В Г Ковешніков - Апарат - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Між поверхневим та глибоким листками власної шийної фасції (lamina profunda et superficialis fasciae colli propriae), за В.М.Шевкуненком, є щіли­ноподібний надгруднинний міжапоневротичний про­стір (spatium interaponeuroticum suprasternale), де розміщені жирова клітковина, поверхневі вени шиї (venae superficiales colli) та яремна венозна дуга (arcus venosus jugularis).

Між листками внутрішньої шийної фасції (fascia endocervicalis colli), за В.М.Шевкуненком, спереду розташовується переднутрощевий простір (spatium previscerale), який містить жирову клітковину, лімфо­вузли (nodi lymphatici), нерви (nervi) і сполучається з переднім середостінням (mediastinum).

Між внутрішньою шийною фасцією (fascia endocervicalis colli) та передхребтовою фасцією (fascia prevertebralis), за В.М.Шевкуненком, знахо­диться занутрощевий простір (spatium retroviscerale), який містить жирову клітковину і про­довжується у заднє середостіння (mediastinum posterius).М'ЯЗИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

-  (musculi membri superioris)м'язи грудного пояса (musculi cinguli pectoralis);

-  м'язи вільної верхньої кінцівки (musculi membri superioris liberi).

М'язи вільної верхньої кінцівки (musculi membri superioris liberi) розташовані у таких відділах:

-  передньому відділі плеча (compartimentum brachii anterius), або відділі згиначів плеча (compartimentum brachii flexorum);

-  задньому відділі плеча (compartimentum brachii posterius), або відділі розгиначів плеча (compartimentum brachii extensorum);передньому відділі передпліччя (compartimen-tum antebrachii anterius), або відділі згиначів перед­пліччя (compartimentum antebrachii flexorum), який має:

-  поверхневу частину (pars superficialis);

-  глибоку частину (pars profunda);

-  задньому відділі передпліччя (compartimentum antebrachii posterius), або відділі розгиначів перед­пліччя (compartimentum antebrachii extensorum), який має:

-  поверхневу частину (pars superficialis);

-  глибоку частину (pars profunda);

-  бічній частині передпліччя (pars lateralis antebrachii), або променевій частині (pars radialis);

-  тильній ділянці кисті (regio dorsalis manus);

-  долоні (palma), або долонній ділянці (regio palmaris), у якій виділяють:

-  тенар (thenar), або підвищення великого паль­ця (eminentia thenaris);

-  гіпотенар (hypothenar), або підвищення мізин­ця (eminentia hypothenaris).

М'язи грудного пояса

(musculi cinguli pectoralis)

1Дельтоподібний м'яз (musculus deltoideus). Він розташований над плечовим суглобом (articulatio humeri) безпосередньо під шкірою.

Початок: від ключиці (clavicula) - ключична час­тина (pars clavicularis), від ості лопатки (spina scapulae) - остьова частина (pars spinalis); від над-плечового відростка лопатки (acromion scapulae) -надплечова частина (pars acromialis).

Прикріплення: до дельтоподібної горбистості пле­чової кістки (tuberositas deltoidea humeri).

Функція: при скороченні середніх пучків або усього м'яза він відводить верхню кінцівку (membrum superius) від тулуба (truncus) до горизон­тального рівня. Передня ключична частина (pars clavicularis) згинає плече (flexio brachii), обертає йо­го досередини (rotatio interna), підняту верхню кінці­вку (membrum superius) опускає донизу.

Задня ключична частина розгинає плече (extensio brachii), одночасно обертає його назовні (rotatio externa), підняту верхню кінцівку (membrum superius) опускає донизу.

Дельтоподібний м'яз (musculus deltoideus) фор­мує захисне і зміцнююче склепіння плечового сугло­ба (articulatio humeri; articulatio glenohumeralis).

2Надостьовий м'яз (musculus supraspinatus). Він розміщений в надостьовій ямці (fossa supraspinata).

Початок: від стінок надостьової ямки лопатки (parietes fossae supraspinatae) і від надостьової фа­сції (fascia supraspinata).

Прикріплення: до верхньої площадки великого горбка плечової кістки (tuberculum majus humeri).

Функція: відводить плече (brachium) при нерухо­мій лопатці (scapula), є синергістом дельтоподібного м'яза (musculus deltoideus); відтягує суглобову кап­сулу плечового суглоба (capsula articularis articulationis humeri) вгору, запобігаючи її ущемлен­ню.

3 Підостьовий м'яз (musculus infraspinatus). Він розміщений в підостьовій ямці (fossa infraspinata).

Початок: від поверхні підостьової ямки (facies fossae infraspinatae) і від підостьової фасції (fascia infraspinata).

Прикріплення: до задньої середньої площадки великого горбка плечової кістки (tuberculum majus humeri) та капсули плечового суглоба (capsula articulationis humeri), в яку вплітається частина його пучків.

Функція: обертає плече (brachium) назовні (rotatio externa) та приводить його до тулуба (adductio brachii), відтягує суглобову капсулу плечо­вого суглоба (capsula articularis articulationis humeri).

4 Малий круглий м'яз (musculus teres minor). Початок:  від бічного  краю лопатки (margo

lateralis scapulae) і підостьової фасції (fascia infraspinata).

Прикріплення: до нижньої задньої площадки ве­ликого горбка плечової кістки (tuberculum majus humeri).

Функція: обертає плече (brachium) назовні (rotatio externa) та відтягує суглобову капсулу плечо­вого суглоба (capsula articularis articulationis humeri).

5 Великий круглий м'яз (musculus teres major). Початок: від нижньої частини бічного краю (pars

inferior marginis lateralis) і від нижнього кута лопатки (angulus inferior scapulae) та від підостьoвої фасції (fascia infraspinata).

Прикріплення: до гребеня малого горбка плечо­вої кістки (crista tuberculi minoris humeri).

Функція: при фіксованій лопатці (scapula) розги­нає плече (extensio brachii) в плечовому суглобі (art. humeri), привертає його (pronatio brachii), при­водить підняту верхню кінцівку (adductio membri superioris) до тулуба (truncus). При фіксованій верх­ній кінцівці (membrum superius) тягне нижній кут лопатки (angulus inferior scapulae) назовні та зміщує його допереду.

6 Підлопатковий м'яз (musculus subscapularis). Початок: від ребрової поверхні лопатки (facies

costalis scapulae), її бічного краю (margo lateralis scapulae).

Прикріплення: до малого горбка і гребеня малого горбка (tuberculum minus et crista tuberculi minoris).

Функція: обертає плече досередини (rotatio interna brachii), привертає його (pronatio brachii) і приводить (adductio brachii) його до тулуба (truncus).

М'язи вільної частини верхньої кінцівки

(musculi partis liberae membri superioris) Вони поділяються на:

-  м'язи плеча (musculi brachii);

-  м'язи передпліччя (musculi antebrachii);

-  м'язи кисті (musculi manus).

М'язи плеча (musculi brachii) Вони поділяються на:

-  м'язи переднього відділу плеча (musculi compartimenti brachii anterioris);

м'язи    заднього    відділу    плеча (musculicompartimenti brachii posterioris).

До м'язів переднього відділу плеча (musculi compartimenti brachii anterioris) належать:

1Дзьобо-плечовий м'яз (musculus coraco-brachialis).

Початок: від верхівки дзьобоподібного відростка лопатки (apex processus coracoidei scapulae).

Прикріплення: до передньої та присередньої по­верхонь плечової кістки (facies anterior et medialis ossis humeri), починаючи від гребеня малого горбка (crista tuberculi minoris) досередини цієї кістки (humerus).

Функція: згинає плече (flexio brachii) в плечовому суглобі (articulatio humeri); приводить його до тулуба; при фіксованому плечі (brachium) тягне лопатку (scapula) вперед і донизу; відвертає привернуте пле­че.

2Плечовий м'яз (musculus brachialis).

Початок: від нижніх двох третин передньої пове­рхні тіла плечової кістки (corpus humeri) дистальніше дельтоподібної горбистості (tuberositas deltoidea), а також від присередньої та бічної міжм'язових пере­городок плеча (septa intermuscularia brachii mediale et laterale).

Прикріплення: до горбистості ліктьової кістки (tuberositas ulnae). Глибокі волокна сухожилка м'яза вплітаються в суглобову капсулу ліктьового суглоба (capsula articularis articulationis cubiti).

Функція: згинає передпліччя (flexio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti).

3Двоголовий м'яз плеча (musculus biceps brachii).

 

-  довга головка (caput longum);

Початок: від надсуглобового горбка лопатки (tuberculum supraglenoidale scapulae). Сухожилок довгої головки проходить крізь порожнину плечового суглоба, потім у міжгорбковій борозні плечової кістки (sulcus intertubercularis humeri), переходячи у м'язове черевце (venter muscularis).

-  коротка головка (caput breve).

Початок: від верхівки дзьобоподібного відростка лопатки (apex processus coracoidei scapulae).

Довга і коротка головки (capita longum et breve) на рівні середини плеча з'єднуються в загальне че­ревце веретеноподібної форми, яке дещо вище лік­тьової ямки (fossa cubiti) звужується і переходить у довгий сухожилок, який прикріплюється до горбис-тості променевої кістки (tuberositas radii).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах