В Г Ковешніков - Апарат - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Прикріплення: до основи кінцевої фаланги вели­кого пальця (basis phalangis distalis pollicis).

Функція: згинає кінцеву фалангу великого пальця (flexio phalangis distalis pollicis), разом з нею і сам палець (flexio digiti), бере участь у згинанні кисті (flexio manus).

3Квадратний м'яз-привертач (musculus pronator quadratus).

Початок: від передньої поверхні і переднього краю дистальної третини ліктьової кістки.

Прикріплення: до передньої поверхні дистальної третини тіла променевої кістки.

Функція: привертає передпліччя і кисть (pronatio antebrachii et manus).

До м'язів бічної частини передпліччя (musculi partis lateralis antebrachii), або м'язів променевої частини (musculi partis radialis), належать:

1Плечопроменевий м'яз (musculus brachioradia-

lis).

Початок: від верхньої третини бічного надвідро-сткового гребеня (crista supraepicondylaris lateralis) та бічної міжм'язової перегородки плеча (septum intermusculare brachii laterale).

Прикріплення: до бічної поверхні променевої кіс­тки (facies lateralis radii) над її шилоподібним відрос­тком (processus styloideus radii).

Функція: згинає передпліччя (flexio antebrachii) в ліктьовому суглобі (art. cubiti), відвертає (супінує) проноване передпліччя, привертає (пронує) супіно-ване передпліччя і встановлює передпліччя в серед­нє положення між пронацією та супінацією.

2Довгий променевий м'яз-розгинач зап'яст-ка (musculus extensor carpi radialis longus).

Початок: від нижніх двох третин бічного надвід-росткового гребеня (crista supraepicondylaris lateralis) та від бічного надвідростка плечової кістки (epicondylus lateralis humeri), а також від бічної міжм'язової перетинки плеча (septum intermusculare brachii laterale).

Прикріплення: до тильної поверхні основи II п'ясткової кістки (facies dorsalis basis ossis metacarpi secundi [II]).

Функція: розгинає кисть (extensio manus) і відво­дить її (abductio manus), дещо згинає передпліччя (flexio antebrachii).

3Короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка (musculus extensor carpi radialis brevis).

Початок: від бічного надвідростка плечової кіст­ки (epicondylus lateralis humeri), від проксимальної частини обхідної променевої зв'язки (pars proximalis ligamenti collateralis radialis) і від фасції передпліччя (fascia antebrachii).

Прикріплення: до тильної поверхні основи III п'ясткової кістки (facies dorsalis basis ossis metacarpi tertii [III]).

Функція: розгинає і відводить кисть (extensio et abductio manus).

До м'язів поверхневої частини заднього відділу передпліччя (musculi partis superficialis compartimenti antebrachii posterioris) належать:

1М'яз-розгинач пальців (musculus extensor digitorum). На тильній поверхні п'ястка (facies dorsalis metacarpalis) між його сухожилками є три міжсухожилкові зв'язки (connexus intertendinei).

Початок: від бічного надвідростка плечової кіст­ки (epicondylus lateralis humeri) і фасції передпліччя (fascia antebrachii).

Прикріплення: центральний пучок сухожилкових волокон прикріплюється до основи середньої фалан­ги (basis phalangis mediae), а два бічних пучки - до основи кінцевої фаланги II-V пальців (basis phalangis distalis digitorum secundi-quinti [II-V]).

Функція: розгинає II-V пальці, а також кисть (extensio digitorum secundi - quinti et manus) в про­менево-зап'ястковому суглобі (art. radiocarpalis).

2М'яз-розгинач мізинця (musculus extensor digiti minimi).

Початок: від бічного надвідростка плечової кіст­ки (epicondylus lateralis humeri) і фасції передпліччя (fascia antebrachii).

Прикріплення: до тильної поверхні середньої та кінцевої фаланг мізинця (facies dorsalis phalangium distalis et mediae digiti minimi), вплітаючись в їх тильні сухожилкові розтяжки.

Функція: розгинає мізинець (extensio digiti minimi).

3Ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка (muscu-lus extensor carpi ulnaris). Він (musculus extensor carpi ulnaris) має:

 

-  плечову головку (caput humerale);

Початок: від бічного надвідростка плечової кіст­ки (epicondylus lateralis humeri).

-  ліктьову головку (caput ulnare).

Початок: від верхньої частини заднього краю лі­ктьової кістки (pars superior marginis posterioris ulnaris).

Прикріплення ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка (musculus extensor carpi ulnaris): до зад­ньої поверхні основи V п'ясткової кістки (facies posterior basis ossis metacarpi quinti [V]).

Функція ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка (musculus extensor carpi ulnaris): розгинає і приво­дить кисть (extensio et adductio manus).

До м'язів глибокої частини задньої групи пе­редпліччя (musculi partis profundae campartimenti antebrachii posterioris) належать:

1 М'яз-відвертач (musculus supinator).

Початок: від бічного надвідростка плечової кіст­ки (epicondylus lateralis humeri), обхідної променевої зв'язки (lig. collaterale radiale) і кільцевої зв'язки променевої кістки (lig. anulare radii), від гребеня м'яза-відвертача на ліктьовій кістці (crista musculisupinatoris ulnae).

Прикріплення: до передньої та бічної поверхонь проксимальної частини тіла променевої кістки (facies anterior et lateralis partis proximalis corporis radii) вздовж, від її горбистості (tuberositas radii) до місця прикріплення круглого м'яза-привертача (punctum fixum musculi pronatoris teretis).

Функція: обертає передпліччя назовні (rotatio antebrachii externa), відвертаючи (supinatio) проме­неву кістку (radius) разом із кистю (manus).

2Довгий відвідний м'яз великого пальця (musculus abductor pollicis longus).

Початок: від задніх поверхонь тіл променевої та ліктьової кісток (facies posteriores corporum radii et ulnae), від міжкісткової перетинки передпліччя (membrana interossea antebrachii).

Прикріплення: до тильної поверхні основи I п'ясткової кістки (facies dorsalis basis ossis metacarpi primi).

Функція: відводить великий палець (abductio pollicis), бере участь у відведенні кисті (abductio manus).

3Короткий м'яз-розгинач великого пальця ки­сті (musculus extensor pollicis brevis).

Початок: від задніх поверхонь тіла променевої кістки (facies posteriores corporis radii) та міжкістко­вої перетинки передпліччя (membrana interossea antebrachii).

Прикріплення: до основи проксимальної фаланги великого пальця кисті (basis phalangis proximalis pollicis).

Функція: розгинає проксимальну фалангу, разом із нею і палець (extensio phalangis proximalis et digiti); відводить великий палець кисті (abductio pollicis).

4Довгий м'яз-розгинач великого пальця кисті

(musculus extensor pollicis longus).

Початок: від задньої поверхні (facies posterior) середини тіла ліктьової кістки (corpus ulnae) та між­кісткової перетинки передпліччя (membrana interossea antebrachii).

Прикріплення: до основи дистальної фаланги ве­ликого пальця кисті (basis phalangis distalis pollicis).

Функція: розгинає великий палець кисті (extensio pollicis) та бере участь у розгинанні кисті (extensio manus).

5М'яз-розгинач вказівного пальця (musculus extensor indicis).

Початок: від задньої поверхні дистальної третини тіла ліктьової кістки (corpus ulnae) та від міжкісткової перетинки передпліччя (membrana interossea antebrachii).

Прикріплення: до тильної поверхні проксимальної фаланги вказівного пальця (facies dorsalis phalangis proximalis indicis).

Функція: розгинає вказівний палець (extensio indicis), бере участь в розгинанні кисті (extension manus).

М'ЯЗИ КИСТІ (musculi manus) М'язи кисті (musculi manus) поділяють на: - м'язи тенара (musculi thenaris), або м'язи під­вищення   великого  пальця   (musculi eminentiae

thenaris);

-  м'язи гіпотенара (musculi hypothenaris), або м'язи підвищення мізинця (musculi eminentiae hypothenaris);

-  м'язи середньої групи.

До м'язів тенара (musculi thenaris), або м'язів підвищення великого пальця (musculi eminentiae thenaris), належать:

Короткий відвідний м'яз великого пальця

(musculus abductor pollicis brevis).

Початок: від горбка човноподібної кістки (tuberculum ossis scaphoidei) та тримача м'язів-згиначів (retinaculum musculorum flexorum).

Прикріплення: до променевого боку основи про­ксимальної фаланги великого пальця (basis phalangis proximalis pollicis).

Функція: відводить великий палець (abductio pollicis).

2 Короткий    м'яз-згинач    великого пальця

(musculus flexor pollicis brevis).

- поверхнева головка (caput superficiale); Початок:   від  тримача   м'язів-згиначів кисті

(retinaculum musculorum flexorum manus).

Прикріплення: до проксимальної фаланги вели­кого пальця (phalanx proximalis pollicis).

Функція: бере участь у протиставленні великого пальця (oppositio pollicis).

-  глибока головка (caput profundum).

Початок: від кістки-трапеції (os trapezium), тра­пецієподібної кістки (os trapezoideum) та від II п'ясткової кістки (os metacarpi secundum [II]).

Прикріплення: до присереднього боку проксима­льної фаланги великого пальця кисті (phalangis proximalis pollicis).

Функція: приводить та згинає великий палець ки­сті (abductio et flexio pollicis).

Через щілину між обома голівками проходить су­хожилок довгого м'яза-згинача великого пальця кисті (tendo musculi flexoris pollicis longi).

У цілому короткий м'яз-згинач великого пальця (musculus flexor pollicis brevis) згинає проксимальну фалангу великого пальця кисті (phalanx proximalis pollicis) та палець в цілому і бере участь у приведенні цього пальця (adductio pollicis).

3 Протиставний     м'яз     великого пальця

(musculus opponens pollicis).

Початок: від горбка кістки-трапеції (tuberculum ossis trapezii) та тримача м'язів-згиначів кисті (retinaculum musculorum flexorum manus).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах