В Г Ковешніков - Апарат - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Плечова фасція (fascia brachii) при переході на передпліччя (antebrachium) має назву фасції перед­пліччя (fascia antebrachii), яка формує піхви для всіх м'язів передпліччя (vaginae musculorum antebrachii). При переході на кисть (manus) вона потовщується і на передній поверхні (facies anterior) утворює три­мач м'язів-згиначів кисті (retinaculum musculorum flexorum manus), а на тильній поверхні утворює три­мач м'язів-розгиначів кисті (retinaculum musculorum extensorum manus).

Тримач м'язів-згиначів кисті (retinaculum musculorum flexorum manus) прикріплюється:

-  збоку до променевого зап'ясткового підвищен­ня (eminentia carpi radialis), яке утворене горбками човноподібної кістки та кістки-трапеції (tubercula ossis scaphoidei et ossis trapezii);

-  присередньо до ліктьового зап'ясткового підви­щення (eminentia carpi ulnaris), що утворене горохо­подібною кісткою і гачком гачкуватої кістки (os pisiforme et hamulus ossis hamati).

-  Тримач м'язів-розгиначів кисті (retinaculum musculorum extensorum manus) прикріплюється:збоку до дистального кінця променевої кістки (extremitas distalis ossis radii);

-  присередньо до шилоподібного відростка лік­тьової кістки (processus styloideus ulnae) і обхідної ліктьової зв'язки (lig. collaterale ulnare).

Фасція передпліччя, переходячи на кисть, утво­рює фасцію кисті (fascia manus), яка поділяється на:

-  долонну фасцію кисті (fascia palmaris manus);

- тильну фасцію кисті (fascia dorsalis manus). Долонна фасція кисті (fascia palmaris manus)

має поверхневу і глибоку пластинки (laminae superficialis et profunda) та вкриває м'язи тенара (musculi thenaris), сухожилки м'язів-згиначів пальців кисті (tendines musculorum flexorum digitorum manus) і червоподібні м'язи кисті (musculi lumbricales manus), формуючи окремі фасціальні ложа.

Поверхнева пластинка долонної фасції кисті

(lamina superficialis fasciae palmaris manus) на по­верхні тенара і гіпотенара (thenar et hypothenar) тонка, а на рівні червоподібних м'язів (musculi lumbricales) і сухожилків м'язів-згиначів пальців кис­ті (tendines musculorum flexorum digitorum manus) вона потовщена, зрощена з продовженням сухожил­ка довгого долонного м'яза (m. palmaris longus) та називається долонним апоневрозом (aponeurosis palmaris).

На рівні основи пальців (basis digitorum) долон­ний апоневроз (aponeurosis palmaris) розділяється на окремі пучки, які продовжуються дистально і бе­руть участь в утворенні волокнисто-кісткових піхв для сухожилків поверхневого і глибокого м'язів-згиначів II-V пальців.

Глибока   пластинка   долонної  фасції кисті

(lamina profunda fasciae palmaris manus) розвинута слабко і вкриває долонні міжкісткові м'язи (mm. interossei palmares) та відділяє їх від сухожилків м'язів-згиначів пальців (tendines musculorum flexorum digitorum).

Тильна фасція кисті (fascia dorsalis manus) складається з:

-  поверхневої пластинки (lamina superficialis);

-  глибокої пластинки (lamina profunda).

Поверхнева пластинка тильної фасції кисті

(lamina superficialis fasciae dorsalis manus) вираже­на слабко, вона продовжується від дистального краю тримача м'язів-розгиначів (margo distalis retinaculi musculorum extensorum) і лежить на сухожилках м'яза-розгинача пальців (tendines musculi extensoris digitorum).

На тилі пальців (dorsum digitorum) ця пластинка (lamina superficialis fasciae dorsalis manus) зроста­ється із сухожилками м'язів-розгиначів пальців (tendines musculorum extensorum digitorum).

Глибока пластинка тильної фасції кисті (lamina profunda fasciae dorsalis manus) виражена краще і вкриває тильні міжкісткові м'язи кисті (musculi interossei dorsales manus), а на рівні основ прокси­мальних фаланг з'єднується з долонною фасцією ки­сті (fascia palmaris manus).

Пучки долонного апоневрозу (aponeurosis palmaris) на рівні міжзaп'ясткових проміжків нази­ваються поперечними пучками (fasciculi transversi).

Вони (fasciculi transversi) формують поверхневу поперечну п'ясткову зв'язку (ligamentum metacarpale transversum superficiale), яка розміще­на на рівні голівок п'ясткових кісток (capita ossium metacarpi).

Під тримачем м'язів-згиначів кисті (retinaculum musculorum flexorum manus) утворюється канал зап'ястка (canalis carpi), у якому проходять сухожи­лки м'язів (tendines musculorum), що прямують із передпліччя (antebrachium) на кисть (manus) та ого­рнені синовіальними піхвами.

На тильній поверхні зап'ястка є тримач м'язів-розгиначів (retinaculum musculorum extensorum), під яким розташовані шість волокнисто-кісткових кана­лів (canales fibrosoossei), що, у свою чергу, містять синовіальні піхви сухожилків м'язів-розгиначів.

У них проходять такі сухожилки м'язів-розгиначів (tendines musculorum extensorum):

1  У першому каналі (починаючи з променевої сторони) проходять сухожилки:

 

-  довгого відвідного м'яза великого пальця (tendo musculi abductoris pollicis longi);

-  короткого м'яза-розгинача великого пальця (tendo musculi extensoris pollicis brevis).

2  У другому каналі проходять сухожилки:

-  довгого променевого м'яза-розгинача зап'ястка (tendines musculi extensoris carpi radialis longi);

-  короткого променевого м'яза-розгинача зап'ястка (tendines musculi extensoris carpi radialis brevis).

3  У третьому каналі проходить сухожилок дов­гого м'яза-розгинача великого пальця (tendo musculi extensoris pollicis longi).

4  У четвертому каналі проходять сухожилки м'яза-розгинача пальців кисті і м'яза-розгинача вка­зівного пальця (tendines musculi extensoris digitorum manus et musculi extensoris indicis).

5  У п'ятому каналі проходить сухожилок м'яза-розгинача мізинця (tendo musculi extensoris digiti minimi).

6  У шостому каналі проходить сухожилок ліктьо­вого м'яза-розгинача зап'ястка (tendo musculi extensoris carpi ulnaris).

Піхви сухожилків верхньої кінцівки

(vaginae tendinum membri superioris) Вони оточують сухожилки м'язів плеча і перед­пліччя (tendines musculorum brachii et antebrachii), розташовані в ділянці кисті (manus). Вони поділя­ються на:

-  долонні піхви зап'ясткових сухожилків (vaginae tendinum carpales palmares);

-  тильні піхви зап'ясткових сухожилків (vaginae tendinum carpales dorsales).

До піхв сухожилків верхньої кінцівки (vaginae tendinum membri superioris) належить також міжго-рбкова сухожилкова піхва (vagina tendinis intertubercularis), яка оточує у міжгорбковій борозні (sulcus intertubercularis) сухожилок довгої голівки двоголового м'яза плеча (caput longum musculi bicipitis brachii) і сполучається з порожниною плечо­вого суглоба (cavitas articulationis humeri).

До  долонних піхв  зап'ясткових сухожилків

(vaginae tendinum carpales palmares) належать:

-  спільна піхва сухожилків м'язів-згиначів (vagina communis tendinum musculorum flexorum) оточує сухожилки поверхневого і глибокого м'язів-згиначів пальців (tendines musculorum flexorum digitorum superficialis et profundi) прoходить досередини доло­ні (palma), а на мізинці (digitus minimus) до кінцевої фаланги (phalanx distalis);

-  піхва сухожилка довгого м'яза-згинача велико­го пальця кисті (vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi) - вкриває сухожилок однойменного м'яза (tendo musculi flexoris pollicis longi) до місця його прикріплення, тобто доходить до кінцевої фала­нги (phalanx distalis);

-  синовіальні піхви пальців кисті (vaginae synoviales digitorum manus) оточують сухожилки по­верхневого і глибокого м'язів-згиначів пальців (tendines musculorum flexorum digitorum superficialis et profundi) на II-IV пальцях (secundus-quartus [II-IV]), вони розташовані від рівня п'ястково-фалангових суглобів (articulationes metacarpophalangeae) до основ кінцевих фаланг (bases phalangium distalium).

Ці піхви (vaginae synoviales digitorum manus) ізо­льовані від спільної піхви сухожилків м'язів-згиначів (vagina communis tendinum musculorum flexorum).

Синовіальні піхви пальців кисті (vaginae synoviales digitorum manus) сполучені вуздечками сухожилків (vincula tendinum) з фалангами (phalanges).

Вуздечка сухожилків (vinculum tendinum), яка прямує:

-  до проксимальних фаланг (phalanges proximales), називається довгою вуздечкою (vinculum longum);

-  до середніх фаланг (phalanges mediae) - коро­ткою вуздечкою (vinculum breve).

-  піхва сухожилка променевого м'яза-згинача зап'ястка (vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis) доходить до основи II п'ясткової кістки (basis ossis metacarpi secundi [II]).

На долоні (palma) формуються волокнисті піхви пальців кисті (vaginae fibrosae digitorum manus), які є продовженням долонного апоневрозу (aponeurosis palmaris) на пальці.

Вони (vaginae fibrosae digitorum manus) утворю­ють передню стінку волокнисто-кісткових каналів (paries canalium fibroоsseorum anterior) для сухожил­ків м'язів-згиначів пальців (tendines musculorum flexorum digitorum).

У волокнистих піхвах пальців кисті розташовані синовіальні піхви пальців кисті (vaginae synoviales digitorum manus).

Волокнисті піхви пальців кисті (vaginae fibrosae digitorum manus) мають:

-  кільцеву частину волокнистої піхви (pars anularis vaginae fibrosae), яка розташована на рівні проксимальних і середніх фаланг пальців (phalanges proximales et mediae digitorum);

-  хрестоподібну частину волокнистої піхви (pars cruciformis vaginae fibrosae), яка розташована на рівні міжфалангових суглобів (articulationes interphalangeae).

До тильних піхв зап'ясткових сухожилків (vaginae tendinum carpales dorsales), що проходять у відповідних шести волокнисто-кісткових каналах під тримачем м'язів-розгиначів, належать:

-  піхва сухожилків довгого відвідного м'яза та короткого м'яза-розгинача великого пальця (vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis);

-  піхва сухожилків довгого та короткого проме­невих м'язів-розгиначів зап'ястка (vagina tendinum musculorum extensorum carpi radialium longi et brevis);

-  піхва сухожилка довгого м'яза-розгинача вели­кого пальця (vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi);

-  піхва сухожилків м'язів-розгиначів пальців та розгинача вказівного пальця (vagina tendinum musculorum extensorum digitorum et extensoris indicis);

-  піхва   сухожилка   м'яза-розгинача мізинця

(vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi);

-  піхва сухожилка ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка (vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris).

Сумки верхньої кінцівки

(bursae membri superioris) Сумки верхньої кінцівки (bursae membri superioris) розташовані у певних місцях (між шкірою, фасціями, м'язами та сухожилками), містять синові­альну рідину і називаються за назвою певного м'яза.

Це такі сумки:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах