В Г Ковешніков - Апарат - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

23)Які поверхні має тіло малогомілкової кістки?

24)Що утворює дистальний кінець малогомілкової кістки?

25)З якою кісткою зчленовується суглобова по­верхня бічної кісточки малогомілкової кістки?

26)Що розрізняють на бічній кісточці малогомілко­вої кістки?

27)!з скількох кісток складається заплесно?

28)Як розташовані кістки заплесна?

29)Які кістки утворюють проксимальний ряд за-плесна?

30)Які кістки утворюють дистальний ряд заплесна?

31)З яких частин складається надп'яткова кістка?

32)Який анатомічний утвір знаходиться на верхній поверхні надп'яткової кістки?

33)З якою кісткою зчленовується верхня суглобова поверхня блоку надп'яткової кістки?

34)З якою кісткою зчленовується присередня кісточкова суглобова поверхня блоку надп'яткової кістки?

35)З якою кісткою зчленовується бічна кісточкова суглобова поверхня блоку надп'яткової кістки?

36)Який анатомічний утвір відходить від тіла надп'яткової кістки ззаду від блока?

37)Який анатомічний утвір розділяє задній відро­сток надп'яткової кістки на 2 горбки?

38)Які анатомічні утвори знаходяться на нижній поверхні надп'яткової кістки?

39)З якою кісткою зчленовуються передня, середня і задня суглобові поверхні надп'яткової кістки?

40)Який анатомічний утвір знаходиться на надп'ятковій кістці між середньою і задньою п'ятковими суглобовими поверхнями?

41)З якою кісткою зчленовується голівка надп'яткової кістки?

42)Яким анатомічним утвором закінчується тіло

п'яткової кістки ззаду і унизу?

44)Які анатомічні утвори знаходяться на верхній поверхні п'яткової кістки?

45)З якою кісткою сполучаються передня, середня і задня суглобові поверхні п'яткової кістки?

46)Що утворюють борозни п'яткової і надп'яткової кісток?

47)Який анатомічний утвір знаходиться на бічній поверхні п'яткової кістки?

48)Який анатомічний утвір знаходиться на пе­редньому кінці п'яткової кістки?

49)Які є клиноподібні кістки і до якого ряду заплес-на вони належать?

50)Між якими кістками розміщується човноподібна кістка і до якого ряду заплесна вона належить?

51)З якою кісткою сполучається проксимальна по­верхня човноподібної кістки?

52)З якими кістками сполучається дистальна по­верхня човноподібної кістки?

53)Які анатомічні утвори знаходяться на нижній поверхні кубоподібної кістки?

54)Скільки плеснових кісток і звідки здійснюється їх відлік?

55)З яких частин складається кожна плеснова кіст­ка?

56)Як називається проксимальний кінець плесно­вої кістки?

57)Як називається дистальний кінець плеснової кістки?

58)З якими кістками зчленовуються основи плес­нових кісток?

59)З якими кістками зчленовуються голівки плес­нових кісток?

60)Які фаланги розрізняють на пальцях стопи?

61)Які фаланги має великий палець стопи?

44)Які частини мають фаланги пальців стопи?До яких кісток належить лобова кістка?

45)Які частини має лобова кістка?

46)Які поверхні має лобова луска?

47)Як називається поверхня лобової луски, що при­лягає до головного мозку?

48)Який анатомічний утвір відмежовує зовнішню поверхню очноямкових ділянок?

49)Де знаходяться надочноямкова вирізка або надочноямковий отвір?

50)Де знаходиться лобова вирізка або лобовий отвір?

51)Яким анатомічним утвором закінчується надоч­ноямковий край латерально?

52)Де знаходиться надбрівна дуга?

 

10)Що розташовано між надбровними дугами?

11)Як називається анатомічний утвір, розташова­ний на зовнішній поверхні лобової луски при­близно усередині кожної її половини?

12)Який анатомічний утвір знаходиться посередині внутрішньої поверхні лобової луски?

13)В який анатомічний утвір на лобовій кістці пере­ходить борозна верхньої стрілової пазухи?

14)Де знаходиться сліпий отвір?

15)Який анатомічний утвір відділяє праву очноям­кову частину від лівої?

я 8

16)Які поверхні має очноямкова частина лобової кістки?

17)Де знаходиться ямка сльозної залози?

18)Де знаходиться на лобовій кістці блокова ямка і блокова ость?

19)Де розташована носова частина лобової кістки?

20)Який анатомічний утвір знаходиться справа і зліва від гребеня і носової ості лобової кістки?

21)Як називається порожнина лобової кістки?

22)Який відділ склепіння черепа утворюють парні тім'яні кістки?

23)До яких кісток належить тім'яна кістка за кла­сифікацією?

24)Які поверхні розрізняють на тім'яній кістці?

25)Які краї розрізняють на тім'яній кістці?

26)Який край тім'яної кістки сполучається з поти­личною кісткою?

27)З якою кісткою сполучається стріловий край тім'яної кістки?

28)З якою кісткою сполучається лусковий край тім'яної кістки?

29)Який край тім'яної кістки сполучається із скро­невою кісткою?

30)Як називається передньоверхній кут тім'яної кістки?Як називається передньонижній кут тім'яної кістки?

31)Як називається задньоверхній кут тім'яної кіст­ки?

32)Як називається задньонижній кут тім'яної кіст­ки?

33)Де знаходиться тім'яний горб?

34)Які анатомічні утвори знаходяться на зовнішній поверхні тім'яної кістки нижче її горба?

35)Де на тім'яній кістці знаходиться борозна верх­ньої стрілової пазухи?

36)Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній поверхні тім'яної кістки в ділянці її соскоподібного кута?

37)Де знаходяться на тім'яній кістці зернисті ямоч­ки?

38)Які частини має потилична кістка?

39)Який відділ мозкового черепа утворює потилич­на кістка?

40)Який анатомічний утвір замикають частини по­тиличної кістки?

41)Яка частина потиличної кістки знаходиться спе­реду від великого отвору?

42)Які поверхні і які краї має основна частина по­тиличної кістки?

43)Який анатомічний утвір розташований на

мозковій поверхні основної частини потиличної кістки у місці з'єднання її з тілом клиноподібної кістки?

45)Де знаходиться глотковий горбок потиличної кістки?

46)З якою кісткою зчленовуються суглобові по­верхні потиличних відростків?

47)Де на потиличній кістці знаходиться відростко-вий канал?

48)Де знаходиться канал під'язикового нерва?

49)Які анатомічні утвори є на бічних краях бічної частини потиличної кістки?

50)Який анатомічний утвір знаходиться у центрі зовнішньої поверхні потиличної луски?

51)Де знаходиться зовнішній потиличний гребінь?

52)Який анатомічний утвір іде направо і наліво від зовнішнього потиличного виступу?

53)Де знаходиться нижня каркова лінія?

54)Який анатомічний утвір знаходиться в центрі внутрішньої поверхні потиличної луски?

55)Де знаходиться внутрішній потиличний виступ?

56)Який анатомічний утвір іде направо і наліво на рівні внутрішнього потиличного виступу?

1)Який анатомічний утвір іде угору від внутрішньо­го потиличного виступу?Заняття 9До яких кісток належить клиноподібна кістка за класифікацією?

2)З яких частин складається клиноподібна кістка?

3)Який анатомічний утвір знаходиться всередині тіла клиноподібної кістки?

4)Які поверхні розрізняють на тілі клиноподібної кістки?

5)З чим зростається задня поверхня клиноподібної кістки у дорослої людини?

6)Який анатомічний утвір займає верхню поверхню тіла клиноподібної кістки?

7)Який анатомічний утвір знаходиться в центрі ту­рецького сідла?

8)Який анатомічний утвір розташований поперечно і знаходиться попереду від горбка сідла?

9)Що знаходиться справа і зліва біля основи спин­ки сідла?

 

10)В який анатомічний утвір переходить передня поверхня тіла клиноподібної кістки?

11)Що знаходиться на передній поверхні тіла кли­ноподібної кістки по боках від клиноподібного гребіня?

12)За допомогою чого клиноподібна пазуха сполу­чається з порожниною носа?

13)Звідки починаються малі крила клиноподібної кістки?

14)Який анатомічний утвір знаходиться між коре­нями малих крил клиноподібної кістки?

15)Які поверхні має мале крило клиноподібної кіст­ки?

16)Що знаходиться між малими і великими крила­ми клиноподібної кістки?

17)Звідки починаються великі крила клиноподібної кістки?

18)Які анатомічні утвори знаходяться біля основи великих крил клиноподібної кістки?

 

19)Який анатомічний утвір розташований біля ос­нови великих крил між круглим і остистим отво­рами?

20)Які поверхні має велике крило клиноподібної кістки?

21)Який анатомічний утвір відмежовує скроневу поверхню великих крил клиноподібної кістки від підскроневої?

22)Де знаходиться крилоподібний відросток клино­подібної кістки?

23)Який анатомічний утвір пронизує основу кри­лоподібного відростка клиноподібної кістки?

24)Куди відкривається передній отвір крилоподіб­ного каналу клиноподібної кістки?

25)Куди відкривається задній отвір крилоподібного каналу клиноподібної кістки?

26)Які пластинки має крилоподібний відросток кли­ноподібної кістки?

27)На якій пластинці крилоподібного відростка знаходиться крилоподібний гачок?

28)До яких кісток належить решітчаста кістка за класифікацією?

29)З яких частин складається решітчаста кістка?

30)Де розташована дірчаста пластинка решітчастої кістки?

31)Де знаходиться півнячий гребінь решітчастої кістки?

32)Який анатомічний утвір оточують крила півнячо­го гребеня ззаду?

33)На якій кістці розташований сліпий отвір?

34)Який анатомічний утвір є продовженням півня­чого гребеня, що спрямований униз в носову по­рожнину і бере участь в утворенні верхньої части­ни носової перегородки?

35)Яка частина решітчастої кістки розташована по боках від перпендикулярної пластинки?Якими анатомічними утворами прикриті решітчасті комірки з присереднього боку?

36)Який анатомічний утвір знаходиться між верх-

1)ньою і нижньою носовими раковинами? 38) Яким анатомічним утвором прикриті решітчасті лабіринти з бічної сторони?Заняття 10До яких кісток належить скронева кістка за кла­сифікацією?

2)До складу яких відділів черепа входить скронева кістка?

3)З яких частин складається скронева кістка?

4)Які відділи має кам'яниста частина скроневої кістки?

5)Який відділ кам'янистої частини скроневої кістки переходить у соскоподібний відросток?

6)Який відділ кам'янистої частини вільний і спря­мований вперед та медіально?

7)Які поверхні розрізняють на кам'янистій частині скроневої кістки?

8)Де знаходиться зовнішній отвір м'язово-трубного каналу?

9)Де закінчується м'язово-трубний канал?

 

10)Як називається верхня частина м'язово-трубного каналу?

11)Як називається нижня частина м'язово-трубного каналу?

12)Де знаходиться покриття барабанної порожнини на скроневій кістці?

13)Що знаходиться поблизу верхівки кам'янистої частини на передній її поверхні?

14)Де знаходиться розтвір каналу великого кам'янистого нерва?

15)Які анатомічні утвори починаються від розтвору каналу великого кам'янистого нерва і від розтво­ру каналу малого нерва?

16)Що знаходиться на верхньому краю кам'янистої частини скроневої кістки?

17)Що знаходиться на задньому краю кам'янистої частини скроневої кістки?

18)Яка поверхня кам'янистої частини скроневої кістки знаходиться на зовнішній основі черепа?

19)Де знаходиться яремна ямка?

20)Де починається соскоподібний каналець скро­невої кістки?

21)Куди відкривається соскоподібний каналець скроневої кістки?

22)Що утворюють яремні вирізки скроневої і поти­личної кісток?

23)Що знаходиться на нижній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки спереду від яремної ям-

ки?

24)Де знаходиться внутрішній отвір сонного кана­лу?

25)Що сполучає сонний канал?

26)Де починаються сонно-барабанні канальці?

27)Де закінчуються сонно-барабанні канальці?

28)Що знаходиться на гребені, який відділяє зовнішній отвір сонного каналу від яремної ямки?

29)Що знаходиться на дні кам'янистої ямки?

30)Де починається барабанний каналець?

31)Чим закінчується барабанний каналець?

32)Де знаходиться шилоподібний відросток?

33)Який анатомічний утвір знаходиться між ши­лоподібним і соскоподібним відростком?

34)Який каналець починається від каналу лицьово­го нерва?

35)Де починається каналець барабанної струни?

36)Де закінчується каналець барабанної струни?

37)Де починається канал лицьового нерва?

38)Чим закінчується канал лицьового нерва?

39)Чим представлена задня частина скроневої кістки?

40)Що знаходиться знизу на соскоподібному відростку?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах