В Г Ковешніков - Апарат - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  клубовий м'яз (musculus iliacus). Він розміще­ний в клубовій ямці (fossa iliaca).

Початок: від верхніх двох третин клубової ямки (fossa iliaca), внутрішньої губи клубового гребеня (labium internum cristae iliacae), передньої крижово-клубової зв'язки (lig. sacroiliacum anterius).

Прикріплення: з'єднується з великим попереко­вим м'язом (musculus psoas major).

-  великий поперековий м'яз (musculus psoas major). Він прилягає до тіл поперекових хребців (corpora vertebrarum lumbalium) і розташований на задній стінці черевної порожнини (paries posterior cavitatis abdominis).

Початок: від бічної поверхні тіл хребців (facies lateralis corporum vertebrarum), міжхребцевих дисків (disci intervertebrales) і від поперечних відростків XII грудного та I-V поперекових хребців.

Прикріплення: пройшовши граничну лінію таза (linea terminalis pelvis), з'єднується з клубовим м'язом (musculus iliacus), утворюючи клубово-поперековий м'яз (musculus iliopsoas).

Прикріплення клубово-поперекового м'яза (musculus iliopsoas): до малого вертлюга стегнової кістки (trochanter minor femoris).

Функція клубово-поперекового м'яза (musculus iliopsoas): згинає та відвертає стегно (flexio et supinatio femoris); при фіксованому стегні (femur) нахиляє таз (pelvis) разом із тулубом (truncus) упе­ред.

2 Малий поперековий м'яз  (musculus psoas

minor), він є непостійним м'язом.

Початок: від бічної поверхні тіл XII грудного та I поперекового хребців та міжхребцевим диском (discus intervertebralis) між ними.

Прикріплення: до дугоподібної лінії клубової кіст­ки (linea arcuata ossis ilii), клубово-лобкового підви­щення (eminentia iliopubica). Частина сухожилкових пучків проходить у клубово-гребінну дугу (arcus iliopectineus) і широку фасцію (fascia lata).

Функція: натягує клубово-гребінну дугу (arcus iliopectineus); напружує широку фасцію (fascia lata), дещо згинає в поперековій ділянці хребтовий стовп (columna vertebralis).

3 Внутрішній затульний м'яз (musculus obturatorius internus).

Початок: від краю затульного отвору (margo foraminis obturati) і від внутрішньої поверхні затуль-ної перетинки (facies interna membranae obturatoriae), тазової поверхні клубової кістки над затульним отвором і від затульної фасції (fascia obturatoria).

Прикріплення: до вертлюгової ямки стегнової кіс­тки (fossa trochanterica femoris).

Функція: обертає стегно назовні (rotatio femoris externa).

4 Грушоподібний м'яз (musculus piriformis). Початок: від тазової поверхні крижової кістки

(facies pelvica ossis sacri), збоку від передніх крижо­вих отворів (foramina sacralia anteriora).

Прикріплення: до верхівки великого вертлюга стегнової кістки (apex trochanteris majoris femoris).

Функція: обертає стегно назовні (rotatio femoris externa), дещо відводить його (abductio femoris), при спиранні на одну ногу бере участь в нахилі таза в свій бік і вперед.

До зовнішніх м'язів тазового пояса (musculi cinguli pelvici externi) належать:

1Верхній близнюковий м'яз (musculus gemellus superior)

Початок: від сідничної ості (spina ischiadica).

Прикріплення: до вертлюгової ямки (fossa trochanterica), а частина сухожилкових волокон вплі­тається у сухожилок внутрішнього затульного м'яза (tendo musculi obturatorii).

Функція: обертає стегно назовні (rotatio externa femoris).

2Нижній близнюковий м'яз (musculus gemellus inferior).

Початок: від сідничного горба (tuber ischiadicum).

Прикріплення: до вертлюгової ямки (fossa trochanterica), а частина сухожилкових волокон вплі­тається у сухожилок внутрішнього затульного м'яза (tendo musculi obturatorii).

Функція: обертає стегно назовні (rotatio femoris externa).

3Великий сідничний м'яз (musculus gluteus maximus).

Початок: від зовнішньої поверхні крила клубової кістки (facies externa alae ossis ilii) позаду задньої сідничної лінії (linea glutea posterior), від клубового гребеня (crista iliaca), а також від спинної поверхні крижової кістки (facies dorsalis ossis sacri), задньоїповерхні куприка (facies coccygis posterior) і крижо-во-горбової зв'язки (lig. sacrotuberale).

Прикріплення: до сідничної горбистості стегнової кістки (tuberositas glutea femoris) та бічної міжм'язової перегородки стегна (septum intermusculare femoris laterale); частина м'язових пучків вплітається у клубово-великогомілкове пасмо (tractus iliotibialis).

Функція: розгинає стегно (extensio femoris), від­водить стегно (abductio femoris), відвертає стегно (supinatio femoris), при фіксованому стегні розгинає таз і тулуб (extensio pelvis et trunci), утримуючи тулуб (truncus) у вертикальному положенні.

4Середній сідничний м'яз (musculus gluteus medius).

Початок: від зовнішньої поверхні крила клубової кістки (facies externa alae ossis ilii) між передньою та задньою сідничними лініями (lineae gluteae anterior et posterior) спереду і знизу та клубовим гребенем (crista iliaca) зверху і ззаду.

Прикріплення: до верхівки та зовнішньої поверх­ні великого вертлюга (apex et facies externa trochanteris majoris).

Функція: відводить стегно (abductio femoris); пе­редні м'язові волокна привертають стегно (pronatio femoris), задні відвертають його (supinatio femoris); при фіксованому стегні (femur) м'яз утримує таз (pelvis) із тулубом (truncus) у вертикальному поло­женні.

5Малий сідничний м'яз (musculus gluteus minimus).

Початок: від зовнішньої поверхні крила клубової кістки (facies externa ossis ilii) між передньою та ни­жньою сідничними лініями (lineae gluteae anterior et inferior) і від краю великої сідничної вирізки (margo incisurae ischiadicae majoris).

Прикріплення: до переднього краю великого вер­тлюга (margo anterior trochanteris majoris); частина м'язових пучків вплітається в суглобову капсулу ку­льшового суглоба (capsula articularis articulationis coxae).

Функція: відводить стегно (abductio femoris); його передні м'язові пучки беруть участь у обертанні сте­гна досередини (rotatio femoris interna); його задні м'язові пучки беруть участь у обертанні назовні (rotatio externa).

6Квадратний м'яз стегна (musculus quadratus femoris).

Початок: від верхньої частини сідничного горба (pars superior tuberis ischiadici).

Прикріплення: до верхньої частини міжвертлюго-вого гребеня (pars superior cristae intertrochantericae).

Функція: обертає стегно назовні (rotatio femoris externa), приводить стегно (adductio femoris).

7Зовнішній затульний м'яз (musculus obturatorius externus).

Початок: від кульшової кістки (os coxae) вздовж краю затульного отвору (margo foraminis obturati) та від зовнішньої поверхні затульної перетинки (facies externa membranae obturatoriae).

Прикріплення: до вертлюгової ямки (fossa trochanterica). Частина м'язових пучків вплітається в суглобову  капсулу   кульшового  суглоба (capsula articularis articulationis coxae).

Функція: обертає стегно назовні (rotatio femoris externa), бере участь в його згинанні, підтримує зни­зу голівку стегнової кістки (caput femoris).

8 М'яз-натягувач широкої фасції (musculus tensor fasciae latae).

Початок: від зовнішньої губи клубового гребеня (labium externum cristae iliacae) до верхньої перед­ньої клубової ості (spina iliaca anterior superior).

На межі між верхньою і середньою третиною сте­гна цей м'яз (musculus tensor fasciae latae) перехо­дить в клубово-великогомілкове пасмо (tractus iliotibialis) широкої фасції стегна (fascia lata).

Прикріплення клубово-великогомілкового пасма (tractus iliotibialis): до бічного відростка великогоміл­кової кістки (condylus lateralis femoris).

Функція: згинає стегно (flexio femoris), натягує клубово-великогомілкове пасмо (tractus iliotibialis); укріплює колінний суглоб (art. genus) в розігнутому положенні.

М'язи вільної частини нижньої кінцівки

(musculi partis liberae membri inferioris) Вони поділяються на:

-  м'язи стегна (musculi femoris);

-  м'язи гомілки (musculi cruris);

-  м'язи стопи (musculi pedis).

М'язи стегна (musculi femoris) М'язи стегна поділяються на:

-  м'язи переднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris anterioris), або м'язи відділу розгиначів стегна (musculi compartimenti femoris extensorum);

-  м'язи заднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris posterioris), або м'язи відділу згиначів стегна (musculi compartimenti femoris flexorum);

-  м'язи присереднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris medialis), або м'язи привідно­го відділу стегна (musculi compartimenti femoris adductorum).

До м'язів переднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris anterioris), або м'язів відділу розгиначів стегна (musculi compartimenti femoris extensorum), належать:

1 Кравецький м'яз (musculus sartorius). Початок: від верхньої передньої клубової ості

(spina iliaca anterior superior).

Прикріплення: до горбистості великогомілкової кістки (tuberositas tibiae) і вплітається у фасцію гомі­лки (fascia cruris).

Функція: згинає стегно і гомілку (flexio femoris et cruris); обертає стегно назовні (rotatio femoris externa); відводить стегно (abductio femoris), а при піднятій нижній кінцівці (membrum inferius) і зігнутій в колінному суглобі (art. genus) гомілці (crus) привер­тає її (pronatio cruris).

2          Чотириголовий м'яз стегна (musculus quadriceps femoris) складається з таких чотирьох м'язів: прямого м'яза стегна (musculus rectus femoris), бічного широкого м'яза (musculus vastus lateralis), присереднього широкого м'яза (musculusvastus medialis) та проміжного широкого м'яза (musculus vastus intermedius).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах