В Г Ковешніков - Апарат - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  підсухожилкова сумка трапецієподібного м'яза (bursa subtendinea musculi trapezii);

-  підшкірна надплечова сумка (bursa subcutanea acromialis);

-  піднадплечова сумка (bursa subacromialis);

-  піддельтоподібна сумка (bursa subdeltoidea);

-  сумка дзьобоподібно-плечового м'яза (bursa musculi coracobrachialis);

-  підсухожилкова сумка підостьового м'яза (bursa subtendinea musculi infraspinati);

-  підсухожилкова сумка підлопаткового м'яза (bursa subtendinea musculi subscapularis);

-  підсухожилкова сумка великого круглого м'яза (bursa subtendinea musculi teretis majoris);

-  підсухожилкова сумка найширшого м'яза спи­ни (bursa subtendinea musculi latissimi dorsi);

-  ліктьова підшкірна сумка (bursa subcutanea olecrani);

-  ліктьова    внутрішньосухожилкова сумка

(bursa intratendinea olecrani);

-  підсухожилкова сумка триголового м'яза пле­ча (bursa subtendinea musculi tricipitis brachii);

-  двоголово-променева      сумка (bursa
bicipitoradialis);

міжкісткова ліктьова сумка (bursa cubitalis interossea).Ділянки верхньої кінцівки

(regiones membri superioris)

1Дельтоподібна ділянка (regio deltoidea).

2Плечова ділянка (regio brachialis) складається

із:

-  задньої плечової ділянки (regio brachii posterior; regio brachialis posterior);

-  передньої плечової ділянки (regio brachii anterior; regio brachialis anterior).

3обох сторін від двоголового м'яза плеча в пе­редній плечовій ділянці (regio brachii anterior) розта­шовані:

-  присередня двоголова борозна (sulcus bicipitalis medialis), де проходить судинно-нервовий пучок пле­ча;

-  бічна двоголова борозна (sulcus bicipitalis lateralis), де проходить головна вена (v. cephalica).

Між борозною променевого нерва на плечовій кістці (sulcus nervi radialis humeri) спереду і триголо­вим м'язом плеча (m. triceps brachii) ззаду міститься канал променевого нерва (canalis nervi radialis), через який проходять променевий нерв (n. radialis), глибокі артерія і вени плеча (arteria et venae profundae brachii).

3Ліктьова ділянка (regio cubitalis) має:

-  задню ліктьову ділянку (regio cubitalis posterior);

-  передню ліктьову ділянку (regio cubitalis anterior), в якій розташована ліктьова ямка (fossa cubitalis).

Ліктьова ямка (fossa cubitalis) має форму ромба і оточена:

-  із зовнішнього боку та знизу плечо-променевим м'язом (m. brachioradialis);

-  присередньо та знизу круглим м'язом-привертачем (m. pronator teres);

-  угорі плечовим м'язом (m. brachialis);

-  дном ямки є плечовий м'яз (m. brachialis).

4Передплічна ділянка (regio antebrachial) мае:

-  передню передплічну ділянку (regio antebrachii anterior; regio antebrachial anterior);

-  задню передплічну ділянку (regio antebrachii posterior; regio antebrachialis posterior);

-  променевий край (margo radialis) або бічний край (margo lateralis);

-  ліктьовий край (margo ulnaris) або присередній край (margo medialis).

Між м'язами переднього відділу передпліччя (musculi compartimenti antebrachii anterioris) утво­рюється три борозни, де проходять судини та нерви:

-  променева борозна (sulcus radialis) - між пле-чо-променевим м'язом (musculus brachioradialis) і променевим м'язом-згиначем зап'ястка (musculus flexor carpi radialis);

-  серединна борозна (sulcus medianus) - між променевим м'язом-згиначем зап'ястка (m. flexor carpi radialis) і поверхневим м'язом-згиначем паль­ців кисті (musculus flexor digitorum superficialis manus);

-  ліктьова борозна (sulcus ulnaris) - між ліктьо­вим м'язом-згиначем зап'ястка (musculus flexor carpi ulnaris) і поверхневим м'язом-згиначем паль­ців кисті (musculus flexor digitorum superficialis manus).

5 Ділянка кисті (regio manus) мае:

-  зап'ясткову ділянку (regio carpalis), яка склада­ється з:

-  передньої зап'ясткової ділянки (regio carpalis anterior);

-  задньої зап'ясткової ділянки (regio carpalis posterior);

-  тильну ділянку кисті (regio dorsalis manus);

-  долоню (palma; vola), або долонну ділянку (regio palmaris);

-  тенар (thenar), або підвищення великого паль­ця (eminentia thenaris);

-  гіпотенар (hypothenar), або підвищення мізин­ця (eminentia hypothenaris);

-  п'ясткову ділянку (regio metacarpalis);

-  пальці кисті (digiti manus) мають:

-  долонні поверхні пальців (facies palmares digitorum);

-  тильні поверхні пальців (facies dorsales digitorum).

Пальці кисті (digiti manus) поділяються на:

-  великий палець кисті (pollex); перший палець [I] (digitus primus [I]);

-  вказівний палець (index); другий палець [II] (digitus secundus [II]);

-  середній палець (digitus medius); третій па­лець [III] (digitus tertius [III]);

-  перстеневий палець (digitus anularis); четвер­тий палець [IV] (digitus quartus [IV]);

мізинець (digitus minimus); п'ятий палець [V] (digitus quintus [V]).М'ЯЗИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

-  (musculi membri inferioris)м'язи тазового пояса (musculi cinguli pelvici), або м'язи пояса нижньої кінцівки (musculi cinguli membri inferioris);

-  м'язи вільної частини нижньої кінцівки (musculi partis liberae membri inferioris).

Вільна частина нижньої кінцівки має такі відділи:

-  передній відділ стегна (compartimentum femoris anterius), або відділ розгиначів стегна (compartimentum femoris extensorum);

 

-  задній відділ стегна (compartimentum femoris posterius), або відділ згиначів стегна (compartimentum femoris flexorum);

-  присередній відділ стегна (compartimentum femoris mediale), або привідний відділ стегна (compartimentum femoris adductorum);

-  передній відділ гомілки (compartimentum cruris anterius), або відділ розгиначів гомілки (compartimentum cruris extensorum);

-           задній відділ гомілки (compartimentum crurisposterius), або відділ згиначів гомілки (compartimentum cruris flexorum), який складається з:

-  поверхневої частини (pars superficialis), або литкової частини (pars gastrocnemialis) чи триго­лової частини (pars tricipitalis);

-  глибокої частини (pars profunda), або камбало-подібної частини (pars solealis);

-  бічний відділ гомілки (compartimentum cruris laterale), або малогомілковий відділ гомілки (compartimentum cruris fibularium, або compartimentum cruris peroneorum);

-  тил стопи (dorsum pedis);

-  підошву (planta).

 

М'язи тазового пояса

(musculi cinguli pelvici), або м'язи пояса нижньої кінцівки

(musculi cinguli membri inferioris) Вони поділяються на:

-  внутрішні м'язи;

-  зовнішні м'язи.

До внутрішніх м'язів тазового пояса (musculi cinguli pelvici interni) належать:

1 Клубово-поперековий м'яз (musculus iliopsoas). Він утворений двома м'язами: клубовим м'язом (musculus iliacus) та великим поперековим м'язом (musculus psoas major), які, починаючись на попе­рекових хребцях (vertebrae lumbales) і кульшовій кістці (os coxae), з'єднуються між собою і формують єдиний м'яз, який прикріплюється до стегнової кістки (femur).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах