В Г Ковешніков - Апарат - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Особливості грудних хребців [T I - T XII] (vertebrae thoracicae [T I - T XII])

1. Мають на тілі верхні реброві ямки або на-пів'ямки (foveae costales superiores) та нижні реб­рові ямки або напів'ямки (foveae costales inferiores) для з'єднання з головками ребер (capita costarum).

2. На поперечних відростках (processus transversi) знаходяться реброві ямки поперечних відростків (foveae costales processuum transversorum) для з'єднання з горбками ребер (tubercula costarum), окрім T XI - T XII.

3.   Остисті відростки (processus spinosi) довгі, спрямовані вниз, черепицеподібно накривають один одного.

4.   Суглобові поверхні (facies articulares) верхніх суглобових відростків (processus articulares superiores) і нижніх суглобових відростків (processus articulares inferiores) лежать у лобовій площині.

Перший грудний хребець (vertebra thoracica I): на бічній поверхні тіла хребця (corpus vertebrae) має повну верхню реброву ямку (fovea costalis superior) і нижню реброву ямку або напів'ямку (fovea costalis inferior).

Х грудний хребець (vertebra thoracica X): на тілі (corpus vertebrae) має тільки верхню реброву ямку або напів'ямку (fovea costalis superior).

ХІ-ХИ грудні хребці (vertebrae thoracicae ХІ-ХИ): на тілі хребців (corpus vertebrae) є повна реброва ямка (fovea costalis), а на їх поперечних відростках (processus transversus) реброві ямки (foveae costales) відсутні.

Верхні суглобові відростки (processus articulares superiores) XII грудного хребця (vertebrae thoracicae ХМ) розміщені у лобовій площині, а нижні суглобові відростки (processus articulares inferiores) - у стріло­вій площині.

Особливості поперекових хребців [L I - L V]

(vertebrae lumbales [L I - L V])

1. Мають соскоподібний відросток (processus mamillaris) та додатковий відросток (processus accessorius).

2. Масивне тіло (corpus).

3. Заокруглений короткий остистий відросток (processus spinosus).

4. Довгі поперечні відростки (processus transversi), які є рудиментами ребер (costae) і нази­ваються реброподібними відростками; ребровими відростками (processus costiformes; processus costales).

Суглобові поверхні (facies articulares) лежать у стріловій площині, при цьому верхні суглобові пове­рхні (facies articulares superiores) обернені всереди­ну, а нижні суглобові поверхні (facies articulares inferiores) - назовні.Крижова кістка [крижові хребці I - V] -os sacrum [vertebrae sacrales I - V] Крижова кістка (os sacrum) утворена п'ятьма крижовими хребцями (vertebrae sacrales), які між собою зрослися. Вона має трикутну форму. Вгорі на ній розташована основа крижової кістки (basis ossis sacri), а внизу - верхівка крижової кістки (apex ossis sacri). На кістці є тазова поверхня (facies pelvica), або передня поверхня (facies anterior), та спинна поверхня (facies dorsalis), або задня поверхня (facies posterior).

На тазовій поверхні (facies pelvica) є чотири по­перечні лінії (lineae transversae), які утворилися вна­слідок зрощення тіл хребців (corpora vertebrarum). Є чотири пари передніх крижових отворів (foramina sacralia anteriora) і чотири пари задніх крижових отворів (foramina sacralia posteriora).

На спинній поверхні (facies dorsalis) внаслідок зрощення відростків (processus) утворилося п'ять гребенів (cristae):

-  серединний крижовий гребінь (crista sacralis mediana) - непарний;

-  присередній крижовий гребінь (crista sacralis medialis) - парні;

-  бічний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis) - парні.

Всередині кістки проходить крижовий канал (canalis sacralis), який внизу на верхівці закінчується крижовим розтвором (hiatus sacralis). Останній об­межений   двома    крижовими    рогами (cornua

sacralia).

На бічних частинах (partes laterales) крижової кі­стки (os sacrum) знаходяться вушкоподібні поверхні (facies auriculares) для з'єднання з аналогічними поверхнями клубових кісток (ossa iliae). Позаду вуш-коподібної поверхні (facies auricularis) добре помітна горбистість крижової кістки (tuberositas ossis sacri).

Тіло V поперекового хребця (corpus vertebrae lumbalis V) з тілом I крижового хребця (corpus vertebrae sacralis I) утворюють кут (angulus), спря­мований уперед, - мис (promontorium).

 

Куприкова кістка; куприк (os coccygis; coccyx) [Куприкові хребці I - IV; vertebrae coccygeae I - IV] Куприкова кістка утворена 3-5 куприковими хре­бцями (vertebrae coccygeae), які зрослися, має тіло куприкової кістки (corpus ossis coccygis) і спрямова­ні угору куприкові роги (cornua coccygea).

Усі хребці утворюють хребтовий стовп (columna vertebralis). Він має:

-  первинну кривину (curvatura primaria). Первинні скривлення хребта є наслідком черевного згинання ембріона і зберігаються в грудній і тазовій ділянках. До них належать грудний кіфоз (kyphosis thoracica) і крижовий кіфоз (kyphosis sacralis) - це вигини, які обернені назад:

-  вторинну кривину (curvatura secundaria). Вто­ринні скривлення хребта є дорсально увігнутими, спричиненими дією м'язів плода, і на початковій стадіїї скоріше функціональні, ніж структурні. До них належать шийний лордоз (lordosis cervicis) і попере­ковий лордоз (lordosis lumbalis), які повернуті впе­ред.

При неправильній поставі може розвинутись ско­ліоз (scoliosis) - бічний вигин хребтового стовпа (ча­стіше в грудному відділі).

Груднина (sternum)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах