В Г Ковешніков - Апарат - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

5. Короткий малогомілковий м'яз

6. Триголовий м'яз литки

7. Литковий м'яз

8. Камбалоподібний м'яз

9. Довгий м'яз-згинач пальців (стопи)

 

10. Задній великогомілковий м'яз

11. Довгий м'яз-згинач великого пальця (стопи)

12. Короткий м'яз-розгинач пальців

13. Короткий м'яз-згинач великого пальця

14. Квадратний м'яз підошви

15. Короткий м'яз-згинач пальців

16. Червоподібні м'язи

17. Відвідний м'яз великого пальця

18. Короткий м'яз- згинач великого пальця

19. Привідний м'яз великого пальця

20. Відвідний м'яз мізинця

21. Короткий м'яз-згинач мізинця

Заняття 30

1.  Надгрушоподібний отвір

2.  Підгрушоподібний отвір

3.  М'язова затока

4.  Судинна затока

5.  Широка фасція

6.  Клубово-гомілкове пасмо

7.  Підшкірний розтвір

8.  Серпоподібний край

9.  Дірчаста фасція

 

10. Стегновий канал (його проекція)

11. Стегнове кільце

12. Привідний канал

13. Стінки привідного канала

14. Привідний розтвір

Заняття 31

1.  Підколінна ямка

2.  Верхній тримач м'язів-розгиначів

3.  Нижній тримач м'язів-розгиначів

4.  Тримач м'язів-згиначів

5.  Верхній тримач малогомілкових м'язів

6.  Нижній тримач малогомілкових м'язів

7.  Підошвовий апоневроз

8.  Гомілково-підколінний канал

9.  М'язовомалогомілковий верхній канал

 

10. Нижній м'язовогомілковий канал

11. Бічна підошовна борозна

Присередня підошовна борознаПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЮ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ Модуль 1. АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

 

1.  Змістовий модуль 1. Вступ до анатоміїПредмет та зміст анатомії

2.  Сучасні напрями розвитку анатомії.

3.  Методи дослідження в анатомії.

4.  Стислі відомості з історії анатомії. (Гіпократ, лен, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій).


 

Га-


5. Розвиток анатомії в Україні.

6. Початкові стадії ембріогенезу людини.

1. Вчення про зародкові листки. Похідні кожного зародкового листка.Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелетаОсновні осі і площини тіла людини.

2. Визначення скелета ;основні функції скелета.

3. Основні стадії розвитку скелета у філо- та онто­генезі.

4. Кістка як орган.

5. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток.

6. Загальний план будови хребців: описати і про­демонструвати на препаратах..

7.   Особливості будови шийних, грудних і попере­кових хребців: назвати і продемонструвати на пре­паратах.Будова крижової кістки і куприка: описати і продемонструвати на препаратах.

8.   Хребтовий стовп. Відділи хребтового стовпа: назвати і продемонструвати на препаратах.

9.   Класифікація ребер. Будова І-XII ребер: опи­сати і продемонструвати на препаратах.

10.Будова груднини: описати і продемонструвати на препараті.

11.Грудна клітка: описати і продемонструвати на препараті.

12.Відділи черепа: назвати і продемонструвати на препараті.

13.Норми (положення) черепа, які використову­ються при його вивченні в антропології і медици-ні:назвати і продемонструвати.

14.Мозковий череп: кістки, які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особли­вості розвитку кісток мозкового черепа.

15.Мозковий череп: частини, назвати і проде­монструвати на препараті кістки, які утворюють склепіння і основу черепа.

16.Потилична кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

17.Лобова кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

18.Тім'яна кістка: поверхні, краї, кути; назвати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

19.Решітчаста кістка: частини, їх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

20.Клиноподібна кістка: частини, їх будова, опи­сати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

21.Скронева кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.

22.Канали скроневої кістки: описати і продемон­струвати хід каналу лицевого нерва і його відгалу­ження; хід сонного каналу і його відгалуження; хід м'язово-трубного каналу і його півканалів; хід бара­банного і соскоподібного канальців.

 

24. Лицевий череп: кістки, які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особли­вості розвитку кісток лицевого черепа.

25. Верхня щелепа: частини, відростки, іх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препа­раті та на черепі. Вікові особливості верхньої щеле­пи.

26. Нижня щелепа: частини, їх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Вікові особливості нижньої щелепи.

27. Нижня носова раковина, леміш, під'язикова кістка: їх будова; описати і продемонструвати поло­ження в черепі.

28. Сльозова, носова, вилична, піднебінна кістки: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.

29. Скронева ямка: межі, стінки; описати і про­демонструвати на препараті черепа.

29. Підскронева ямка: межі, стінки, сполучення;

описати і продемонструвати на препараті черепа.

30. Крилопіднебінна ямка : межі, стінки, сполу­чення.

31. Очна ямка: межі очноямкового вхіду, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препа­раті черепа.

32. Носова порожнина: межі входу і виходу носо­вої порожнини, її стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.

33. Кісткове піднебіння: його будова; описати і продемонструвати на препараті черепа

34. Анатомічні утворення внутрішньої і зовніш­ньої поверхні склепіння черепа: описати і продемон­струвати на препараті.

35. Анатомічні утворення зовнішньої основи че­репа: описати і продемонструвати на препараті.

36. Внутрішня основа черепа: межі, будова, спо­лучення передньої черепної ямки; описати і проде­монструвати на препараті.

37. Внутрішня основа черепа: межі, будова, спо­лучення середньої черепної ямки; описати і проде­монструвати на препараті.

38. Внутрішня основа черепа: межі, будова, спо­лучення задньої черепної ямки; описати і продемон­струвати на препараті.

39. Вікові особливості будови кісток черепа.

40. Статеві та індивідуальні особливості будови кісток черепа.

41. Частини і будова трубчастих кісток: назвати і продемонструвати на препаратах.

42. Верхня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препара­тах.

43. Розвиток скелета верхньої кінцівки. Варіанти та аномалії розвитку.

44. Кістки пояса верхньої кінцівки: лопатка та ключиця. Описати і продемонструвати на препара­тах, визначити належність кісток до правої чи лівої сторони.

45. Плечова кістка: частини; описати і продемон­струвати на препараті їх будову, визначити належ­ність кістки до правої чи лівої сторони.

46. Променева кістка: частини, описати і проде­монструвати на препараті їх будову, визначити на­лежність кістки до правої чи лівої сторони.

47. Ліктьова кістка: частини, описати і продемон­струвати на препараті їх будову, визначити належ­ність кістки до правої чи лівої сторони.

48. Кисть: відділи; будова кісток зап'ястка, кісток п'ястка та фалангів пальців кисті. Описати і проде­монструвати на препаратах.

49. Нижня кінцівка: її частини і кістки, що їх утво­рюють. Назвати і продемонструвати на препаратах.

50. Розвиток скелета нижньої кінцівки. Варіанти і аномалії розвитку.

51. Кульшова кістка: описати і продемонструвати на препараті її будову. Внаслідок зрощення яких кісток вона утворюється?

52. Клубова кістка: частини, описати і продемон­струвати на препараті їх будову.

53. Лобкова кістка: частини, описати і продемон­струвати на препараті їх будову.

54. Сіднична кістка:частини, описати і продемон­струвати на препараті їх будову.Таз: його частини; описати і продемонструва­ти на препараті. Статеві та вікові особливості таза. Назвати та описати основні розміри таза.

55. Стегнова кістка: частини, описати і проде­монструвати на препараті їх будову, визначити на­лежність кістки до правої чи лівої сторони.

56. Великогомілкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

58. Малогомілкова кістка:частини, описати і про-
демонструвати на
препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.

59. Стопа: відділи, кістки, що їх утворюють. Будо­ва заплеснових кісток, плеснових кісток, фалангів пальців стопи. Описати і продемонструвати на пре­паратах.

60. Визначення "твердої основи стопи". Проде­монструйте кістки, які складають тверду основу сто­пи.

61.       Гомологія кісток верхньої та нижньої кінцівок.Змістовий модуль 3.

1. Класифікація з'єднань кісток: неперервні та перервні з'єднання.

2. Розвиток з'єднаннь кісток в філо- і онтогенезі.

3. Синдесмози: визначення, види, приклади.

4. Синхондрози: визначення, класифікація, прик­лади.

5. Синостози: визначення, утворення, приклади.

6. Суглоб: визначення, основні компоненти су­глоба : описати і продемонструвати на препаратах.

7. Додаткові компоненти суглобів: назвати, опи­сати і продемонструвати на препаратах.

8. Анатомічна класифікація суглобів: прості та складні суглоби, комплексні, комбіновані, визначен­ня і приклади.

9. Назвати головні осі і рухи, які здійснюються в суглобі навколо цих осей.

 

10.Класифікація суглобів за кількістю рухів.

11.Одноосьові суглоби: визначення, види одноо­сьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.

12.Двовісні суглоби: визначення, види двовісних суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах