІІ ребра (costae prima et secunda), беручи участь в акті вдиху.

До присередньої групи, або передхребтових м'язів (musculi prevertebrales), належать:

1     Довгий м'яз шиї (musculus longus colli; musculus longus cervicis), що прилягає до передньо-бокової поверхні хребтового стовпа (facies anteriolateralis columnae vertebralis).

Цей м'яз має три частини: верхню, середню та нижню.

Верхня частина довгого м'яза шиї (pars superior musculi longi colli).

Початок: від передніх горбків поперечних відро­стків III-V шийних хребців (tubercula anteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium tertiae-quintae [III-V]).

Прикріплення: до переднього горбка атланта (tuberculum anterius atlantis).

Функція: повертає голову (caput) у свій бік.

Середня частина довгого м'яза шиї (pars media musculi longi colli).

Початок: від тіла V шийного хребця (corpus vertebrae cervicalis quintae [V]) та тіла III грудного хребця (corpus vertebrae thoracicae tertiae [III]).

Прикріплення: до тіл шийних хребців (corpora vertebrarum cervicalium secundae-tertiae [II-III]).

Нижня частина довгого м'яза шиї (pars inferior musculi longi colli).

Початок: від тіл трьох верхніх грудних хребців (corpora vertebrarum thoracicarum primae-tertiae [I-

III]).

Прикріплення: до поперечних відростків III-IV шийних хребців (processus transversi vertebrarum cervicalium tertiae-quartae [III-IV]).

Функція: повертає голову (caput) у протилежний

бік.

Функція довгого м'яза шиї (musculus longus colli): при двобічному скороченні згинає шийну час­тину хребтового стовпа вперед (pars cervicalis columnae vertebralis); при однобічному скороченні нахиляє шию (collum) у свій бік.

2          Довгий м'яз голови (musculus longus capitis). Початок: від передніх горбків поперечних відро­стків III-IV шийних хребців (tubercula anteriora processuum transversorum vertebrarum cervicalium tertiae-quartae [III-IV]).

Прикріплення: до основної частини потиличної кістки (pars basilaris ossis occipitalis) біля глоткового горбка (tuberculum pharyngeum).

Функція: нахиляє голову (caput) і шийну частину хребта (pars cervicalis columnae vertebralis) уперед.

До задньої групи, або підпотиличних м'язів (musculi suboccipitales), належать чотири парні м'язи, що містяться між потиличною кісткою та I і II шийними хребцями - потилично-хребтові м'язи (mm. occipitovertebra-les). За попередньою анатомі­чною номенклатурою вони належали до м'язів спи­ни. За новою Міжнародною анатомічною номенкла­турою (Сан-Паулу) підпотиличні м'язи належать до м'язів шиї.

1Передній прямий м'яз голови (musculus rectus capitis anterior).

Початок: від передньої поверхні бічної маси ат­ланта (facies anterior massae lateralis atlantis).

Прикріплення: до потиличної кістки (os occipitale) попереду потиличного відростка (condylus occipitalis).

Функція: нахиляє голову (caput) уперед.

2Бічний прямий м'яз голови (musculus rectus capitis lateralis).

Початок: від поперечного відростка атланта (processus transversus atlantis).

Прикріплення: до яремного відростка потиличної кістки (processus jugularis ossis occipitalis).

Функція: нахиляє голову (caput) у свій бік, діє ви­ключно на атланто-потиличний суглоб (articulatio atlantooccipitalis).

3Задній великий прямий м'яз голови (musculus rectus capitis posterior major).

Початок: від остистого відростка осьового хреб­ця (processus spinosus axis).

Прикріплення: досередини нижньої каркової лінії (linea nuchalis inferior).

Функція: повертає голову (caput) у свій бік, а при скороченні обох м'язів нахиляє її назад.

4Задній малий прямий м'яз голови (musculus rectus capitis posterior minor).

Початок: від заднього горбка атланта (tuberculum posterius atlantis).

Прикріплення: до присередньої третини нижньої каркової лінії (linea nuchalis inferior).

Функція: нахиляє голову (caput) у свій бік, а при двобічному скороченні нахиляє її назад.

5Верхній косий м'яз голови (musculus obliquus capitis superior).

Початок: від поперечного відростка атланта (processus transversus atlantis).

Прикріплення: до потиличної кістки дещо вище нижньої каркової лінії (linea nuchalis inferior).

Функція: нахиляє голову (caput) у свій бік, а при двобічному скороченні - нахиляє її назад.

6Нижній косий м'яз голови (musculus obliquus capitis inferior).

Початок: від остистого відростка осьового хреб­ця (processus spinosus axis).

Прикріплення: до поперечного відростка атланта (processus transversus atlantis).

Функція: повертає атлант (atlas) разом із головою (caput) у свій бік.

М'язи задньої групи глибоких м'язів шиї (підпоти­личні м'язи) діють на атланто-потиличний суглоб (articulatio atlantooccipitalis) і при двобічному скоро­ченні розгинають голову (caput), а при однобічному - відводять та обертають голову (caput) у свій бік.ТОПОГРАФІЯ ШИІШия (collum; cervix) поділяється на такі ділянки:

-  передню шийну ділянку (regio cervicalis anterior), що складається з двох передніх шийних трикутників (trigona cervicalia anteriora);

-  груднино-ключично-соскоподібну ділянку (regio sternocleidomastoidea);

-  бічну шийну ділянку (regio cervicalis lateralis), або задній шийний трикутник (trigonum cervicale posterius), або бічний шийний трикутник (trigonum colli laterale);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах