В Г Ковешніков - Апарат - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Початок: від нижньої гілки лобкової кістки (ramus inferior ossis pubis).

Прикріплення: до проксимальної частини присе-редньої губи шорсткої лінії (pars proximalis labii medialis lineae asperae).

Функція: приводить стегно (adductio femoris).

М'язи гомілки (musculi cruris) М'язи гомілки поділяються на:

-  м'язи заднього відділу гомілки (musculi compartimenti cruris posterioris);

-  м'язи переднього відділу гомілки (musculi compartimenti cruris anterioris);

м'язи бічного відділу гомілки (musculi compartimenti cruris lateralis).М'язи заднього відділу гомілки

(musculi compartimenti cruris posterioris), або відділу згиначів гомілки (compartimenti cruris flexorum) Вони складаються з:

-  поверхневої частини (pars superficialis), або литкової частини (pars gastrocnemialis), або три­голової частини (pars tricipitalis);

-  глибокої частини (pars profunda), або камба-лоподібноїчастини (pars solealis).

М'язи поверхневої частини заднього відділу го­мілки

(musculi partis superficialis compartimenti cruris posterioris):

1 Триголовий м'яз литки (musculus triceps surae) починається трьома головками: присеред-ньою і бічною головками литкового м'яза (caput mediale et laterale musculi gastrocnemii) та камбало-подібним м'язом (m. soleus). Ці два м'язи мають спільний сухожилок - п'ятковий сухожилок, сухожи­лок Ахілла (tendo calcaneus s. Achillis).

-  литковий м'яз (musculus gastrocnemius) є дво-суглобовий м'яз, оскільки він оминає через колінний та надп'ятково-гомілковий суглоби (articulationes genus et talocruralis) і має дві голівки:

-  бічну головку (caput laterale);

Початок: від підколінної поверхні стегнової кіст­ки (facies poplitea ossis femoris) над її бічним відрос­тком (condylus lateralis).

Прикріплення: майже посередині гомілки м'язове черевце бічної головки (caput laterale) зли­вається з присередньою голівкою (caput mediale), утворюючи загальне м'язове черевце, яке перехо­дить у спільний сухожилок литкового м'яза (tendo communis musculi gastrocnemii).

-  присередню головку (caput mediale).

Початок: від підколінної поверхні стегнової кіст­ки (facies poplitea ossis femoris) над її присереднім відростком (condylus medialis).

Прикріплення: майже посередині гомілки м'язове черевце присередньої головки (caput mediale) зливається з бічною головкою (caput laterale), утворюючи загальне м'язове черевце, яке переходить у спільний сухожилок литкового м'яза (tendo communis musculi gastrocnemii).

-  камбалоподібний м'яз (musculus soleus) є од-носуглобовим, оминає тільки надп'ятково-гомілковий суглоб (art. talocruralis).

Початок: від лінії камбалоподібного м'яза вели­когомілкової кістки (linea musculi solei tibiae), від проксимального кінця малогомілкової кістки (extremitas proximalis fibulae) і від сухожилкової дуги камбалоподібного м'яза (arcus tendineus musculi solei). Ця сухожилкова дуга перекидається між ділян­ками початку камбалоподібного м'яза на гомілкових кістках (tibia et fibula).

Прикріплення: сухожилок камбалоподібного м'яза (tendo musculi solei) з'єднується з сухожилком литкового м'яза, утворюючи п'ятковий сухожилок; сухожилок Ахілла (tendo calcaneus seu Achillis) прик­ріплюється до п'яткового горба  п'яткової кістки (tuber calcanei).

Функція триголового м'яза литки (musculus triceps surae): згинає гомілку і стопу (flexio cruris et pedis) - підошвове згинання (flexio plantae); при фіксованій стопі (pes fixus) утримує гомілку (crus) на надп'ятковій кістці (talus), не даючи їй нахилитися вперед, тим самим забезпечує вертикальне поло­ження тіла під час прямоходіння.

2 Підошвовий м'яз (musculus plantaris) є непо­стійним і розташовується не на підошві (planta), а у задньому відділі гомілки (compartimentum cruris posterius) між її поверхневою та глибокою частина­ми (pars superficialis et pars profunda).

Початок: від підколінної поверхні (facies poplitea) над бічним відростком стегнової кістки (condylus lateralis ossis femoris) вище бічної голівки литкового м'яза (caput laterale musculi gastrocnemii) та від задньої стінки суглобової капсули колінного суглоба (paries posterior capsulae articularis articulationis genus).

Прикріплення: до п'яткового горба (tuber calcanei), інколи вплітається у п'ятковий сухожилок (tendo calcaneus).

Функція: бере участь у згинанні гомілки і стопи (flexio cruris et pedis), натягує капсулу колінного суг­лоба (capsula articulationis genus).

 

М'язи глибокої частини заднього відділу гомілки

(musculi partis profundae compartimenti cruris posterioris)

1Підколінний м'яз (musculus popliteus).

Початок: від зовнішньої поверхні бічного відрос­тка стегнової кістки (facies externa condyli lateralis ossis femoris) і від дугоподібної підколінної зв'язки (lig. popliteum arcuatum).

Прикріплення: до задньої поверхні тіла велико­гомілкової кістки (facies posterior corporis tibiae) над лінією камбалоподібного м'яза (linea musculi solei).

Функція: згинає гомілку (flexio cruris), обертаючи її досередини (rotatio interna); натягує капсулу колін­ного суглоба (capsula articulationis genus).

2Довгий м'яз-згинач пальців (musculus flexor digitorum longus).

Початок: від задньої міжм'язової перегородки гомілки (septum intermusculare cruris posterius), фа­сції гомілки (fascia cruris) та від задньої поверхні ве­ликогомілкової кістки (facies posterior tibiae) нижче лінії камбалоподібного м'яза (linea musculi solei).

Прикріплення: до підошвових поверхонь кінце­вих фаланг II-V пальців.

Функція: згинає кінцеві фаланги II-V пальців стопи (flexio phalangium distalium digitorum secundi-quinti pedis [II-V]); згинає стопу (flexio pedis), обертаючи її назовні (rotatio pedis externa).

3Задній великогомілковий м'яз (musculus tibialis posterior).

Початок: від нижньої поверхні бічного відростка і верхніх двох третин тіла великогомілкової кістки, від задньої поверхні тіла малогомілкової кістки (facies posterior corporis fibulae) і від міжкісткової перетин­ки гомілки (membrana interossea cruris).

Прикріплення: до горбистості човноподібної кіст­ки (tuberositas ossis navicularis), трьох клиноподібних кісток (ossa cuneiformia mediale, intermedium et laterale) і до основи IV плеснової кістки (basis ossis metatarsi quarti [IV]).

Функція: згинає стопу (flexio pedis) - підошвове згинання (flexio plantaris); приводить і відвертає сто­пу (adductio et supinatio pedis).

4 Довгий м'яз-згинач великого пальця стопи (musculus flexor hallucis longus).

Початок: від задньої поверхні нижніх двох третин тіла малогомілкової кістки, міжкісткової перетинки гомілки (membrana interossea cruris) та від задньої міжм'язової перегородки гомілки (septum intermusculare cruris posterius).

Прикріплення: до підошвової поверхні кінцевої фаланги великого пальця стопи (facies plantae phalangis distalis hallucis).

Функція: згинає великий палець стопи (flexio hallucis), бере участь у згинанні (супінації) та привер­танні стопи (pronatio pedis); укріплює поздовжнє склепіння стопи (arcus pedis longitudinalis).

 

М'язи переднього відділу гомілки

(musculi compartimenti cruris anterioris), або м'язи відділу розгиначів гомілки (musculi compartimenti cruris flexorum)

1Передній великогомілковий м'яз (musculus tibialis anterior).

Початок: від бічного відростка (condylus lateralis) і верхньої частини бічної поверхні тіла ве­ликогомілкової кістки (pars superior faciei lateralis corporis tibiae), а також від прилеглих до них частин міжкісткової перетинки гомілки (membrana interossea cruris) і фасції гомілки (fascia cruris).

Прикріплення: до підошвової поверхні присеред-ньої клиноподібної кістки (facies plantae ossis cuneiformis medialis) і до основи I плеснової кістки (basis ossis metatarsi).

Функція: розгинає (тильне згинання) і відвертає стопу (extensio et supinatio pedis), піднімає присере-дній край стопи і повертає назовні; укріплює поздо­вжні склепіння стопи (acrus pedis longitudinalis); при фіксованій стопі нахиляє вперед гомілку, сприяючи утриманню тіла у вертикальному положенні.

2Довгий м'яз-розгинач пальців (musculus extensor digitorum longus).

Початок: від бічного відростка великогомілкової кістки (condylus lateralis tibiae), присередньої повер­хні тіла малогомілкової кістки (facies medialis corporis fibulae), від верхньої частини міжкісткової перетинки гомілки (pars superior membranae interosseae cruris), її фасції (fascia cruris) та перед­ньої міжм'язової перегородки гомілки (septum intermusculare cruris anterius).

Прикріплення: на рівні надп'ятково-гомілкового суглоба (art. talocruralis) сухожилок цього м'яза роз­галужується на чотири сухожилки, які, утворюючи тильний апоневроз (aponeurosis dorsalis), прикріп­люються до основ середніх і кінцевих фаланг II-V па­льців.

Функція: розгинає II-V пальці та стопу, при фіксо­ваній стопі утримує гомілку у вертикальному поло­женні.

3Третій малогомілковий м'яз (musculus peroneus tertius) є відокремленою бічною частиною довгого м'яза-розгинача пальців (pars lateralis musculi extensoris digitorum longi).

Початок: від присередньої поверхні нижньої ча­стини малогомілкової кістки (facies medialis partis inferioris fibulae) і від міжкісткової перетинки гомілки (membrana interossea cruris).

Прикріплення: до основи V плеснової кістки (basis ossis metatarsi quinti [V]).

Функція: привертає та розгинає стопу (pronatio et extensio pedis), піднімаючи її бічний край (margo lateralis pedis).

4Довгий м'яз-розгинач великого пальця стопи (musculus extensor hallucis longus).

Початок: від середньої третини передньої пове­рхні малогомілкової кістки (facies anterior fibulae) та від міжкісткової перетинки гомілки (membrana interossea cruris).

Прикріплення: до основи кінцевої фаланги вели­кого пальця стопи (basis phalangis distalis hallucis); частина сухожилкових пучків прикріплюється до його проксимальної фаланги (phalanx proximalis), форму­ючи сухожилковий розтяг.

Функція: розгинає великий палець стопи (extensio hallucis), бере участь у розгинанні стопи (extensio pedis).

До м'язів бічного відділу гомілки (musculi compartimenti cruris lateralis), або м'язів малогоміл­кового відділу гомілки (musculi compartimenti cruris fibularium або musculi compartimenti cruris peroneorum), належать такі м'язи:

1Довгий малогомілковий м'яз (musculus peroneus longus).

Початок: від головки малогомілкової кістки (caput fibulae), від бічної поверхні бічного відростка великогомілкової кістки і фасції гомілки (facies lateralis condyli lateralis tibiae et fasciae cruris) - пе­редня голівка довгого малогомілкового м'яза (caput anterius musculi peronei longi), а також від верхньої частини бічної поверхні малогомілкової кістки (pars superior faciei lateralis fibulae) - задня головка дов­гого малогомілкового м'яза (caput posterius musculi peronei longi).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах