В Г Ковешніков - Апарат - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Від передньо-присередньої поверхні сухожилка (facies anteromedialis tendinis) відходить апоневроз двоголового м'яза плеча (aponeurosis musculi bicipitis brachii) - фасція Пирогова, яка вкриває спереду ліктьову ямку (fossa cubiti) і вплітається при-середньо у фасцію передпліччя (fascia antebrachii) попереду від круглого м'яза-привертача (musculus pronator teres).

Функція: згинає плече (brachium) в плечовому су­глобі (articulatio humeri), згинає і відвертає перед­пліччя (flexio et supinatio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti).

До м'язів заднього відділу плеча (musculi compartimenti brachii posterioris) належать:

1Триголовий м'яз плеча (musculus triceps brachii). Він розташований у задній плечовій ділянці (regio brachii posterior), має довгу голівку (caput longum), бічну голівку (caput laterale) та присередню голівку (caput mediale).

Довга головка (caput longum).

Початок: від підсуглобового горбка лопатки (tuberculum infraglenoidale scapulae).

Прикріплення: доходить досередини задньої по­верхні плеча, де з'єднується з бічною та присеред-ньою голівками (capita laterale et mediale).

Функція: розгинає і приводить плече до тулуба (adductio et extensio brachii) в плечовому суглобі (articulatio humeri);

Бічна головка (caput laterale).

Початок: від задньої поверхні плечової кістки (facies posterior humeri) між місцем прикріплення малого круглого м'яза (m. teres minor) зверху і боро­зною променевого нерва (sulcus nervi radialis) зни­зу, а також від задньої поверхні бічної міжм'язової перегородки плеча (facies posterior septi intermuscularis brachii lateralis).

Функція: розгинає передпліччя (extensio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti);

Присередняголовка (caput mediale).

Початок: від задньої поверхні плечової кістки (facies posterior humeri) присередньо від борозни променевого нерва (sulcus nervi radialis) та від при-середньої і бічної міжм'язових перегородок плеча (septa intermuscularia brachii mediale et laterale).

Функція: розгинає передпліччя (extensio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti).

Прикріплення    триголового    м'яза плеча

(musculus triceps brachii): до ліктьового відростка ліктьової кістки (olecranon).

Функція триголового м'яза плеча (musculus triceps brachii): розгинає передпліччя (extensio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti), а довга головка (caput longum) розгинає плече в пле­човому суглобі та приводить його до тулуба (extensio et adductio brachii).

2М'яз ліктьового суглоба (musculus articularis cubiti). Він є непостійним, його ще розглядають як частину присередньої голівки триголового м'яза пле­ча (pars capitis medialis musculi tricipitis brachii).

Прикріплення: до суглобової капсули ліктьового суглоба (capsula articularis articulationis cubiti).

Функція: натягує суглобову капсулу ліктьового су­глоба (capsula articulationis cubiti) і запобігає її за­щемленню.

3Ліктьовий м'яз (musculus anconeus). Цей м'яз ще називають четвертою голівкою триголового м'яза плеча (caput quartum musculi triccipitis brachii).

Початок: від задньої поверхні бічного надвідрос-тка плечової кістки (facies posterior epicondyli lateralis humeri) і обхідної променевої зв'язки (lig. collaterale radiale).

Прикріплення: до задньої поверхні ліктьового ві­дростка (facies posterior olecrani), проксимальної частини тіла ліктьової кістки (pars proximalis corporis ulnae) і до фасції передпліччя (fascia antebrachii).Функція: розгинає передпліччя (extensio antebrachii) в ліктьовому суглобі (articulatio cubiti) і відтягує дозаду суглобову капсулу ліктьового суглоба (capsula articularis articulationis cubiti).

 

М'язи передпліччя (musculi antebrachii) М'язи передпліччя поділяються на:

-  м'язи переднього відділу передпліччя (musculi compartimenti antebrachii anterioris), або м'язи відді­лу згиначів передпліччя (musculi compartimenti antebrachii flexorum), які поділяються на:

-  поверхневу частину (pars superficialis);

-  глибоку частину (pars profunda);

-  м'язи заднього відділу передпліччя (musculi compartimenti antebrachii posterioris), або м'язи від­ділу розгиначів передпліччя (musculi compartimenti antenbrachii extensorum), які поділяються на:

-  поверхневу частину (pars superficialis);

-  глибоку частину (pars profunda);

-  бічну частину передпліччя (pars lateralis antebrachii), або м'язи променевої частини (musculi partis radialis).

До м'язів поверхневої частини переднього від­ділу передпліччя (musculi partis superficialis compartimenti antebrachii anterioris) належать:

1Круглий м'яз-привертач (musculus pronator teres), який має:

-  плечову голівку (caput humerale);

Початок: від присереднього надвідростка плечо­вої кістки (epicondylus medialis humeri).

-  ліктьову голівку (caput ulnare).

Початок: від вінцевого відростка ліктьової кістки (processus coronoideus ulnae).

Прикріплення круглого м'яза-привертача (musculus pronator teres): до бічної поверхні середи­ни тіла променевої кістки (corpus radii).

Функція круглого м'яза-привертача (musculus pronator teres): привертає і згинає передпліччя (pronatio et flexio antebrachii).

2Променевий м'яз-згинач зап'ястка (musculus flexor carpi radialis).

Початок: від присереднього надвідростка плечо­вої кістки (epicondylus medialis humeri), від присере-дньої міжм'язової перегородки плеча (septum intermusculare brachii mediale).

Прикріплення: до долонної поверхні основи п'ясткових кісток.

Функція: згинає кисть (flexio manus), відводить кисть (abductio manus), привертає передпліччя (pronatio antebrachii), згинає передпліччя (flexio antebrachii).

3Довгий долонний м'яз (musculus palmaris longus).

Початок: від присереднього надвідростка плечо­вої кістки (epicondylus medialis humeri) і фасції пе­редпліччя (fascia antebrachii).

Прикріплення: переходить в долонний апoневроз (aponeurosis palmaris).

Функція: натягує долонний апоневроз (aponeurosis palmaris), згинає кисть (flexio manus) в променево-зап'ястковому суглобі (articulatio radiocarpalis), згинає II-V пальці (flexio digitorum secundi - quinti) у п'ястково-фалангових суглобах (articulationes metacarpophalan-geae), згинає перед­пліччя (flexio antebrachii).

4Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка (musculus flexor carpi ulnaris) має:

-  плечову голівку (caput humerale);

Початок: від присереднього надвідростка плечо­вої кістки (epicondylus medialis) і від присередньої міжм'язової перегородки плеча (septum intermusculare brachii mediale).

-  ліктьову голівку (caput ulnare).

Початок: від присереднього краю ліктьового ві­дростка (margo medialis olecrani) та заднього краю проксимальної половини тіла ліктьової кістки (corpus ulnae) і від фасції передпліччя (fascia antebrachii).

Прикріплення ліктьового м'яза-згинача зап'ястка (musculus flexor carpi ulnaris): до горохо­подібної кістки (os pisiforme), гачга гачкуватої кістки (hamulus ossis hamati), гороховоподібної-п'ясткової зв'язки (lig. pisometacarpale) і гороховоподібної-гачкуватої зв'язки (lig. pisohamatum) та до основи V п'ясткової кістки (basis ossis metacarpi quinti [V]).

Функція: згинає зап'ясток (flexio carpi) і приво­дить кисть (adductio manus), згинає передпліччя (flexio antebrachii).

5 Поверхневий м'яз-згинач пальців (musculus flexor digitorum superficialis) має:

-  плечо-ліктьову голівку (caput humeroulnare);

Початок: від присереднього надвідростка плечо­вої кістки (epicondylus medialis humeri) і від присе-реднього краю вінцевого відростка ліктьової кістки (margo medialis processus coronoidei ulnae), а також від фасції передпліччя (fascia antebrachii) й обхідної ліктьової зв'язки (lig. collaterale ulnare).

-  променеву голівку (caput radiale).

Початок: від передньої поверхні проксимальної частини променевої кістки (facies anterior partis proximalis radii).

Прикріплення поверхневого м'яза-згинача паль­ців (musculus flexor digitorum superficialis): кожний із чотирьоx сухожилків розділяється на дві ніжки, які прикріплюються до обох боків середніх фаланг паль­ців кисті (phalanges mediae digitorum manus).

Функція: згинає середні та проксимальні фаланги II - V пальців (flexio phalangium mediarum digitorum secundi - quinti [II-V]) та згинає кисть і передпліччя (flexio manus et antebrachii).

До м'язів глибокої частини переднього відділу передпліччя (musculi partis profundae compartimenti antebrachii anterioris) належать:

1 Глибокий м'яз-згинач пальців (musculus flexor digitorum profundus).

Початок: від передньої поверхні проксимальної частини тіла ліктьової кістки (facies anterior partis proximalis corporis ulnae) нижче горбистості ліктьової кістки (tuberositas ulnae) і від міжкісткової перетинки передпліччя (membrana interossea antebrachii).

Прикріплення: чотири сухожилки, що проходять між ніжками сухожилків поверхневого м'яза-згинача пальців; прикріплюється до основ кінцевих фаланг II-V пальців (bases phalangium distalium digitorum secundi-quinti [II-V]).Функція: згинає кінцеві фаланги II - V пальців (flexio phalangium distalium digitorum secundi -quinti), разом із ними і самі пальці (flexio digitorum), а також згинає кисть (flexio manus) в променево-зап'ястковому суглобі (art. radiocarpalis).

2Довгий м'яз-згинач великого пальця кисті (musculus flexor pollicis longus manus).

Початок: від присереднього надвідростка плечо­вої кістки (epicondylus medialis humeri), від перед­ньої поверхні середини тіла променевої кістки (corpus radii) і міжкісткової перетинки передпліччя (membrana interossea antebrachii).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах