В Г Ковешніков - Апарат - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

У нижній третині стегна усі чотири м'язи утворю­ють спільний для них сухожилок, який, охопивши з обох боків наколінок (patella), прикріплюється до горбистості великогомілкової кістки (tuberositas tibiae).

Та частина сухожилка чотириголового м'яза стег­на (musculus quadriceps femoris), яка розташована між верхівкою наколінка і горбистістю великогоміл­кової кістки (tuberositas tibiae), називається зв'язкою наколінка (lig. patellae).

Частина сухожилка чотириголового м'яза стегна (musculus quadriceps femoris), яка йде до наколінка і охоплює його, називається наднаколінковим апоне­врозом (aponeurosis suprapatellaris).

-  прямий м'яз стегна (musculus rectus femoris) має:

-  пряму головку (caput rectum);

Початок: від нижньої передньої клубової ості (spina iliaca anterior inferior).

-  повернену голівку (caput reflexum); Початок: від зовнішньої поверхні клубової кістки

(facies externa ossis ilii) над кульшовою западиною (acetabulum).

Функція прямого м'яза стегна (musculus rectus femoris): згинає стегно (flexio femoris) у кульшовому суглобі (art. coxae).

-  бічний широкий м'яз (musculus vastus lateralis); Початок: від нижньої частини великого вертлюга

(pars inferior trochanteris majoris), верхньої частини міжвертлюгової лінії (pars superior lineae intertrochantericae), від сідничної горбистості (tuberositas glutea) та верхньої частини бічної губи шорсткої лінії (pars superior labii lateralis lineae asperae) і від бічної міжм'язової перегородки стегна (septum intermusculare femoris laterale).

Прикріплення: сухожилок бічного широкого м'яза (tendo musculi vasti lateralis) переходить у спільний сухожилок чотириголового м'яза стегна (tendo communis musculi quadricipitis femoris) і утворює бічний тримач наколінка (retinaculum patellae laterale).

-  присередній широкий м'яз (musculus vastus medialis);

Початок: від нижньої частини міжвертлюгової лі­нії (pars inferior lineae intertrochantericae) та від при­леглої частини передньої поверхні стегнової кістки (facies anterior femoris), присередньої губи шорсткої лінії (labium medialis lineae asperae) і присередньої міжм'язової перегородки стегна (septum intermusculare femoris mediale).

Прикріплення: сухожилок присереднього широ­кого м'яза (tendo musculi vasti lateralis) переходить у спільний сухожилок чотириголового м'яза стегна (tendo communis musculi quadricipitis femoris) і утворює присередній тримач наколінка (retinaculum patellae mediale).

-  проміжний широкий м'яз (musculus vastus intermedius).

Початок: від передньої поверхні стегнової кістки (facies anterior femoris), нижньої частини бічної губи шорсткої лінії (pars inferior labii medialis lineae asperae) та від бічної міжм'язової перегородки стег­на (septum intermusculare femoris laterale).

Прикріплення: сухожилок проміжного широкого м'яза (tendo musculi vasti intermedii) переходить у спільний сухожилок чотириголового м'яза стегна (tendo communis musculi quadricipitis femoris).

Функція     чотириголового     м'яза стегна

(musculus quadriceps femoris): розгинає гомілку (extensio cruris) в колінному суглобі (articulatio genus); а прямий м'яз (musculus rectus femoris) зги­нає стегно (flexio femoris) у кульшовому суглобі (articulatio coxae).

3 Суглобовий м'яз коліна (musculus articularis genus), розташований під проміжним широким м'язом (musculus vastus intermedius).

Початок: від нижньої частини передньої поверх­ні тіла стегнової кістки (pars inferior faciei anterioris corporis femoris).

Прикріплення: до передньої стінки суглобової ка­псули колінного суглоба (paries anterior capsulae articularis articulationis genus).

Функція: натягує суглобову капсулу (capsula articularis).

До м'язів заднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris posterioris), або м'язів відділу згиначів стегна (musculi compartimenti femoris flexorum), належать:

1Двоголовий м'яз стегна (musculus biceps femoris), який складається з:

 

-  довгої головки (caput longum);

Початок: від верхньо-присередньої поверхні сід­ничного горба (facies superiomedialis tuberis ischiadici) і від крижово-горбової зв'язки (lig. sacrotuberale).

Прикріплення: на межі середньої і нижньої тре­тини стегна довга головка (caput longum) з'єднується з короткою головкою (caput breve).

-  короткої головки (caput breve).

Початок: від середньої третини бічної губи шорс­ткої лінії стегнової кістки (labium laterale lineae asperae femoris), верхньої частини бічного надвідро-стка стегнової кістки (pars superior epicondyli lateralis femoris) та від бічної міжм'язової перегородки стег­на (septum intermusculare femoris laterale).

Прикріплення: на межі середньої і нижньої тре­тини стегна довга головка (caput longum) з'єднується з короткою головкою (caput breve), утворюючи спі­льний сухожилок, що прикріплюється до головки ма­логомілкової кістки (caput fibulae).

Функція двоголового м'яза стегна (musculus biceps femoris): розгинає стегно (extensio femoris) в кульшовому суглобі (articulatio coxae), приводить стегно (adductio femoris), згинає гомілку (flexio cruris) в колінному суглобі (articulatio genus), при зігнутому колінному суглобі (articulatio genus) обертає гомілку назовні (rotatio cruris externa).

2Півсухожилковий м'яз (musculus semitendino-sus).

Початок: від сідничного горба (tuber ischiadicum) і крижово-горбової зв'язки (lig. sacrotuberale).

Прикріплення: до горбистості великогомілковоїкістки (tuberositas tibiae) і фасції гомілки (fascia cruris), бере участь у формуванні поверхневої гуся­чої лапки (pes anserinus superficialis).

Функція: розгинає стегно (extensio femoris), зги­нає гомілку (flexio cruris), при зігнутій нижній кінцівці (membrum inferius) в колінному суглобі (articulatio genus) обертає гомілку досередини (rotatio cruris interna).

3 Півперетинчастий м'яз (musculus semimem-branosus).

Початок: від сідничного горба (tuber ischiadicum).

Прикріплення: на рівні задньої поверхні колінно­го суглоба (facies posterior articulationis genus) сухо­жилок півперетинчастого м'яза (tendo musculi semimembranosi) потовщується і ділиться на три сухожилкових пучки (присередній, середній та біч­ний); цю розгалужену сухожилкову частину назива­ють глибокою гусячою лапкою (pes anserinus profundus).

Присередній сухожилковий пучок (fasciculus tendinis medialis) прикріплюється до присереднього відростка великогомілкової кістки (condylus medialis tibiae) під обхідною великогомілковою зв'язкою (lig. collaterale tibiale).

Середній сухожилковий пучок (fasciculus tendinis medius) прикріплюється до задньої поверхні присе-реднього відростка великогомілкової кістки (facies posterior condyli medialis tibiae).

Бічний сухожилковий пучок (fasciculus tendinis lateralis) продовжується в косу підколінну зв'язку (lig. popliteum obliquum), яка вплітається у задню стінку суглобової капсули колінного суглоба (paries posteror capsulae articularis articulationis genus).

Функція півперетинчастого м'яза (musculus semimembranosus): розгинає стегно (extensio femoris), згинає гомілку (flexio cruris), при зігнутій в колінному суглобі (art. genus) кінцівці гомілку обер­тає досередини (rotatio cruris interna); натягує задню стінку капсули колінного суглоба (paries posterior capsulae articulationis genus), запобігаючи її стис­канню при згинанні гомілки (flexio cruris).

До м'язів присереднього відділу стегна (musculi compartimenti femoris medialis), або м'язів привід­ного відділу стегна (musculi compartimenti femoris adductorum), належать:

1 Тонкий м'яз (musculus gracilis).

Початок: від нижньої частини лобкового симфізу (pars inferior symphysis pubicae) та від нижньої гілки лобкової кістки (ramus inferior ossis pubis).

Прикріплення: до присереднього краю горбисто-сті великогомілкової кістки (margo medialis tuberositatis tibiae), бере участь у формуванні повер­хневої гусячої лапки (pes anserinus superficialis).

Функція: приводить стегно (adductio femoris), згинає гомілку (flexio cruris) з одночасним обертан­ням її досередини (rotatio cruris interna).

2 Гребінний м'яз (musculus pectineus). Початок: від лобкового гребеня (crista pubica

ossis pubis) і верхньої гілки лобкової кістки (ramus superior ossis pubis).

Прикріплення: до гребінної лінії стегнової кістки (linea pectinea ossis femoris).

Функція: приводить стегно (adductio femoris), згинає стегно (flexio femoris).

3Довгий привідний м'яз (musculus adductor longus).

Початок: від зовнішньої поверхні верхньої гілки лобкової кістки (facies externa rami superioris ossis pubis) між лобковим горбком (tuberculum pubicum) і лобковим симфізом (symphysis pubica).

Прикріплення: до середньої третини присеред-ньої губи шорсткої лінії (labium mediale lineae asperae).

Функція: приводить і згинає стегно (adductio et flexio femoris), обертає його назовні (rotatio femoris externa).

4 Короткий привідний м'яз (musculus adductor brevis).

Початок: від зовнішньої поверхні тіла (facies externa corporis) та нижньої гілки лобкової кістки.

Прикріплення: до верхньої третини присередньої губи шорсткої лінії стегнової кістки (labium mediale lineae asperae ossis femoris).

Функція: приводить стегно (adductio femoris), бе­ре участь в згинанні стегна (flexio femoris) і обертан­ні стегна назовні (rotatio femoris externa).

5 Великий привідний м'яз (musculus adductor magnus).

Початок: від сідничного горба (tuber ischiadicum) і гілки сідничної кістки (ramus ossis ischii) та нижньої гілки лобкової кістки (ramus inferior ossis pubis).

Прикріплення: до присередньої губи шорсткої лі­нії стегнової кістки (labium mediale lineae asperae ossis femoris) та до привідного горбка присередньо-го відростка стегнової кістки (tuberculum adductorium condyli medialis ossis femoris).

Функція: приводить стегно (adductio femoris), обертає стегно назовні (rotatio femoris externa).

6 Малий привідний м'яз (musculus adductor minimus) є проксимальною частиною великого при­відного м'яза (pars proximalis musculi adductoris magni) з горизонтальним напрямком м'язових воло­кон.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах