В Г Ковешніков - Апарат - страница 84

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

3)Чим обмежена м'язова затока медіально?

4)Чим обмежена м'язова затока спереду?

5)Чим обмежена м'язова затока ззаду?

6)Чим обмежена судинна затока спереду?

7)Чим обмежена судинна затока ззаду?

8)Чим обмежена судинна затока латерально?

9)Чим обмежена судинна затока медіально?

 

10)Що проходить через м'язову затоку?

11)Що проходить через судинну затоку?

12)Який анатомічний утвір знаходиться над грушо­подібним м'язом у великому сідничному отворі?

13)Який анатомічний утвір знаходиться під грушо­подібним м'язом у великому сідничному отворі?

14)Яка фасція вкриває м'язи стегна з усіх боків, спереду зростається з пахвинною зв'язкою, ззаду - з сідничною фасцією, знизу переходить у фасцію гомілки?

15)В якому місці широка фасція поділяється на по­верхневий листок та глибокий листок?

16)Який анатомічний утвір знаходиться по лінії сти­кання гребінного та клубово-поперекового м'язів?

17)Який анатомічний утвір розташований у по­верхневій пластинці широкої фасції і розміщений дещо нижче присереднього відрізка пахвинної зв'язки?

18)Чим обмежений підшкірний розтвір?

19)Які м'язи відмежовує бічна міжм'язова перего­родка стегна?

20)Які м'язи відмежовує присередня міжм'язова перегородка?

21)Чим утворений затульний канал?

22)Чим прикритий зовнішній отвір затульного ка­налу?

 

23)Чим обмежений стегновий трикутник зверху?

24)Чим обмежений стегновий трикутник з бічної сторони?

25)Чим обмежений стегновий трикутник з медіаль­ної сторони?

26)Чим обмежена клубово-гребінна борозна з при-середньої сторони?

27)Чим обмежена клубово-гребінна борозна з біч­ної сторони?

28)В який анатомічний утвір продовжується клубо­во-гребінна борозна?

29)Чим обмежена стегнова борозна з бічної сторо­ни?

30)Чим обмежена стегнова борозна з присереднь-ої сторони?

31)В який анатомічний утвір продовжується стегно­ва борозна?

32)Чи існує в нормі стегновий канал?

33)Що є передньою стінкою стегнового каналу?

34)Що є задньою стінкою стегнового каналу?

35)Що є бічною стінкою стегнового каналу?

36)Що є внутрішнім отвором стегнового каналу (вхідним отвором при стегновій грижі)?

37)Чим обмежене стегнове кільце спереду?

38)Чим обмежене стегнове кільце ззаду?

39)Чим обмежене стегнове кільце медіально?

40)Чим обмежене стегнове кільце латерально?

41)Що є зовнішнім отвором стегнового каналу (вихідним отвором при стегновій грижі)?

42)Звідки бере початок привідний канал?

43)Які ділянки з'єднує привідний канал?

44)Які стінки має привідний канал?

45)Які отвори має привідний канал?

46)Що утворює присередню стінку привідного ка­налу?

47)Що утворює бічну стінку привідного каналу?

48)Що утворює передню стінку привідного каналу?

1)Де знаходиться третій (передній) отвір привідно­го каналу?Заняття 31Які міжм'язові перегородки утворює фасція гомілки?

2)Які м'язи відмежовує передня міжм'язова пере­городка гомілки?

3)Яка міжм'язова перегородка гомілки відділяє довгий та короткий малогомілкові м'язи від зад­ньої групи м'язів гомілки?

 

4)Які анатомічні утвори відділяють передню групу м'язів гомілки від задньої?

5)Яким листком фасції гомілки відмежовується по­верхневий шар задньої групи м'язів гомілки від глибокого шару?

6)Яке топографічне розташування верхнього три­мача м'язів-розгиначів?Яке топографічне розташування нижнього три­мача м'язів-розгиначів?

7)Що проходить через волокнисті канали, які знаходяться під нижнім тримачем м'язів-розгиначів?

8)В якому порядку розташовані синовіальні піхви для сухожилків м'язів-розгиначів під нижнім три­мачем м'язів-розгиначів від медіального напрям­ку до латерального?

 

10)Яке топографічне розташування тримача м'язів-згиначів стопи?

11)Що проходить через волокнисто-кісткові канали, які знаходяться під тримачем м'язів-згиначів сто­пи в передньозадньому напрямку?

12)Яке топографічне розташування верхнього та нижнього тримачів сухожилків малогомілкових м'язів?

13)Які є синовіальні піхви під верхнім та нижнім тримачем сухожилків малогомілкових м'язів?

14)Що знаходиться між поверхневою і глибокою пластинками тильної фасції стопи?

15)Який анатомічний утвір знаходиться безпосе­редньо під шкірою підошви стопи, являє собою фіброзну товсту пластинку, яка має будову широ­кого сухожилка?

16)На які утвори діляться підошовний апоневроз в дистальній половині підошви на рівні плеснових кісток?

17)Який анатомічний утвір розташований у задній ділянці коліна і має форму ромба?

18)Які кути має підколінна ямка?

19)Чим обмежений верхній кут підколінної ямки?

20)Чим обмежений нижній кут підколінної ямки?

 

21)Що є дном підколінної ямки?

22)Які стінки має гомілково-підколінний канал?

23)Чим утворена задня стінка гомілково-підколінного каналу?

24)Чим утворена передня стінка гомілково-підколінного каналу?

25)Які отвори має гомілково-підколінний канал?

26)Який отвір гомілково-підколінного каналу є вхідним?

27)Які отвори гомілково-підколінного каналу є вихідними?

28)Чим обмежений верхній отвір гомілково-підколінного каналу?

29)Де знаходиться передній отвір гомілково-підколінного каналу?

30)Де знаходиться нижній отвір гомілково-підколінного каналу?

31)Який анатомічний утвір відходить вбік від се­редньої третини гомілково-підколінного каналу?

32)Чим обмежений нижній м'язово-малогомілковий канал?

33)Який анатомічний утвір знаходиться у верхній третині гомілки між латеральною поверхнею ма­логомілкової кістки та довгим малогомілковим м'язом?

34)Який з верхнього і нижнього м'язово-малогомілкових каналів є самостійним?

35)Чим обмежений верхній м'язово-малогомілковий канал?

36)Між якими м'язами проходить присередня підо­шовна борозна?

Між якими м'язами проходить бічна підошовна борозна?РОЗПОДІЛ БАЛІВ

 

Модуль 1

Кількість балів

Кількість

(поточне тестування)

 

практичних занять

1.     Змістовий модуль 1

 

 

Тема 1

-

-

Тема 2

-

-

Тема 3

-

-

2.     Змістовий модуль 2

44

13

Тема 4

-

-

Тема 5

-

-

Тема 6

-

-

Тема 7

9

3

Тема 8

15

5

Тема 9

12

4

Тема 10

8

1

3.     Змістовий модуль 3

18

5

Тема 11

-

-

Тема 12

3

1

Тема 13

9

3

Тема 14

6

2

4.     Змістовий модуль 4

51

15

Тема 15

-

-

Тема 16

9

3

Тема 17

9

3

Тема 18

21

7

Тема 19

12

2

Підготовка огляду наукової літератури або прове-

 

 

дення дослідження чи препарування (індивідуальні

7

-

заняття)

 

 

5.     Разом змістові модулі

120

33

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1

80

2

"Анатомія опорно-рухового апарату"

 

2

РАЗОМ сума балів:

200

35

 

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного конт­ролю на відповідних практичних заняттях і під час контролю засвоєння змістових модулів (на підсумкових заняттях).

 

Практичні заняття

Індивідуальна робота

"5"

3 бали

100%

"5"

7 балів

"4"

2,4 бали

80%

"4"

5,6 балів

"3"

1,8 бали

60%

"3"

4,2 бали

"2"

0 балів

 

 

0 балів

 

Поточна успішність

Підсумковий контроль

Разом І модуль

"5"      96 - 120 балів

"5"

80 балів

"5"

170 - 200 балів

"4"     85 - 95,5 бали

"4"

64 бали

"4"

140 - 169,9 балів

"3"     72 - 84,9 балів

"3"

48 балів

"3"

120 - 139,9 балів

"2"     0 - 71,9 бала

"2"

0 балів

"2"

0 - 119,9 балів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.        Анатомія людини / [Бобрик     Ковешніков В.Г., Лузін В.І., Роменський О.Ю.]; за ред. В.Г.Ковешнікова - Луганськ: Віртуальна реальність, 2005. - 328 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах