Р В Варичева - Власний капітал функціональний підхід до трактування сутності напрями класифікації у вітчизняній та зарубіжній практиці - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 2 (52)

Економічні науки

УДК 657

Варичева Р.В., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ, НАПРЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

Досліджено природу власного капіталу через функції, які він виконує на підприємстві, розглянуто підходи до класифікації видів власного капіталу, обґрунтовано значення складових власного капіталу на вітчизняних та закордонних підприємствах

Постановка проблеми. Трансформаційні ринкові процеси в економіці України передбачають розвиток приватної та колективної власності на засоби виробництва. Потреба адекватного відображення економіко-правового змісту змін, що відбувалися на підприємствах, стимулювала науковий пошук в переосмисленні окремих облікових категорій, зокрема "власний капітал", "зобов'язання", "активи".

Одним із пріоритетних завдань бухгалтерського обліку є достовірне та повне відображення в ньому та розкриття в фінансовій звітності прав власників. Важливу роль в удосконаленні обліку прав власників мають дослідження сутності на змісту категорії "власний капітал", подальшого розвитку його концепцій, підходів до класифікації видів та врахування досвіду облікового відображення даного об'єкта за кордоном.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями проблем обліку та аналізу формування та змін власного капіталу займалися такі вітчизняні і зарубіжні вчені та наковці, як: Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Канцуров О.О., Кірейцев Г.Г. Нашкерська Г.В., Пилипенко О.І., Поліщук І.Р., Пушкар М.С., Соколов Я.В., Сопко В.В., Швець В.Г. та ін. За останні роки в Україні захищено ряд дисертацій з питань бухгалтерського обліку та аналізу формування та змін власного капіталу. Серед них варто відзначити таких науковців, як: Капля І.В., Королюк Т.М., Мельничук В.В., Канцуров О.О., Питель С.В., Пилипенко О.І., Коваль С.Л., Ткачук Н.М.

Не зважаючи на значні напрацювання зазначених вчених, залишається не мало питань, які потребують більш детального вивчення. Досить дискусійним є питання економічної сутності та класифікації категорії "власний капітал". У зв'язку з цим гостро стоїть проблема методики обліку складових власного капіталу в різних господарських товариствах, підвищення аналітичності інформації про власний капітал в документах та наукового обґрунтованої класифікації видів власного капіталу, а також вивчення фунціонального підходу до трактування категорії "власний капітал" і закордонного досвіду облікового відображення складових власного капіталу на підприємстві.

Мета дослідження. Обґрунтування сутності поняття "власний капітал" в площині функціонального підходу до даної економічної категорії та зарубіжного досвіду облікового відображення його складових; узагальнення підходів до класифікації видів власного капіталу задля розробки удосконаленої систематизації' його видів та досягнення належного рівня аналітичності інформації для управління процесами формування й змін власного капіталу на підприємстві.

Викладення основного матеріалу дослідження. За ринкових умов господарювання успіх будь-якого суб'єкта господарювання, незалежно від форми власності та виду діяльності, багато в чому залежить від правильного вибору джерел формування, напрямів розподілу й використання капіталу, що знаходиться у розпорядженні підприємства. Це зумовлює необхідність правильного розуміння змісту і специфічних особливостей капіталу, його адекватного відображення в бухгалтерському обліку.

У сучасних умовах господарювання фактор виробництва "капітал" виступає як виробничий і інвестиційний ресурс, джерело доходу, об'єкт управління і формування, об'єкт власності, купівлі-продажу і тимчасової переваги, носій факторів ризику і ліквідності. Основними складовими капіталу в сучасних умовах виступає фізичний, фінансовий та інтелектуальний капітал.

Сучасні вчені-економісти продовжують дослідження поняття "власний капітал", намагаючись вивести логічно обґрунтоване пояснення сутності власного капіталу як економічної категорії (табл. 1).

звітності підприємств, що прямо залежить від впровадження

Таблиця 1. Аналіз визначень поняття "власний капітал", запропонованих в довідковій, _науковій та навчальній економічній літературі_

№ з/п

Визначення власного капіталу

Група авторів

Кількість визначень

Питома вага, %

1.

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань

Азрилиян А.Н., Бернстайн Л.А., Бутинець Ф.Ф., Гаврилишин Б.Д., Коваленко Л.О., Кузнєцов В., Кутер М.И., Ловінська Л.Г., Пантелєєв В.П., Пархоменко В.М., Пушкар М.С., Райзберг Б.А., Сигел Дж., Терещенко О.О., Хендриксен Э.С.

15

35 %

2.

Капітал (фінансові ресурси), вкладений власником підприємства

Бандурка О.М., Борисов А.Б., Бутинець Ф.Ф., Гаврилишин Б.Д., Капля І.В., Коваленко Л.О., Левин В.С., Райзберг Б.А., Сопко В.В., Терещенко О.О., Чебанова Н.В., Фаминский И.П.

12

27 %

3.

Фінансові засоби, надані в розпорядження підприємства; джерело утворення майна

Беа Ф.К., Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г., Кірейцев Г.Г., Кондраков Н.П., Краснова Л.П., Савицкая Г.В., Сигел Дж., Терещенко О.О.

9

20 %

4.

Засоби від випуску і продажу акцій (акціонерний капітал) і резервний фонд

Бичик С.В., Гаврилишин Б.Д., Чедвик Л., Фаминский И.П.

4

9 %

5.

Загальна вартість засобів підприємства, необхідних для здійснення ним виробничої або іншої комерційної діяльності

Бланк И.А., Бутинець Ф.Ф.

2

5 %

6.

Вартісний вираз права особи на засоби підприємства

Сопко В.В.

1

2 %

7.

Зацікавленість власників в капіталі підприємства, представлена капітальними внесками та нерозподіленим прибутком

Сигел Дж.

1

2 %

Всього визначень

44

100 %

Результати дослідження природи власного капіталу різними авторами дають змогу розмежувати економічне, правове й облікове значення цього терміну, оскільки в економічній думці капітал є фактором виробництва, ресурсами, інвестованими у виробництво; з точки зору права - власний капітал є вартісним вираженням права особи на засоби підприємства, визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які суб'єкт господарювання має    за    своїми    зобов'язаннями;    з    точки зору бухгалтерського обліку, капітал є різницею між активами підприємства і його зобов'язаннями; джерелом утворення майна; засобом від випуску і продажу акцій (акціонерний капітал).

Найпоширенішим тлумаченням власного капіталу є його визначення як частини в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Даного підходу додержуються 35 % дослідників, що цілком відповідає П(С)БО 2 "Баланс".

© Варичева Р.В., 2011

37

Трактування власного капіталу як суми вкладеного капіталу (фінансових ресурсів), внесених власниками (засновниками) (27 %), більше відноситься до визначення статутного капіталу, під яким розуміють сукупність внесків засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності.

Значна частина дослідників (20 %) стверджує, що під власним капіталом слід вважати фінансові засоби, надані в розпорядження підприємства; джерело утворення майна. Це визначення вважаємо не досить повним, так як джерелом утворення майна можуть бути як власні кошти, так і позикові. Дане зауваження стосується і такого визначення власного капіталу, як загальної вартості засобів підприємства, необхідних для здійснення ним виробничої або іншої комерційної діяльності, яке пропонують 5 % авторів.

На окремі види власного капіталу звертають увагу при визначенні сутності даної категорії і ті автори, які трактують власний капітал як засоби від випуску і продажу акцій (акціонерний капітал) і резервний фонд (9 %). Дане визначення також є неповним, адже обмежується лише двома видами власного капіталу.

Таблиця 2. Функції власного капіталу, розкриті

В міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку власний капітал розглядається як капітал, вкладений акціонерами компанії, і включає два джерела:

1) вкладений капітал - інвестиції акціонерів компанії;

2) накопичений нерозподілений прибуток, який реінвестований в бізнес. Цим і обґрунтовується дефініція, запропонована Дж. Сигелом, як зацікавленість власників в капіталі підприємства, представлена капітальними внесками та нерозподіленим прибутком.

Сопко В.В. наголошує на правову сторону досліджуваної економічної категорії, обґрунтовуючи власний капітал як вартісний вираз права особи на засоби підприємства, що є суттєвим при його обліковому відображенні.

Вважаємо, що врахування правової основи даної категорії, як і економічної природи, є однаково важливими. При цьому для достовірної оцінки та визначення сутності власного капіталу, з точки зору бухгалтерського обліку, це є недостатнім.

Виходячи з того, що сутність будь-якої категорії проявляється через функції, які вона виконує, доцільно розглянути функції власного капіталу (табл. 2).

в навчальній та науковій обліковій літературі

~~ Автори Виділені функцїі'

Бутинець Ф.Ф. [7]

Вівчар О.Й. [8]

Коваленко Л. О. [9]

Ловінська Л.Г. [6]

Терещенко О.О. [14]

Хом'як Р.Л. [5]

Разом

1. Гарантійна (відповідальності і захисту прав кредиторів)

+

+

+

+

+

+

5

2. Довгострокового фінансування (функція фінансування та забезпечення ліквідності)

+

-

+

+

+

+

4

3. Розподілу доходів і активів (база для нарахування дивідендів і розподілу майна)

-

+

+

+

+

-

4

4. Основоположна (функція заснування та введення в дію підприємства)

+

-

-

-

+

+

3

5. Самостійності і влади

-

+

+

+

-

-

3

6. Кредитоспроможності

-

+

+

+

-

-

3

7. Фінансування ризику

-

+

+

-

-

-

2

8. Компенсації понесених збитків

-

+

+

-

-

-

2

9. Регулятивна

+

-

-

- -

+

2

10. Організаційна

+

-

-

- -

+

2

11. Довготермінового кредитування

-

+

-

-

-

-

1

12. Захисна функція

-

-

-

-

+

-

1

13. Функція управління та контролю

-

-

-

-

+

-

1

14. Рекламна (репрезентативна) функція

-

-

-

1 +

-

1

Найбільш поширеною є функція відповідальності і захисту прав кредиторів, адже відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу. Тобто власний капітал є гарантією захисту прав кредиторів і критерієм відповідальності. Тому гарантійна функція, яку виділяє колектив авторів під редакцією Ф.Ф. Бутинця [7], є співзвучною з функцією відповідальності і захисту прав кредиторів, визначеною іншими авторами.

Крім гарантії для зовнішніх користувачів, власний капітал виконує захисну функцію - показує, яке значення має власний капітал для власників. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним є підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства.

Важливою є також функція довгострокового фінансування - внески у власний капітал можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості за позиками, протягом тривалого періоду часу. Крім того, власний капітал служить базою для нарахування дивідендів і розподілу майна, що є важливим для захисту корпоративних прав власників та ефективного розподілу до того чи іншого фонду підприємства. З даною функцією переплітається функція компенсації понесених збитків - тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу.

При виході засновника з товариства та при ліквідації підприємства визначається частка кожного засновника при розподілі прибутку та збитків, а також у майні підприємства, тим самим реалізується регулятивна функція.

Функція довготермінового кредитування - перебуває в розпорядженні підприємства необмежений час - є аналогічна до функції довгострокового фінансування, використання останнього терміну є більш доцільнішим, зважаючи на обмеженість кредитування.

Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою для початку діяльності нового суб'єкта господарювання - функція заснування та введення в дію підприємства або основоположна.

Функція самостійності та влади передбачає, що розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство. Частка ж власного капіталу в активах є показником платоспроможності підприємства, що вказує на іншу важливу функцію - кредитоспроможності - у разі надання кредиту, за інших рівних умов, перевагу надають підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.

Крім того, власний капітал фінансує ризикові проекти, під які важко залучити кошти сторонніх інвесторів, що відображає функція фінансування ризику.

Власний капітал служить фактором, що впливає на управління товариством, адже через нього визначається організаційна структура підприємства і тим самим реалізується організаційна функція, а також функція управління та контролю. Вважаємо, що дані функції вже є опосередкованими, але важливими для ефективного функціонування підприємства.

Ще однією опосередкованою функцією виступає рекламна (репрезентативна) функція - солідний статутний капітал (власний капітал) підприємства створює підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників факторів виробництва і споживачів готової продукції.

За основу бухгалтерського трактування сутності категорії "власний капітал" слід прийняти не окрему характеристику капіталу, а його системні властивості, що проявляються через функції, які виконують окремі складові елементи власного капіталу. Тому окремого розгляду потребує питання складових частин власного капіталу.

Структуру власного капіталу можна представити різними шляхами, залежно від того, як трактується природа самого капіталу.

За П(С)БО 2 "Баланс" власний капітал включає такі структурні елементи: статутний капітал; пайовий капітал; додатковий вкладений капітал; інший додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток; неоплачений капітал; вилучений капітал [13].

Основний зміст складових власного капіталу наведено в табл. 3.

 

Таблиця 3. Зміст складових власного капіталу за Ю.Ф. Бутинцем [2, с. 36]

№ з/п

Стаття власного капіталу

Зміст

1

Статутний капітал

Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств, зафіксовані в статутних документах

2

Пайовий капітал

Сума пайових внесків фізичних і юридичних осіб, якщо це передбачено статутними документами

3

Додатково вкладений капітал

Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною вартістю (емісійний дохід)

4

Інший додатковий капітал

Сума дооцінки позаоборотних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб, інші види додаткового капіталу

5

Резервний капітал

Сума резервів, створених підприємством відповідно до діючого законодавства або статутних документів

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий збиток

7

Неоплачений капітал

Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного капіталу

8

Вилучений капітал

Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів

За даними досліджень О.І. Пилипенка [10] більшість вчених пропонують класифікувати власний капітал за його складом. У результаті проведених досліджень він дійшов висновку, що це є однобоким висвітленням і тому пропонує класифікацію за формою та рівнем відповідальності.

Класифікація власного капіталу за формою дозволяє визначити частину капіталу, який був інвестований засновниками; одержаний безоплатно; зароблений протягом звітного періоду. Класифікація за рівнем відповідальності дає змогу ранжувати капітал на юридично закріплений в установчих    документах    та    нерегламентований як обов'язковий чинним законодавством. Якщо виходити з позиції джерел формування власного капіталу, то до основних джерел належать суми, внесені акціонерами, нерозподілений прибуток, безоплатно отримані активи і суми переоцінок. Така класифікація власного капіталу є базовою для відображення у бухгалтерському обліку будь-якого підприємства.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Р В Варичева - Власний капітал функціональний підхід до трактування сутності напрями класифікації у вітчизняній та зарубіжній практиці

Р В Варичева - Поняття власного капіталу