Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Вода використовується в ядерних реакторах для пере­міщення тепла може википіти в разі нещасного випад­ку, що в свою чергу може призвести до викидів радіації в атмосферу [11, с. 92].У наведеному прикладі спостерігається заміна частин мови, незважаючи на те, що в українській мові є відпо­відник дієслова to transfer при перекладі використовується іменник переміщення, з метою спрощення синтаксич­ної структури українського речення.

Іншу причину мовних чинників вживання трансформації вербалізації формують лексичні, які свідчать про розбіжності в картині світу англійської і української мов, тобто про різне членування зображуваної дійсності за допомогою лексичних і граматичних елементів.

Так, англійські дієслова, як відомо, реалізують категорію попередності, що обов'язково повинна зазначатися перфектним інфінітивом або іншими відповідними засобами, як це показано в наведеному нижче наприклад:It seems likely that ocean mining will become technologically feasible and profitable sometime in the next few years [11, с. 25].

Існує думка, що копалини на дні океану стануть можливи­ми з технологічної точки зору та прибутковими протягом наступних декількох років [11, с. 26].В ранніх розробках сонячних печей відбувався перехід со­нячного світла в піч, скло, яке її покривало не пропускало інфрачервоні промені, які зазвичай зникало з печі [8. с. 24].

 

Багатозначність англійських і українських слів також є причиною застосування трансформації вербалізації при англо-українському перекладі, наприклад:

Recent designs for solar cookers transmit solar light into the

cooker; the glass cover prevents transmission of the infrared wavelengths (heat) that would normally escape from the cooker [11, с. 23].

В цьому прикладі англійський іменник transmission, який має значення пересилання, передача, обмін, був пе­рекладений українським дієсловом пропускати, що робить українське речення більш вербальним за англійське.До лексичних чинників відносять, також, відсутність у мові перекладу відповідників новим термінам чи імен-никам-реаліям, як це видно з прикладу:

ся застарілі ті неефективні прилади для вимірювання рівня радіації [8, с. 78].

В багатьох країнах, що розвиваються використовують-

In some developing countries the baroque apparatuses are

used to measure the radiation ratio [11, с. 77].

Як відомо, українська та англійська мови відрізнаються особливостями словотворення і термінотворення. У поданому нижче прикладі представлений зразок трансформації вербалізації, яка була застосована саме через від­мінність у термінотворені:Individuals with higher concentrations of any of these carrier molecules as an inherited or acquired condition thus may retain higher concentration of agents in plasma [11, с. 111].

Люди в яких, концентрація молекул-носіїв перевищує рівень визначений спадковістю чи поточним станом, може зберегти високу концентрацію збудників у плазмі [8, с. 113].Приклад наочно ілюструє той факт, що досить поширені заміни англійського іменника із суфіксом -er, що позначає діяча, дієсловом в українському перекладі. Це пояснюється тим, що за допомогою цього суфікса позна­чаються не лише особи деяких професій, але й інші предмети й особи [4, с. 181].

Наступні групу досліджуваних чинників вживання трансформації вербалізації утворюють жанрово-стиліс­тичні, які відображають стилістичні і жанрові норми подання інформації в текстах оригіналу перекладу. Від­ношення стилістичних особливостей до мовних факторів застосування трансформації вербалізації зумовлює від­мінності між стильовою варіативністю англійської й української мов, що базується саме на загальноприйнятих узусних нормах мови. Зустрічаються випадки, коли за наявності таких самих засобів як в українській, так і в англійській мові, ми не можемо їх використати в перекладі через їхню стилістичну нееквівалентність. У таких випадках доводиться змінювати структуру англійського речення, використовуючи в перекладі інші засоби, хоча й дещо далекі за формою від англійських, але адекватні у стилістичному плані [2, с. 131].

Так, в українській мові є частотнішим застосування активного стану дієслова-присудка в реченні перекладу, оскільки для англійських речень характерне уникнення пасивного стану дієслова-присудка, наприклад:Winds produce ocean waves; wave energy is an indirect form of solar energy [11, с. 25].

Океанські хвилі викликаються вітром, енергія хвиль - це непряма форма енергії сонця [8, с. 26].Отже, дієслово в активному стані produce було перекладене в українській мові предикатом в пасивному стані

викликаються.

До жанрово-стилістичних чинників відносять також і особливості вживання слів і фразеологічних та лексика-лізованих словосполучень, наприклад:Global environmentalists paint an ugly picture about grow­ing GM crops because they could cause more damage to the environment as they are designed for use in intensive farming system [11, с. 23].

Світові екологи наголошують, що вирощування ГМзерно­вих культур приносить дуже велику шкоду навколишньому середовищу тому, що вони були створені для інтенсивного використання земельних ресурсів [8, с. 23].Існуючу класифікацію В.І. Карабана [3] вважаємо за доцільне доповнити класифікацією К.М. Сухенко [9], який розглядає мовленнєві та комунікативно-перекладацькі причини трансформації вербалізації.

In developing countries, forests, fisheries, and agricultural land are particularly important renewable resources because they provide food [11, с. 77].

Під мовленнєвими причинами розуміємо відмінності в переважному використанні тих чи інших синтаксич­них структур і слів різних частин мови у мовленні. Відомо [9, с. 229], наприклад, що дієслівні форми англійської й української мов використовуються по-різному. Зокрема, про це свідчать факти використання трансформації вербалізації в перекладі з англійської мови на українську:

В країнах, що розвиваються ліси, риболовля та сільсько­господарські землі відіграють дуже важливу роль від­новлюванихресурсів, оскільки вони забезпечують їжею

населення [8, с. 78].

Останню групи чинників, що зумовлює використання трансформації вербалізації формують комунікативно-перекладацькі, серед яких виділяють такі:

прагматичні, які впливають на адаптацію тексту до адресата цільового тексту, що часто супроводжується до­даванням або, значно рідше, вилученням певних елементів речення, наприклад

В той час як законодавство робило перші кроки в подо-While legislation to manage many environmental problems existed before 1970, the regulatory system that exists today was largely put into place during the 1970s [11, с. 77].

ланні багатьох проблем охорони навколишнього серед­овища, регулятивна система, яка існує сьогодні, значною мірою була запроваджена у 1970-хроках минулого сторіч­чя [8, с. 78].індивідуально-перекладацькі рішення, пов'язані з певним особистим вибором перекладача вживання тих чи інших конструкцій:More typically, the flow of energy and materials through an ecosystem takes place in accordance with a range of food choices for each organism involved [11, с. 111].

Найчастіше енергія і речовини циркулюють в межах еко­системи відповідно до різноманітності їжі для кожного організму [8, с. 114].Викладене вище дозволяє виділяти такі причини трансформації вербалізації: мовні (граматичні, лексичні й словотвірні, жанрово-стилістичні), мовленнєві та комунікативно-перекладацькі (прагматичні причини й індиві­дуально-перекладацькі рішення). Крім того, у ході дослідження було з'ясовано, що найчастіше трансформація вербалізації в англо-українському перекладі застосовується через відмінності у складі синтаксичних конструк­цій, морфологічних форм та зумовлена відмінностями функціонування граматичних елементів англійської та української мов.

Література:

1. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов : Посібник для вчителів / Жлуктенко Ю. О. - К. : Радянська школа, 1969. - 158 с.

2. Калюжная В. В. Особенности официально-делового стиля современного английского языка (на мате­риале документов ООН) // Вопросы языковой структуры (исследования по романо-германской филологии) / Калюжная В. В. - К. : Вища школа, 1976. - С. 130-135.

3. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : Посібник-довідник / Карабан В. І. - Ві­нниця : Нова книга, 2001. - 271 с.

4. Колодій Б. М. Способи перекладу українських означальних і видільних часток англійською мовою // Пробле­ми зіставної семантики / Колодій Б. М. - 2003. - № 6. - С. 420-427.

5. Комиссаров В. Н., Рецкер Я. И., Тархов В. И. Пособие по переводу с английского языка на русский. Часть ІІ Грамматические и жанрово-стилистические основы перевода / Комиссаров В. Н., Рецкер Я. И., Тархов В. И. - М. : Высшая школа, 1965. - 287 с.

6. Левицкая Т. Р. Проблемы перевода на материале современного английского языка / Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. - М. : МИМО, 1976. - 205 с.

7. Мороховский А. М. Стилистика английского языка / Мороховский А. М., Воробьёва О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. - К. : Вища школа, 1991. - 271 с.

8. 8. Політична думка. Український науковий журнал. - 2000. - № 3,4. - 114 с.

9. Сухенко К. М. Замещение речевой компрессии // Вопросы языковой структуры (исследования по романо-гер-манской филологии) / Сухенко К. М. - К. : Вища школа. - 1976. - С. 229-231.

10.  Хлебникова Н. Б. Основы английской морфологи : Учебное пособие. - 2-е изд. Хлебникова Н. Б. / - М. : ЧеРо,

2001. - 128 с.

11. Political Thought. Ukrainian Political Science Journal. - 2000. - № 3-4. - 131 p.УДК 81'255.4+165.741

Караневич М. І.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАГМАТИЧНО ЗУМОВЛЕНОГО ПАРАФРАЗУВАННЯ

В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

У статті розглянуто причини та специфіку застосування прагматично зумовленого парафразування на при­кладі англомовної літератури; встановлено, що особливі труднощі для перекладача становить відтворення праг­матичного значення висловлювань вихідного тексту, за допомогою яких мовець (персонаж або автор художнього твору) досягає бажаного комунікативного ефекту.

Ключові слова: комунікативна формула, мовленнєвий акт, парафразування, комунікативний ефект, адекват­ний переклад.

В статье рассмотрены причины и специфика применения прагматически обусловленного парафразирования на примере англоязычной литературы; установлено, что особенные трудности для переводчика представляет воспроизведение прагматического значения высказываний исходного текста, при помощи которых адресант (персонаж или автор художественного произведения) достигает желательного коммуникативного эффекта.

Ключевые слова: коммуникативная формула, коммуникативный эффект, речевой акт, парафразирование, адекватный перевод.

The article deals with the reasons and specificity of pragmatically motivated paraphrasing illustrated by the examples of the English literature Ukrainian translation. The article proves that rendering of the pragmatic meaning of the original text utterances, by means of which a speaker (a character or the author of the work of fiction) achieves a desirable communicative effect, presents peculiar difficulties for a translator.

Key words: communicative formula, communicative effect, speech act, paraphrasing, adequate translation.

Необхідність досягнення адекватності перекладу змушує перекладача вдаватись до модифікацій цільового тексту на лексичному та синтаксичному рівнях. При цьому часто внесені перекладачем зміни є результатом прагматичної адаптації перекладів художніх творів, що зумовлено потребою врахування мовленнєвих традицій носіїв мови оригіналу та перекладу. Тому метою нашого дослідження є виявлення причин та особливостей за­стосування прагматично зумовленого парафразування в англо-українському художньому перекладі.

У своїй класифікації Дж. Драйден виділив наступні види перекладу: метафраза, наслідування та парафраза. Саме при парафразі завданням перекладача вважається відтворення смислу оригінального висловлювання, а не лексичних одиниць, які його утворюють [9, с. 260]. Під терміном "парафраза", на думку Ш. Баллі, слід розуміти вільно і спонтанно народжене іншомовне вираження однієї і тієї ж думки [1, с. 126].

З.Г. Теучеж виокремлює такі види трансформації парафразування: 1) лінгвістично зумовлене парафразування, спричинене наявністю певних відмінностей між системами контактуючих у процесі перекладу мов; 2) культуро­логічно зумовлене парафразування, спричинене намаганням зняти труднощі сприйняття першотвору в перекладі; 3) емотивно зумовлене парафразування, пов'язане з виділенням найважливіших компонентів інформації. Його різновидом є естетична парафраза, що використовується в художньому перекладі та спричинена намаганням перекладача досягнути художньо-естетичний ефект [17, c. 270]. Експлікативні парафрази є результатом праг­матичної адаптації, пошуку альтернативної організації висловлювання у перекладі, що забезпечує сприйняття всіх компонентів його структури читачем-носієм іншої мови та культури [18]. Отже, парафразування передбачає зміну внутрішньої форми будь-якого сегменту тексту: слова, фрази, речення. Однак, реорганізація стосується структурних зв'язків, але не логічних чи семантичних відношень [11, c. 119-120]. У нашій праці ми розглянемо особливості застосування прагматично зумовленої трансформації парафразування, спричиненого необхідністю адекватного відтворення у перекладі комунікативного ефекту оригінального повідомлення.

Як зазначив А.Г. Волков, використання мовних засобів передбачає наявність типової соціальної ситуації і пов'язаних із нею певних комунікативних конвенцій, які передбачають здатність розтлумачити зміст тексту згід­но зі стандартами і нормами, що з'явились у процесі соціальних взаємовпливів [3, c. 49]. Так, Григорян Е.Л. наводить типи мовленнєвих актів, для яких існують стандартні форми, наприклад, для привітань, прохань, ви­бачень, вдячності. Їх значення не зводиться до прямого значення одиниць, з яких вони складаються, а залежить від ситуації вживання. Тому в їх перекладі слід опиратися не на семантику, а на прагматичне значення фрази. Науковець наголошує, що незбіг мовленнєвих формул у різних мовах може призвести до неправильної інтер­претації тексту [5, с. 13]. Тому, першочерговим завданням для перекладача є розпізнати ритуальну мовленнєву формулу та правильно її розтлумачити в даному контексті, а наступним кроком буде намагання правильно від­творити її у перекладі.

Звідси, однією із причин застосування парафразування є відмінність мовленнєвих кліше, особливостей ве­дення розмови у певних комунікативних ситуаціях українською і англійською мовами, що виявляє зв'язок між теорією мовленнєвих актів та прагматикою перекладу. Тому, власне, передача прагматичних ідіом у перекладі вимагає особливої уваги перекладачів.

Отже, проаналізуємо особливості перекладу комунікативних формул встановлення, підтримання та завер­шення мовленнєвої взаємодії. Насамперед розглянемо англійські та українські відповідники комунікативних формул встановлення мовленнєвої взаємодії. Йдеться про ритуальні формули привітання, які залежно від стиліс­тики усього тексту, ступеню близькості відносин між персонажами художнього твору та особливостей їх образів можуть перекладатись по-різному: How are you? [24, c. 110]-Доброго дня [8, c. 44].; How are you, my dear? [29, c. 5] - О, здоров будь, любий Ернесте! [2, c. 5]; How are you getting on?[22, c. 21] - Як ся маєте? [10, c. 16]

© Караневич М. І., 2012Також важливо, щоб перекладач зумів вдало передати у перекладі видозмінене в оригіналі кліше: And how are we this morning? [29, c. 27] - Як ся маємо цього ранку? [2, c. 29] Вартим окремого розгляду є наступний приклад, який яскраво ілюструє, як англійці й українці вітаються в очікуванні свят, традиційно висловлюючи при цьому різні побажання: A Merry Christmas, uncle! God save you! [24, c. 10] - Із наступаючим Різдвом, дядечку! Веселих вам свят! [8, c. 3]

Спосіб перекладу формує певне сприйняття читачем цільового тексту. Наприклад, переклад нейтрального Good morning! [24, c. 110] як Мої шанування! [8, c. 44] справляє враження офіційності ситуації. А переклавши фразу How do you do? [21, c. 33] як Чи живенькі-здоровенькі? [12, c. 41], перекладач додає привітанню україн­ського національного колориту.

Перекладач, як відомо, повинний бути комунікативно компетентним. При цьому, комунікативна компетенція, на думку Т.В. Чрділелі, реалізується у здатності користуватися мовними засобами не лише для встановлення мовленнєвого контакту, а й з метою його підтримки, згідно правил та конвенцій спілкування, та впливу на адре­сата з метою досягнення комунікативних цілей та реалізації позамовних завдань [19, c. 1]. Отже, перекладаючи англійські комунікативні формули підтримання мовленнєвої взаємодії, необхідно відшукати ті українські від­повідники, які використовуються в ідентичних комунікативних ситуаціях: Come, muchachos, it seems that the government is poor [25, c. 157]. - Слухайте, хлопці, наш уряд бідний [4, c. 99]. Відповідником англійського say, що використовується з метою привернення уваги співрозмовника, може бути чуєш, слухайте, що залежить від особливостей взаємовідносин комунікантів: Say, Oliver? [27, c. 126]- Чуєш, Олівере? [16, c. 71]; Say, Billy, - did you know my mother was a De Graffenreid? [25, c. 234] - Слухайте, Біллі, ви знаєте, що моя мати - уроджена де Греффенрід? [4, c. 146] При цьому обов'язково враховують офіційність чи неофіційність стилю ведення роз­мови. Для наголосу на наступному висловлюванні, окрім say, носії англійської мови використовують look here, відповідником якого в українській мові є от що, ось що: Look here, Billy [25, c. 273]. - От що, Біллі [4, c. 170].; Say, Doc, I want to hear that story [25, c. 65]. - Ось що, докторе. Ви мене дуже зацікавили, і я хотів би дослухати цю історію до кінця [4, c. 43]. З метою вираження підтримки співрозмовнику та підтвердження розуміння ситу­ації англомовні комуніканти використовують фразу I see [27, c. 169], що має те саме прагматичне значення, що й українське Розумію [16, c. 96].

Наведемо українські відповідники деяких англійських кліше, які використовуються комунікантами для під­тримання розмови в інших ситуаціях. Так, існують мовленнєві формули 1) для першого знайомства: Pray let me introduce myself to you [29, c. 41]. - Дозвольте відрекомендуватись [2, c. 56]; 2) для позначення сфери діяльності мовця: I'm into baking cookies [27, c. 15]. - Я - кондитер [16, c. 9].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 


Похожие статьи

Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства