В Г Ковешніков - Апарат - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Прикріплення: до підошвової поверхні основи I і II плеснових кісток і до присередньої клиноподібної кістки (os cuneiforme mediale).

Функція: згинає стопу (flexio pedis), піднімає біч­ний край стопи (margo lateralis pedis), укріплює по­перечне та поздовжні склепіння стопи (arcus pedis transversus et arcus pedis longitudinales).

2Короткий малогомілковий м'яз (musculus peroneus brevis).

Початок: від нижніх двох третин бічної поверхні малогомілкової кістки (facies lateralis fibulae) аж до бічної кісточки малогомілкової кістки (malleolus lateralis fibulae) та від обох міжм'язових перегородок гомілки (septa intermuscularia cruris anterius etposterius).

Прикріплення: до горбистості п'ятої плеснової кіс­тки (tuberositas ossis metatarsi quinti).

Функція: згинає стопу (flexio pedis), піднімає біч­ний край стопи.

М'язи стопи (musculi pedis) До них належать:

-  м'язи тилу стопи (musculi dorsi pedis);

-  м'язи підошви (musculi plantae).

 

М'язи тилу стопи (musculi dorsi pedis) М'язи тилу стопи поділяються на:

-  короткий м'яз-розгинач пальців (musculus extensor digitorum brevis);

Початок: від тильної та бічної поверхонь (facies dorsalis et facies lateralis) передньої частини п'яткової кістки (pars anterior calcanei).

Прикріплення: чотирма сухожилками до основ проксимальних фаланг II-V пальців (bases phalangium proximalium digitorum secundi-quinti [II-V] pedis). Разом із довгим м'язом-розгиначем пальців (m. extensor digitorum longus) утворює на тильній поверхні середньої і кінцевої фаланг (facies dorsalis phalangium mediae et distalis) сухожилкове розтяг­нення (aponeurosis).

Функція: розгинає II-V пальці (extensio digitorum secundi - quinti [II-V] pedis).

-  короткий м'яз-розгинач великого пальця сто­пи (musculus extensor hallucis brevis);

Початок: від верхньої та бічної поверхонь (facies superior et lateralis) передньої частини п'яткової кіст­ки (pars anterior calcanei).

Прикріплення: до тильної поверхні (facies dorsalis) основи проксимальної фаланги великого пальця стопи ((basis proximalis phalangis hallucis).

Функція: розгинає великий палець (extensio hallucis);

-  тильні міжкісткові м'язи стопи (musculi interossei dorsales pedis), їх є чотири, вони розміще­ні в проміжках між плесновими кістками з тильного боку стопи.

Початок: кожен м'яз починається двома голов­ками від обернених одна до одної поверхонь сусідніх плеснових кісток I та II, II та III, III та IV, IV та V.

Прикріплення: сухожилок кожного із цих чотирьох м'язів прикріплюється до основи проксимальної фа­ланги II-IV пальців стопи та до відповідного сухожилка довгого м'яза-розгинача пальців.

Функція: перший міжкістковий м'яз стопи відво­дить II палець (abductio digiti secundi) присередньо; останні три м'язи відводять відповідно II-IV пальці (abductio digitorum secundi - quarti) вбік (наближа­ють до мізинця) та згинають проксимальні фаланги цих пальців (flexio phalangium proximalium digitorum). При одночасному скороченні першого і другого м'язів другий палець фіксується.

М'язи підошви (musculi plantae) Виділяють три групи цих м'язів:

-  м'язи присереднього краю стопи (musculi marginis medialis pedis), або м'язи великогомілково­го краю стопи (musculi marginis tibialis pedis).

-  м'язи бічного краю стопи (musculi marginis lateralis pedis), або м'язи малогомілкового краю стопи (musculi marginis fibularis pedis).

-  м'язи середньої групи підошви стопи (musculi aggregationis mediae plantae pedis).

 

М'язи присереднього краю стопи

(musculi marginis medialis pedis), або м'язи великогомілкового краю стопи (musculi marginis tibialis pedis) До м'язів присереднього краю стопи належать:

-  відвідний м'яз великого пальця стопи (musculus abductor hallucis);

Початок: від присередньої поверхні п'яткового горба (facies medialis tuberis calcanei), підошвової поверхні човноподібної кістки (facies plantaris ossis navicularis), тримача сухожилків м'язів-згиначів (retinaculum musculorum flexorum), підошвового апоневроза (aponeurosis plantaris) і від присеред-ньої кісточки (malleolus medialis).

Прикріплення: до присереднього боку основи проксимальної фаланги і до присередньої сесамопо-дібної кістки великого пальця стопи.

Функція: відводить великий палець стопи (abductio hallucis) в присередньому напрямку, зміц­нює перше поздовжнє склепіння стопи (arcus pedis longitudinalis primus);

-  короткий м'яз-згинач великого пальця стопи (musculus flexor hallucis brevis);

Початок: від присередньої сторони підошвової поверхні човноподібної кістки, довгої підошвової зв'язки (lig. plantare longum) та від сухожилка зад­нього великогомілкового м'яза (tendo musculi tibialis posterioris).

На самому початку короткий м'яз-згинач велико­го пальця стопи (musculus flexor hallucis brevis) роз­галужується на присередню та бічну голівки (capita mediale et laterale):

-  присередня голівка (caput mediale);

Прикріплення: разом із відвідним м'язом велико­го пальця (m. abductor hallucis) ця голівка прикріп­люється до присередньої сесамоподібної кісточки великого пальця стопи (os sesamoideum mediale hallucis) і до підошвової поверхні основи (facies plantaris basis) проксимальної фаланги великого пальця стопи (phalanx proximalis hallucis).

-  бічна голівка (caput laterale).

Прикріплення: разом із привідним м'язом вели­кого пальця (m. adductor hallucis) ця голівка прикрі­плюється до бічної сесамоподібної кісточки великого пальця стопи (os sesamoideum laterale hallucis) і до підошвової поверхні основи (facies plantaris basis) проксимальної фаланги великого пальця стопи (phalanx proximalis hallucis).

Функція короткого м'яза-згинача великого па­льця стопи (musculus flexor hallucis brevis): згинає великий палець стопи (flexio hallucis), зміцнює пер­ше поздовжнє склепіння стопи (arcus pedis longitudinalis primus);

-           привідний   м'яз   великого   пальця стопи(musculus adductor hallucis) має:

-  косу головку (caput obliquum);

Початок: від підошвової поверхні кубоподібної кістки (facies plantaris ossis cuboidei), бічної клино­подібної кістки (os cuneiforme laterale), основ II-IV плеснових кісток (bases ossium metatarsi secundi-quarti [II-IV]) та довгої підошвової зв'язки (lig. plantare longum).

Прикріплення: на рівні голівки ІІ плеснової кістки (caput ossis secundi metatarsi) з'єднується з попере­чною голівкою (caput transversum), утворюючи при­відний м'яз великого пальця стопи (musculus adductor hallucis).

-  поперечну головку (caput transversum).

Початок: від підошвової поверхні суглобових ка­псул II-V плесно-фалангових суглобів та від дисталь­них кінців II-V плеснових кісток.

Прикріплення: до основи проксимальної фаланги великого пальця (basis phalangis proximalis hallucis), де сухожилок поперечної голівки (tendo capitis transversi) зливається з сухожилком косої голівки (tendo capitis obliqui).

Функція привідного м'яза великого пальця сто­пи (musculus adductor hallucis): приводить великий палець стопи (adductio hallucis), згинає великий па­лець стопи (flexio hallucis), зміцнює поперечне скле­піння стопи (arcus pedis transversus).

М'язи бічного краю стопи

(musculi marginis lateralis pedis), або м'язи малогомілкового краю стопи (musculi marginis fibularis pedis) До м'язів бічного краю стопи належать:

-  відвідний м'яз мізинця стопи (musculus abductor digiti minimi pedis);

Початок: від підошвової поверхні п'яткового горба (facies plantaris tuberis calcanei) і горбистості п'ятої плеснової кістки (tuberositas ossis metatarsi quinti) та від підошвового апоневроза (aponeurosis plantaris).

Прикріплення: до основи проксимальної фаланги мізинця (basis phalangis proximalis digiti minimi).

Функція: згинає проксимальну фалангу (flexio phalangis proximalis), одночасно із згинанням відво­дить мізинець стопи (abductio digiti minimi pedis) вбік.

- відвідний   м'яз   п'ятої   плеснової кістки

(musculus abductor ossis metatarsi quinti), що є час­тиною відвідного м'яза мізинця стопи (pars musculi abductoris digiti minimi pedis);

-  короткий м'яз-згинач мізинця стопи (musculus flexor digiti minimi brevis pedis).

Початок: від присередньої частини підошвової поверхні основи V плеснової кістки та від довгої пі-дошвової зв'язки (lig. plantare longum).

Прикріплення: до основи проксимальної фаланги мізинця (basis phalangis proximalis digiti minimi).

Функція: згинає мізинець стопи (flexio digiti minimi pedis).

М'язи середньої групи підошви стопи

До них належать:

-  короткий м'яз-згинач пальців (musculus flexor

digitorum brevis);

Початок: від підошвової поверхні п'яткового горба (facies plantaris tuberis calcanei) та від підош-вового апоневроза (aponeurosis plantaris).

Прикріплення: чотирма сухожилками до бокових поверхонь середніх фаланг II-V пальців (facies laterales phalangium mediarum digitorum secundi-quinti [II-V]).

Функція: згинає II -V пальці (flexio digitorum secundi - guinti [II-V]), укріплює поздовжні склепіння стопи (arcus pedis longitudinales).

-  квадратний м'яз підошви; додатковий м'яз-згинач (musculus quadratus plantae; musculus flexor accessorius);

Початок: збоку і присередньо від нижньої пове­рхні задньої частини п'яткової кістки (facies inferior partis posterioris ossis calcanei), від довгої підошво-вої зв'язки (lig. plantare longum).

Прикріплення: до бічного краю сухожилка довго­го м'яза-згинача пальців (margo lateralis tendineus musculi flexoris digitorum longi).

Функція: згинає II -V пальці стопи (flexio digitorum secundi-quinti [II-V] pedis); одночасно допомагає дов­гому м'язу-згиначу пальців (musculus flexor digitorum longus) згинати ці пальці, змінюючи напрямок розтя­гнення (тяги) його сухожилків; зміцнює поздовжні склепіння стопи (arcus pedis longitudinales).

-  червоподібні м'язи стопи (musculi lumbricales pedis) - чотири тонких веретеноподібних м'язи. Во­ни розміщені між сухожилками довгого м'яза-згинача пальців (tendines musculi flexoris digitorum longi);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах